Tải bản đầy đủ

DE VA DAP AN THI HOC KY HOA 11 TU LUAN

SỞ GD&ĐT SƠN LA

TRƯỜNG THPT SÔNG MÃ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN : Hóa học LỚP : 11
Thời gian làm bài : 45 phút
Họ, tên học sinh : .........................................
Lớp : ......

Câu 1.(2,5 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
CH4

(1)

C2H2

(2)

C2H4

(3)


C2H5OH

(4)

CH3CHO

(5)

CH3COONH4

Câu 2: (2điểm). Viết phương trình phản ứng của phenol, etanol với : Na, dung
dịch NaOH, dung dịch brom.
Câu 3 (1,5 điểm). Nêu phương pháp nhận biệt các chất lỏng sau bằng phương
pháp hoá học: stiren, etanol, phenol, anđehit axetic. Viết phương trình phản ứng
Bài 4: (1,5 điểm) Cho 1,74 gam một anđehit no, đơn chức phản ứng hoàn toàn
với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra 6,48 gam bạc kim loại. Xác định
công thức cấu tạo của anđehit trên.
Câu 5: (2,5 điểm) Cho m gam hỗn hợp A gồm phenol và ancol etylic tác dụng
vừa đủ với Natri thì thu được 4,48 lít khí H 2 (đktc). Cũng m gam hỗn hợp A ở trên
tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M.
Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

Biết : C = 12 ; O = 16; H = 1 ; Br = 80 ; Ag = 108
---Hết---


CH=CHCH=CH
2
2

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
1

Nội dung
Viết đúng mỗi phương trình: 0,5 điểm
(1). 2CH4

0C
 1500
 →

(2). C2H2
(3). C2H4
(4) C2H5OH

0,5

C2H2 + 3H2

3
→ C2H4
+ H2 
t0
+ H2O
C2H5OH

Pd/PbCO

+ CuO

t

Điểm

o

CH3CHO + Cu + H2O

0,5
0,5
0,5

2+

Mn
(5)CH3CHO + 2AgNO3+ 3NH3+ 2H2O 
CH3COONH4+ 2Ag+ 2NH4NO3
0 →
t

3

C2H5OH +Na C2H5ONa +H2

0,5
0,5
0,5

C6H5OH +Na C6H5ONa +H2
C6H5OH +NaOH C6H5ONa +H2O

0,5

OH

HO

Br

Br


→

+ 3Br2 (dd)
3

4

+3HBr

Br

B1. Lấy mẫu:
B2. Tiến hành phân biệt:
- Cho dung dịch brom vào 4 ống nghiệm đựng 4 mẫu thử. Ống nghiệm
nào làm mất màu dung dịch brom là Stiren.
PTHH:
→ C6H5CHBr - CH2Br
C6H5CH = CH2 + Br2 
- Ống nhiệm còn lại làm nhạt màu dung dịch brom và tạo ra kết tủa màu
trắng là phenol
PTHH:
→ C6H2(Br)3OH↓ + 3HBr
C6H5OH + 3Br2 
- 2 ống nghiệm còn lại là etanol và anđehit axetic cho vào dung dịch
AgNO3 /NH3, ống nghiệm nào có phản ứng tráng gương là anđehit axetic
PTHH: CH3CHO
Ag2O/NH3
2Ag↓
- Chất còn lại là etanol.

0,5

0,5

0,5
0,5

Phương trình phản ứng :
2+

Mn
RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + 2H2O 
RCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
0 →
t

Số mol anđehit = ½ số mol Ag = ½ . 6,48/108 = 0,03 mol
Khối lượng mol của anđêhit = 1,74/ 0,03 = 58

0,5
0,25
0,25


 R+ 29 = 58 , R = 29 gốc C2H5 –
0,5

Vậy CTPT của andehit là : C2H5 –CHO
5

Phương trình phản ứng :
C2H5OH +Na C2H5ONa + 1/2H2

(1)

C6H5OH +Na C6H5ONa + ½ H2

(2)

C6H5OH +NaOH C6H5ONa +H2O
Số mol khí tạo ra ở (1), (2) là : 4,48/22,4 = 0,2 mol
Số mol NaOH tham gia (3) = 0,2. 1
= 0,2 mol
 số mol C2H5OH = số mol C6H5OH = 0,1 mol
Khối lượng C2H5OH = 0,1.46 = 4,6 g.
Khối lượng C6H5OH = 0,1.94 = 9,4 g
% m C2H5OH = 4,6/14 .100 = 32,86 %
% m C6H5OH = 100 - 32,86 = 67,14 %

0,5
0,5

(3)

0,5

0,5
0,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×