Tải bản đầy đủ

Skkn một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường THPT lê hoàn

SỞ GD – ĐT GIA LAI
TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI:

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG
CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
Ở TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN

Họ và tên: Nguyễn Văn Tèo
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Đức Cơ, 03/2013


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Sự nghiệp giáo dục đào tạo là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và

toàn xã hội nhưng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là nhà giáo. Theo Hồ
Chủ tịch, vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục chính là đội ngũ
những người thầy giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thế kỷ XXI với sự phát
triển của nền kinh tế tri thức, sự tác động của công nghệ đã làm cho thế giới
có nhiều biến đổi sâu sắc và thường xuyên. Cùng với mạng viễn thông toàn
cầu cho phép trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, việc tiếp cận của mỗi
người với tri thức nhân loại rất tiện lợi và với khối lượng lớn. Để thích ứng
với điều đó, giáo dục phải chuyển từ việc coi trọng truyền thụ tri thức sang
việc giáo dục cho mọi người khả năng tự học, tự giải quyết vấn đề, hợp tác
với nhau. Làm được điều đó, giáo dục mới cung cấp cho xã hội hiện đại
những người lao động mới phù hợp.
Trong bối cảnh đó, vị trí và vai trò của người giáo viên trong giáo dục
lại càng quan trọng càng nặng nề hơn bao giờ hết, đặc biệt là người giáo viên
ở trường Phổ thông trung học. Người giáo viên chính là cầu nối giữa học sinh
với tri thức, với những kỹ năng, kỹ xảo tương ứng cho học sinh; chuẩn bị đầy
đủ cho học sinh hành trang bước vào cuộc sống. Đảng ta đã khẳng định vai
trò hết sức quan trọng của sự nghiệp giáo dục, là chìa khóa mở cửa tiến vào
tương lai, để đào tạo nên những con người mới vừa hồng vừa chuyên đáp ứng
yêu cầu của xã hội. Luật giáo dục (Điều 15 chương I) nêu rõ “Nhà giáo giữ
vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhà giáo phải
không ngừng học tập, rèn luyện, nêu gương tốt cho người học…”. Với nhận
thức hoạt động trung tâm của nhà trường là dạy học và giáo dục. Để phát triển
toàn diện học sinh, thầy cô giáo là lực lượng trực tiếp thực hiện chương trình
giáo dục của cấp học. Chất lượng giáo dục của nhà trường phần lớn do đội
ngũ giáo viên quyết định. Do đó việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo
vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển nhà trường. Tăng cường xây dựng
đội ngũ nhà giáo một cách toàn diện theo hướng chuẩn hóa là nhiệm vụ vừa
1


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện
thành công chiến lược phát triển giáo dục và chấn hưng đất nước.
Việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ trong nhà trường rất rộng thể hiện ở
nhiều mặt: đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, chuẩn về trình độ đào tạo, có tư
tưởng và lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lương
tâm nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ,… nhưng trong khuôn khổ đề tài, Tôi xin trình bày: Một số biện
pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường


THPT Lê Hoàn – Huyện Đức Cơ – Tỉnh Gia Lai. Bản thân tôi rất phấn
khởi và tin tưởng rằng đề tài sẽ đóng góp một phần nhỏ vào việc nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn nói riêng và có thể áp
dụng ở quy mô toàn tỉnh nói chung.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Qua việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất và lý giải một số biện
pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT
Lê Hoàn, từ đó góp phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chất lượng quản
lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh của nhà trường.
3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
- Phân tích thực trạng việc quản lý, chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên ở trường THPT Lê Hoàn.
- Đề xuất và lý giải một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn
cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn trong giai đoạn hiện nay.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Nghiên cứu các Văn kiện Đại hội Đảng, Hiến pháp, Luật Giáo dục,
Điều lệ trường trung học, Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục của Bộ
Giáo dục, của Sở GD&ĐT Gia Lai, Tài liệu, Tạp chí...
4.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Quan sát, khảo sát, tổng kết kinh nghiệm quản lý giáo dục.
4.3. Nhóm phương pháp nghiên cứu hỗ trợ: Thống kê, toán học,...
2


