Tải bản đầy đủ

PP BAO TOAN NGUYEN TO

Hóa học – trinh dao
CHUYÊN ĐỀ :
PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ
1. Nội dung định luật bảo toàn nguyên tố:
- Trong phản ứng hóa học, các nguyên tố luôn được bảo toàn.
2. Nguyên tắc áp dụng:
- Trong phản ứng hóa học, tổng số mol của nguyên tố trước và sau phản ứng luôn bằng
nhau.
3. Các ví dụ minh họa:
Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 4,04 gam một hỗn hợp bột kim loại gồm Al, Fe, Cu trong
không khí
thu được 5,96 gam hỗn hợp 3 oxit. Hòa tan hết hỗn hợp 3 oxit bằng dung dịch HCl 2M.
Tính thể
tích dung dịch HCl cần dùng.
A. 0,5 lít.
B. 0,7 lít.
C. 0,12 lít.
D. 1 lít.
Hướng dẫn giải
mO = moxit − mkl = 5,96 − 4,04 = 1,92 gam
nO =


1,92
= 0,12 mol
16

Hòa tan hết hỗn hợp ba oxit bằng dung dịch HCl tạo thành H2O như sau:
2H+ + O2− → H2O
0,24 ← 0,12 mol


VHCl =

0,24
= 0,12 lít
2

Đáp án C.

Ví dụ 2: Cho hỗn hợp A gồm Al, Zn, Mg. Đem oxi hoá hoàn toàn 28,6 gam A bằng oxi
dư thu được
44,6 gam hỗn hợp oxit B. Hoà tan hết B trong dung dịch HCl thu được dung dịch D. Cô
cạn dung
dịch D được hỗn hợp muối khan là
A. 99,6 gam.
B. 49,8 gam.
C. 74,7 gam.
D. 100,8
gam.
Hướng dẫn giải
Gọi M là kim loại đại diện cho ba kim loại trên với hoá trị là n
M +

n
O2 → M2On
2

(1)

M2On + 2nHCl → 2MCln + nH2O
(2)

Theo phương trình (1) (2) → n HCl = 4.n O
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng → m O = 44,6 − 28,6 = 16 gam
n O = 0,5 mol → nHCl = 4×0,5 = 2 mol

2

2

2


Hóa học – trinh dao
n Cl = 2 mol


mmuối = mhhkl + m Cl = 28,6 + 2×35,5 = 99,6 gam. Đáp án A.
Ví dụ 3: Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần 0,05 mol
H2. Mặt khác
hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H 2SO4 đặc thu được thể tích khí
SO2 (sản
phẩm khử duy nhất) ở điều kiện tiêu chuẩn là
A. 448 ml.
B. 224 ml.
C. 336 ml.
D. 112 ml.
Hướng dẫn giải
Thực chất phản ứng khử các oxit trên là
H2
+
O → H2O
0,05 → 0,05 mol
Đặt số mol hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 lần lượt là x, y, z. Ta có:
nO = x + 4y + 3z = 0,05 mol
(1)


n Fe =

3,04 − 0,05 ×16
= 0,04 mol
56


x + 3y + 2z = 0,04 mol
(2)
Nhân hai vế của (2) với 3 rồi trừ (1) ta có:
x + y = 0,02 mol.
Mặt khác:
2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O
x

x/2
2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O
y

y/2
⇒ tổng: n SO2 =

x + y 0,2
=
= 0,01 mol
2
2

Vậy:

VSO2 = 224 ml. Đáp án B.

Ví dụ 4: Thổi từ từ V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và H 2 đi qua một ống đựng 16,8
gam hỗn hợp
3 oxit: CuO, Fe3O4, Al2O3 nung nóng, phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng thu được m
gam chất rắn
và một hỗn hợp khí và hơi nặng hơn khối lượng của hỗn hợp V là 0,32 gam. Tính V và
m.
A. 0,224 lít và 14,48 gam.
B. 0,448 lít và 18,46 gam.
C. 0,112 lít và 12,28 gam.
D. 0,448 lít và 16,48 gam.
Hướng dẫn giải
Thực chất phản ứng khử các oxit trên là
CO + O → CO2
H2 + O → H2O.
Khối lượng hỗn hợp khí tạo thành nặng hơn hỗn hợp khí ban đầu chính là khối
lượng của nguyên tử Oxi trong các oxit tham gia phản ứng. Do vậy:
mO = 0,32 gam.


