Tải bản đầy đủ

Quy trình cung cấp dịch vụ tuyển dụng vietfounder

Dịch vụ Tuyển dụng VietFounder

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG
Người xây dựng: Nguyễn Đức Hải
Quy trình
Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu của Doanh nghiệp
Khi doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng liên hệ để tìm hiểu dịch vụ,
nhân viên/CTV của VietFounder sẽ xin email, số điện thoại của doanh
nghiệp, sau đó gửi quy trình cung cấp dịch vụ và báo giá vào email
cho DN trong tối đa 2 ngày từ khi doanh nghiệp liên hệ.
Bước 2: Lấy thông tin chi tiết của Doanh nghiệp
Sau khi DN đồng ý sử dụng dịch vụ, thống nhất về giá, Giám đốc dự
án sẽ gửi email cho DN yêu cầu xác nhận về công việc và giá. DN
confirm bằng email coi như hợp đồng đã được ký.
Nhân viên/CTV triển khai lấy thông tin chi tiết của DN về ngành nghề
kinh doanh, có cấu tổ chức, quy trình làm việc, câu chuyện khởi
nghiệp, các vị trí cần tuyển…và xây dựng thành Slides hoàn chỉnh.
Bước 3: Tiến hành truyền thông tuyển dụng, lọc CV và phỏng vấn
sơ tuyển
Sau khi có thông tin, VietFounder sẽ tiến hành truyền thông tuyển
dụng, lọc CV, phỏng vấn sơ tuyển và gửi những ứng viên tốt nhất cho

DN để lựa chọn theo deadline mà DN đưa ra.
Những vị trí cấp Chuyên viên trở lên sẽ do Giám đốc dự án trực tiếp
phỏng vấn sơ tuyển hoặc giám sát buổi sơ tuyển.
Bước 4: Doanh nghiệp lựa chọn ứng viên và thông báo cho
VietFounder
Khi DN đồng ý lựa chọn ứng viên do VietFounder chuyển sang, DN sẽ
thông báo bằng email hoặc điện thoại cho nhân viên phụ trách tuyển
dụng của VietFounder.
DN sẽ chuyển chi phí tuyển dụng cho VietFounder khi nhân sự đi làm
được 1 tuần.
Liên hệ:
Mr Nguyễn Đức Hải - Giám đốc dự án
Số điện thoại: 0906188978
Email: haisunsea@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/haisunsea
Fanpage: https://www.facebook.com/vietfounder.edu.vn/?fref=ts

Người phụ trách
Nhân viên của
VietFounder

Người phối hợp
Chủ
doanh
nghiệp/Bộ
phận
HCNS của doanh
nghiệp

Nhân viên/CTV
Tuyển dụng của
VietFounder/Giá
m đốc dự án

Chủ
doanh
nghiệp/Bộ
phận
HCNS của doanh
nghiệp


Nhân viên/CTV
Tuyển dụng của
VietFounder/Giá
m đốc dự án

Chủ
doanh
nghiệp/Bộ
phận
HCNS của doanh
nghiệp

Chủ
doanh
nghiệp/Bộ phận
HCNS của doanh
nghiệp

Nhân
viên/CTV
Tuyển dụng của
VietFounder/Giám
đốc dự ánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×