Tải bản đầy đủ

Skkn một số biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy của hiệu trưởng trường thpt lý thường kiệt, thị xã ayun pa, tỉnh gia lai

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

KINH NGHIỆM
“MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU
TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT, THỊ XÃ AYUN PA, TỈNH
GIA LAI”
PHẦN THỨ NHẤT:

ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài:
“Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước,
phải trọng dụng người tài” ( Chiếu lập học). Như vậy sự nghiệp giáo dục có một vị
trí rất quan trọng trong chiến lược con người, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước. Sự nghiệp giáo dục có nhiệm vụ đào tạo cho đất nước một thế hệ trẻ
có đầy đủ năng lực và phẩm chất, bản lĩnh để đưa nước ta thoát khỏi đói nghèo, tạo
nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng
hiện đại, tiến lên đuổi kịp trào lưu phát triển của thế giới. Đại hội Đảng lần thứ VIII
đã đề ra mục tiêu giáo dục "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài".

Đại hội IX của Đảng tiếp tục đề ra mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục
2001-2010 là xây dựng nền giáo dục có tính thực tiễn và hiệu quả, tạo bước
chuyển mạnh về chất lượng đưa giáo dục nước ta sớm tiến kịp với các nước phát
triển trong khu vực.
Qua hơn 30 năm đổi mới, giáo dục Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to
lớn về quy mô, mạng lưới phát triển giáo dục, về công tác quản lý và chất lượng
đào tạo. Song, bên cạnh những thành tựu đó vẫn còn nhiều bất cập. Vì vậy Đại hội
XI của Đảng tiếp tục đề ra mục tiêu tổng quát phát triển giáo dục đến năm 2020 là:
“ Đến năm 2020, nền giáo dục nước ta được đổi mới căn bản và toàn diện theo
hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế; ..”
Đại hội XII của Đảng một lần nữa lại nhấn mạnh” Đổi mới căn bản và toàn diện
giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực....”
Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát triển giáo dục, thực hiện mục
tiêu giáo dục, trường THPT Lý Thường Kiệt tuy còn non trẻ nhưng đã có nhiều cố
gắng và đạt được những thành tựu không nhỏ góp phần với tỉnh Gia Lai để đào tạo
Trang 1


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

những con người phát triển toàn diện cho đất nước. Nói đến nhà trường, là nói đến
hoạt động dạy- học. Vì đây là hoạt động trọng tâm của nhà trường, nhưng chất
lượng và hiệu quả đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu của nền công nghiệp hoá,
hiện đại hoá. Trường THPT Lý Thường Kiệt là một trường đóng chân trên địa bàn
thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai nhưng đời sống của học sinh và phụ huynh còn gặp
nhiều khó khăn. Hơn 70% học sinh của trường là người dân tộc Ja Rai, hoàn cảnh
kinh tế khó khăn, các em lại bị hạn chế về ngôn ngữ nên khả năng tiếp thu bài
chậm, học yếu quá nhiều. Vì vậy đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải mạnh về chất
lượng, đủ về số lượng để nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ
năm học. Trong khi đó đội ngũ giáo viên cũng chưa đủ mạnh, giáo viên giỏi còn ít,
tình trạng giáo viên chưa đảm bảo giờ dạy trên lớp có hiệu vẫn còn. Đây là một
vấn đề khó khăn trong công tác quản lý của người Hiệu trưởng. Với chất lượng
giáo dục còn thấp của nhà trường, để đạt được mục tiêu giáo dục là một bài toán
cực kỳ khó. Cần phải làm gì? Làm như thế nào để quản lý tốt tất cả các hoạt động
trong nhà trường và đặc biệt là quản lý hoạt động giảng dạy để nâng cao chất
lượng giảng dạy và học tập ở trường THPT Lý Thường Kiệt trong năm học 20152016 và những năm tiếp theo là một vấn đề bức thiết đặt ra cho người hiệu trưởng.
Với những lý do trên, nên tôi chọn đề tài “MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG


KIỆT, THỊ XÃ AYUN PA, TỈNH GIA LAI”.

2. Giới hạn đề tài
Hiệu trưởng quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên thông qua ba hướng:
Một là chỉ đạo trực tiếp; hai là thông qua việc chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn;
ba là phối hợp với các tổ chức xã hội.
Vì điều kiện thời gian ít, trong phạm vi đề tài này tôi chỉ trình bày quản lý
hoạt động giảng dạy của Hiệu trưởng theo hướng chỉ đạo trực tiếp ở trường THPT
Lý Thường Kiệt năm học 2015-2016.

Trang 2


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

PHẦN THỨ HAI:

Trần Thị Châu

NỘI DUNG
CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ TÀI
1 Cơ sở lý luận.
1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài
1.1.1 Biện pháp: Cách làm, cách giải quyết một vấn đề cụ thể (Từ điển tiếng
việt).
1.1.2 Quản lý:
Có rất nhiều khái niệm quản lý song dưới góc độ khoa học quản lý: Đó là sự
tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý, lên đối tượng quản lý
nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các tiềm năng, các cơ hội của hệ thống để đạt được
mục tiêu đặt ra trong điều kiện biến động của môi trường. Khái niệm của quản lý
có thể theo sơ đồ lôgic sau:

Chủ thể quản lý
Mục tiêu quản lý
Đối tượng quản lý

Hình1: Sơ đồ lô gic của khái niệm quản lý.
1.1.3 Khái niệm quản lý giáo dục:
Theo giáo sư Nguyễn Ngọc Quang “Quản lý giáo dục là hệ thống tác động có
mục đích, có kế hoạch, hợp qui luật của chủ thể quản lý nhằm làm cho hệ vận
hành theo đường lối và nguyên lý giáo dục của Đảng, thực hiện được các tính chất

Trang 3


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

của nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà tiêu điểm hội tụ là quá trình dạy
học thế hệ trẻ, đưa giáo dục tới mục tiêu dự kiến tiến lên trạng thái mới”.
1.1.4 Khái niệm về quản lý nhà trường:
Quản lý nhà trường là hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp qui
luật của chủ thể quản lý nhà trường làm cho nhà trường vận hành theo đường lối
quan điểm giáo dục của Đảng, thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường, góp
phần thực hiện mục tiêu chung của giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực,
bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
1.1.5 Quá trình dạy học:
Quá trình dạy học là một quá trình hoạt động thống nhất giữa giáo viên và học
sinh trong đó dưới tác động chủ đạo( tổ chức, điều khiển) của giáo viên, học sinh tự
giác, tích cực tự tổ chức, tự điều khển hoạt động học nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ
dạy học đã đặt ra.
1.1.6 Quản lý hoạt động dạy và học:
Là quản lý hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò cùng với điều kiện
cơ sở vật chất, phương tiện của dạy học. Hoạt động dạy và học phải có mục đích,
nhiệm vụ và thông qua nội dung dạy học (tri thức). Để chuyển tải nội dung dạy học
thì người giáo viên phải có những phương pháp dạy học để có sản phẩm cuối cùng
là kết quả dạy học. Giáo viên tác động đến học sinh thông qua môi trường giáo dục
đó là môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.
1.2 Tầm quan trọng của công tác quản lý hoạt động giảng dạy
Công tác quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên là một trong những nhiệm
vụ trọng tâm của người Hiệu trưởng. Xuất phát từ vị trí, nhiệm vụ của hoạt động
giảng dạy, người Hiệu trưởng phải dành nhiều thời gian và công sức của mình cho
công tác quản lý hoạt động dạy học nhằm ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo của
nhà trường đáp ứng yêu cầu ngày cao của xã hội. Trong tình hình hiện nay, hoạt động
dạy học ở trường phổ thông bị ảnh hưởng nhiều tác động, đòi hỏi người hiệu trưởng
phải đưa ra những biện pháp quản lý phù hợp điều kiện nhà trường, đem lại hiệu quả
quản lý cao nhất.

