Tải bản đầy đủ

KT TICH PHAN

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TIỀN GIANG
TRƯỜNG THPT LÊ THANH HIỀN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN I – HKII
NĂM HỌC: 2016 -2017
MÃ ĐỀ 105
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 06/02/2017
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Để tìm nguyên hàm của f ( x ) = sin 4 x cos 5 x thì nên:
A. Dùng phương pháp đổi biến số, đặt t = cos x
u = cos x
B. Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, đặt 
4
4
dv = sin x cos xdx
4
u = sin x

C. Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, đặt 
5
dv = cos xdx
D. Dùng phương pháp đổi biến số, đặt t = sin x

π

÷dx ta được kết quả là
2

π
1
π


A. cos  2 x + ÷+ C .
B. 2cos  2 x + ÷+ C .
2
2
2


π
1
π


C. − cos  2 x + ÷+ C .
D. − cos  2 x + ÷ + C .
2
2
2

Câu 2: Tính sin  2 x +

Câu 3: Cho f ' ( x ) = 2 − 7sin x và f ( 0 ) = 14 . Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào


đúng:
 π  3π
A. f ( x ) = 2 x + 7 cos x + 14
B. f  ÷ =
2 2
C. f ( x ) = 2 x − 7 cos x + 14
D. f ( π ) = 2π
2

2
Câu 4: Giá trị của tích phân I = ∫ ( x − 1) ln xdx là:
1

2 ln 2 − 6
A.
9

2 ln 2 + 6
B.
9

C.

6 ln 2 − 2
9

D.

ln 4 x
dx . Giả sử đặt t = ln x . Khi đó ta có:
x
1
3
4
A. I = ∫ t dt
B. I = ∫ t dt
C. I = ∫ t 4 dt
4
π
2
Câu 6: Đổi biến u = sin x thì tích phân ∫ sin 4 x cos xdx thành:

6 ln 2 + 2
9

Câu 5: Cho I = ∫

4
D. I = 4 ∫ t dt

0

1

4
2
A. ∫ u 1 − u du
0
5

Câu 7: Cho biết


2

A. 12
C. 6

π
2

π
2

1

B. u 4 du

0

5

C. ∫ u du
4

D. u 3 1 − u 2 du


0

0

5

f ( x ) dx = 3 , ∫ g ( t ) dt = 9 . Giá trị của A = ∫  f ( x ) + g ( x )  dx là:
2

2

B. 3
D. Không xác định được
Trang 1/3 - Mã đề thi 105


2

Câu 8: Biết

x −1

a

∫ x + 3 dx = 1 + 4ln b

thì 2a + b là:

1

A. 0

B. 14

D. −20

C. 13

Câu 9: Cho số thực a thỏa a > 0 và a ≠ 1 . Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. ∫ a x dx = a x ln a + C
B. ∫ a 2 x dx = a 2 x + C
C. ∫ a x dx =

ax
+C
ln a

D. ∫ a 2 x dx = a 2 x ln a + C

3−5x
Câu 10: ∫ e dx bằng:

A.

1 3− 5 x
e
+C.
5

1
5

3−5 x
+C .
B. − e

1

Câu 11: Tính nguyên hàm I = ∫
A.

2t
∫ t 2 − 4 dt
a

Câu 12: Biết I = ∫1

B. ln2

2
∫ t 2 − 4dt

C. 3

Câu 13: F ( x ) là một nguyên của hàm số f ( x) =
3
2

B. ln2

Câu 14: Tìm khẳng định đúng?
1
sin xdx = cos x + C

A.
2
C.

C.

∫ sin xdx = cos x + C

2x

1
+C.
e− xx
x
C. a dx = a ln a + C .
e

Câu 17: Giá trị của tích phân I = ∫
1

e2 + 1
B.
.
2

A. e2 + 1 .
Câu 18:

1

∫ x − 2dx

π
4

1

3 − e2
Câu 15: Tích phân I = ∫0 ( x − 1) e dx =
. Giá trị của a là:
4
A. 1
B. 2
C. 3
Câu 16: Tìm khẳng định đúng:

0

D.

2
dt
− 4)

2

1
thỏa mãn F ( 2 ) = 1 thì F (3) bằng:
x −1
1
C. ln2 + 1
D.
2

D.

a∫t(t

sin xdx = − cos x + C
B. ∫
2

∫ sin xdx = − cos x + C

x
A. e dx =

D.

x 3 − 2 ln x
1
dx = + ln 2 . Giá trị của a là:
2
x
2

A. 2

A. ln

D. e3−5x + C .

dx . Đặt t = e x + 4 thì nguyên hàm thành:

e +4
t
B. ∫ t t 2 − 4 dt
(
)
x

1
5

3+ 5 x
+C .
C. − e

1

B.

∫ cos

D.

∫ x dx = − x

2

1

x

D. 4

dx = − cot x + C .
1
2

+C .

x 2 + 2 ln x
dx là:
x

C. e .

D.

2

e2 − 1
.
2

bằng:

−1

4
3

A. ln .

B. ln

5
7

3
7

C. 2 ln .

2
3

D. ln .
Trang 2/3 - Mã đề thi 105


Câu 19:

∫ ( 1 + tan x )

( 1 + tan x )
A. . −

4

.

1
dx bằng:
cos 2 x

5

+C

5

B. ( 1 + tan x ) + C
5

C.

( 1 + tan x )

D.

( 1 + tan x )

D.

∫ kdx = k + C

4

4

+C

5

5

+C

Câu 20: Công thức nào sau đây sai?
A.

x
x
∫ e dx = e + C

B.

α
∫ x dx =

1

xα +1
ax
x
+C
a
dx
=
+C
C. ∫
α +1
ln a

1

2x
Câu 21: Cho K = ∫ x e dx , I = ∫ xe dx . Khi đó:
2 2x

0

2

0

e2
B. K = − I
2

e
A. K = + I
2

e2
C. K = − I
4

e2
D. K = + I
4

5
Câu 22: Cho I = ∫ cos xdx , đặt t = sin x . Khi đó ta có:

A. I = ∫ ( 1 − t ) dt
2

B. I = ∫ ( 1 − t 2 ) dt
2

4
C. I = ∫ t dt

5
D. I = ∫ t dt

2

2
Câu 23: Cho I = ∫ 2 x x − 1dx . Khẳng định nào sau đây sai:
1

A. I =3

0

Câu 24: Cho

π
A.
4

udu

B.

a

I =

2
27
3

C.

2
3

3

I ≥3 3

D. I = t 2

π
6

D.

π
3

D.

1
2

3
0

π . Giá trị của a là

sin x

∫ sin x + cos x dx = 4
0

B.

π
2

C.

e

2
Câu 25: Cho I = ∫ x ln xdx = ae + b . Khi đó a − b có giá trị:
1

A. 0

B. 1

C. 2
----------- HẾT ----------

Trang 3/3 - Mã đề thi 105Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×