Tải bản đầy đủ

Phương pháp đồ thị

PHệễNG PHAP ẹO THề

ẹaờng taỷi treõn Website: www.hoahoc.edu.vn

PHNG PHP TH
(Theo NGUYN I NHN)

ThS. LU HUNH VN LONG (Ging viờn Trng H Th Du Mt- Bỡnh Dng)

-1-

CHUYấN: Bi dng kin thc Luyn thi TN THPT C & H mụn HểA HC
tỡm hiu v ủng ký hc, hóy liờn lc ủn ST: 0986.616.225 (T.Long). Email: Vanlongtdm@gmail.com


PHệễNG PHAP ẹO THề

ẹaờng taỷi treõn Website: www.hoahoc.edu.vn

ThS. LU HUNH VN LONG (Ging viờn Trng H Th Du Mt- Bỡnh Dng)


-2-

CHUYấN: Bi dng kin thc Luyn thi TN THPT C & H mụn HểA HC
tỡm hiu v ủng ký hc, hóy liờn lc ủn ST: 0986.616.225 (T.Long). Email: Vanlongtdm@gmail.com


PHệễNG PHAP ẹO THề

ẹaờng taỷi treõn Website: www.hoahoc.edu.vn

ThS. LU HUNH VN LONG (Ging viờn Trng H Th Du Mt- Bỡnh Dng)

-3-

CHUYấN: Bi dng kin thc Luyn thi TN THPT C & H mụn HểA HC
tỡm hiu v ủng ký hc, hóy liờn lc ủn ST: 0986.616.225 (T.Long). Email: Vanlongtdm@gmail.com


PHệễNG PHAP ẹO THề

ẹaờng taỷi treõn Website: www.hoahoc.edu.vn

ThS. LU HUNH VN LONG (Ging viờn Trng H Th Du Mt- Bỡnh Dng)

-4-

CHUYấN: Bi dng kin thc Luyn thi TN THPT C & H mụn HểA HC
tỡm hiu v ủng ký hc, hóy liờn lc ủn ST: 0986.616.225 (T.Long). Email: Vanlongtdm@gmail.com


PHệễNG PHAP ẹO THề

ẹaờng taỷi treõn Website: www.hoahoc.edu.vn

ThS. LU HUNH VN LONG (Ging viờn Trng H Th Du Mt- Bỡnh Dng)

-5-

CHUYấN: Bi dng kin thc Luyn thi TN THPT C & H mụn HểA HC
tỡm hiu v ủng ký hc, hóy liờn lc ủn ST: 0986.616.225 (T.Long). Email: Vanlongtdm@gmail.comPHệễNG PHAP ẹO THề

ẹaờng taỷi treõn Website: www.hoahoc.edu.vn

ThS. LU HUNH VN LONG (Ging viờn Trng H Th Du Mt- Bỡnh Dng)

-6-

CHUYấN: Bi dng kin thc Luyn thi TN THPT C & H mụn HểA HC
tỡm hiu v ủng ký hc, hóy liờn lc ủn ST: 0986.616.225 (T.Long). Email: Vanlongtdm@gmail.com


PHệễNG PHAP ẹO THề

ẹaờng taỷi treõn Website: www.hoahoc.edu.vn

ThS. LU HUNH VN LONG (Ging viờn Trng H Th Du Mt- Bỡnh Dng)

-7-

CHUYấN: Bi dng kin thc Luyn thi TN THPT C & H mụn HểA HC
tỡm hiu v ủng ký hc, hóy liờn lc ủn ST: 0986.616.225 (T.Long). Email: Vanlongtdm@gmail.com


PHệễNG PHAP ẹO THề

ẹaờng taỷi treõn Website: www.hoahoc.edu.vn

ThS. LU HUNH VN LONG (Ging viờn Trng H Th Du Mt- Bỡnh Dng)

-8-

CHUYấN: Bi dng kin thc Luyn thi TN THPT C & H mụn HểA HC
tỡm hiu v ủng ký hc, hóy liờn lc ủn ST: 0986.616.225 (T.Long). Email: Vanlongtdm@gmail.com


PHệễNG PHAP ẹO THề

ẹaờng taỷi treõn Website: www.hoahoc.edu.vn

ThS. LU HUNH VN LONG (Ging viờn Trng H Th Du Mt- Bỡnh Dng)

-9-

CHUYấN: Bi dng kin thc Luyn thi TN THPT C & H mụn HểA HC
tỡm hiu v ủng ký hc, hóy liờn lc ủn ST: 0986.616.225 (T.Long). Email: Vanlongtdm@gmail.com


PHệễNG PHAP ẹO THề

ẹaờng taỷi treõn Website: www.hoahoc.edu.vn

ThS. LU HUNH VN LONG (Ging viờn Trng H Th Du Mt- Bỡnh Dng)

-10-

CHUYấN: Bi dng kin thc Luyn thi TN THPT C & H mụn HểA HC
tỡm hiu v ủng ký hc, hóy liờn lc ủn ST: 0986.616.225 (T.Long). Email: Vanlongtdm@gmail.com


PHệễNG PHAP ẹO THề

ẹaờng taỷi treõn Website: www.hoahoc.edu.vn

ThS. LU HUNH VN LONG (Ging viờn Trng H Th Du Mt- Bỡnh Dng)

-11-

CHUYấN: Bi dng kin thc Luyn thi TN THPT C & H mụn HểA HC
tỡm hiu v ủng ký hc, hóy liờn lc ủn ST: 0986.616.225 (T.Long). Email: Vanlongtdm@gmail.com


PHệễNG PHAP ẹO THề

ẹaờng taỷi treõn Website: www.hoahoc.edu.vn

ThS. LU HUNH VN LONG (Ging viờn Trng H Th Du Mt- Bỡnh Dng)

-12-

CHUYấN: Bi dng kin thc Luyn thi TN THPT C & H mụn HểA HC
tỡm hiu v ủng ký hc, hóy liờn lc ủn ST: 0986.616.225 (T.Long). Email: Vanlongtdm@gmail.com


PHệễNG PHAP ẹO THề

ẹaờng taỷi treõn Website: www.hoahoc.edu.vn

ThS. LU HUNH VN LONG (Ging viờn Trng H Th Du Mt- Bỡnh Dng)

-13-

CHUYấN: Bi dng kin thc Luyn thi TN THPT C & H mụn HểA HC
tỡm hiu v ủng ký hc, hóy liờn lc ủn ST: 0986.616.225 (T.Long). Email: Vanlongtdm@gmail.comx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×