Tải bản đầy đủ

Bài tập truy vấn dữ liệu SQL quản lý sinh viên

BÀI TẬP LÝ THUYẾT – NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL – ĐSQH

Cho lược đồ CSDL Quản lý nhân viên như bên dưới:
NHANVIEN (MANV, HOTEN, NGSINH, NGAYKYHD, DCHI, PHAI, LUONG, MA_NQL, PHG)
Nhân viên có mã nhân viên là duy nhất, nhân viên phải có họ tên và mức lương tối thiểu là 1000,
nhân viên phải trên 18 tuổi, có địa chỉ, người quản lý và thuộc về một phòng ban.
DEAN (MADA, TENDA, DDIEM_DA, PHONG)
Đề án có mã đề án và tên là duy nhất, đề án sẽ được triển khai tại một trong ba địa điểm “Hà Nội”,
“TP. HCM” hoặc “Hải Phòng”.
PHONGBAN (MAPHG, TENPHG, TRPHG, NG_NHANCHUC)
Phòng ban có mã phòng và tên là duy nhất, có mã nhân viên làm trưởng phòng và ngày nhận chức.
CONGVIEC (MADA, STT, TEN_CONG_VIEC)
Công việc thuộc về một đề án có số thứ tự để phân biệt với các công việc khác trong cùng đề án, số
thứ tự được đánh số từ 1 trở lên.
PHANCONG (MA_NVIEN, MADA, STT, THOIGIAN, THULAOGIO)
Công việc sẽ được phân cho các nhân viên, tổng số giờ và thù lao cho mỗi giờ.
QUY ĐỊNH NỘP BÀI
 Phần bài tập SQL làm trong file script có tên theo định dạng: MSSV_HoVaTen.sql và nộp trên
moodle theo deadline ngày 11/05/2014.
 Phần bài tập ĐSQH làm trong giấy (hoặc in ra) và nộp vào buổi học 12/05/2014.


VIẾT CÂU TRUY VẤN BẰNG ĐẠI SỐ QUAN HỆ VÀ BẰNG NGÔN NGỮ SQL
1. Cho biết mã số, họ tên nhân viên, tên phòng ban nhân viên làm việc và tiền thưởng cuối năm
của nhân viên biết rằng tiền thưởng cuối năm sẽ được tính theo công thức sau:
Tiền thưởng = lương * 0.1 * thâm niên
2. Cho biết danh sách công việc (mada, stt, tencongviec) của các công việc của đề án do phòng
“Quản lý” phụ trách và đặt.
3. Cho biết tên các quản lý trên 30 tuổi chưa từng phụ trách công việc nào có tổng thù lao trên
3000000.
4. Cho biết tên phòng ban có độ tuổi trung bình khi bắt đầu làm việc của các nhân viên trong
phòng từ 20 đến 26 tuổi.
5. Cho biết mã số, họ tên, số năm thâm niên của nhân viên có tiền thưởng thưởng cuối năm nhiều
nhất phòng “Nghiên cứu” (tiền thưởng cuối năm tính theo công thức câu 1).


6. Cho biết tên đề án, tên phòng ban phụ trách đề án của các đề án có tổng số thù lao phải trả cho
nhân viên nhiều hơn 3000000.
7. Cho biết danh sách tên phòng ban và tên đề án có tổng số giờ làm việc ít nhất mà phòng ban
phụ trách. Nếu phòng ban chưa phụ trách đề án nào thì tên đề án sẽ là “Chưa phụ trách”.
8. Cho biết tên đề án của phòng “Kỹ thuật” có tất cả các nhân viên phòng “Kỹ thuật” sinh vào tháng
9 tham gia.
9. Cho biết tên các nhân viên thuộc về phòng ban phụ trách tất cả các đề án có mã từ 001 đến 003
đặt tại TP.HCM.
10. Cho biết mã số và họ tên nhân viên có tham gia tất cả các đề án mà nhân viên “Nguyễn Gia Bình”
tham gia.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×