Tải bản đầy đủ

Bài tập thực hành Trí Tuệ Nhân Tạo Tìm đường đi ngắn nhất

Môn: Trí tuệ nhân tạo

GV:Tô Hoài Việt

BÀI TẬP 2
1. Xét lại bài toán tìm đường đi ngắn nhất từ Arab đến Bucharest trên bản đồ
Rumani. Cho trước hàm heuristic của bài này h(x) là khoảng cách đường
chim bay giữa các thành phố và cho bởi bảng bên cạnh. Hãy sử dụng thuật
toán tìm kiếm tối ưu tham lam (greedy best-first search) để xác định đường
đi.
a. Mô tả các bước thực hiện để có được lời giải.
b. Hãy so sánh kết quả tìm được với kết quả tìm được bằng thuật toán
UCS đã thực hiện ở bài tập 1. Rút ra nhận xét từ so sánh trên.

2. Xét bài toán 8-puzzle với các trạng thái đầu và trạng thái đích như sau:
1

3

6


1

6

2

8

7

2

7

3

4

4

8

5

5

Trạng thái đầu

Trạng thái đích

Sử dụng thuật toán A* với một hàm heuristic tự chọn để tìm lời giải cho bài
toán trên. Với kết quả tìm được, hãy nhận xét quá trình tìm lời giải khi thực
hiện tìm kiếm theo chiều rộng từ đó nhận xét vai trò của hàm heuristic.


Môn: Trí tuệ nhân tạo

GV:Tô Hoài Việt

3. Trong mê cung dưới đây, các trạng thái con của một ô là các ô láng giềng

theo các hướng trái, dưới, phải, trên của nó nếu đường đi không bị chắn bởi
bức tường rào ở giữa. Ví dụ succ(m) = {d, n, g}.
a

b

c

d

e

f

s

h

k

m n

p

q

r

t

g

Vấn đề ở đây là tìm một đường đi từ s đến g. Chúng ta sẽ theo dõi thứ tự
các nút được duyệt bởi các thuật toán khác nhau. Ví dụ một thứ tự duyệt sau
đây ứng với thuật toán theo chiều rộng: s h f k p c q a r b t d g.
Giả sử ta sử dụng tìm kiếm theo chiều sâu cho đến khi mở được trạng thái
đích. Và giả sử thứ tự mở được sử dụng là mỏ bên Phải trước, rồi đến bên
Dưới, bên Trái, và cuối cùng là bên Trên. Ta cũng sử dụng thêm cơ chế tìm
kiếm chiều sâu tránh loop: không bao giờ mở một trạng thái đã mở trên đường
đi hiện tại. Thứ tự duyệt các trạng thái là gì?
4. Ứng với bài 3, bây giờ ta sử dụng một hàm heuristic theo khoảng cách
Manhattan
h(state) = số bước ngắn nhất từ state đến g nếu không có rào chắn.
Ví dụ, h(k) = 2, h(s) = 4, h(g) = 0.
Giả sử ta dùng tìm kiếm tham lam sử dụng heuristic h, không duyệt lại các
trạng thái trùng. Hãy cho biết tất các các trạng thái được mở, theo thứ tự duyệt
của chúng cho đến khi thuật toán mở được trạng thái đích.
Và cuối cùng, cho biết tất cả trạng thái được duyệt và thứ tự của chúng ứng
với thuật toán A* với cách dừng thông thường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×