Tải bản đầy đủ

Bài 05 Tế bào lympho T và đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào

Lympho
 bào
 T
 và
 đáp
 ứng
 
 
miễn
 dịch
 qua
 trung
 gian
 tế
 bào
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PGS.TS
 Đỗ
 Hòa
 Bình
 


Mục


 tiêu
 
1.Trình
  bày
  nguồn
  gốc
  và
  quá
  trình
  biệt
  hóa
 
của
 tế
 bào
 lympho
 T.
 
2.Trình
  bày
  chức
  năng
  của
  tế
  bào
  lympho
  T
 
trong
 đáp
 ứng
 miễn
 dịch.
 
3.Trình
  bày
  quá
  trình
  hình
  thành,
  vai
  trò
  của
 
miễn
 dịch
 qua
 trung
 gian
 tế
 bào.
 
 


1.Lympho
 bào
 T-­‐nguồn
 gốc,
 biệt
 hóa
 

 
1.1.Nguồn
 gốc
 &
 sự
 di
 cư
 tới
 tuyến
 ức
 

 
1.2.Quá
 trình
 biệt
 hóa
 ở
 tuyến
 ức
 TẾ
 BÀO
 LYMPHO
 T
 
Các
 giai
 đoạn
 trưởng
 thành
 của
 lympho
 T
 TUYẾN
 ỨC
 (THYMUS):
 

 

 môi
 trường
 tối
 cần
 thiết
 cho
 sự
 phân
 chia
 
biệt
 hóa
 của
 dòng
 tế
 bào
 lympho
 T.
 

 
-­‐Hội
 chứng
 Di
 George
 (giảm
 sản
 tuyến
 ức)
 

  suy
  giảm
  chọn
  lọc
  dũng
  lympho
  T
  do
  dị
 
tật
  bẩm
  sinh
  của
  tỳi
  hầu
  thứ
  3
  &
  4
  của
  phụi
 
(hỡnh
 thành
 &
 phỏt
 triển
 tuyến
 ức…)
 

 


2.Chức
 năng
 lympho
 bào
 T
  
2.1.
 Chức
 năng
 nhận
 biết
 kháng
 nguyên
 
2.2.
  Chức
  năng
  điều
  hòa
  và
  kiểm
  soát
  miễn
 
dịch
 
2.3.
 Chức
 năng
 loại
 trừ
 kháng
 nguyên
 
2.4.
 Chøc
 năng
 ghi
 nhí
 miÔn
 dÞch
 

 


2.1.Chức
 năng
 nhận
 biết
 kháng
 nguyên
 


 

2.1.1.Vai
 trò
 CD4
 và
 CD8
 

 
2.1.2.Vai
 trò
 thụ
 thể
 

 
2.1.3.Vai
 trò
 các
 phân
 tử
 kết
 dính
 

 
2.1.4.Vai
 trò
 cytokin
 


2.1.1.Vai
 trò
 CD4
 và
 CD8
 

 


 
*KN
 ngoại
 lai:TCD4
 (Th),
 MHC
 II.
 
 

 
*KN
 nội
 sinh:TCD8
 (Tc),
 
 MHC
 I
 


2.1.2.Vai
 trò
 thụ
 thể
 

 

•  CD4
 &
 CD8:
 giúp
 Th
 &
 Tc
 tiếp
 cận
 đúng
 TB
 
trình
 diện
 KN
 =MHC
 II
 &
 MHC
 I.
 
•  TCR
 (T
 cell
 receptor):
 trực
 tiếp
 nhận
 biết
 
KN→có
 cấu
 trúc
 giống
 Ig
 (2
 chuỗi
 peptid
 &
 
cầu
 nối
 S-­‐S,
 vùng
 C
 &
 V)→vùng
 V
 giúp
 Th,
 Tc
 
chỉ
 nhận
 1
 KN
 phù
 hợp.
 
2.1.3.Vai
 trò
 các
 phân
 tử
 kết
 dính
 

 
•  Vai
 trò:
 giúp
 sự
 nhận
 biết
 KN
 tốt
 hơn,
 hiệu
 
quả
 hơn,
 hoạt
 hóa
 Th,
 Tc
 tiết
 lymphokin
 
•  Gồm:
 ICAM
 (Intercellular
 Adhesion
 
Molecule),
 LFA1,3
 (Lymphocyte
 Function
 
Antigen)…
 2.1.4.Vai
 trò
 cytokin
 

 
Cytokin
 là
 các
 protein
 do
 các
 tế
 bào
 MD
 tiết
 
ra,
 tác
 động
 lên
 nhiều
 tế
 bào
 MD
 khác
 nhau
 
qua
 các
 thụ
 thể
 tương
 ứng
 có
 trên
 tế
 bào
 đích.
 

 


Vai
 trò
 của
 cytokin
 trong
 nhận
 biết
 KN
 

 
 

 
 
 Trong
 quá
 trình
 nhận
 biết
 KN
 của
 TCD4
 &
 
TCD8→Tín
 hiệu
 cần
 &
 đủ
 

 
 
 
 -­‐TCD8:
 KN-­‐MHC
 I
 (cần)
 
 &
 
 IL-­‐
 2
 (đủ)
 

 
 
 
 -­‐TCD4:
 KN-­‐MHC
 II
 (cần)
 &
 
 IL-­‐
 1
 (đủ)
 

  
2.2.
 Chức
 năng
 điều
 hòa
 và
 
 
kiểm
 soát
 miễn
 dịch
 


 

 
2.2.1.Chức
 năng
 điều
 hòa
 &
 chi
 phối
 của
 Th
 
Khi
 ĐƯMD
 chưa
 đủ→Th
 hoạt
 hóa→IL-­‐2→hoạt
 
hóa
 Th,
 Tc,
 Lym
 B,
 NK,
 ĐTB…
 
2.2.2.Chức
 năng
 kiểm
 soát
 của
 Ts
 

 phân
 nhóm
 của
 TCD8.
 
-­‐Ức
 chế
 phản
 ứng
 loại
 trừ
 do
 Th
 phát
 động.
 
-­‐Kìm
  hãm
  suốt
  đời
  những
  quần
  thể
  Th
  “tự
 
phản
 ứng”→không
 mắc
 bệnh
 tự
 miễn.
 


Chức năng sinh học của cytokin
Tác động sinh học của IL-2 (Interleukin - 2)


2.3.
 Chức
 năng
 loại
 trừ
 kháng
 nguyên
 

 

 
 
 2.3.1.Vai
 trò
 của
 Tc
 (TCD8).
 

 
 
 2.3.2.Vai
 trò
 của
 T
 DTH
 

 
 
 2.3.3.Vai
 trò
 của
 tế
 bào
 NK,
 LAK,
 K
 

 
 
 2.3.4.Vai
 trò
 của
 Th
 

 

 

  Vai
 trò
 của
 lympho
 bào
 TCD8
 


Vai
 trò
 của
 tế
 bào
 NK
 (ADCC)
 

TÕ bµo
NK

TÕ bµo
NK HH


Vai
 trò
 của
 Th
 


2.4.
 Chức
 năng
 ghi
 nhí
 miễn
 dịch
 


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×