Tải bản đầy đủ

thống kê kinh doanh phần 2 (update)

 Ta thấy việc giảm này bị ảnh hưởng bởi tốc độ chu chuyển từng mặt hàng nhiều hơn.

Còn chúng ta cần là phải làm sao cho tốc độ chu chuyển từng mặt hàng càng lớn càng
tốt. Vì vậy chúng ta cần tăng B và giảm D(hàng tồn kho

IV. Số hiệu giá thành và sản lượng tiêu thụ 2016 và 2015
STT

Sản phẩm

1
2
3
4
5
6
Tổng cộng

Omo
Pond
Comfort

VIM
P/S
Lifebuoy

Giá thành (Đv: 1000đ)
2015 (Z0)
2016 (Z1)
55
57
15
17
20
19
18
20
13
15
11
13

Sản lượng
2015 (qo)
2016 (q1)
62.500
65.600
250.000
300.000
87.500
62.500
31.250
15.625
100.000
50.000
75.000
40.000
606.250
533.725

Ta có
 1,1343 = 1,0820 x 1,0483

Số tuyệt đối tăng (giảm):2,576

=

1,6477

+

0,9273


Số tương đối tăng (giảm):
0,1343

=

0,0859

+

0,0484

Nhận xét: Giá thành trung bình năm 2016 so với năm 2015 tăng 13,43%, tương ứng

với việc tăng giá thành 2,576 (ngàn đồng). Việc tăng này là do ảnh hưởng của 2 yếu tố:
- Do giá thành nói chung của các sản phẩm 8,2% làm cho giá thành trung bình tăng
8,59%, tương ứng với số tiền 1,6487
- Do kết cấu sản lương tăng 4,83% làm cho giá thành trung bình tăng 4,84%, tương
ứng với số tiền 0,9273
 Ta thấy để giảm giá thành trung bình sản phẩm là cần tập trung vào việc thay đổi giá
thành của từng sản phẩm và kết cấu sản lượng. Và giá thành ảnh hưởng đến giá thành
trung bình nhiều hơn nên ta cần chú ý vào việc thay đổi giá thành hơn. Bằng những cách
như giảm chi phí nguyên vật liệu mua vào, giám sát kĩ quá trình sản xuất.Biến động tổng chi phí qua 2 nhân tố giá thành trung bình và sản lượng

Ta có công thức:

Vì:

Thay số vào ta được:

0,9986= 1,082

x

0,9229

Số tuyệt đối tăng (giảm)


-15800

=

879950

+

(-895750)


Số tương đối tăng (giảm)

- 0,0014=

0,0757

+

( - 0,0771)

 Từ kết quả tính toán, ta thấy:

Tổng chi phí của 6 mặt hàng năm 2016 giảm 0,14% so với năm 2015, tương ứng với số tiền giảm
15800 (ngàn đồng). Do ảnh hưởng của 2 nhân tố là giá thành và kết cấu sản lượng
-

Do giá thành tăng 8,2%, làm cho tổng chi phí tăng 11,82%, tương ứng với số tiền
879950 (ngàn đồng). ?????????????
Do kết cấu sản lượng giảm 7,71%, làm cho tổng chi phí giảm 7,71%, tương ứng với số
tiền giảm là 895750 (ngàn đồng).

Ta thấy tổng chi phí giảm là do ảnh hưởng của 2 nhân tố. Tuy nhiên nhân tố sản lượng ảnh
hưởng nhiều hơn, và bảng trước Doanh số của chúng ta bị ảnh hưởn bởi sản lượng tiêu thụ rất
nhiều. Vì vậy chúng tôi nghĩ việc chúng ta muốn giảm tổng chi phí thì chúng ta cần tập trung
giảm giá thành trung bình bằng những cách như: cố gắng tìm nguồn nguyên liệu với giá sỉ tốt
hơn, giảm chi phí PR, quảng cáo nhằm quảng bá thương hiệu tới nhiều người biếtKế hoạch dự kiến năm 2017:

STT
1
2
3
4
5
6
Tổng cộng

Sản phẩm
Omo
Pond
Comfort
Vim
P/S
Lifebuoy

Thực hiện năm 2016
8.200.000.000
9.000.000.000
3.000.000.000
500.000.000
1.300.000.000
1.000.000.000
23.000.000.000

Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch của từng sản phẩm:

Kế hoạch 2017
8.300.000.000
9.000.000.000
3.200.000.000
600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
23.700.000.000


Sản phẩm (1) = (lần)
Sản phẩm (2) = (lần)
Sản phẩm (3) = (lần)
Sản phẩm (4) = (lần)
Sản phẩm (5) = (lần)
Sản phẩm (6) = (lần)
Tổng công ty = (lần)

Tỷ suất chi phí năm 2016:


Tỷ suất chi phí năm 2016:Ta thấy năm 2015 đạt hiệu quả hơnx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×