Hóa học – trinh dao
0,32
= 0,02 mol
16
n CO + n H2 = 0,02 mol .nO =

(
)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
moxit = mchất rắn + 0,32

16,8 = m + 0,32

m = 16,48 gam.
Vhh (CO+ H ) = 0,02 × 22,4 = 0,448 lít Đáp án D.

2

Ví dụ 5: Thổi rất chậm 2,24 lít (đktc) một hỗn hợp khí gồm CO và H2 qua một ống sứ
đựng hỗn
hợp Al2O3, CuO, Fe3O4, Fe2O3 có khối lượng là 24 gam dư đang được đun nóng. Sau khi
kết thúc
phản ứng khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là
A. 22,4 gam.
B. 11,2 gam.
C. 20,8 gam.
D.
16,8
gam.
Hướng dẫn giải
n hh (CO +H 2 ) =

2,24
= 0,1 mol
22,4

Thực chất phản ứng khử các oxit là:
CO + O → CO2
H2 + O → H2O.
Vậy: n O = n CO + n H = 0,1 mol .
⇒mO = 1,6 gam. Khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là: 24 − 1,6 = 22,4 gam Đáp
án A.
2

Ví dụ 6: Cho 4,48 lít CO (đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt
đến khi
phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20.
Công thức
của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là
A. FeO; 75%.
B. Fe2O3; 75%.
C. Fe2O3; 65%.
D. Fe3O4; 65%.
Hướng dẫn giải
FexOy + yCO → xFe + yCO2
Khí thu được có M = 40 → gồm 2 khí CO2 và CO dư
n CO2

44

12
40

n CO2

⇒n
CO
Mặt khác:

3
=
1

n CO28

4

%VCO2 = 75% .

n CO ( p.­ ) = n CO2 =

75
× 0,2 = 0,15 mol → nCO dư = 0,05 mol.
100


Hóa học – trinh dao
Thực chất phản ứng khử oxit sắt là do
CO + O (trong oxit sắt) → CO2

nCO = nO = 0,15 mol → mO = 0,15×16 = 2,4 gam

mFe = 8 − 2,4 = 5,6 gam → nFe = 0,1 mol.
Theo phương trình phản ứng ta có:
n Fe
x 0,1 2
= =
=
n CO2 y 0,15 3

→ Fe2O3 Đáp án B.

Ví dụ 7: Cho một luồng khí CO đi qua ống đựng 0,01 mol FeO và 0,03 mol Fe 2O3 (hỗn
hợp A) đốt
nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 4,784 gam chất rắn B gồm 4 chất. Hoà tan
chất rắn B
bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 0,6272 lít H2 (đktc). Tính số mol oxit sắt từ trong
hỗn hợp B.
Biết rằng trong B số mol oxit sắt từ bằng 1/3 tổng số mol sắt (II) oxit và sắt (III) oxit.
A. 0,006.
B. 0,008.
C. 0,01.
D. 0,012.
Hướng dẫn giải
 FeO

: 0,01 mol

Hỗn hợp A  Fe O : 0,03 mol + CO → 4,784 gam B (Fe, Fe2O3, FeO, Fe3O4) tương
 2 3
ứng với số mol là: a, b, c, d (mol).
Hoà tan B bằng dung dịch HCl dư thu được n H = 0,028 mol.
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

a = 0,028 mol.
(1)
2

Theo đầu bài:

n Fe3O4 =

(

1
n FeO + n Fe2O3
3

)

1
3

→ d = ( b + c ) (2)

