Tải bản đầy đủ

Mẫu đề cương khoá luận tốt nghiệp (Đại học Đồng Tháp)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

TÊN SINH VIÊN

TÊN ĐỀ TÀI

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Ngành đào tạo:
Trình độ đào tạo:

Giảng viên hướng dẫn:

ĐỒNG THÁP – NĂM …


2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
1.

Thông tin chung về đề tài
1.1. Tên đề tài:
1.2. Bộ môn quản lý đề tài:
1.3. Khoa quản lý đề tài:
1.4. Sinh viên thực hiện đề tài:

MỞ ĐẦU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lý do chọn đề tài
Lịch sử vấn đề nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu
Nhiệm vụ nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
6.1. Đối tượng nghiên cứu
6.2. Phạm vi nghiên cứu
7. Kế hoạch nghiên cứu
NỘI DUNG
Chương 1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.2.
1.3.

Chương 2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.Tên chương 1 (Cơ sở lý thuyết)

Tên chương 2 (Thực trạng)


3


2.2.
2.3.

Chương 3
Tên chương 3 (Biện pháp)
3.1.
3.1.1.
3.1.2.

3.2.
3.3.

KẾT LUẬN
- Tài liệu tham khảo (Thứ tự: tên tác giả, (năm xuất bản), tên tài liệu
(in nghiêng), nơi xuất bản, nhà xuất bản; tài liệu tiếng nước ngoài xếp
trước, tài liệu tiếng Việt xếp sau).
- Phụ lục
Đồng tháp, ngày .... tháng .... năm ....
Ý kiến của GV hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Duyệt của Trưởng khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×