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

PHẦN II: NỘI DUNG
I. CƠ SỞ KHOA HỌC
1. Cơ sở lý luận
Trong nhà trường trung học phổ thông, người thầy có sự tác động mạnh
đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của người học sinh. Khác với
các loại hình lao động khác, lao động sư phạm của người giáo viên là loại
hình lao động mang tính đặc thù. Đối tượng lao động sư phạm ở đây là học
sinh với lứa tuổi có sự phát triển cao về tâm lí, sinh lý, có nhu cầu cao về trí
tuệ và tình cảm. Phương tiện lao động là nhân cách người thầy cùng các thiết
bị dạy học, trong đó nhân cách người thầy có vai trò quan trọng nhất. Thời
gian lao động của người giáo viên không chỉ là thời gian quy định trong
chương trình mà cần mang tính năng động, sáng tạo cộng với niềm say mê
nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm trước thế hệ trẻ và toàn xã hội. Hiệu quả
và sản phẩm lao động sư phạm là nhân cách phát triển toàn diện đạt mục tiêu
phát triển của nhà trường. Nhà trường không được phép “sản xuất ra phế
phẩm”. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông phải đáp ứng những nhu cầu
phát triển của bản thân, gia đình và xã hội. Giáo dục hiện nay đang thay đổi
theo hướng đảm bảo mọi người đều được học để phát triển mọi mặt, nội dung
giáo dục phù hợp với yêu cầu của cá nhân và xã hội, phương pháp giáo dục
phải hướng vào việc phát huy vai trò chủ động, tích cực, tự giác, sáng tạo của
người học. Giáo viên là lực lượng quan trọng nhất của trong nhà trường, là
cầu nối học sinh với nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội. Nghị quyết
lần 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã nêu: “Giáo viên là nhân
tố quyết định chất lượng và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức,
đủ tài”. Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa VI cũng đặc biệt quan
tâm đến xây dựng đội ngũ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo cần có đủ
đức, đủ tài để chấn hưng nền giáo dục nước nhà và chú trọng việc nâng cao
bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống của nhà giáo.
Chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường phụ thuộc vào trình độ
và khả năng của đội ngũ giáo viên là chủ yếu. Vì thế mà vai trò của giáo viên
3


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

lại càng nặng nề hơn bao giờ hết. Như Tiến sĩ Raja Rosingh, nhà giáo dục Ấn
Độ, chuyên gia giáo dục UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có lời
bình khá ấn tượng về tầm quan trọng của người giáo viên trong bối cảnh giáo
dục đi vào thế kỷ XXI: “Giáo viên giữ vai trò quyết định trong quá trình giáo
dục và đặc biệt trong việc định hướng lại giáo dục. Không một hệ thống giáo
dục nào có thể vươn cao quá tầm những giáo viên làm việc cho nó”.
Để đáp ứng nhu cầu này đòi hỏi đội ngũ giáo viên trong nhà trường
phải thường xuyên học tập, bồi dưỡng, rèn luyện, từ đó mới có đủ khả năng
thực hiện sứ mệnh của mình, mới xứng đáng là nguyên khí của một trường
trung học phổ thông.
Do vậy công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là việc
làm hết sức quan trọng, quyết định sự phát triển của mỗi nhà trường nên cần
được quan tâm thích đáng, thường xuyên.
2. Cơ sở thực tiễn
Giáo dục nước ta hiện nay đang trong bối cảnh thế giới có nhiều thay
đổi nhanh và phức tạp. Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế về giáo dục đã trở
thành xu thế tất yếu. Cách mạng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và
truyền thông, kinh tế trí thức ngày càng phát triển mạnh mẽ, tác động trực tiếp
đến sự phát triển của các nền giáo dục trên toàn thế giới.
Thực trạng giáo dục đào tạo nước ta trong thời gian qua tuy đã thu
được nhiều thành tựu đáng kể, đã có bước phát triển mới, góp phần chuẩn bị
tiền đề cho những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn của sự nghiệp
giáo dục trong thế kỷ XXI, vì mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề bức xúc nhất trong giáo dục
nước ta hiện nay là chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đại trà
nhìn chung còn thấp so với yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới
và so với trình độ của các nước có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực, trên
thế giới. Chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển số lượng với yêu cầu
nâng cao chất lượng; có biểu hiện lệch lạc về hành vi, lối sống trong một bộ
phận học sinh. Nội dung phương pháp dạy học chưa đáp ứng tốt yêu cầu
4


