Tải bản đầy đủ

Bai 2 TLBG Các kỹ năng cơ bản tính tích phân phan 1

Khóa học LTðH môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương

Tích phân

CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN TÍNH TÍCH PHÂN (Phần 1)
TÀI LIỆU BÀI GIẢNG
Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG

π

1 − 2 sin 2 x
dx
1 + sin 2 x
0
4

Ví dụ 1. ðHKB 2003: Tính tích phân I = ∫
π
4

Ví dụ 2:Tính tích phân I = ∫

π

dx
sin x( 3 + cot x)
2

6
e

Ví dụ 3:Tính tích phân I = ∫
1

x 2 + ln x + x 2 ln 2 x
dx
x(ln 2 x + 1)

ln(ex)dx
3 + x ln x
2
2

Ví dụ 4:Tính tích phân I = ∫

( x + 3)5
∫0 ( x − 7)7 dx
1

Ví dụ 5:Tính tích phân

π

Ví dụ 6:Tính tích phân

6

s in 6 x + cos6 x

π

sin 4 x + cos4 x −
12

1
2

dx

π
4

Ví dụ 7:Tính tích phân

dx

∫ cos x
4

0

Giáo viên: Lê Bá Trần Phương
Nguồn:

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12

Hocmai.vn

- Trang | 1 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×