Tổng mB là:
(56.a + 160.b + 72.c + 232.d) = 4,78 gam. (3)
Số mol nguyên tử Fe trong hỗn hợp A bằng số mol nguyên tử Fe trong hỗn hợp B.
Ta có:
nFe (A) = 0,01 + 0,03×2 = 0,07 mol
nFe (B) = a + 2b + c + 3d

a + 2b + c + 3d = 0,07
(4)
Từ (1, 2, 3, 4)

b = 0,006 mol
c = 0,012 mol
d = 0,006 mol Đáp án A.
Ví dụ 8: Khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp CuO và FexOy bằng H2 dư ở nhiệt độ cao thu
được 17,6
gam hỗn hợp 2 kim loại. Khối lượng H2O tạo thành là
A. 1,8 gam.
B. 5,4 gam.
C. 7,2 gam.
D. 3,6 gam.
Hướng dẫn giải
mO (trong oxit) = moxit − mkloại = 24 − 17,6 = 6,4 gam.


Hóa học – trinh daomO(H2)=6,4gam ; n H O = 6,4 = 0,4 mol.
2
16
m H2O = 0,4 ×18 = 7,2 gam Đáp án C.

Ví dụ 9: Khử hết m gam Fe3O4 bằng CO thu được hỗn hợp A gồm FeO và Fe. A tan vừa
đủ trong
0,3 lít dung dịch H2SO4 1M cho ra 4,48 lít khí (đktc). Tính m?
A. 23,2 gam.
B. 46,4 gam.
C. 11,2 gam.
D. 16,04
gam.
Hướng dẫn giải
Fe3O4 → (FeO, Fe) → 3Fe2+
n mol
n Fe ( trong FeSO ) = n SO = 0,3 mol
Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố Fe:
2−
4

4

n Fe ( Fe3O4 ) = n Fe ( FeSO4 )
3n = 0,3 → n = 0,1
m Fe O = 23,2 gam Đáp án A.
3

4

Ví dụ 10: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH 4, C3H6 và C4H10 thu được 4,4
gam CO2 và 2,52 gam H2O. m có giá trị là:
A. 1,48 gam.
B. 2,48 gam.
C. 14,8 gam.
D.
24 gam.
Hướng dẫn giải
mX = mC + mH =

4,4
2,52
x12 +
x 2 = 1,2 + 0,28 = 1,48(g)
44
18

Đáp án A.

Ví dụ 11: Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung
nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn
hợp hơi thu được có tỉ
khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là
A. 0,92 gam.
B. 0,32 gam.
C. 0,64 gam.
D.
0,46
gam.
Hướng dẫn giải
t
CnH2n+1CH2OH + CuO 
→ CnH2n+1CHO + Cu↓ + H2O
Khối lượng chất rắn trong bình giảm chính là số gam nguyên tử O trong CuO phản
o

0,32
= 0,02 mol
16
C n H 2n +1CHO : 0,02 mol

: 0,02 mol.
 H 2O

ứng. Do đó nhận được: mO = 0,32 gam → n O =
⇒ Hỗn hợp hơi gồm:

Vậy hỗn hợp hơi có tổng số mol là 0,04 mol.
Có M = 31

mhh hơi = 31 × 0,04 = 1,24 gam.


