Tải bản đầy đủ

Ke hoach kiem tra cac du an trong khu do thi

BQLDA ĐT XD CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU MỐI CÁC KHU ĐÔ
THỊ MỚI VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
Số:

/QLĐM-GPMB

Hà Nội, ngày

tháng 02 năm 2017

DỰ THẢO KẾ HOẠCH KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG
Khu đô thị mới Tây Hồ Tây và Bắc Cổ Nhuế - Chèm
1. Căn cứ pháp lý:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất
lượng và bảo trình công trình xây dựng;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng;
- Quyết định số 7287/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thành phố Hà
Nội về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công
nghiệp thành phố Hà Nội;
- Văn bản số 2343/UBND-XD ngày 7/4/2010 của UBND thành phố Hà Nội về
việc giao thí điểm quản lý đầu tư xây dựng trong Khu đô thị mới Tây Hồ Tây;
- Văn bản số 1142 ngày 22/2/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao
quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm;
- Văn bản số 1673/UBND-XD ngày 11/3/2011 của UBND thành phố Hà Nội về
việc thực hiện giải pháp chống úng ngập khu vực đô thị mới Tây Hồ Tây.
2. Mục đích.
- Nhằm tăng cường công tác quản lý đầu mối các khu đô thị; tạo chuyển biến ý
thức trách nhiệm của các chủ đầu tư dự án xây dựng trong việc chấp hành những quy
định về các hoạt động đầu tư và xây dựng trong các khu đô thị mới.
- Phát hiện sớm những vi phạm trong hoạt động xây dựng, các sự cố như ngập
lụt, sự cố môi trường.... kịp thời báo cáo UBND thành phố và các cơ quan chức năng
để có phương án chỉ đạo xử lý.
3. Đối tượng, phạm vi kiểm tra:
- Kiểm tra hiện trường các ô đất, các dự án nằm trong phạm vi quy hoạch của
Khu đô thị Tây Hồ Tây, Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm
- Hệ thống hạ tầng thoát nước trong phạm vi quy hoạch của Khu đô thị Tây Hồ
Tây và Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm.
4. Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại các ô đất dự án.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án.
- Kiểm tra môi trường xây dựng khu vực các ô đất dự án như:
+ Kiểm tra các vi phạm đổ phế thải xây dựng không đúng quy định.
+ Kiểm tra vi phạm về rơi vãi nguyên vật liệu, rác thải trong quá trình thu gom,
vận chuyển và xử lý chất thải rắn và vật tư thi công xây dựng công trình.


+ Kiểm tra vi phạm về môi trường tiếng ồn, bụi do những thiết bị thi công và vận
chuyển xây dựng gây ra.
- Kiểm tra tình trạng thoát nước của hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi quản
lý.
5. Kế hoạch thực hiện:
- Kiểm tra thường xuyên: Mỗi tháng kiểm tra 2 đợt vào tuần thứ 2 và tuần thứ 4


của tháng.
- Kiểm tra đột xuất: Khi phát hiện vi phạm nghiêm trọng hoặc theo sự chỉ đạo
của cấp trên.
6. Thành phần kiểm tra:
- Thành phần kiểm tra (do sự phân công của đ/c Phụ trách phòng)
- Có thể kết hợp cùng với các phòng ban trong cơ quan khi cần thiết hoặc theo
sự chỉ đạo của cấp trên.
7. Tổ chức thực hiện:
- Lập danh sách các ô đất dự án kiểm tra từng tháng.
- Tổ chức kiểm tra hiện trường.
- Báo cáo lãnh đạo Phòng.
- Hàng tháng lập báo cáo bằng Văn bản để báo cáo Giám đốc Ban.

Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Giám đốc Ban(để báo cáo);
- Đ/c Phó Trưởng phòng(để tổ chức thực hiện);
- Các đ/c trong phòng (để thực hiện);
Trương Ngọc DũngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×