Tải bản đầy đủ

Bai 1 BTTL Phương Trình phần 1

Khóa học LTðH môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương

Phương trình – hệ phương trình – bất phương trình

PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN (PHẦN 1)
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG

Bài 1: Giải phương trình: 4 2 x + 3 − 4 x =

9 − x2
2x + 3

Bài 2 : Giải phương trình : x + 1 + 2 x − 1 = 3 x 2 − 1
Bài 3 : Giải phương trình :

− x2 + x x + 5 + 7 = − x2 − 2 x + 3

Bài 4 : Giải phương trình :

x + 2x −1 + x − 2x −1 = 2


Bài 5 : Giải phương trình :

x2 + x + 1 − x2 − x + 1 = −

Bài 6 : Tìm m ñể phương trình

1
2

x 4 + 4 x3 − 2 x 2 − 3 x − m + x 2 − 1 = 0 có nghiệm thực.

Bài 7 : Tìm m ñể phương trình sau có nghiệm duy nhất :

3x 2 − 1
= 2 x − 1 + mx
2x −1

Giáo viên: Lê Bá Trần Phương
Nguồn:

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12

Hocmai.vn

- Trang | 1 -x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×