Trang 4


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

1.3. Yêu cầu của công tác quản lý hoạt động dạy học
1.3.1 Đảm bảo thực hiện đúng chương trình dạy học thể hiện ở chỗ:
- Đảm bảo tính hệ thống liên tục của chương trình( Đúng tiến độ thực hiện
chương trình bộ môn)
- Đảm bảo tính toàn diện trong giáo dục phổ thông( Mối quan hệ giữa các bộ
môn)
- Bảo đảm đúng nội dung đã quy định của chương trình về yêu cầu, kiến thức,
kỹ năng của từng bộ môn. Trong đó thể hiện rõ tính phổ thông, cơ bản, hiện đại và
phù hợp với tình hình Việt Nam.
1.3.2 Bảo đảm không ngừng cải tiến và hoàn thiện các phương pháp dạy học
1.3.3 Đảm bảo nâng cao chất lượng dạy học
1.4 Các biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên.
Hiệu trưởng quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên có thể biểu diễn theo
sơ đồ sau:
CHI BỘ

HIỆU TRƯỞNG

HỘI
ĐỒNG
GIÁO
DỤC

P. HIỆU TRƯỞNG

CÔNG ĐOÀN
ĐOÀN THANH
NIÊN

TTCM

TTCM

TTCM

GV 1
GV 2
GV 3

GV 1
GV 2
GV 3

GV 1
GV 2
GV 3

1.4.1 Biện pháp quản lý chung
- Thống nhất với phó hiệu trưởng triển khai thực hiện kế hoạch chuyên môn
của nhà trường.
- Họp hội đồng nhà trường đầu năm học: Giao nhiệm vụ cho giáo viên, phổ
biến những nội quy về chuyên môn.
- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định của giáo
viên.
Trang 5


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

- Xây dựng những biểu mẫu báo cáo, thống kê về tình hình giảng dạy của
giáo viên.
- Hiệu trưởng xây dựng một số hồ sơ để quản lý chuyên môn.
- Hàng tháng, cuối học kỳ I và cuối năm học: Hiệu trưởng tổ chức sơ kết,
tổng kết công tác công tác giảng dạy của giáo viên; kiểm tra đánh giá, vạch ra
những công việc đã làm tốt; phát hiện những vấn đề cần uốn nắn, nhắc nhở những
giáo viên còn có những sai sót trong công tác. Từ đó đề ra những biện pháp khắc
phục trong thời gian tới.
1.4.2 Hiệu trưởng quản lý giáo viên thực hiện chương trình dạy học
Thực hiện chương trình dạy học là thực hiện kế hoạch đào tạo theo mục tiêu
đào tạo của trường học. Về nguyên tắc chương trình dạy học là pháp lệnh của nhà
nước do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành . Người hiệu trưởng phải thực hiện
nghiêm chỉnh. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm tổ chức quản lý đội ngũ
giáo viên thực hiện đúng yêu cầu của chương trình dạy học. Hiệu trưởng quản lý
giáo viên thực hiện chương trình dạy học phải bảo đảm các yêu cầu chủ yếu sau
đây:
+ Đảm bảo đúng nội dung kiến thức quy định theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.
+ Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học vào việc giảng dạy từng bộ
môn, từng bài học.
+ Thực hiện các hình thức dạy học khác nhau, kết hợp với nhau như: Trong
lớp, ngoài lớp, thực hành thí nghiệm, tham quan, trò chơi học tập...
+Coi trọng tất cả các môn học, bảo đảm đúng chương trình giáo dục mà nhà
trường đã quy định.
1.4.3 Hiệu trưởng quản lý công tác chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên
Việc chuẩn bị giờ lên lớp quyết định đến chất lượng giờ lên lớp và chất lượng
quá trình dạy học. Nếu giáo viên không chuẩn bị giờ lên lớp một cách chu đáo thì
công việc sẽ hời hợt và mang tính hình thức. Quản lý việc chuẩn bị giờ lên lớp là
một hoạt động quản lý cần thiết để nâng cao hiệu quả của việc dạy và học. Do đặc
điểm đặc thù của lao động sư phạm nên công tác chuẩn bị giờ lên lớp do người

Trang 6


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

giáo viên thực hiện ở nhà và gắn với thời gian rảnh rỗi của họ. Vì vậy đây là khâu
khó quản lý đối với hiệu trưởng. Do đó để công việc chuẩn bị giờ lên lớp của giáo
viên thực hiện tốt thì hiệu trưởng cần có những biện pháp quản lý khoa học, cụ thể
về vấn đề này:
- Hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch soạn bài
- Phổ biến những yêu cầu của việc chuẩn bị bài giảng
- Tổ chức bồi dưỡng giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra
đánh giá theo năng lực của học sinh.
- Có kế hoạch mua sắm đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo, các phương tiện
kỹ thuật phục vụ giảng dạy cho giáo viên
- Thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị bài dạy của giáo viên.
1.4.4 Hiệu trưởng quản lý giờ dạy trên lớp của giáo viên.
Giờ học là yếu tố quan trọng cơ bản có tính chất quyết định kết quả đào tạo
giáo dục của nhà trường. Giờ lên lớp của giáo viên phản ánh toàn bộ những gì họ
đã tích lũy được, đã nghiền ngẫm đã luyện tập, đồng thời cũng là lúc thể hiện tinh
thần trách nhiệm nơi họ. Trực tiếp quyết định kết quả giờ lên lớp là người giáo
viên. Quản lý thế nào để các giờ lên lớp có kết quả tốt là việc làm của hiệu trưởng.
Hiệu trưởng phải có những biện pháp tạo khả năng, điều kiện cho giáo viên lên lớp
có hiệu quả, mặt khác phải tìm mọi biện pháp tác động càng trực tiếp càng tốt đến
giờ lên lớp của giáo viên. Làm thế nào để giáo viên vẫn có thể tự kiểm soát được
giờ lên lớp của họ, tự biết được mình đang làm gì, làm như thế nào, tốt hay chưa
tốt. Hiệu trưởng cần phải xây dựng chuẩn giờ lên lớp, hoặc vận dụng chuẩn của
cấp trên ban hành. Chuẩn lên lớp là một quyết định quản lý của hiệu trưởng, vì vậy
phải tuân thủ các bước sau: Dự thảo→ Thảo luận→ Điều chỉnh→ Quyết định→
Ban hành
Sau đó phải tổ chức việc dự giờ và phân tích , đánh giá giờ dạy của giáo viên.
Hiệu trưởng cần huy động nhiều lực lượng tham gia công tác dự giờ với nhiều
hình thức khác nhau. Phó hiệu trưởng chuyên môn cần lập kế hoạc tổng thể về dự
giờ và phân tích sư phạm bài học toàn năm học. Hiệu cần bồi dưỡng cho toàn thể