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

chuẩn bị nhân lực cho công nghiệp hoá rút ngắn và trình độ chưa theo kịp sự
phát triển khoa học công nghệ hiện đại.
Đối với Trường THPT Lê Hoàn, đội ngũ giáo viên hiện nay hầu hết đều
đạt trình độ chuẩn, song chất lượng không đồng đều. Một số giáo viên mới ra
trường năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm còn hạn chế, kinh nghiệm
giảng dạy còn ít, phương pháp giảng dạy chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. Số
giáo viên lớn tuổi nhận thức, trình độ vận dụng các phương pháp dạy học, kỹ
thuật dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới còn thấp, chưa nhuần
nhuyễn, dẫn đến tâm lý ngại sử dụng.
3. Cơ sở pháp lý
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định “Đổi mới
căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại
hoá, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế
quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là
khâu then chốt” và “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát
triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất
nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá
VIII đã nêu: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và
được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài”. Nghị quyết của Hội
nghị Trung ương khoá VI cũng đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán
bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo cần có đủ sức đủ tài để chấn hưng
nền giáo dục nước nhà và chú trọng việc nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm
chất lối sống của nhà giáo.
Luật Giáo dục (Điều 15 chương I) nêu rõ: “Nhà giáo giữ vai trò quyết
định trong việc đảm bảo chất lượng giáo duc. Nhà giáo phải không ngừng học
tập, rèn luyện, nêu gương tốt cho người học. Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng nhà giáo, có chính sách đảm bảo các điều kiện cần thiết về vật chất và
tinh thần để nhà giáo thực hiện nhiệm vụ của mình”.

5


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

Điều lệ trường THPT (Điều 31, chương IV, mục 1, điểm c) có ghi: Giáo
viên có nhiệm vụ “Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên
môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận
dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động
và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; ”.
Trong chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020, Chính phủ
cũng đã xác định rõ: để đạt được mục tiêu chiến lược, cần thực hiện tốt 8 giải
pháp, trong đó giải pháp: Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo
dục là giải pháp then chốt.
Quy định chuẩn giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học
phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày
22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và
giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT
ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định
việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tại các cơ sở giáo dục để cập nhật
kiến thức, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực
khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
Căn cứ vào tình hình cụ thể về đội ngũ giáo viên, học sinh và cơ sở vật
chất của nhà trường.
Xuất phát từ những cơ sở trên, để đáp ứng yêu cầu của thời đại, mục
tiêu giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước,
việc bồi dưỡng chuyên môn để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà
giáo trong Trường trung học phổ thông Lê Hoàn là một đòi hỏi hết sức cấp
bách và tất yếu.
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ
1. Đặc điểm tình hình
Năm học 2012 - 2013, trường THPT Lê Hoàn có 07 tổ chuyên môn.
+ Tổ Toán – Tin: 14 giáo viên
+ Tổ Ngữ văn: 07 giáo viên
6


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

+ Tổ Ngoại ngữ: 08 giáo viên
+ Tổ Lý – Công nghệ:

08 giáo viên

+ Tổ Hóa – Sinh: 09 giáo viên
+ Tổ Sử - Địa – GDCD: 09 giáo viên
+ Tổ Thể dục – Giáo dục quốc phòng: 06 giáo viên.
Nhìn chung, nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ đoàn kết, có sức khỏe,
có phẩm chất đạo đức tốt; có tinh thần xây dựng và có trách nhiệm cao; trình
độ chuyên môn chuẩn, năng động, sáng tạo; có uy tín với học sinh và nhân
dân địa phương. Nhiều giáo viên đã có thâm niên công tác, có kinh nghiệm
trong giảng dạy và giáo dục học sinh, có quyết tâm xây dựng nền nếp, chất
lượng. Hiện nay 100% giáo viên của trường đạt trình độ chuẩn, trong đó có
06 nhà giáo đã hoàn thành chương trình cao học (gồm các môn: Hóa học, Vật
lý, Toán học, Lịch Sử, Địa lý, Văn học).
Đội ngũ giáo viên của nhà trường đa số an tâm công tác, ổn định đời
sống, đang phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu
cầu đổi mới, phát triển ngành. Đa số giáo viên tích cực trong công tác chuyên
môn, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tích cực thăm lớp dự giờ để
nâng cao trình độ chuyên môn.
Chất lượng dạy và học được nâng lên qua từng năm học. Cụ thể:
* Năm 2009-2010
- Về học sinh:
HỌC LỰC
Giỏi
0,5%
Khá
15,7%
TB
47,9%
Yếu
34,2%
Kém
0,7%
Có 06 HS đạt giải HS giỏi cấp tỉnh

HẠNH KIỂM
Tốt
38,0%
Khá
30,1%
TB
27,7%
Yếu
4,3%
(Trong đó: 02 giải nhì và giải KK

của các môn văn hóa và giải toàn trên máy tính Casio). 01 HS tham gia vào
đội tuyển HSG cấp Quốc gia môn Lịch sử.
06 tập thể lớp tiên tiến.
Trong năm số HS bỏ học 101 em chiếm 9,3 %, thấp hơn so với năm
7


