Tải bản đầy đủ

Ôn tập cơ sở dữ liệu

Ôn Tập CSDL
HỌ TÊN

MSSV

A. Dựa trên đặc tả dưới đây, vẽ mô hình ER và chuyển sang mô
hình quan hệ; thực hiện các câu truy vấn theo yêu cầu bên dưới.
Hệ thống cần quản lí thông tin tài khoản của người sử dụng và người quản lí hệ thống.
Mỗi người dùng có duy nhất một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống, một mật khẩu và thông
tin cho biết người dùng có được quyền đăng nhập vào hệ thống không. Người quản trị hệ
thống (admin) chịu trách nhiệm tạo tài khoản cho người dùng và quản lí quyền truy cập vào hệ
thống của người dùng. Tài khoản người dùng được phân thành 2 loại chính là giáo viên và sinh
viên. Hệ thống cần quản lí thông tin của giáo viên và sinh viên. Thông tin giáo viên bao gồm:
mã cán bộ, họ tên giáo viên, CMND, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ liên hệ, email, học
hàm, học vị, khoa, bộ môn. Thông tin khoa gồm có mã khoa và tên khoa. Bộ môn gồm có mã
bộ môn và tên bộ môn.
Thông tin sinh viên: mã số sinh viên, họ tên, địa chỉ, cmnd, giới tính, ngày sinh, nơi sinh,
email liên lạc, địa chỉ liên lạc, mã khoa.
Mỗi học kỳ cần lưu thông tin số học kỳ và năm bắt đầu, năm kết thúc duy nhất. Mỗi học
kì sẽ mở một số môn học nhất định tương ứng với từng khoa. Mỗi môn học được mở sẽ gồm
các thông tin mã môn học, tên môn học, ngày bắt đầu, ngày kết thúc môn học, số sinh viên tối

đa đăng ký, hình thức thực hành.
Mỗi giáo viên có thể phụ trách nhiều môn học trong các học kì khác nhau. Mỗi sinh viên
có thể đăng kí học nhiều môn học được mở trong học kì đó. Mỗi môn học khi mở ra có nhiều
đồ án. Mỗi đồ án cần có các thông tin sau: mã đồ án, tên đồ án, mô tả chi tiết đồ án, deadline,
số thành viên tối đa trong nhóm. Sinh viên học xong môn sẽ có kết quả của môn học đó bao
gồm mã số sinh viên, mã môn học mở ra ở học kì đó, lần thi và điểm số.

1/2


B. Viết câu truy vấn bằng ĐSQH và SQL
1. Đếm số lượng sinh viên của từng khoa chưa từng rớt môn nào.
2. Cho biết những sinh viên nào có số lượng môn học trung bình mỗi học kỳ hơn
3 môn.
3. Cho biết những giáo viên không phụ trách môn học nào trong học kì 1 của
năm học 2013 – 2014.
4. Cho biết những sinh viên nào đăng ký tất cả các môn được mở trong học kì 1
của năm học 2013 – 2014.
5. Cho biết những sinh viên có điểm các môn trên 7 trong học kì 1 của năm học
2013 – 2014.

C. Biễu diễn các câu ràng buộc toàn vẹn sau
1. Mã tài khoản người dùng là mã sinh viên hoặc mã giáo viên.
2. Một sinh viên cùng lúc chỉ được tham gia 6 môn học khác nhau.
3. Một giáo viên chỉ được phụ trách cùng lúc 5 môn học khác nhau.

2/2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×