Trang 7


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

giáo viên kỹ năng dự giờ, phân tích giờ dạy, quy trình dự một tiết cụ thể. Trên cơ
sở đó đề ra những quyết định quản lý hợp lý nhằm thúc đẩy mọi hoạt động của nhà
trường, đó là chức năng trung tâm của hiệu trưởng.
1.4.5 Hiệu trưởng quản lý việc giáo viên kểm tra, đánh giá kết quả học tập
của học sinh.
Trong quá trình dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh có
tác dụng định hướng, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động dạy học và hoạt động quản lý
giáo dục. Do đó hiệu trưởng cần phải có những biện pháp cụ thể, khoa học để quản
lý việc giáo viên kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:
+ Nâng cao nhận thức của giáo viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, chức năng và
các yêu cầu sư phạm của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
( đảm bảo tính khách quan, đảm bảo tính toàn diện, thường xuyên và hệ thống,
đảm bảo tính phát triển)
+ Tổ chức cho học sinh học tập nội quy kiểm tra, thi; thường xuyên giáo dục
tự giác, trung thực trong khi kiểm tra, thi đối với học sinh.
+ Tổ chức cho giáo viên học tập nắm vững quy định về kiểm tra, thi, ghi
điểm, cộng điểm, đánh giá, xếp loại học lực của học sinh.
+ Tổ chức ra đề kiểm tra, thi đảm bảo tính khách quan, khoa học.
+ Tổ chức kiểm tra, thi nghiêm túc.
+ Quy định giáo viên chấm bài, trả bài đúng thời hạn, có nhận xét bài làm của HS.
+ Quy định giáo viên thực hiện đúng việc ghi điểm, ghi nhận xét, sửa điểm
trong học bạ của học sinh.
+ Hiệu trưởng thường xuyên theo dõi và kiểm tra công việc của giáo viên, kịp
thời nhắc nhở, uốn nắn những sai sót của giáo viên trong quá trình thực hiện.
2. Cơ sở pháp lý và thực tiễn
2.1 Cơ sở pháp lý
2.1.1 Trong mục tiêu và kế hoạch đào tạo của trường phổ thông quy định vai
trò và nhiệm vụ của giáo viên:

Trang 8


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

“ Đội ngũ giáo viên- Lực lượng trung tâm trong sự nghiệp giáo dục- Giữ vai
trò quyết định trong việc thực hiện mục tiêu và kế hoạch đào tạo. Giáo viên có
nhiệm vụ dạy tốt môn học mình phụ trách, tổ chức hướng dẫn học sinh học tập văn
hóa, khoa học, kỹ thuật, lao động, hướng nghiệp, học nghề phổ thông và sinh hoạt
tập thể nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo của bậc học”.
2.1.2 Trong mục tiêu và kế hoạch đào tạo của trường phổ thông, ở chương “
Quản lý phổ thông” đã ghi “ Quản lý nhà trường, chủ yếu là quản lý hoạt động dạy
và học, và các hoạt động phục vụ việc dạy và học để các hoạt động này tiến hành
động bộ, cân đối, đạt yêu cầu với kế hoạch đào tạo”.
2.1.3 Luật giáo dục quy định: “ Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản
lý các hoạt động của nhà trường, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm,
công nhận” ( Luật giáo dục năm 2010, Điều 54).
2.1.3 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường
phổ thông có nhiều cấp học ( Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT- BGD
ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Điểm đ, khoản 1,
điều 19: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng:
Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm
tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên....
2.1.4 Chỉ thị năm học số: 3131/ CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm
non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2015-2016 :
Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo theo hướng phát triển năng lực học
sinh...
2.1.5 Sách giáo khoa và hướng dẫn chuẩn kiến thức và kỹ năng của các môn
học; phân phối chương trình kế hoạch giáo dục của nhà trường
2.1.6 Hướng dẫn đánh giá và xếp loại giờ dạy ở bậc trung học phổ thông
2.2 Cơ sở thực tiễn

Trang 9


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

2.2.1 Thực trạng về việc thực hiện kế hoạch dạy học ở các trường THPT: Các
trường THPT đã cố gắng thực hiện kế hoạch dạy học theo phân phối chương trình
nhưng thực tiễn còn có trường chưa đảm bảo thực hiện đủ như phân phối chương
trình theo yêu cầu( 37 tuần thực học). Việc dạy học tự chọn có nhiều khó khăn,
chưa đạt hiệu quả. Đặc biệt các môn khoa học thực nghiệm chưa đảm bảo thực
hiện đủ các bài thí nghiệm, thực hành quy định trong chương trình.
2.2.2 Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học: Chỉ đạo đổi mới PPDH theo
hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo, tăng cường năng lực tự học của học sinh
được các trường THPT quan tâm nhưng tỷ lệ giáo viên chủ động vận dụng, phối
hợp các phương pháp dạy học trong thực hiện đổi mới PPDH chưa đồng bộ với
đổi mới hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá.
2.2.3 Thực trạng về cơ sở vật chất- thiết bị dạy học: Mặc dù có sự quan tâm
nhưng CSVC-TBDH ở các trường THPT vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của việc
dạy và học.
CHƯƠNG II.
THỰC TRẠNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA
HIỂU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT- THỊ XÃ AYUNPA
NĂM HỌC 2015-2016.
1. Đặc điểm tình hình của trường THPT Lý Thường Kiệt
1.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.
1.1.1. Đội ngũ cán bộ quản lý.
Đội ngũ quản lý của trường có năng lực chuyên môn, có phẩm chất chính
trị tốt, có năng lực quản lý. Đội ngũ cán bộ quản lý gồm có 3 người:
+ Trong đó:
- 01 Hiệu trưởng ( cử nhân Vật lý)
- 01 Phó hiệu trưởng ( cử nhân Văn)
- 01 Phó hiệu trưởng (Cử nhân Vật lý)

