Tải bản đầy đủ

Bai 1 BTTL Khảo sát hàm bậc 3 hocmai vn

Khóa học LTðH môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương

Chuyên ñề 02. Hàm số và các bài toán liên quan

BÀI GIẢNG 01.
KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC 3
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Lưu ý: Do dạng bài ñơn giản nên sẽ không có ñáp án.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ ñồ thị các hàm số sau:
1. (ðHKB – 2012) y = x3 − 3 x 2 + 3
2. (ðHKD – 2012): y =

2 3
2
x − x2 − 4x +
3
3

3. (ðHKA – 2006): y = 2 x 3 − 9 x 2 + 12 x − 4

1

1
4. (ðHKD – 2005): y = − x 3 + x 2 −
3
3
5. (ðHKB – 2008): y = 4 x 3 − 6 x 2 + 1
6. (ðHKB – 2004): y =

1 3
x − 2 x 2 + 3x
3

7. y = − x 3 + x 2 + x − 1
8. y = − x 3 + 3 x 2 − 2

Giáo viên : Lê Bá Trần Phương
Nguồn

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12

:

Hocmai.vn

- Trang | 1 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×