Hóa học – trinh dao
mancol + 0,32 = mhh hơi
mancol = 1,24 − 0,32 = 0,92 gam Đáp án A.
Chú ý: Với rượu bậc (I) hoặc rượu bậc (II) đều thỏa mãn đầu bài.
Ví dụ 12: Chia hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức thành 2 phần bằng nhau:
- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 0,54 gam H2O.
- Phần 2 cộng H2 (Ni, to ) thu được hỗn hợp A.
Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thể tích khí CO2 thu được (đktc) là:
A. 0,112 lít.
B. 0,672 lít.
C. 1,68 lít.
D. 2,24 lít.
Hướng dẫn giải
P1: hỗn hợp là anđehit no đơn chức n CO2 = n H2O = 0,03(mol)
Theo định luật bảo toàn nguyên tử và bảo toàn khối lượng
n C(P1 ) = n C(A) = 0,03(mol)
=> n CO2 (P2 ) = n C(A) = 0,03(mol)
⇒ VCO2 = 0,672 lít Đáp án B.
Ví dụ 13: Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 rượu A và B ta được hỗn hợp Y
gồm các olefin. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76 gam CO 2. Vậy khi đốt cháy
hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước và CO2 tạo ra là:
A. 2,94 gam.
B. 2,48 gam.
C. 1,76 gam.
D.
2,76
gam.
Hướng dẫn giải
− H 2O
X 
→Y
n C(X) = n C(Y) ⇒ n CO2 (do X) = n CO2 (do Y) = 0,04 (mol)
+ O2
Mà khi Y 
→ số mol CO2 = n H2O = 0,04 mol

⇒ ∑ m CO2 + H2O =1,76 + ( 0,04 x18) = 2,47(g) Đáp án B.

Ví dụ 14: Hỗn hợp X gồm rượu no đơn chức A và 1 axit no đơn chức B. Chia thành 2
phần bằng nhau.
- Phần 1: Bị đốt cháy hoàn toàn thấy tạo ra 2,24 lít CO2 (đktc)
- Phần 2: Được este hóa hoàn toàn và vừa đủ thu được 1 este.
Khi đốt cháy este này thì lượng nước sinh ra là:
A. 1,8 gam.
B. 3,6 gam.
C. 19,8 gam.
D. 2,2 gam.
Hướng dẫn giải
P1: n CO2 = 0,1(mol)
Theo định luật bảo toàn nguyên tử và bảo toàn khối lượng
n C(este) = n C(P2 ) = n C(P1 ) = 0,1(mol)
+ O2
→ n H2O = n CO2 = n C(este) = 0,1 mol
Este no, đơn chức 
⇒ m H2O = 0,1 x 18 = 1,8(g) Đáp án A.


Hóa học – trinh dao
Ví dụ 15: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacbonxylic đơn chức cần vừa đủ V lít
O2 (đktc),
thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là
A. 8,96 lít.
B. 11,2 lít.
C. 6,72 lít.
D. 4,48 lít.
Hướng dẫn giải
Axit cacbonxylic đơn chức có 2 nguyên tử Oxi nên có thể đặt là RO2. Vậy:
n O ( RO2 ) + n O (CO2 ) = n O (CO2 ) + n O ( H2O)

0,1×2 + nO (p.ư) = 0,3×2 + 0,2×1

nO (p.ư) = 0,6 mol
nO=0,3mol

VO = 6,72 lít

Đáp án C.
2

2

Ví dụ 16: Đun hai rượu đơn chức với H2SO4 đặc, 140oC được hỗn hợp ba ete. Lấy 0,72
gam một
trong ba ete đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1,76 gam CO 2 và 0,72 gam H2O. Hai rượu
đó là
A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C2H5OH và C4H9OH. D. CH3OH và C3H5OH.
Hướng dẫn giải
Đặt công thức tổng quát của một trong ba ete là CxHyO, ta có:
mC =0,72
0,72
×12 = 0,48 gam ; m H =
× 2 = 0,08 gam
44
18

mO = 0,72 − 0,48 − 0,08 = 0,16 gam.
x : y :1 =

0,48 0,08 0,16
:
:
= 4 : 8 : 1.
12
1
16

⇒ Công thức phân tử của một trong ba ete là C4H8O.
Công thức cấu tạo là CH3−O−CH2−CH=CH2.
Vậy hai ancol đó là CH3OH và CH2=CH−CH2−OH.

Đáp án D.