Trang 10


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

Đội ngũ cán bộ quản lý đủ về số lượng và có trình độ đào tạo chuẩn để quản
lý nhà trường về mọi mặt nên có nhiều thuận lợi cho công tác quản lý các hoạt động
giáo dục, nhất là việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên.
1.1.2. Tình hình đội ngũ giáo viên của trường THPT Lý Thường Kiệt.
Bảng 1. Khảo sát đội ngũ giáo viên các năm học: 2013 - 2014; 2014-2015
và năm học 2015-2016
Tổ

Năm

ng

học

số

2013 –
2014
20142015
(20152016)

Nữ

Dân

Biên

Hợp

tộc

chế

đồng

Trình độ

Thâm niên công tác

chuyên môn
Thạc Đại
CĐ TC

học

(Năm)
5- 11- 16-

>2

10

15

20

0

<5

50

28

6

50

0

3

47

0

0

03

41

03

02

01

50

28

6

50

0

4

46

0

0

03

40

04

02

01

47

26

6

47

0

4

43

0

0

03

34

08

02

0

Bảng 2: Điều tra khảo sát chất lượng giáo viên trong năm học 2013 – 2014;
2014-2015 và năm học 2015 - 2016.
Đạt yêu cầu
SL
%
SL
%
SL
%
GV
2013- 2014
50
35
70%
14
28%
01
2%
2014-2015
50
38
76%
11
22%
01
2%
2015-2016
47
29
60,2%
17
36,2%
1
3,6%
Qua khảo sát cho thấy năm học 2013- 2014; 2014-2015 và năm học 2015Năm học

Tổng số

Giỏi

Khá

2016 giáo viên của trường đảm bảo về số lượng theo tiêu chuẩn đứng lớp của
Bộ giáo dục và đào tạo. Trình độ đào tạo của giáo viên đều đạt chuẩn và trên
chuẩn, có năng lực. Thâm niên sư phạm của giáo viên trong trường còn ít, hầu
hết là giáo viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm sống cũng như kinh nghiệm
trong giảng dạy, số giáo viên giỏi cấp tỉnh rất ít. Với đội ngũ giáo viên như vậy
thì việc quản lý hoạt động giảng dạy của hiệu trưởng quả là khó khăn, đòi hỏi
người hiệu trưởng phải tìm ra những biện pháp cụ thể, sát thực tế của trường để
quản lý hoạt động giảng dạy một cách có hiệu quả.
1.2. Tình hình học sinh trường THPT Lý Thường Kiệt.

Trang 11


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

Bảng 3: Khảo sát đội ngũ học sinh của trường trong năm học 2013 –
2014; 2014-2015 và năm học 2015 - 2016.
Năm học

Số lớp

2013 -2014
2014-2015

21
19

Tổng số
HS
849
722

Nữ

Dân tộc

502
439

549
485

Ghi chú

19
671
413
490
2015- 2016
Tỉ lệ học sinh dân tộc: 2013-2014( 64,7%); 2014-2015( 67,17%); 20152016( 73%)
Bảng 4: Khảo sát chất lượng học sinh trong năm học 2013- 2014; 20142015 và năm học 2015 - 2016.
Năm

Tổng

học

số

20132014
20142015

20152016

849

722

671

Học lực

Hạnh kiểm

Giỏi

K

TB

Yếu

Kém

SL%

SL%

SL%

SL%

SL%

10(1,

141

457

236

05

2%)
7(0,9
8%)

25,48
%

16(2,

210

38%)

31,3%

413

117

57,2% 16,2%
386
57,53
%

59
8,79%

SL
%

Khá

TB

Yếu

SL%

SL%

SL%

60

0

420

369

49,5

43,5

01

%
399

%
273

0,14

55,3

37,8

%

%
453

%
183

67,5

27,27

1%

%

16,6% 53,8% 27,8% 0,6%
184

Tốt

0

7%
48

2

6,6%

0,3%

35

0

5,22%

Qua bảng khảo sát ta thấy chất lượng đầu vào quá thấp số học sinh dân tộc
lại nhiều, tính năng động sáng tạo rất hạn chế, các em ít nói, nhút nhát, ít hòa đồng
gần gũi với các bạn trong lớp. Chất lượng học tập chưa cao, tỷ lệ học sinh khá,
giỏi quá thấp, học sinh yếu nhiều. Điều này cũng ảnh hưởng không tốt đến tâm lý
của giáo viên và phụ huynh học sinh. Đây là điều trăn trở không phải chỉ với hiệu

Trang 12


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

trưởng mà còn với tất cả giáo viên trong trường. Do đó Hiệu trưởng cần phải tìm
ra các biện pháp quản lý hữu hiệu để nâng cao chất lượng dạy và học ở trường .
1.3 Tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của trường:
Toàn trường có 15 phòng học, vừa đủ số lượng cho học sinh học hai ca
sáng, chiều. Trường có một phòng thư viện, có sách tham khảo cho giáo viên và
học sinh . Có tủ sách dùng chung dành cho học sinh dân tộc và các em học sinh
người kinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra trường còn có các phòng chức năng
như phòng thí nghiệm thực hành: Lý, Hóa, Sinh ( Đáp ứng tương đối tiêu chuẩn
của phòng thực hành), phòng máy, phòng hội đồng, phòng Hiệu trưởng, PHT,
phòng đoàn, công đoàn, phòng công vụ. Ngoài ra trường còn có nhà đa năng, nhà
để xe cho giáo viên, học sinh, nhà vệ sinh, tường rào xây bao quanh trường. Toàn
bộ cơ sở vật chất này phục vụ cho hoạt động giáo dục của nhà trường.
2. Phân tích thực trạng về các biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy
của hiệu trưởng trường THPT Lý Thường Kiệt.
2.1 Hiệu trưởng quản lý giáo viên thực hiện chương trình dạy học.
Để thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, cũng
như các hoạt động giáo dục khác, hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý hành
chính trong việc tổ chức quy trình dạy học nhằm đưa hoạt động đó đi vào kỷ
cương phép nước. Hiệu trưởng phân cấp trách nhiệm rõ ràng: Một phó hiệu trưởng
phụ trách chuyên môn, một phó hiệu trưởng (PHT) phụ trách cơ sở vật chất. Đầu
năm học hiệu trưởng đã nắm vững tình hình đội ngũ giáo viên về năng lực, hoàn
cảnh, tâm tư nguyện vọng để phân công đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, bổ nhiệm tổ
trưởng chuyên môn, phân công giáo viên giảng dạy ở các khối lớp, có chú ý tập
trung giáo viên có trách nhiệm cao, chuyên môn vững vàng vào các khối lớp đầu
cấp và cuối cấp. Trong việc phân công giảng dạy của giáo viên thì hiệu trưởng ủy
quyền cho PHT phụ trách chuyên môn phối hợp với các tổ trưởng chuyên môn,
thông qua cuộc họp tổ để phân công. Do đó việc phân công giáo viên giảng dạy ở
các khối lớp rất khoa học, hợp tình, hợp lý, tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho
giáo viên khi nhận công việc được giao. Như vậy Hiệu trưởng đã phối hợp giữa

