Tải bản đầy đủ

Bài tập truy vấn dữ liệu SQL quản lý nhân viên

BÀI TẬP LÝ THUYẾT – NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL – ĐSQH

1. BẢNG VÀ THAO TÁC TRÊN BẢNG
Cho lược đồ CSDL Quản lý nhân viên như bên dưới:
NHANVIEN (MANV, HOTEN, NGSINH, NGAYKYHD, DCHI, PHAI, LUONG, MA_NQL, PHG)
Nhân viên có mã nhân viên là duy nhất, nhân viên phải có họ tên và mức lương tối thiểu là 1000,
nhân viên phải trên 18 tuổi, có địa chỉ, người quản lý và thuộc về một phòng ban.
DEAN (MADA, TENDA, DDIEM_DA, PHONG)
Đề án có mã đề án và tên là duy nhất, đề án sẽ được triển khai tại một trong ba địa điểm “Hà Nội”,
“TP. HCM” hoặc “Hải Phòng”.
PHONGBAN (MAPHG, TENPHG, TRPHG, NG_NHANCHUC)
Phòng ban có mã phòng và tên là duy nhất, có mã nhân viên làm trưởng phòng và ngày nhận chức.
CONGVIEC (MADA, STT, TEN_CONG_VIEC)
Công việc thuộc về một đề án có số thứ tự để phân biệt với các công việc khác trong cùng đề án, số
thứ tự được đánh số từ 1 trở lên.
PHANCONG (MA_NVIEN, MADA, STT, THOIGIAN, THULAOGIO)
Công việc sẽ được phân cho các nhân viên, tổng số giờ và thù lao cho mỗi giờ.
a) Tạo bảng và các ràng buộc toàn vẹn cho mô tả trên. Biết rằng mã đề án là dãy số tự tăng có dạng: 3, 5,
7, 9, …và mã phòng ban là dãy số tự tăng có dạng 1, 2, 3, 4, …
b) Thêm ràng buộc toàn vẹn cho cột thời gian phải từ 1 trở lên.
c) Thêm ràng buộc toàn vẹn cho thù lao giờ phải từ 200 đến 400.

d) Thêm ràng buộc giới tính phải là Nam hoặc Nữ.
e) Thêm cột ThuLaoTong vào bảng phân công. Tạo ràng buộc ThuLaoTong = ThoiGian x ThuLaoGio.
f) Thêm cột ngày bắt đầu và ngày kết thúc vào bảng Công việc. Tạo ràng buộc ngày bắt đầu phải trước
ngày kết thúc.
g) Thêm ít nhất 3 dòng dữ liệu cho mỗi bảng.
h) Tạo bảng THONG_KE_CONG_VIEC (manv, hoten, tongsoda, tongthulao, tenphong) và thêm dữ liệu phù
hợp cho bảng.

2. TRUY VẤN SQL / ĐSQH (TRÊN CSDL QUẢN LÝ NHÂN VIÊN CỦA CÂU 1)
Viết câu truy vấn bên dưới bằng ngôn ngữ SQL và ngôn ngữ ĐSQH:
a) Cho biết danh sách toàn bộ nhân viên (mã nhân viên, họ tên) cùng họ tên người quản lý của họ, trường
hợp nhân viên không có người quản lý thì cột họ tên người quản lý để là “không có”.


b) Cho biết mã số, họ tên, tuổi của các nhân viên có tham gia vào các đề án được triển khai tại Hà Nội.
c) Cho biết mã số và họ tên các nhân viên tham gia nhiều hơn 3 đề án do phòng “Nghiên cứu” phụ trách.
d) Cho biết tên nhân viên và tổng thù lao cho các dự án mà nhân viên đã tham gia trong năm 2010 biết
rằng thù lao sẽ được nhận vào ngày kết thúc công việc của dự án đó.
e) Cho biết năm đầu tiên được tăng lương của nhân viên biết rằng các nhân viên khi vào làm sẽ được tăng
lương lần đầu sau 5 năm.
f) Cho biết dự án có nhiều hơn 5 nhân viên là người quản lý tham gia.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×