Tải bản đầy đủ

Bai 2 TLBG khao sat ham trung phuong hocmai vn

Khóa học LTðH môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương

Chuyên ñề 02. Hàm số và các bài toán liên quan

BÀI GIẢNG 02.
KHẢO SÁT HÀM TRÙNG PHƯƠNG
TÀI LIỆU BÀI GIẢNG

II) Khảo sát hàm trùng phương: y = ax 4 + bx 2 + c ( a ≠ 0)
a) Quy trình khảo sát:
Làm hoàn toàn tương tự như hàm bậc 3
b) Bài tập mẫu:
Khảo sát và vẽ ñồ thị hàm số
1) ðHKB – 2011: y = x 4 − 4 x 2 + 1
2) ðHKD – 2010: y = − x 4 − x 2 + 6
1
3) TK – 2011: y = − x 4 + x 2 − 2
4
4) TK – 2010: y =

x4

3
+ x2 −
2
2

c) TỔNG KẾT ðỒ THỊ: y = ax 4 + bx 2 + c ( a ≠ 0)
- ðồ thị gồm các dạng sau:

CD

CD

a>0
a<0

CD

CT

CT

CT

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -


Khóa học LTðH môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương

Chuyên ñề 02. Hàm số và các bài toán liên quan

a>0a<0


CT

- ðồ thị có Cð, CT (có 3 cực trị) ⇔ y ' = 0 có 3 nghiệm phân biệt.
- ðồ thị có 1 cực trị ⇔ y ' = 0 có 1 nghiệm.
- ðồ thị ñối xứng nhau qua Oy.

Giáo viên : Lê Bá Trần Phương
Nguồn

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12

:

Hocmai.vn

- Trang | 2 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×