Trang 13


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

phương pháp hành chính- quản trị và phương pháp tâm lý- xã hội để thực hiện tốt
chức năng lãnh đạo của mình. Sau khi phân công nhiệm vụ cho giáo viên, Hiệu
trưởng chỉ đạo PHT chuyên môn cùng với thư ký hội đồng trường tiến hành chia
thời khóa biểu, ở trường việc chia thời khóa biểu thường phải hoàn thành trước khi
năm học mới bắt đầu khoảng một tuần. Vào đầu năm học, trong cuộc họp hội đồng
giáo dục, Hiệu trưởng triển khai những những nội dung chỉ đạo về thực hiện
chương trình trong năm học. Giao nhiệm vụ cho PHT chuyên môn tổ chức cho
giáo viên học tập, nghiên cứu nắm vững yêu cầu chương trình của bộ môn mình
dạy, đảm bảo: Đúng và đủ chuẩn kiến thức, kỹ năng, quy định về hồ sơ sổ sách,
các văn bản của Bộ về việc điều chỉnh sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn giảng
dạy. Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn được hiệu trưởng chỉ đạo cùng với thư
ký hội đồng chia thời khóa biểu, tổ chức cho giáo viên học tập quy chế chuyên
môn nhưng PHT chuyên môn thực hiện công tác kiểm tra chưa được tốt, chưa
thường xuyên. Thời khóa biểu chia không được khoa học, có lớp trong một buổi
học đều là các môn khoa học tự nhiên, hoặc các môn xã hội do đó ảnh hưởng đến
sức khỏe của giáo viên và học sinh. Chia trùng tiết có lớp phải nghỉ học, gây mất
trật tự trong trường học. Thời khóa biểu là một là một loại kế hoạch dạy học có
dạng “ chương trình hóa” kiểm soát được tiến độ thực hiện chương trình dạy học,
thời khóa biểu là biện pháp quản lý trực tiếp của hiệu trưởng trong việc quản lý
thực hiện chương giảng dạy của giáo viên. Do đó hiệu trưởng phải luôn theo dõi
việc chia thời khóa biểu, việc thực hiện để uốn nắn, rút kinh nghiệm cho giáo viên.
Hiệu trưởng quản lý tốt việc thực hiện chương trình giảng dạy bằng cách theo
dõi lịch báo giảng, sổ đầu bài, thời khóa biểu, phân phối chương trình. Phiếu báo
giảng được đóng thành quyển treo ở phòng hội đồng. Đây là sự sáng tạo của hiệu
trưởng, vì như vậy các phiếu không bị mất, dễ theo dõi việc thực hiện chương trình.
Để quản lý tốt giờ giấc ra vào lớp của giáo viên, hiệu trưởng quy định buổi
sáng đúng 7h vào tiết 1, buổi chiều đúng 13h 10 phút vào tiết 1, giữa các tiết nghỉ
5 phút; sau tiết 2 nghỉ 15 phút. Mỗi tiết học phải đảm bảo 45 phút. Việc theo dõi ra
vào lớp của giáo viên, việc dạy thay, dạy bù Hiệu trưởng giao cho hai phó hiệu

Trang 14


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

trưởng trực theo dõi. Do kiểm tra chưa được thường xuyên, chưa sâu sát nên vẫn
còn giáo viên “đi muộn, về sớm”, có giáo viên còn quên giờ dạy. Đánh giá công
tác quản lý này của hiệu trưởng chưa được tốt.
Hiệu trưởng chỉ đạo PHT chuyên môn đề ra kế hoạch hàng tuần, hàng tháng
một cách cụ thể để cho giáo viên theo dõi thực hiện. Hiệu trưởng luôn nhắc nhở
giáo viên phải dạy đúng nội dung kiến thức quy định của chương trình từng môn
học, không được “giảm nhẹ” cũng không được “nâng cao”. Thực hiện đúng về ôn
tập, tổng kết, kiểm tra. Ở trường THPT Lý Thường Kiệt số lượng học sinh dân tộc
nhiều, năm học 2015-2016 chiếm 73%. Đặc điểm của các em học sinh dân tộc là
tiếp thu bài chậm, kỹ năng vận dụng lý thuyết vào để giải bài tập là rất hạn chế, lý
do là các em bị hổng kiến thức lớp dưới, một số em nghe và nói tiếng Việt còn hạn
chế. Để khắc phục tình trạng này hiệu trưởng chỉ đạo cho giáo viên phải biết vận
dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, phương pháp dạy học phải phù hợp với
từng lớp, từng bài, từng đối tượng học sinh. Nhận xét việc này, hiệu trưởng nhà
trường đã thực hiện tốt chức năng lãnh đạo kế hoạch trong công tác quản của
mình. Đối với các bài thí nghiệm của các môn Lý, Hóa, Sinh thì hiệu trưởng
không kiểm tra được việc tiến hành thí nghiệm của từng giáo viên. Như vậy hiệu
trưởng chưa thực hiện tốt biện pháp hành chính- tổ chức.
Hiệu trưởng chỉ đạo PHT chuyên môn xây dựng các biểu mẫu báo cáo.
Hàng tháng tổng kết tình hình thực hiện chương trình của các tổ chuyên môn để
kịp thời uốn nắn, bổ sung.
2.2 Hiệu trưởng quản lý công tác chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên.
Việc chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên rất quan trọng vì nó quyết định đến
chất lượng giờ dạy và chất lượng học tập của học sinh. Do đó quản lý việc chuẩn bị
giờ lên lớp là hoạt động quản lý cần thiết của bất kỳ một người hiệu trưởng. Đối với
trường THPT Lý Thường Kiệt hiệu trưởng chỉ đạo PHT chuyên môn phối hợp với
các tổ trưởng chuyên môn để thực hiện công tác chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên.
PHT chuyên môn phổ biến những yêu cầu của việc chuẩn bị giờ lên lớp cho tất cả