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

học trước 0,4 %. Đa số các em bỏ học là những HS lớp 10, do học lực cấp
dưới quá yếu kém khi vào lớp 10 không tiếp thu đươc kiến thức nên bỏ học,
nhà trường nhiều lần gặp cha mẹ HS để thuyết phục vận động nhưng các em
không thể tiếp tục tham gia học.
Học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT chiếm 100%, số HS đỗ vào các
trường ĐH-CĐ chiếm 31,1%.
* Năm học 2010 – 2011
Hạnh kiểm:
Năm học
2010-2011
47,0%
35,6%
16,7%
0,7%

Tăng
(giảm)
T: 9.6
T: 5.2
G: 11.2
G: 3.6

Năm học
Năm học
2009-2010
2010-2011
Giỏi
0,5%
0.2%
Khá
15,7%
18.3%
TB
47,9%
50.4%
Yếu
34,2%
30.7%
Kém
0,7%
0.4%
+Tỷ lệ HS lên lớp cả năm chiếm 88,4%

Tăng
(giảm)
G: 0,3
T: 2,6
T: 2,5
G: 3,5
G: 0,3

Xếp loại
Tốt
Khá
TB
Yếu
Học lực:

Năm học
2009-2010
37,4%
30,4%
27,9%
4,3%

Xếp loại

+Về duy trì sĩ số đạt 93,5% (1087/1163)
+Thi tốt nghiệp THPT đạt tỉ lệ chung là 98,56%, xếp thứ 3 toàn tỉnh.
+ Có 14 giải học sinh giỏi cấp tỉnh
+ Số HS đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt tỷ lệ cao chiếm 32,48%
(nguyện vọng 1).
* Năm học 2011 - 2012
Hạnh kiểm:
Xếp loại
Tốt
Khá
TB
Yếu

Năm học
2010-2011
47,0%
35,6%
16,7%
0,7%

Năm học
2011-2012
49,2%
29,7%
20,1%
1,0%

Tăng
(giảm)
T: 2,2
G: 5,9
T: 3,4
G: 0,3
8


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

Học lực:
Năm học
Năm học
2010-2011
2011-2012
Giỏi
0.2%
0,7%
Khá
18.3%
20,6%
TB
50.4%
49,6%
Yếu
30.7%
24,7%
Kém
0.4%
4,4%
+Tỷ lệ học sinh lên lớp cả năm chiếm 89,4%
Xếp loại

Tăng
(giảm)
T: 0,5
T: 2,3
G: 0,8
G: 6,0
T: 4,0

+Về duy trì sĩ số đạt 89,8% (1106/1231)
+Thi tốt nghiệp THPT đạt tỉ lệ chung là 100% .
+ Có 08 giải học sinh giỏi cấp tỉnh
+ Số HS đỗ vào các trường đại học đạt 19,7% (NV 1).
+ HS lớp Ban KHTN có học lực khá giỏi chiếm 74,6% và thi đỗ ĐH 48,8%
* Học kỳ I năm 2012 – 2013
- Về Hạnh kiểm:
Xếp loại
Năm học
Năm học
Tăng
2011-2012
2012-2013
(giảm)
Tốt
42,3%
45.0%
T 2.7%
Khá
34,9%
32.0%
G 2.9%
TB
15,6%
19.4%
T 3.8%
Yếu
7,0%
3.6%
G 3.4%
- Về Học lực:
Năm học
Năm học
Số HS đạt từ TB trở
Xếp loại
2011-2012
2012-2013
lên
Giỏi
0,1%
0.8%
Khá
11,4%
17.4%
Chiếm 64,4%
TB
39,9%
46.2%
tăng 13.0% so với
năm học trước
Yếu
40,5%
32.0%
Kém
8,1%
3.7%
Trong nhiều năm liền nhà trường đều có học sinh giỏi cấp Tỉnh, tỉ lệ
học sinh đỗ tốt nghiệp đạt tỉ lệ cao và ổn định, số lượng học sinh đậu vào các
trường đại học, cao đẳng ngày một tăng.
2. Những yếu kém và khó khăn, thách thức
Mặc dù đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả bước đầu,
nhưng công tác dạy và học của nhà trường vẫn bộc lộ một số yếu kém, bất
cập; đồng thời đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt
9


