Tải bản đầy đủ

Đơn xin gia hạn thực hiện đề tài (Đại học xây dựng miền tây)

Mẫu: MSV.08
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY
Tên đơn vị: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Vĩnh Long, ngày tháng năm 20…

ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN CẤP KHOA
Kính gửi: Hội đồng khoa học Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
Họ và tên chủ nhiệm đề tài xin gia hạn:
Đơn vị:
Tên và mã số đề tài:
Thời gian đăng ký thực hiện:
Thời gian gia hạn:
Lý do gia hạn:
Kinh phí chuyển theo phần gia hạn (nếu có)


Xác nhận của Khoa

Vĩnh Long, ngày….tháng …năm……
Chủ nhiệm đề tài xin gia hạn

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Duyệt của Chủ tịch
HĐKH Trường
(Họ tên và chữ ký)

Xác nhận của phòng KH&HTQT
(Họ tên và chữ ký)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×