Trang 15


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

các giáo viên(GV). Tất cả giáo viên trong trường phải chuẩn bị kỹ bài giảng ở nhà
và khi lên lớp phải có giáo án, có đồ dùng dạy học( đối với một số môn, một số bài).
Để giúp GV chuẩn bị giờ dạy tốt, hiệu trưởng chỉ đạo cho bộ phận thư viện
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra của GV phục vụ cho giờ dạy như sách giáo
khoa(SGK), sách hướng dẫn giảng dạy, sách tham khảo. Hiệu trưởng chỉ đạo nhân
viên thiết bị phải chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ thí nghiệm cho các giờ học( Lý, Hóa,
Sinh), có thí nghiệm biểu diễn, hoặc tranh, ảnh, bản đồ cho các môn như sử, địa lý…
Những yêu cầu chuẩn bị giờ lên lớp của nhà trường được phổ biến đến từng
giáo viên, đa số giáo viên trong trường thực hiện tốt. Thế nhưng trong công tác tổ
chức thực hiện thì vẫn còn một số hạn chế do lãnh đạo nhà trường quản lý thực
hiện chưa sâu sát, chưa thường xuyên kiểm tra nên một số GV chuẩn bị giáo án
chưa tốt, còn sơ sài, thậm chí có GV lên lớp không có giáo án.
Để nâng cao chất lượng chuẩn bị giờ lên lớp, để quản lý tốt việc soạn bài
của GV, hiệu trưởng chỉ đạo các tổ trưởng chuyên môn, trong các buổi sinh hoạt
tổ, thảo luận, bàn bạc những vấn đề khó, phức tạp đi đến thống nhất giúp GV soạn
bài có chất lượng hơn.
Như vậy từ thực trạng quản lý việc chuẩn bị giờ lên lớp cho thấy hiệu
trưởng đã thực hiện tương đối tốt chức năng tổ chức, lãnh đạo của mình, tuy nhiên
trong công tác tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế mà hiệu trưởng cần phải
khắc phục.
2.3 Hiệu trưởng( HT) quản lý giờ dạy trên lớp của giáo viên.
Giờ lên lớp giữ vai trò quyết định chất lượng dạy học, trực tiếp quyết định
giờ lên lớp có kết quả thế nào là giáo viên. Quản lý giờ lên lớp như thế nào để có
kết quả tốt là biện pháp của hiệu trưởng. Ở trường THPT Lý Thường Kiệt hiệu
trưởng quản lý giờ lên lớp của GV bằng biện pháp là tác động đến GV và học sinh
những văn bản pháp quy về nề nếp dạy học, những nội quy quy định giờ lên lớp,
biến nội quy thành ý thức tự nguyện, tự giác thực hiện nghiêm túc giờ lên lớp.
Hiệu trưởng sử dụng thời khóa biểu để quản lý và kiểm tra giờ lên lớp.

Trang 16


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

* Trước hết HT xây chuẩn giờ lên lớp để làm thước đo đánh giá và công cụ
quản lý. HT dùng “ nguyên mẫu” đánh giá tiết dạy. Chuẩn có ý nghĩa lớn trong
việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của GV.
* Hiệu trưởng chỉ đạo PHT chuyên môn xây dựng kế hoạch dự giờ, trong kế
hoạch ghi rõ số giờ phải dự của GV, số giờ dự trong học kỳ, trong năm học, phân
công lực lượng dự giờ cụ thể, rõ ràng. Như vậy việc lập kế hoạch dự giờ rất khoa
học, cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho GV dự giờ học hỏi kinh nghiệm.
* Sau khi dự giờ xong các tổ chuyên môn, các GV đi dự giờ sẽ phân tích,
đánh giá giờ dạy ngay sau đó( nếu được) hoặc vào các buổi họp tổ chuyên môn.
2.4 Hiệu trưởng quản lý việc giáo viên kiểm tra, đánh giá kết quả học
tập của học sinh.
Thực trạng quản lý việc GV kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS của
hiệu trưởng trường THPT Lý Thường Kiệt năm học 2015-2016 như sau:
* Trong cuộc họp chuyên môn đầu năm học, hiệu trưởng chỉ đạo cho PHT
chuyên môn tổ chức cho GV học tập nắm vững quy định về kiểm tra, thi, ghi
điểm, cộng điểm, sửa điểm, đánh giá xếp loại học sinh, chế độ cho điểm, làm trong
số. Ngoài ra HT cho dán một bản hướng dẫn ngay tại phòng hội đồng để giúp GV
nắm vững hơn về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS. Với cách tổ chức này
lãnh đạo nhà trường đã cung cấp được những thông tin cần thiết, cơ bản về kiểm
tra, đánh giá kết quả học tập của HS cho GV, nhất là những GV trẻ, GV mới ra
trường.
* Hiệu trưởng chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm(GVCN) lớp thông qua tiết
sinh hoạt lớp cho HS học tập nội quy kiểm tra, thi; thường xuyên giáo dục ý thức
tự giác, trung thực trong khi kiểm tra, thi đối với HS. Qua việc tổ chức như vậy
HT đã đưa nội quy thi cử, kiểm tra đến tận từng em học sinh, giúp các em cố gắng
vươn lên trong học tập.
* Tổ chức ra đề kiểm tra, thi:
PHT chuyên môn được HT ủy quyền quy định: Các đề kiểm tra 15 phút, đề
kiểm tra(KT) 1 tiết do GV trực tiếp dạy ra đề. Trường hợp đề KT 1 tiết chung toàn

Trang 17


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

khối, KT học kỳ do tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm ra đề( khối 12 KT học
kỳ do sở Giáo dục ra đề). Đề KT, thi phải bảo đảm tính khách quan, khoa học.
Nhận xét việc tổ chức ra đề thi, KT của lãnh đạo trường như vậy là thực hiện
nhanh, gọn nhẹ nhưng tính khách quan nhiều lúc chưa đảm bảo, người ra đề còn
theo ý chủ quan của mình.
* Tổ chức kiểm tra, thi:
Kiểm tra thường xuyên trong các giờ dạy( KT 15 phút), KT định kỳ( KT 1
tiết) ở trường HT cho GV tự tổ chức KT. Hiệu trưởng quản lý việc GV tổ chức KT
thường xuyên và định kỳ tương đối tốt. Việc tổ chức kiểm tra học kỳ nghiêm túc,
đảm bảo tính khách quan, phù hợp với cơ chế kiểm tra.
* Việc chấm bài KT, thi thực hiện nghiêm túc
* Việc ghi điểm, sửa điểm, nhận xét vào học bạ của HS. Đây là công việc
đòi hỏi chính xác và nghiêm túc, cần quy định trách nhiệm rõ ràng. Do đó HT ủy
quyền cho PHT chuyên môn quy định:
- Việc vào điểm sổ điện tử thuộc bộ môn do giáo viên phụ trách bộ môn đó
chịu trách nhiệm.
- Việc ghi điểm và nhận xét trong học bạ của học sinh thì do giáo viên chủ
nhiệm lớp chịu trách nhiệm.
Hàng tháng HT chỉ đạo cho hai PHT kiểm tra việc ghi điểm vào sổ, tình
hình chấm bài và trả bài kiểm tra cho học sinh của GV. Qua điểm số biết được kết
quả học tập của học sinh để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những sai sót của GV.
Đánh giá công tác quản lý này của lãnh đạo nhà trường ta thấy việc lên kế hoạch
rất cụ thể, khoa học, quy định trách nhiệm rõ ràng nên rất dễ kiểm tra, đánh giá.
CHƯƠNG III
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY Ở
TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT TRONG THỜI GIAN TỚI.
Xuất phát từ tình hình thực tế của nhà trường, để thực hiện tốt việc quản lý
hoạt động giảng dạy của giáo viên, từ đó nâng cao được chất lượng học tập của