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

qua.
Trước hết, chất lượng và hiệu quả giáo dục còn thấp so với yêu cầu
phát triển của địa phương và mặt bằng chung của Tỉnh. Chất lượng học sinh
đỗ tốt nghiệp lớp 12 loại Khá, Giỏi chưa cao, thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ,
THCN cũng còn chưa xứng tầm. Chất lượng mũi nhọn còn thấp.
Một số giáo viên và học sinh phương pháp dạy và học vẫn còn lệch lạc,
nặng về truyền thụ một chiều, chưa phát huy tính tự chủ, sáng tạo của học
sinh. Một số giáo viên còn chậm đổi mới phương pháp dạy học, chưa theo kịp
với sự đổi mới chương trình sách giáo khoa.
Chưa thực sự đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học. Việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào dạy học còn hạn chế nên tiết dạy khô khan không gây
hứng thú cho học sinh. Vẫn còn tình trạng dùng phôi giáo án cũ để chỉnh sửa
đối phó, giáo án có nội dung không thâm nhập với bài dạy.
Công tác tự học tự rèn còn ít, đặc biệt việc dự giờ học hỏi kinh nghiệm
còn hạn chế không thường xuyên.
Những yếu kém, hạn chế trên, cùng với các khó khăn, thách thức đang đặt
ra cho nhà trường trong quá trình xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh; nhu cầu sử dụng
nguồn nhân lực có trình độ ngày càng cao của thị trường lao động..., đòi hỏi
người quản lí giáo dục và các cấp uỷ đảng, chính quyền trong tỉnh phải có các
biện pháp mạnh mẽ hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục
tiêu, nhiệm vụ về giáo dục- và đào tạo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực trong tình hình mới.
III. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Để có nhiều trò giỏi, trước hết người giáo viên phải giỏi về chuyên môn
mà mình phụ trách, kiến thức đó không phải vì được trang bị khi họ đang còn
ngồi trên ghế các trường đại học mà nó còn được tích lũy và bồi đắp trong
suốt quá trình công tác của mỗi người. Ở mỗi giáo viên, tri thức sâu và rộng là
nền tảng của năng lực sư phạm. Vì vậy chúng tôi đã thực hiện các biện pháp
sau:
10


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về sự cần thiết
phải bồi dưỡng chuyên môn
Sự phát triển của xã hội cũng như sự phát triển của công nghệ thông tin
để vươn tới nền kinh tế tri thức đã tác động trực tiếp mạnh mẽ vào giáo dục
và đào tạo. Một xã hội dựa vào sức mạnh của tri thức bắt nguồn từ sự khai
thác tiềm năng của con người - con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực
của sự phát triển. Xu hướng toàn cầu hoá tác động và làm thay đổi hàng loạt
vấn đề ngay trong bản thân giáo dục, làm cho giáo dục và đào tạo cũng phải
phát triển không ngừng mới có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã
hội. Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định sự phát triển của giáo dục do đó
từng giáo viên phải không ngừng học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ mới đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục.
Biện pháp:
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của chính quyền và các
đoàn thể đối với công tác bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên cho đội ngũ.
Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, cụ thể hoá các nội dung bồi
dưỡng thành kế hoạch, quán triệt sâu rộng đến các cán bộ đảng viên, đội ngũ
giáo viên để thực hiện, đưa kết quả xếp loại chuyên môn thành một tiêu chí để
xét bồi dưỡng kết nạp Đảng.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đường lối, chính sách
của Đảng và Nhà nước về giáo dục- đào tạo, nhằm nâng cao nhận thức của mọi
lực lượng trong phát triển giáo dục và xây dựng xã hội học tập.
- Tổ chức các hoạt động và động viên đội ngũ nhà giáo và cán ộ quản lý
giáo dục tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong
trào thi đua : cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” ; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”,
phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Xây dựng đội ngũ có tổ chức chặt chẽ, ý thức tổ chức kỷ luật cao.
Nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp Nhà Nước, quy chế của ngành và nội
quy của trường. Có sự thống nhất ý chí và hành động của mọi thành viên,
11


