Tải bản đầy đủ

Chuẩn bị trang chiếu

TÂM VIỆT GROUP – ðÀO TẠO & TƯ VẤN

K năng thuy t trình

Tai nghe,

TRANG CHIẾU

mắt thấy.

Tâm Vi t Group
1

2

Kỹ năng làm trang chiếu

Kỹ năng làm trang chiếu

Nguyên tắc làm trang chiếu


Nguyên tắc làm trang chiếu

Kỹ năng làm trang chiếu

Kỹ năng làm trang chiếu

3

4

Thu nhận thông tin

Hiệu quả của sử dụng hình ảnh

Nh×n
75%

350
300
250
200

200

150
38

32

100

100

100

Kh¶ n¨ng tiÕp thu

Kh¶ n¨ng ghi nhí

HiÓu nh÷ng V§ khã100
50
0

NÕm
3%
Ngöi
4%

Ch¹m
6%

Nghe
12%
5

HiÖu qu¶ t¨ng thªm do sö dông h×nh ¶nh minh ho¹
HiÖu qu¶ khi kh«ng sö dông h×nh ¶nh minh ho¹
6

ðịa chỉ: Tầng 4, nhà B, số 347 ðội Cấn, Ba ðình, Hà Nội, Việt Nam
ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.com.vn; Website: http://www.tamviet.com.vn

1


TÂM VIỆT GROUP – ðÀO TẠO & TƯ VẤN
Khả năng lưu thông tin
Sau 3 giờ

Khả năng lưu thông tin
85%

90%

Sau 3 ngày

80%

72%

70%

65%

70%

Nghe

70%

60%

10%

50%
40%

Nhìn

72%

30%

20%

20%

20%
10%

10%
0%

Nghe và nhìn

85%

Nghe

65%
7

Nh×n

Sau 3 giê

Nghe & nh×n

Sau 3 ngµy

8

Kỹ năng làm trang chiếu

Chức năng
Làm rõ

Nguyên tắc làm trang chiếu
Tăng hấp dẫn
Tăng ấn tượng

Kỹ năng làm trang chiếu

Chứng minh
9

Trang chiếu

10

Hướng dẫn làm trang chiếu
Trang chiếu phải có tiêu ñề

Trang chiếu ñược chuẩn bị trước
Một trang chiếu không quá một chủ ñề
Trang chiếu dùng cho ñèn chiếu OHP

Số nội dung không quá 6
Một nội dung không quá 2 dòng

Trang chiếu trên máy tính chiếu qua LCD

Ngôn từ nhất quán
11

ðịa chỉ: Tầng 4, nhà B, số 347 ðội Cấn, Ba ðình, Hà Nội, Việt Nam
ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.com.vn; Website: http://www.tamviet.com.vn

12

2


TÂM VIỆT GROUP – ðÀO TẠO & TƯ VẤN
Hướng dẫn làm trang chiếu

Chú ý với OHP

Dùng gam màu và hình ảnh thích hợp
Làm khung ñể trang chiếu không bị cong
Thiết kế trang chiếu cân ñối
Copy ñể làm trang chiếu cho OHP

Viết chữ cỡ tối thiểu 5mm

13

Kiểu chữ: Arial; cỡ 44

14

Làm mẫu trang chiếu

Kiểu chữ: Arial; cỡ 32

Kiểu chữ: Arial; cỡ 30

Kho¶ng
c¸ch phï
hîp

• Kiểu chữ: Arial; cỡ 28

15

Làm mẫu trang chiếu

Tiêu ñề lớn:
•Chọn kiểu chữ
•Chọn cỡ chữ

Tiêu ñề:
•Chọn kiểu chữ
•Chọn cỡ chữ

Chèn
lôgô

Chèn
thanh ngăn
cách tiêu
ñề

16

Nội dung:
•Chọn kiểu chữ
•Chọn cỡ chữ
•Các cấp khác nhau

Tiêu ñề nhỏ:
•Chọn kiểu chữ
•Chọn cỡ chữ

17

ðịa chỉ: Tầng 4, nhà B, số 347 ðội Cấn, Ba ðình, Hà Nội, Việt Nam
ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.com.vn; Website: http://www.tamviet.com.vn

18

3


TÂM VIỆT GROUP – ðÀO TẠO & TƯ VẤN
Các tính năng khác

ðèn chiếu LCD
Dùng ñể chiếu trang chiếu ñã chuẩn bị sẵn

Liên kết
Chiếu ñược mọi thứ có trên máy tính
Kết hợp ñược với âm thanh

Hiệu ứng

Kết hợp ñược với công cụ khác: camera...
19

Hướng dẫn sử dụng LCD

20

ðèn chiếu LCD

Nối vào máy tính trước khi khởi ñộng máy

Thuận lợi:

Kiểm tra dây dẫn và ñộ nét, hình ảnh trước

ðối diện với thính giả

Bất lợi:
Giá rất cao

Chuẩn bị trước-> dễ ñọc Chỉ dùng khi có ñiện

ðứng phía sau hoặc bên cạnh máy chiếu
Bấm chuột hoặc phím bất kỳ ñể chuyển trang
Dùng ñiều khiển từ xa -> di chuyển linh ñộng
Tắt nguồn sau khi quạt tắt

Thông tin lược lưu

Chuẩn bị kỹ

Tắt/ che ñể tập trung

Có kỹ năng máy tính

Kết hợp các công cụ

Dễ bị lạm dụng

Hình ảnh sinh ñộng
21

ðèn chiếu OHP

22

Hướng dẫn sử dụng OHP

Dùng ñể chiếu trang chiếu ñã chuẩn bị sẵn

Xếp trang chiếu theo thứ tự từ trên xuống
Có thể kẹp lại với nhau theo chủ ñề

Dùng phát triển bài trình bày
Kiểm tra dây dẫn và ñộ nét, hình ảnh trước
Dùng ñể viết những ghi chú

ðứng bên cạnh ñèn chiếu (ngược tay thuận)
23

ðịa chỉ: Tầng 4, nhà B, số 347 ðội Cấn, Ba ðình, Hà Nội, Việt Nam
ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.com.vn; Website: http://www.tamviet.com.vn

24

4


TÂM VIỆT GROUP – ðÀO TẠO & TƯ VẤN
Hướng dẫn sử dụng OHP

ðèn chiếu OHP
Thuận lợi:

ðặt trang chiếu theo chiều mình ñọc ñược

Nhấn mạnh bằng cách ñặt bút chỉ

Che những phần chưa muốn chiếu

Bất lợi:

Dễ chuyển, sử dụng

Giá cao

ðối diện với thính giả

Chỉ dùng khi có ñiện

Chuẩn bị trước-> dễ ñọc

Mất thời gian chuẩn

Thông tin lược lưu

bị

Tắt ñể tập trung

Bỏ cả trang khi sửa

25

Kỹ năng làm trang chiếu

26

Trăm nghe
không bằng

Nguyên tắc làm trang chiếu

một thấy

Kỹ năng làm trang chiếu

27

ðịa chỉ: Tầng 4, nhà B, số 347 ðội Cấn, Ba ðình, Hà Nội, Việt Nam
ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.com.vn; Website: http://www.tamviet.com.vn

28

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×