Tải bản đầy đủ

Chủ nghĩa xã hội việt nam tư tưởng Hồ Chí Minh

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN


CHƯƠNG III
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI


Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp 1959

Hiến pháp 1959 - Hiến pháp xây dựng CNXH
ở miền Bắc


1

2

3


Tính tất yếu của Đặc trưng của Về mục tiêu và động
CNXH ở Việt Nam CNXH ở Việt Nam lực của CNXH


1. Tính tất yếu của CNXH ở Việt Nam
“Sớm hay muộn, các dân tộc đều đi đến chủ nghĩa xã hội – chỉ có chủ nghĩa
cộng sản mới cứu được nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt
chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên
quả đất, làm việc cho mọi người, niệm vui, hòa bình, hạnh phúc”.
Hồ Chí Minh toàn tập, T1, Tr416

Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại ĐHĐB toàn quốc lần
thứ 18 Đảng Xã hội Pháp, ủng hộ luận cương của
Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Người tham
gia sáng lập ĐCS Pháp và trở thành người CS Việt
Nam đầu tiên.


“Chỉ có chủ nghĩa Cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi
người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc tự do, bình đẳng, bác
ái, đoàn kết, ấm no trên trái đất, việc làm cho mọi người và vì mọi
người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc, nói tóm lại là nền cộng hòa thế
giới chân chính, xóa bỏ những biên giới tư bản chủ nghĩa cho đến nay
chỉ là những bức tường dài ngăn cản người lao động trên thế giới
hiểu nhau và thương yêu nhau”.


2. Đặc trưng của CNXH ở Việt Nam
 Khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam
Từ lập trường của một người yêu nước đi tìm đường giải phóng dân tộc
để xây dựng một xã hội tốt đẹp. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai
cấp, giải phóng con người – Đó là mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa
cộng sản.
 Đạo đức, hướng tới giá trị nhân đạo, nhân văn, mácxít
Giải quyết tốt quan hệ giữa cá
nhân với xã hội. Sự phát triển tự
do của mỗi người là điều kiện
cho sự phát triển tự do của tất cả
mọi người. Văn hóa
Văn hóa trong chủ nghĩa xã hội có quan hệ biện chứng với chính trị,
kinh tế. Đó là nền văn hóa kết tinh, kế thừa, phát triển những giá trị
truyền thống văn hóa tốt đẹp hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam,
kết hợp truyền thống với hiện đại, dân tộc với quốc tế.


Những miền quê xinh đẹp…
Những con người hồn hậu…


"Mẹ lom khom vớt bánh chưng xanh
Lựa mấy tấm thơm ngon thờ tiên tổ
Ông hí hoáy viết câu đối đỏ
Tìm những từ đặc sắc nhủ cháu con".


“Có những phút làm nên lịch sử
Có cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người như chân lý sinh ra...”
(Tố Hữu)


"Tôi
tuyệt
nhiên
không
ham công danh
phú quý chút
nào... Tôi chỉ
có một ham
muốn,
ham
muốn tột bậc
là làm sao cho
nước nhà được
độc lập, nhân
dân được tự
do, đồng bào
ai cũng có cơm
ăn áo mặc, ai
cũng được học
hành".

Trường Quốc học Huế - nơi Bác Hồ đã học

1946
1945
NAQ.1920

NGUYỄN ÁI QUỐC 1931

http://thanhnien.hue.gov.vn/portal/?
GiaoDien=1&ChucNang=105&NewsID=2009060315
4007


b. Bản chất và đặc trưng tổng quát của CNXH ở Việt Nam
Bản chất:
 Chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội bao gồm
các mặt phong phú, hoàn chỉnh. Trong đó, con
người được phát triển toàn diện, tự do.
 Sở hữu công cộng, làm theo năng lực, hưởng
theo lao động, có phục lợi xã hội.
 Một nền chính trị dân chủ
 Nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân.
 Đó là xã hội được dựng xây sức mạnh toàn dân tộc có Đảng lãnh đạo kết
hợp sức mạnh thời đại.