Trang 18


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

học sinh của trường, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục của Đảng đề
ra. Tôi xin mạnh dạn đề ra một số biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy của giáo
viên như sau:
1. Xác định đúng mục tiêu dạy học:
Dạy học là một hoạt động giáo dục rất quan trọng trong trường học chiếm
nhiều thời gian nhất và được thông qua rất nhiều môn học. Vì vậy để nâng cao
chất lượng đào tạo người hiệu trưởng chỉ đạo hoạt động giảng dạy phải đem lại
hiệu quả thiết thực theo mục tiêu giáo dục của Đảng. Học sinh nắm chắc được kiến
thức cơ bản, chính xác, có được kỹ năng cần thiết, được giáo dục tư tưởng đạo đức
cách mạng, phát triển tư duy. Hiệu trưởng xác định đúng mục tiêu dạy học cho
giáo viên để họ nhận thức sâu sắc, tự giác và có trách nhiệm cao trong công tác
dạy học. Quán triệt trong tổ chức và nội dung dạy học.
2. Xây dựng thời khóa biểu khoa học, hợp lý tránh căng thẳng cho giáo viên
và học sinh. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi giáo viên. Nên chia xen kẽ các
môn tự nhiên với các môn xã hội. Trong một ngày chỉ chia 3 tiết cho mỗi giáo viên
để đảm bảo sức khỏe và chất lượng giờ dạy (vẫn đảm bảo mỗi GV được nghỉ ít
nhất một ngày trong tuần).
3. Quản lý việc soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp: Đây là công việc rất quan
trọng của giáo viên khi lên lớp. Quản lý chặt chẽ việc soạn giáo án của giáo viên,
đảm bảo giờ dạy có chất lượng, hiệu quả.
Qua bài soạn, lịch báo giảng hiệu trưởng kiểm tra việc chuẩn bị thiết bị giáo
dục của giáo viên từ đó nâng cao được chất lượng giờ dạy.
4. Giờ lên lớp giữ vai trò quyết định chất lượng dạy học. Hiệu trưởng phải
xây dựng chuẩn giờ lên lớp tuân thủ các bước: Dự thảo→ thảo luận→ điều
chỉnh→ quyết định→ ban hành. Khi xây dựng chuẩn giờ lên lớp phải dựa vào các
căn cứ sau:
- Yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của các môn học được quy định
trong chương trình.

Trang 19


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

- Tiêu chuẩn đánh giá tiết dạy( theo thang điểm 20 và sắp tới theo thang
điểm 100 theo công văn số 994/SGD ĐT-GDTrH ngày 7/8/2015 về hướng dẫn
đánh giá, xếp loại giờ dạy của GV trung học)
- Những quy định về các loại bài (giảng kiến thức mới, luyện tập, thực hành…)
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Các phương pháp mới trong giảng dạy ở trường THPT.
5. Phải xây dựng kế hoạch dự giờ một cách cụ thể, khoa học, bố trí thời gian
dự giờ hợp lý, xây dựng lực lượng dự giờ cho mỗi tiết học, môn học. Hiệu trưởng
quản lý tốt việc này bằng việc dự giờ của giáo viên cùng với PHT và các tổ trưởng
chuyên môn để nhận xét, rút kinh nghiệm có hướng bồi dưỡng nâng cao, đặc biệt
chú trọng về đổi mới phương pháp dạy học.
6. Trong việc đánh giá giờ dạy nên cải tiến các bước lên lớp của GV, không
nhất thiết phải 5 bước, làm cho Gv không thoải mái khi giảng dạy. Hiệu trưởng
phải hướng dẫn các tổ phân tích sư phạm tiết dạy thật kỹ càng, đảm bảo đánh giá
chính xác, khách quan.
7. Ngoài việc kiểm tra để nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp, hiệu trưởng
cần tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy của từng môn học,
động viên giáo viên đăng ký dạy mẫu, dạy thao giảng để rút kinh nghiệm.
8. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá:
Hiệu trưởng xem kiểm tra đánh giá là biện pháp thúc đẩy, đôn đốc để thực
hiện công tác dạy và học tốt. Hiệu trưởng lập kế hoạch kiểm tra từng giai đoạn
theo từng công việc, từng đối tượng, kiểm tra trực tiếp hoặc gián tiếp, phải có sổ
theo dõi kiểm tra đánh giá cụ thể. Kiểm tra góp ý rút kinh nghiệm, động viên hoạt
động giảng dạy.
9. Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên
Để quản lý hoạt động giảng dạy của GV thì một nhiệm vụ rất quan trọng
nữa mà người Hiệu trưởng phải thực hiện. Đó là bồi dưỡng năng lực sư phạm cho
giáo viên, cần tập trung bồi dưỡng năng lực tổ chức quá trình dạy học.

Trang 20


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

Song song với công tác bồi dưỡng năng lực sư phạm, Hiệu trưởng cần phải
chú trọng đến công tác bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên.
Việc tổ chức bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên nên cần phải tiến
hành thường xuyên, liên tục theo một chương trình hợp lý, cần kết hợp giữa việc
tổ chức bồi dưỡng tập thể với việc tự bồi dưỡng cá nhân. Căn cứ vào đặc điểm và
điều kiện của nhà trường để có phương pháp và hình thức bồi dưỡng cho phù hợp.
10. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện về thời gian cho
giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Muốn quản lý tốt hoạt động giảng dạy của GV thì hiệu trưởng cần phải tạo
mọi điều kiện để họ góp sức đưa nhà trường phát triển ngày càng vững mạnh.
Hầu hết giáo viên, nhân viên của trường THPT Lý Thường Kiệt còn rất trẻ,
rất nhiều giáo viên mới ra trường nên đời sống của họ còn gặp rất nhiều khó khăn.
Vì vậy, Hiệu trưởng nhà trường cần có những biện pháp để giúp đỡ giáo viên,
nhân viên vượt qua những khó khăn đời thường để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phải
thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, đảm
bảo quyền lợi vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên như: Nâng
lương, chế độ thanh toán phép hè, nghỉ dưỡng sức sau khi sinh đẻ, ốm đau; tiền
thưởng cuối năm, tiền bồi dưỡng dạy thêm trong nhà trường…
Tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập như: Sách giáo
khoa, tài liệu tham khảo, thiết bị giáo dục.
Tổ chức tốt đời sống tinh thần cho giáo viên, nhân viên như: Vui chơi giải
trí, thể thao, văn nghệ, tham quan du lịch…
11. Hiệu trưởng phấn đấu trở thành cán bộ quản lý giỏi, am hiểu chuyên
môn, tích cực phát huy tính cá nhân và vai trò lãnh đạo.
Theo Lê Nin: “Kết quả hoạt động quản lý đối với quần chúng được quy định
không phải bằng sức mạnh của quyền lực mà bằng sức mạnh của uy tín, sức mạnh
của năng lực, của sự dày dạn kinh nghiệm, của sự đa dạng phong phú về hình thức
và tài năng thực tế” V.I.Lê nin toàn tập, tập 7 trang 14 (bản tiếng Nga) tức là phụ
thuộc rất nhiều vào đặc điểm cá nhân của người lãnh đạo.