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

tạo nên sức mạnh của tập thể đó. Có mục tiêu rõ ràng, có quy chế cụ thể
và mỗi thành viên phải luôn lấy đó làm căn cứ cho hoạt động của mình.
2. Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ
Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo là một nội dung
cơ bản quan trọng trong công tác bồi dưỡng. Thực tế cho thấy có những đồng
chí giáo viên có trình độ chuyên môn vững, nhưng phương pháp sư phạm, khả
năng truyền đạt cho học sinh còn hạn chế, dẫn đến hiện tượng học sinh tiếp
thu không tốt, giờ giảng đạt kết quả thấp.
Biện pháp:
- Quy hoạch đào tạo trên chuẩn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán ở các môn
học.
- Tổ chức cho giáo viên học tập chuyên môn, đổi mới phương pháp
giảng dạy dựa theo chương trình của Bộ, Sở. Tạo điều kiện cho giáo viên
tham gia đầy đủ các lớp tập huấn trong hè, các lớp tập huấn chuyên đề do Sở
Giáo dục Đào tạo tổ chức.
- Tổ chức thao giảng, hội giảng để phát huy tính sáng tạo của giáo viên,
nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ. Qua đó, nhà trường cũng có thể biết
được giáo viên nào có năng lực tốt, giáo viên nào có năng lực còn yếu để tập
trung bồi dưỡng.
- Tăng cường quản lý, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng
của giáo viên. Bằng việc tự học, tự bồi dưỡng ở các mức độ, hình thức khác
nhau, con người đã tiếp thu, lĩnh hội, vận dụng và phát triển các kinh nghiệm,
kiến thức của xã hội loài người. Từ đó biến kinh nghiệm, kiến thức chung của
xã hội thành vốn kinh nghiệm, kiến thức riêng của bản thân. Nội dung tự bồi
dưỡng của giáo viên khá toàn diện, đa dạng và phong phú bao gồm nhiều mặt
như:
+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;
+ Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động dạy học:
kiến thức khoa học cơ bản; kiến thức khoa học sư phạm; kiến thức chung về
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; kiến thức tin học, ngoại ngữ.
12


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

+ Kỹ năng nghề nghiệp: kỹ năng dạy học; kỹ năng giáo dục; kỹ năng
xử lý tình huống; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng; kỹ năng
nghiên cứu khoa học; và các kỹ năng khác.
Trong đó, mỗi nội dung bồi dưỡng đặt ra những yêu cầu và mức độ
thành thạo khác nhau. Vì vậy, tự bồi dưỡng không chỉ có ý nghĩa đối với mỗi
giáo viên mà còn góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục học sinh
trong nhà trường.
- Đẩy mạnh công tác dự giờ. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã quy
định số tiết dự giờ cho mỗi giáo viên. Sau mỗi tiết dự giờ phải có trao đổi,
phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm về giờ dạy. Các vấn đề cần trao đổi chính
là: tính chính xác, khoa học, qua tiết học học sinh đạt được những mục tiêu
gì? Về nội dung kiến thức, về kỹ năng thái độ, phương pháp giảng dạy của
giáo viên có giúp cho học sinh đạt được các mục tiêu đề ra hay không? Việc
sử dụng đồ dùng dạy học như thế nào? Cách thức tổ chức lớp của giáo viên có
phát huy được tính tích cực của học sinh không? Có quan tâm đến các đối
tượng học sinh không từ đó rút ra những ưu khuyết điểm và nguyên nhân để
cho bản thân giáo viên được dự giờ và các giáo viên khác cùng tiếp thu.
- Tổ chức bồi dưỡng các kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên
như: kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý giáo dục học sinh, kỹ năng sử
dụng các kỹ thuật dạy học tích cực, kỹ năng làm công tác chủ nhiệm,...
- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng tập huấn năng lực cho giáo viên về:
sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học, về công tác tổ trưởng chuyên môn, tập
huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nhập điểm, sử dụng bảng
tương tác ActivBoard trong dạy học.
- Trang bị các phương tiện hiện đại, kết nối mạng Internet, cung cấp
các loại sách báo về giáo dục có liên quan đến công tác giảng dạy để giáo
viên tham khảo nghiên cứu tự học, tự bồi dưỡng. Việc này giúp cho giáo
viên có thói quen cập nhật thông tin thường xuyên, kịp thời làm cho bài
giảng của mình ngày càng trở nên thiết thực và phong phú.
- Xây dựng phong trào thi đua sôi nổi trong nhà trường. Qua phong
13