Đặc trưng:

 Chế độ chính trị do nhân dân làm chủ
 Kinh tế phát triển cao gắn liền với sự phát
triển của khoa học – kỹ thuật
 Không còn người bóc lột người
 Phát triển cao về văn hóa, đạo đức


Nền nông
nghiệp hiện
đại – thực
hiện công
nghiệp hóa
nông thôn

Người dân được làm chủ cuộc sống của mình


Con người chân quê mộc mạc, đằm thắm, thủy chung

Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc


Khoa học kỹ thuật phát triển

Chế độ chính trị một nhà nước dân chủ, của
dân, do dân và vì dân; Chế độ kinh tế một nền
kinh tế phát triển với khoa học công nghệ phát
triển; nền văn hóa – xã hội tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc…Tất cả những điều đó trong
xã hội xã hội chủ nghĩa chỉ vì một mục tiêu cao
nhất đó là: nâng cao đời sống người dân.
Đặt lên hàng đầu nhiệm vụ của CM XHCN là đào tạo con người.


Những nét đẹp văn hóa truyền thống


“Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
đều thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực của
mình thông qua quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do
dân bầu ra và chịu trách nhiệm”.
Hồ Chí Minh, T.9, Tr.590


3. Quan điểm HCM về mục tiêu, động lực của CNXH ở Việt Nam
“Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng
sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, già không lao động
thì được nghỉ, những phong tục tập quán không tốt dần dần được xóa
bỏ … Tóm lại, xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh
thần ngày càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội”.


3. Mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội
a. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội
“Chế độ kinh tế và xã hội của chúng ta nhằm thực hiện đầy đủ quyền
dân chủ của nhân dân, trên cơ sở kinh tế xã hội chủ nghĩa ngày càng
phát triển, cách bóc lột theo chủ nghĩa tư bản được xóa bỏ dần, đời
sống vật chất và văn hóa của nhân dân ngày càng được cải thiện. Do
đó nhân dân ta có đủ điều kiện thật sự tham gia quản lý nhà nước”.
Hồ Chí Minh toàn tập, T.9, Tr.292
Nền công nghiệp hiện đại


Về chính trị
Do nhân dân lao động làm chủ,
Nhà nước của dân, do dân và vì dân.


Về kinh tế
Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công – nông hiện đại, khoa học – kỹ
thuật tiên tiến, cách bóc lột theo CNTB được bỏ dần, đời sống vật chất
của nhân dân ngày càng được cải thiện.


Vườn cây, ao cá của Người

Bác luôn khuyến khích
bà con gia tăng sản xuất


Nền kinh tế phát triển cao


Về văn hóa – xã hội
Xóa nạn mù chữ, xây dựng phát triển giáo
dục, nâng cao dân trí, xây dựng, phát triển
văn hóa nghệ thuật, thực hiện nếp sống mới,
thực hiện vệ sinh phòng bệnh, giải trí lành
mạnh, bài trừ tệ mê tín dị đoan, khắc phục
phong tục tập quán lạc hậu…
Mục tiêu cao nhất, động lực quyết định nhất
công cuộc xây dựng là con người
Đào tạo con người


b. Động lực của chủ nghĩa xã hội
“Các đảng phái, đoàn thể và nhân sĩ trong mặt trận cần phải đoàn kết
chặt chẽ, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau…Với lực lượng đoàn kết ấy chúng
ta sẽ vượt qua hết thảy mọi khó khăn, gian khổ, chúng ta sẽ đánh tan
tất cả mọi kẻ thù đế quốc thực dân”.
* Động lực quan trọng và quyết
định nhất là con người, là nhân
dân lao động, nòng cốt công –
nông – trí. (Truyền thống yêu
nước của dân tộc, đoàn kết, sức
lao động sáng tạo => sức mạnh
tổng hợp).

Hồ Chí Minh toàn tập, T.6, Tr.162

* Động lực về kinh tế, phát triển
kinh tế, sản xuất, kinh doanh, giải
phóng mọi năng lực sản xuất, gắn
Bác Hồ với đại biểu học sinh
kinh tế với kỹ thuật, xã hội.
* Sức mạnh thời đại, đoàn kết quốc tế.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×