Tải bản đầy đủ

Bai tap trac nghiem tich phan khong sd MTBT

BÀI TẬP: TN TÍCH PHÂN không MTCT
1

∫x

Bài 1 :Cho
A.

−1

1
1
dx = ln b
−4
a

( a , b là các số nguyên) . Tính a + b

37
9


B.
2


Bài 2 : Cho
A.

2

1

D. Đáp án khác

( a , b là các số nguyên ) . Tính a.b
B.

3

1

2

C.

4

D. - 4

2

∫ f ( x)dx = 5
A.

C.

17
9

x −1
dx = a − ln b


x

−2

Bài 3 :Cho

7
9

∫ f (2 x − 1)dx
. Tính

1

7
2

B.

5
2

C.

15
2

D. Đáp án khác

m

∫ (2 x − 3)dx = 2.
Bài 4 : Tìm m > 1 sao cho
A.

1

17
9

B.
2

2
∫ (ax − 2ax + 2)dx =

Bài 5 : Cho
A.

0

27
9

8
3

B.

7
9

∫ x. f ( x

∫ f ( x)dx = a
1

. Tính I =

A.1

B.


Bài 7 : Cho
A.

0

1

1
dx = 2
f ( x)


0

. Tính

−3

0

a−2

A.

1
20

+ 1)dx

0

theo

a

1
2

C.

17
9

D. Đáp án khác

f ( x) − 2
dx
f ( x)

C.

cos 2 x. f ( x) − 5
∫0 cos2 x dx

. Tính

B.

12
9

D. Đáp án khác

a −5

theo

a

C.

1

2

0

1

a

D. Đáp án khác

∫ f ( x)dx = a , ∫ f ( x)dx = b

f ( x) = x x − 1

Bài 10 : Cho

D. Đáp án khác

π
4

∫ f ( x)dx = a

A.

2

B.3
π
4

Bài 9 :Cho

C.

17
9

1

2

1

D. 4

. Tìm a ?

37
9

Bài 6 :Cho

C.

18
9B.

1
30

. Tính a.b
C.

7
30

D. Đáp án khác


2

f ( x)

A.

∫ F ( x)dx = 5

F ( x)

Bài 11: Cho hàm số

có nguyên hàm là

37
9

B.

2

trên đoạn [1;2] , F(2) = 1 và

7
9

C.

−1

1

2

−2

−1

1

1

∫ ( x − 1) f ( x)dx
. Tính

17
9

1

D. Đáp án khác

f ( x) = x − 1 , ∫ f ( x)dx = a , ∫ f ( x)dx = b , ∫ f ( x)dx = c
2

Bài 12 : Cho
A.

37
9

B.

∫ sin x. f (cos x + 1)dx

∫ f ( x)dx = a
A.

1

C.

a.b.c

17
9

D. Đáp án khác

π
2

2

Bài 13 :Cho

7
9

. Tính

. Tính

37
9

0

B.

a

theo
7
9

C.

17
9

D. Đáp án khác

f ( x)

Bài 14 :Cho hàm số
2


Tính tích phân I =
A.

0

có đạo hàm trên đoạn [0;2] , đồng biến trên đoạn này , f(0)=1, f(2) = 5 .
f ( x) + f / ( x)
dx
f ( x)

.

ln 5

B.

2 + ln 5

2


Bài 15 :Cho
A.

3f ( x)dx = a

0

. Tính I =

37
9

B.

0

f

(

C.
x2 + 1
x2 + 1

) xdx

7
9

theo

2 − ln 5

D. Đáp án khác

a

C.

17
9

D. Đáp án khác
2

f ( x)

Bài 16 : Cho hàm số
A.

37
9

∫ F ( x)dx = 1

F ( x)

có nguyên hàm là
B.

trên đoạn [0;2] , F(2) = 1 và

7
9

2

C.

17
9

0

∫ xf ( x)dx
. Tính

D. Đáp án khác

1

1
∫0 x − 5 x + 6 = a ln 2 + b ln 3
2

Bài 17 :Cho
A.

37
9

B.
ln 2Bài 18 : Cho
A.

37
9

0

. Tính

7
9

C.

e2 x
dx = 1 + ln a − ln b
ex + 1

. Tính
B.

a+b

7
9

17
9

D. Đáp án khác

a+b

C.

17
9

D. Đáp án khác

0

.


π
2

cos x
∫π sin x + 1 dx = a ln 2 + b ln 3

Bài 19 : Cho
A.

6

. Tính

37
9

B.

7
9

a.b

C.

17
9

D. Đáp án khác

1

∫ ( x + 1)e dx = a + b.e
x

Bài 20 :Cho
A.

2

0

. Tính
B.

1

a.b

C. 3

D. Đáp án khácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×