Trang 21


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

Do đó Hiệu trưởng phải làm sao để cho giáo viên và học sinh thấy mình vừa
nhiệt tình, kiên quyết, am hiểu công việc quản lý, vừa giỏi chuyên môn, là người
bạn, người đồng chí chân thành, giàu kinh nghiệm sống và công tác, sẵn sàng giúp
đỡ mọi người.
Hiệu trưởng cần xây dựng sự tín nhiệm với tập thể, với học sinh, phát huy
uy tín vai trò lãnh đạo của mình, thể hiện bằng phẩm chất đạo đức trong sáng,
bằng sự quan tâm giúp đỡ và sự công bằng của Hiệu trưởng.
12. Cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục
Muốn quản lý tốt hoạt động giảng dạy của GV thì một vấn đề không thể
không quan tâm đó là cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục. Một trường có đầy đủ cơ
sở vật chất, đồ dùng dạy học đầy đủ thì chắc chắn chất lượng giáo dục của trường
được nâng lên.
Vấn đề quản lý hoạt động giảng dạy của GV và nâng cao chất lượng học
tập trong nhà trường là một trong những mục tiêu quản lý trường học chủ yếu là
nhiệm vụ của Hiệu trưởng, nhưng nó lại là vấn đề hết sức phong phú, đa dạng và
đặc biệt tinh tế. Vì vậy, người Hiệu trưởng cần vận dụng linh hoạt các biện pháp
trên để quản lý hoạt động giảng dạy của GV và nâng cao chất lượng học tập của
học sinh một cách thiết thực và có hiệu quả.

Trang 22


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

PHẦN 3:

Trần Thị Châu

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá chung.
Từ thực trạng và phân tích thực trạng trong các biện pháp của Hiệu trưởng về việc
quản lý hoạt động giảng dạy ta thấy Hiệu trưởng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc
quản lý hoạt động giảng dạy. Vì vậy, đã có những biện pháp đúng đắn và sáng tạo.
Cuối năm học 2013 – 2014; 2014-2015 nhà trường đã đạt được kết quả:
- Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu
- Nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc
- Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
- Đoàn thanh niên được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen
- Cuối năm học 2015-2016: Đề nghị cấp trên công nhận: Nhà trường đạt tập
thể lao động xuất sắc; Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Đoàn thanh
niên được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen . Có 52 giáo viên đề nghị cấp trên công nhận
lao động tiên tiến (9 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở). Về phía học sinh có 16 em học
sinh giỏi toàn diện, 207 em học sinh tiên tiến. Tỷ lệ học lực đạt từ trung bình trở
lên là 91.17%.
Tuy nhiên trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của GV còn một vài hạn chế:
- Hiệu trưởng cập nhật thông tin ngược chưa được nhanh nhạy.
- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch dự giờ chưa thật sự khoa học.
- Công tác quản lý đội ngũ chưa được triệt để, nên một số giáo viên vẫn tỏ
ra thờ ơ với sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn đổi mới hiện nay, vẫn còn đề tình
trạng học sinh ngồi nhầm lớp .
2. Kết luận:
Qua thời gian làm công tác quản lý ở trường THPT Lý Thường Kiệt, nhất là
trong công tác quản lý hoạt động giảng dạy của GV ở trường, tôi xin rút ra kết
luận như sau:
2.1. Muốn quản lý hoạt động giảng dạy của GV , thì đội ngũ cán bộ quản lý
trường học phải giỏi, nhiệt tình, tận tụy với công việc, liêm khiết, biết tôn trọng

Trang 23


SNG KIN KINH NGHIM

Trn Th Chõu

giỏo viờn, nhõn viờn v hc sinh; cụng bng trong i x vi giỏo viờn, hc sinh,
cú ý thc t chc k lut v cú lũng yờu ngh, yờu trng, yờu tr.
2.2. i ng giỏo viờn phi tn ty vi ngh, cú nng lc, cú ý thc t chc
k lut, cú tinh thn tp th, cú ý thc vn lờn trong ngh nghip. Luôn bao dung
rộng lợng, không tách rời học sinh khỏi tập thể lớp, trớc hết, hãy giáo dục chính
bản thân mình.
2.3. Ch o tt cỏc phong tro thi ua dy tt - hc tt v thụng qua thi ua
xõy dng i ng mnh v chớnh tr, gii v chuyờn mụn, nhy bộn trong cỏc hot
ng, t ú mi qun lý tt hot ng ging dy ca GV.
2.4. Sp xp thi gian lm vic khoa hc cú iu kin tham gia cỏc bui
d gi, cỏc hot ng ca GV, nm bt c tỡnh hỡnh v a ra nhng quyt nh
qun lý phự hp.
2.5. Mun qun lý tt hot ng ging dy ca GV trng thỡ Hiu trng
phi bit kt hp cỏc bin phỏp mt cỏch linh ng, sỏt thc t ca trng, cú tớnh
kh thi.
2.6. Tng cng cụng tỏc kim tra, ỏnh giỏ.
3. Li kt.
Vi s n lc phn u ca bn thõn v s ng lũng, ng h ca giỏo viờn,
hc sinh, ph huynh nh trng, trng THPT Lý Thng Kit ngy mt khi
sc, ln mnh. Tuy vy trong cụng tỏc qun lý, tụi cũn mt s hn ch cn khc
phc, c bit trong vic qun lý hot ng ging dy, rt mong c s giỳp ,
gúp ý thng thn ca tt c cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn trong trng tụi ngy
mt hon thin mỡnh hn. Xin chõn thnh cm n.
AyunPa, ngy 20 thỏng 5 nm 2016
Ngi vit

Trn Th Chõu

Trang 24


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Trần Thị Châu

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1/ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII, IX, X, XI, XII;
2/ Từ điển tiếng Việt thông dụng - Nhà xuất bản giáo dục;
3/ Đề cương bài giảng: Hiệu trưởng quản lý hoạt động dạy học của cô
Nguyễn Thị Bích Yến tại trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo 2 thành phố
Hồ Chí Minh;
4/ Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức nhà nước ngành giáo dục
và đào tạo của học viện quản lý giáo dục;
4/ Luật giáo dục (Đã được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ 01-07-2010);
5/ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường
phổ thông có nhiều cấp học( Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TTBGDDT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo);
7/ Chỉ thị năm học 2015-2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số
3131/ CT-BGD ĐT, ngày 25 tháng 8 năm 2015;
8/ Công văn số 1115/SGDĐT- GDTrH, ngày 04 tháng 9 năm 2015 về việc
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016;
8/ Đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục. Công tác quản lý, lãnh đạo
nhà trường dành cho Hiệu trưởng- Nhà xuất bản thời đại;
9/ Sổ tay hướng dẫn đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy. Nâng cao
chất lượng Dạy và Học trong nhà trường- Nhà xuất bản lao động- xã hội;

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×