Tải bản đầy đủ

Chuẩn bị thuyết trình

TÂM VIỆT GROUP – ðÀO TẠO & TƯ VẤN

K năng thuy t trình
Không chuẩn bị là

CHUẨN BỊ

chuẩn bị cho thất bại

Tâm Vi t Group
1

Chuẩn bị thuyết trình

2

Chuẩn bị thuyết trình

Xác ñịnh tình huống

Xác ñịnh tình huống


Phân tích thính giả và diễn giả

Phân tích thính giả và diễn giả

Xác ñịnh mục tiêu

Xác ñịnh mục tiêu

Thu thập thông tin

Thu thập thông tin

Tập luyện

Tập luyện
3

Giới hạn các vấn ñề

4

ðánh giá môi trường bên ngoài

Cô lập và phân biệt gốc rễ vấn ñề

Thông tin thường xuyên cập nhật

Chi tiết hoá bằng các thông số

Những gì ñang xảy ra trong lĩnh vực

ðơn giản hoá tình huống

Những gì ñang xảy ra ở lĩnh vực liên quan

Chia thành các phần có thể thực hiện

Sự ảnh hưởng ở phạm vi quốc gia, quốc tế
5ðịa chỉ: Tầng 4, nhà B, số 347 ðội Cấn, Ba ðình, Hà Nội, Việt Nam
ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn

6

1


TÂM VIỆT GROUP – ðÀO TẠO & TƯ VẤN
ðánh giá văn hoá tổ chức

Chuẩn bị thuyết trình

Phong cách giao tiếp trang trọng hay không

Xác ñịnh tình huống

Ăn mặc chuyên nghiệp hay không

Phân tích thính giả và diễn giả

Giờ làm việc cứng nhắc hay linh ñộng

Xác ñịnh mục tiêu

Cơ cấu ngang bằng hay cấp bậc

Thu thập thông tin

Thái ñộ an toàn hay mạo hiểm

Tập luyện
7

Xác ñịnh thính giả

8

Phân tích thính giả
Thu thập thông tin về cá nhân, nghề nghiệp

Thính giả cơ sở

Xác ñịnh thái ñộ về: chủ ñề, diễn giả,...
Xác ñịnh lòng tin và giá trị

Thính giả tiềm ẩn
Tìm hiểu mong muốn, quan tâm của thính giả
ðánh giá sự thông minh và khả năng ngôn từ

Người quyết ñịnh

Xác ñịnh vãng lai, bất ñắc dĩ hay tự nguyện
9

10

Phân tích diễn giả
ðộng cơ, mục ñích

Biết mình biết người,

Cảm giác, sự chú tâm

trăm trận trăm thắng

Sự gần gũi và hấp dẫn
Sự tin tưởng của thính giả
ðịa vị, quyền lực
11

ðịa chỉ: Tầng 4, nhà B, số 347 ðội Cấn, Ba ðình, Hà Nội, Việt Nam
ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn

12

2


TÂM VIỆT GROUP – ðÀO TẠO & TƯ VẤN
Ba thời ñiểm quan trọng
Trước khi thuyết trình

Một bồ cái lý không

Giờ giải lao

bằng một tí cái tình

Sau khi thuyết trình

13

14

Chuẩn bị thuyết trình
Chủ
Chủ ñề
ñề thuyết
thuyết trình
trình
Xác ñịnh tình huống

Mục
Mục ñích
ñích tổng
tổng quát
quát

Phân tích thính giả và diễn giả

Mục
Mục tiêu
tiêu
cụ
thể
cụ thể

Xác ñịnh mục tiêu
Thu thập thông tin
Tập luyện
15

16

Chọn chủ ñề
Thính giả muốn nghe

Chuyên sâu tạo

Chủ ñề mới mẻ

nên sự khác biệt

Mình biết sâu

17

ðịa chỉ: Tầng 4, nhà B, số 347 ðội Cấn, Ba ðình, Hà Nội, Việt Nam
ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn

18

3


TÂM VIỆT GROUP – ðÀO TẠO & TƯ VẤN
Xác ñịnh mục ñích tổng quát

Xác ñịnh mục tiêu
Mục tiêu cụ thể của bài trình bày

Mục ñích tổng quát:

Phụ thuộc vào mục ñích
Thông tin
Phụ thuộc vào các phân tích
Thuyết phục

Phụ thuộc vào nhu cầu của diễn giả

Giải trí

ðảm bảo yêu cầu SMART
19

20

Viết tạo nên suy nghĩ
Suy nghĩ tạo ra hình ảnh

Thành

Hình ảnh tạo nên cảm nhận

công

Cảm nhận dẫn ñến hành ñộng
Hành ñộng tạo ra kết quả

100%

=

Mục
tiêu

+

Phương
pháp

100%

0%

21

22

Phân tích cơ hội
Hãy chỉ giùm tôi phải ñi ñường nào?
Ai sẽ truyền ñạt thông ñiệp?
Thế cô muốn ñi tới ñâu?
Khi nào thì truyền ñạt thông ñiệp?

Tôi không quan tâm ñến nơi tôi tới.

Truyền ñạt thông ñiệp ở ñâu?

Thế thì cô ñi ñường nào cũng thế thôi.

Truyền ñạt thông ñiệp như thế nào?

Lewis Carroll (Alice trong x s th n tiên)
23

ðịa chỉ: Tầng 4, nhà B, số 347 ðội Cấn, Ba ðình, Hà Nội, Việt Nam
ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn

24

4


TÂM VIỆT GROUP – ðÀO TẠO & TƯ VẤN
Chuẩn bị thuyết trình

Thu thập thông tin

Xác ñịnh tình huống

Tra cứu (thư viện)

Phân tích thính giả và diễn giả

Phỏng vấn

Xác ñịnh mục tiêu

ðiều tra

Thu thập thông tin

Dự giờ

Tập luyện

Quan sát, lắng nghe...
25

Tinh thần của con người chỉ
có thể tiến xa với ñiều kiện:
vừa kiên nhẫn vừa thinh
lặng, tư tưởng cá nhân thêm

26

Nói là bạc,
im lặng là vàng,
lắng nghe là kim cương

vào tư tưởng các thế hệ.
27

28

Thà dốt 5 phút
còn hơn ngu cả ñời.

Cái gì cũng chép cũng ghi
Không biết thì hỏi tự ti làm gì

Thà dốt trước vài người
còn hơn ngu trước thiên hạ.

29

ðịa chỉ: Tầng 4, nhà B, số 347 ðội Cấn, Ba ðình, Hà Nội, Việt Nam
ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn

30

5


TÂM VIỆT GROUP – ðÀO TẠO & TƯ VẤN

Mẩu bút chì hơn trí nhớ tốt
Trí nhớ ñậm
không bằng nét mực mờ

S.O.S.
Significance Of Simplicities

31

32

Thẻ ghi ý
ðề cương

K.I.S.S.

C

Lời giới thiệu

O
N
C

Thành ngữ

L
U

Q
U

Q

O

U

T

O

E

T

Lời kết

Keep It Short & Simple

E

Kích cỡ:

I
N

O

T

U

R

T

O

L
I
N

1/3 tờ A4

E

33

Chuẩn bị thuyết trình

34

Tập luyện

Xác ñịnh tình huống
Tập một mình
Phân tích thính giả và diễn giả
Xác ñịnh mục tiêu

Tập trước nhóm nhỏ

Thu thập thông tin
Mô phỏng

Tập luyện
35

ðịa chỉ: Tầng 4, nhà B, số 347 ðội Cấn, Ba ðình, Hà Nội, Việt Nam
ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn

36

6


TÂM VIỆT GROUP – ðÀO TẠO & TƯ VẤN
3 bí quyết thành công

Chuẩn bị thuyết trình

Thứ nhất:

Xác ñịnh tình huống

Tập

Phân tích thính giả và diễn giả

Thứ nhì:
Xác ñịnh mục tiêu

Tập

Thu thập thông tin

Thứ ba:

Tập

Tập luyện
37

38

Người thuyết trình
Người viết kịch bản

Thao trường ñổ mồ hôi,

ðạo diễn

chiến trường ít ñổ máu.

Diễn viên
Huấn luyện viên
39

ðịa chỉ: Tầng 4, nhà B, số 347 ðội Cấn, Ba ðình, Hà Nội, Việt Nam
ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn

40

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×