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

trào thi đua, mọi người có cơ hội để tự biểu hiện mình, làm tăng thêm sự
say mê sáng tạo trong nghề nghiệp.
- Tăng cường việc kiểm tra, đánh giá giáo viên theo chuẩn.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phong trào viết sáng kiến
kinh nghiệm. Viết sáng kiến kinh nghiệm và tham gia nghiên cứu khoa học sẽ
có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học được tốt hơn, trình độ
hiểu biết về chuyên môn cũng được nâng lên.
3. Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn
Nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn là điều kiện thuận
lợi cho giáo viên bồi dưỡng tay nghề.
Biện pháp:
Xây dựng tổ, nhóm chuyên môn thực sự là nơi diễn ra hoạt động
chuyên môn sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực đối với sự phấn đấu vươn lên của
mỗi thành viên trong hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục giảng dạy. Tổ,
nhóm chuyên môn là nơi để giáo viên trao đổi, học tập, giúp đỡ lẫn nhau.
Trong sinh hoạt chuyên môn ngoài việc tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng
thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo kế hoạch của nhà trường; Đi sâu trao
đổi, bàn bạc kỹ về việc đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới soạn giảng
và kế hoạch của tổ trong thời gian tới. Cần bàn giải pháp để giúp đỡ giáo viên
có tay nghề còn yếu; thảo luận những tiết khó trong phân phối chương trình;
xây dựng các tiết lên lớp chuyên đề như: chuyên đề về đổi mới phương pháp
dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tổ chức lên lớp bằng
giáo án điện tử,...tổ trưởng cử giáo viên dạy thử nghiệm, tổ góp ý cùng tìm ra
hướng đi phù hợp, giáo viên có điều kiện học tập đồng nghiệp, nâng cao
nghiệp vụ của mình.
4. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi trong quá trình dạy học.
Nếu không muốn tụt hậu giáo viên cần phải tìm hiểu, nắm vững tin học cơ
sở, ứng dung trong dạy học.

14


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

Biện pháp:
- Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ dạy học, phát
động phong trào sưu tầm và làm đồ dùng dạy học; Tích cực bồi dưỡng cho
giáo viên khả năng thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng,
trong dạy học.
- Tin học hóa việc cộng điểm, xếp loại, thống kê kết quả học tập của
học sinh. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các kết quả đó cho tổ và nhóm
chuyên môn.
5. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với nhà giáo.
Sử dụng biện pháp kích thích về vật chất trong quản lý nhằm xây dựng
và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên là cách thức gắn lợi
ích cá nhân với lợi ích tập thể.
Biện pháp:
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách về lượng và phụ cấp
lương, chế độ làm việc đối với nhà giáo theo quy định.
- Phối hợp với tổ chức Công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần,
tình cảm của mọi thành viên, chú trọng công tác xây dựng tập thể giáo viên
sáng tạo.
- Công bằng trong đánh giá thi đua, trong khen thưởng, kỷ luật.
- Thực hiện phương pháp khoán thưởng trong dạy học. Phần khoán
thưởng chất lượng chủ yếu giải quyết phần tăng năng suất trong việc nâng cao
chất lượng, hiệu quả dạy học. Trao thưởng cho giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh,
chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên bồi dưỡng học
sinh đạt giải cấp tỉnh, lao động tiên tiến, tổ tiên tiến,…
IV. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Từ khi thực hiện các biện pháp như vừa trình bày ở trên, với sự nổ lực
của đội ngũ, chúng tôi đã đạt được nhiều kết quả trong việc nâng cao chuyên
môn cho đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, cụ thể như
sau:
Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm giáo viên được nâng lên rõ
15


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

rệt, khoảng cách giữa các thế hệ giáo viên không lớn; qua các hình thức nội
dung bồi dưỡng lực lượng giáo viên trẻ được lực lượng giáo viên thâm niên
hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm, ngược lại lực lượng giáo viên trẻ nhạy bén
thuận lợi tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện phương pháp
mới hỗ trợ giáo viên thâm niên.
Chất lượng giảng dạy được cải thiện rõ rệt qua kết quả cuối năm học tỷ
lệ học sinh xếp loại giỏi khá tăng, xếp loại yếu kém giảm, thi tốt nghiệp trung
học phổ thông, tỷ lệ điểm trên 5 tăng dần, năm sau cao hơn năm trước. Kết
quả xếp loại hạnh kiểm, học lực học kỳ I năm học 2012 - 2013 của học sinh:
Về Hạnh kiểm:
Xếp loại
Năm học
2011-2012
Tốt
42,3%
Khá
34,9%
TB
15,6%
Yếu
7,0%
Về Học lực:
Năm học
Xếp loại
2011-2012
Giỏi
0,1%
Khá
11,4%
TB
39,9%
Yếu
40,5%
Kém
8,1%

Năm học
2012-2013
45.0%
32.0%
19.4%
3.6%
Năm học
2012-2013
0.8%
17.4%
46.2%
32.0%
3.7%

Tăng
(giảm)
T 2.7%
G 2.9%
T 3.8%
G 3.4%
Số HS đạt từ TB
trở lên

Chiếm 64,4%
tăng 13.0% so với
năm học trước

Chất lượng dạy học và kết quả xếp loại viên chức hàng năm có nhiều
sự chuyển biến tích cực. Kết quả xếp loại viên chức:
* Năm học 2010 – 2011:
Một số chỉ tiêu
1/Xếp loại TTCT,ĐĐLS: Tốt
Khá
TB
Kém
2/Xếp loại chuyên môn: Giỏi
Khá
TB
3/Xếp loại CC cuối năm: XS
Khá

