Tải bản đầy đủ

Bai 1 BTTL Lý thuyết chrung

Khóa học LTðH môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương

Chuyên ñề 05. Tích phân

BÀI GIẢNG 01.
LÝ THUYẾT CHUNG TÍNH TÍCH PHÂN
BÀI TẬP TỰ LUYỆN

I1 = ∫

I2 =

( x + 1)( x + 2)( x + 3)( x + 4)
dx
x x
7x − 3

∫ 2 x + 5 dx

I3 = ∫
I4 =


3x 2 − 7 x + 5
dx
x−2

2 x3 − 5 x 2 + 7 x − 10
dx

x −1

4 x 2 − 9 x + 10
dx
2x −1
x
I6 = ∫
dx
x + x2 −1
dx
I7 = ∫
( x − 2)( x + 5)
I5 = ∫

ln 2

I8 =


0

1

I9 = ∫

(1 + e )

0

e

I10 = ∫

1

1 − ex
dx
1 + ex
x 2

1+ e

dx

2x

1 + ln x
dx
x

Giáo viên : Lê Bá Trần Phương
Nguồn

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12

:

Hocmai.vn

- Trang | 1 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×