4. Bài tập áp dụng :
Câu 1: Cho hỗn hợp gồm 0,3 mol Fe, 0,15 mol Fe 2O3 và 0,1 mol Fe3O4 tác dụng hết với
dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch
NaOH dư, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m
gam chất rắn C. Tính m
A. 70.
B. 72.
C. 65.
D. 75.
Câu 2: Khử 16 gam Fe2O3 thu được hỗn hợp A gồm Fe, Fe 2O3, FeO, Fe3O4. Cho A tác
dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch

A. 48 gam.
B. 50 gam.
C. 32 gam.
D. 40 gam.
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe 2O3 và 0,2 mol FeO vào dung dịch
HCl dư thu được dung dịch A. Cho NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Lọc


Hóa học – trinh dao
lấy kết tủa B rồi đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất
rắn, m có giá trị là
A. 16 gam.
B. 32 gam.
C. 48 g
am.
D. 52 gam.
Câu 4: Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 phản ứng hết với dung dịch HCl (dư),
thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch NH 3 đến dư vào dung
dịch X thu được kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được
2,04 gam chất rắn. Giá trị của V làA. 0,672.
B. 0,224.
C. 0,448.
D. 1,344.
Câu 5: Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit
sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với
hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp
khí sau phản ứng là
A. FeO; 75%.
B. Fe2O3; 75%.
C. Fe2O3; 65%.
D. Fe3O4;
75%.
Câu 6: Dẫn từ từ V lít khí CO (đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm
CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X.
Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa.
Giá trị của V là
A. 1,120.
B. 0,896.
C. 0,448.
D. 0,224.
Câu 7: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (đktc), sau
phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần
lượt là
A. Fe3O4 và 0,224.
B. Fe2O3 và 0,448. C. Fe3O4 và 0,448.
D. FeO và
0,224.
Câu 8: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn
hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối
lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là A. 0,448.
B. 0,112.
C. 0,224.
D. 0,560.
Câu 9: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit
HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất
NO. Giá trị của a là
A. 0,04.
B. 0,075.
C. 0,12.
D. 0,06.
Câu 10: Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu được 4 lít CO2 và 5 lít hơi H2O (các thể tích
khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). CTPT của X là
A. C4H10O.
B. C4H8O2.
C. C4H10O2.
D. C3H8O.
Câu 11: Đốt cháy 1 lít hơi hiđrocacbon với một thể tích không khí (lượng dư). Hỗn hợp
khí thu được sau khi hơi H2O ngưng tụ có thể tích là 18,5 lít, cho qua dung dịch KOH
dư còn 16,5 lít, cho hỗn hợp khí đi qua ống đựng photpho dư thì còn lại 16 lít. Xác định
CTPT của hợp chất trên biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và O2
chiếm 1/5 không khí, còn lại là N2.
A. C2H6.
B. C2H4.
C. C3H8.
D. C2H2.


Hóa học – trinh dao
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon trong 0,5 lít hỗn hợp của nó với CO2 bằng
2,5 lít O2 thu được 3,4 lít khí. Hỗn hợp này sau khi ngưng tụ hết hơi nước còn 1,8 lít,
tiếp tục cho hỗn hợp khí còn lại qua dung dịch kiềm dư thì còn lại 0,5 lít khí. Các thể
tích được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. CTPT của hiđrocacbon là
A. C4H10.
B. C3H8.
C. C4H8.
D. C3H6.
Câu 13: Cho 224,00 lít metan (đktc) qua hồ quang được V lít hỗn hợp A (đktc) chứa
12% C2H2 ; 10% CH4 ; 78% H2 (về thể tích). Giả sử chỉ xảy ra 2 phản ứng :
2CH4 → C2H2 + 3H2 (1)
CH4 → C + 2H2
(2)
Giá trị của V là
A. 407,27.
B. 448,00.
C. 520,18
D. 472,64.
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng
oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2
(đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn
toàn lượng khí thiên nhiên trên là
A. 70,0 lít.
B. 78,4 lít.
C. 84,0 lít.
D.
56,0 lít.
Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2
(đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là
A. 8,96.
B. 11,2.
C. 6,72.
D.
4,48.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×