2009-2010
84,5%
13,8%
0
1,7%
64,3%
33,9%
1,8%
58,6%
36,2%

Năm học
2010-2011
85,5%
12,9%
1,6%
0
72,6%
21,0%
6,5%
72,6%
20,9%
16


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

TB
Kém

3,4%
1,7%

6,5%
0

4/ Kết quả khen thưởng:
+ Cá nhân: CSTĐ cấp tỉnh
0
0
CSTĐ cấp cơ sở
2
7
LĐTT
26
30
+ Tập thể: Tập thể LĐ xuất sắc
0
0
Tập thể LĐTT
5
5
Trong năm học có 04 giáo viên được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ của
Đảng Cộng sản Việt Nam.
* Năm học 2011 – 2012:
Một số chỉ tiêu
1/Xếp loại CC cuối năm: XS
Khá
TB
Kém
2/ Kết quả khen thưởng:
+ Cá nhân: CSTĐ cấp tỉnh
UBND Tỉnh khen
Giám đốc Sở GD&ĐT khen
CSTĐ cấp cơ sở
LĐTT
+ Tập thể: Tập thể LĐ xuất sắc
Tập thể LĐTT

Năm học
2010-2011
2011-2012
72,6%
76,5%
20,9%
22,1%
6,5%
1,4%
0
0
0
7
30
0
5

0
01
02
06
44
0
06

Trong năm học có 02 giáo viên được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ của
Đảng cộng sản Việt Nam.

17


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

PHẦN III: KẾT LUẬN
Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là một nhiệm
vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục. Thực hiện việc bồi
dưỡng là nhiệm vụ được tiến hành trong suốt quá trình công tác của giáo
viên, với mục tiêu cập nhật, bổ sung kiến thức, đào tạo tiếp tục, đào tạo lại
về chuyên môn nghiệp vụ cho người giáo viên, giúp người giáo viên không
ngừng nâng cao năng lực và phẩm chất nghề nghiệp, có trình độ chuyên
môn sâu, rộng; có kĩ năng sư phạm lành nghề, đáp ứng yêu cầu ngày càng
cao về chất lượng. Trong một nhà trường, đội ngũ giáo viên là nhân tố
quyết định chất lượng giáo dục. Do đó tìm ra những biện pháp để nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên là một việc làm có ý nghĩa cả về lý luận và
thực tiễn, là một hướng đi đúng đắn và đóng vai trò thiết thực của người
cán bộ quản lý trong tình hình hiện nay nhằm đưa đội ngũ giáo viên mạnh
về số lượng, vững về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu. Đó là sứ mệnh, là việc
làm thường xuyên, liên tục và lâu dài.
Trên đây chỉ là một số kinh nghiệm bước đầu mà chúng tôi đã đúc
rút, thực hiện trong quá trình chỉ đạo các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn.
Chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót và chưa đầy đủ, rất mong
nhận được ý kiến đóng góp của Hội đồng khoa học, quý thầy cô và các bạn
đồng nghiệp để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện cách thức tổ chức và triển
khai thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian đến.
Xin chân thành cảm ơn !
Đức Cơ, ngày 06 tháng 3 năm 2013
Người viết

Nguyễn Văn Tèo

18


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường
phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐBGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Luật giáo dục 2005- Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia.
3. Hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo Thông tư số
30/2009/TT-BGDĐT ngày 09/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 Ban hành kèm theo Quyết
định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.
5. Tự bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
trong thời kỳ hội nhập (2009), Thân Văn Quân, Tạp chí Giáo dục số 209, kì
1-3/2009.

19


Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Lê Hoàn

MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................1
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.............................................................................1
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.....................................................................2
3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.....................................................................2
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............................................................2
PHẦN II: NỘI DUNG.......................................................................................3
I. CƠ SỞ KHOA HỌC..................................................................................3
1. Cơ sở lý luận..............................................................................................3
2. Cơ sở thực tiễn...........................................................................................4
3. Cơ sở pháp lý.............................................................................................5
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ...............................................................6
III. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ......10
1.Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về sự cần thiết
phải bồi dưỡng chuyên môn....................................................................11
2.Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ.......12
3.Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn................14
4.Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.......14
5.Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với nhà giáo.. . .15
IV. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM...............................15
PHẦN III: KẾT LUẬN...................................................................................18
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................19
MỤC LỤC.......................................................................................................20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×