Tải bản đầy đủ

Ngôn ngữ SQL kỹ năng tư vấn mở rộng

Bộ môn Hệ Thống Thông Tin – Khoa CNTT

1

Ngôn ngữ SQL – Kỹ năng truy vấn mở rộng
I.

Mục lục

I.

Mục lục ........................................................................................................................................ 1

II.

Tổng hợp dữ liệu sử dụng COMPUTE, COMPUTE BY, CUBE ................................................ 2
A.

COMPUTE .............................................................................................................................. 2

B.


COMPUTE BY ........................................................................................................................ 2

C.

GROUP BY … WITH CUBE ................................................................................................. 2

D.

GROUP BY … WITH ROLLUP............................................................................................. 3

III.

Các câu lệnh INSERT, UPDATE mở rộng.............................................................................. 4

A.

UPDATE dữ liệu từ dữ liệu có sẳn .......................................................................................... 4

B.

INSERT dữ liệu vào một bảng từ một bảng có sẳn ................................................................. 4


2

Bộ môn Hệ Thống Thông Tin – Khoa CNTT

II.
A.

Tổng hợp dữ liệu sử dụng COMPUTE, COMPUTE BY, CUBE
COMPUTE

Sử dụng để tổng hợp dữ liệu của các bảng
Cho biết các nhân viên, tổng lương, lương trung bình của tất cả các nhân viên

B.

COMPUTE BY

Cho biết các nhân viên của từng phòng, tổng lương, lương trung bình của từng phòng

-

Lưu ý :
o Các thuộc tính sau COMPUTE … BY phải có trong danh sách các thuộc tính
sau ORDER BY
o Không đặt tên kết quả trả ra được

GROUP BY … WITH CUBE

C.

Tổng hợp số lượng của các item theo tên và màu, theo từng tên, theo từng màu, tổng số
item

Kết quả là :


3

Bộ môn Hệ Thống Thông Tin – Khoa CNTT

Số lượng Item tên Chair và màu Blue là
101
Số lượng Item tên Table (màu bất kỳ) là :
347
Số lượng Item (tên bất kỳ, màu bất kỳ) =
tổng số item là 658
Số lượng Item màu Red (tên bất kỳ) : 433

Nhận xét
-

Group by n thuộc tính  sẽ thống kê theo 2n tiêu chí

-

Những thống kê mà không có dữ liệu sẽ không được xuất ra

GROUP BY … WITH ROLLUP

D.

Tổng hợp số lượng của các item theo từng tên và màu, theo từng tên, tổng số item

Thống kê theo từng tên và màu, theo từng
tên  tương tự WITH CUBE nhưng loại
bỏ bớt tiêu chí thống kê
Kết quả là :
Số lượng Item tên Chair và màu Blue là
101
Số lượng Item tên Table (màu bất kỳ) là :
347
Số lượng Item (tên bất kỳ, màu bất kỳ) =
tổng số item là 658


4

Bộ môn Hệ Thống Thông Tin – Khoa CNTT

III. Các câu lệnh INSERT, UPDATE mở rộng
Cho các quan hệ sau :
SINHVIEN (MASV, HOTEN, DIEMTB, HANG)
SINHVIENGIOI(MASV, HOTEN, DIEMTB)

A.

UPDATE dữ liệu từ dữ liệu có sẳn
Cập nhật hạng của sinh viên

B.

INSERT dữ liệu vào một bảng từ một bảng có sẳn
Thêm dữ liệu vào bảng SINHVIENGIOI các sinh viên có điểm trung bình từ 8.0 trở lênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×