Tải bản đầy đủ

Đề thi số 18 năm 2013

Khóa h c Luy n gi i đ

H – C môn V t lí

Th y

THI TH
Th y

IH CS

ngVi t Hùng

18

Môn: V t lí

ng Vi t Hùng

ây đ thi đi kèm v i Bài gi ng luy n đ s 18 (Ph n 1), thu c khóa h c Luy n gi i đ H - C môn V t lí t i website
Hocmai.vn.

có th n m v ng n i dung ki n th c trong đ thi th đ i h c s 18 (Ph n 1), B n c n k t h p xem tài li u
bài gi ng cùng v i bài gi ng này.

Câu 1: Giao thoa sóng trên m t n c v i t n s
hai ngu n A, B là 20 Hz, hai ngu n dao đ ng cùng pha và cách
nhau 8 cm, v n t c sóng trên m t n c là 30 cm/s. Xét hình vuông trên m t n c ABCD, có bao nhiêu đi m dao
đ ng c c đ i trên CD?
A. 3
B. 4
C. 6
D. 5
Câu 2: Electron c a nguyên t H có m c n ng l ng c b n là –13,6 eV. M c n ng l ng cao h n và g n nh t có
13,6
giá tr là –3,4 eV. N ng l ng c a nguyên t H m c th n là En
(eV), ( v i n = 1, 2, 3,…).
n2
i u gì s x y ra khi chi u t i nguyên t chùm phôtôn có n ng l ng 5,1 eV?
A. Electron h p th 1 phôtôn, chuy n lên m c n ng l ng –8,5 eV r i nhanh chóng tr v m c c b n và b c x
phôtôn có n ng l ng 5,1 eV.
B. Electron h p th 1 phôtôn, chuy n lên m c n ng l ng –8,5 eV r i nhanh chóng h p th thêm 1 phôtôn n a đ
chuy n lên m c –3,4 eV.
C. Electron h p th m t lúc 2 phôtôn đ chuy n lên m c n ng l ng –3,4 eV.
D. Electron không h p th phôtôn.
Câu 3: Con l c lò xo dao đ ng đi u hòa v i chu k T. Ch n g c th i gian là lúc v t qua v trí cân b ng. Trong n a
chu kì đ u tiên, kho ng th i gian mà th n ng l n h n đ ng n ng là
A. T/8.
B. T/3.
C. T/6.
D. T/4.
Câu 4: Phát bi u nào d i đây không đúng?
A. Dao đ ng t t d n là dao đ ng có biên đ gi m d n theo th i gian.
B. Dao đ ng c ng b c có t n s b ng t n s c a ngo i l c.
C. Dao đ ng duy trì có t n s ph thu c vào n ng l ng cung c p cho h dao đ ng.
D. C ng h ng có biên đ ph thu c vào l c c n c a môi tr ng.
Câu 5: Trong hi n t ng quang đi n, v n t c ban đ u c a các electron quang đi n b b t ra kh i b m t kim lo i
A. có giá tr t 0 đ n m t giá tr c c đ i xác đ nh.
B. có h ng luôn vuông góc v i b m t kim lo i.
C. có giá tr không ph thu c vào b c sóng c a ánh sáng chi u vào kim lo i đó.
D. có giá tr ph thu c vào c ng đ c a ánh sáng chi u vào kim lo i đó.
Câu 6: M t con l c lò xo dao đ ng đi u hòa trên qu đ o có đ dài 8 cm, khi qua v trí cân b ng hai l n liên ti p h t

0,5 (s). Xác đ nh n ng l ng dao đ ng c a con l c, bi t v t n ng có kh i l ng 400 (g). L y 2 = 10.
A. 25,6 mJ.
B. 128 J.
C. 256 J.
D. 12,8 mJ.
Câu 7: Trong các s p x p sau v các sóng đi n t s p x p nào th a mãn đúng v i chi u t ng d n c a t n s ?
A. Tia X
Tia T ngo i
Ánh sáng kh ki n
Tia h ng ngo i.
B. Tia h ng ngo i
Ánh sáng kh ki n
Tia T ngo i
Tia X.
Tia T ngo i
Ánh sáng kh ki n
Tia X.
C. Tia h ng ngo i
D. Tia X
Ánh sáng kh ki n
Tia T ngo i
Tia h ng ngo i.
Câu 8: M t proton (mp) có v n t c v b n vào h t nhân 73 Li đ ng yên t o ra hai h t nhân gi ng nhau (mx) v i v n t c
có đ l n vx và cùng h p v i ph ng t i c a proton m t góc 60 0. Giá tr c a vx là
mp v
mp v 3
mx v
mx v 3
A. v x
B. v x
C. v x
D. v x
mp
mx
mp
mx
Câu 9:
A. C n
B. C n
C. Có s
D. C n

i u nào sau đây là sai khi nói v n ng l ng trong dao đ ng đi u hòa c a con l c lò xo?
ng c a con l c t l v i bình ph ng c a biên đ dao đ ng.
ng là m t hàm s sin theo th i gian v i t n s b ng t n s dao đ ng c a con l c.
chuy n hóa qua l i gi a đ ng n ng và th n ng.
ng đ c b o toàn.

Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 1


Khóa h c Luy n gi i đ

H – C môn V t lí

Th y

ngVi t Hùng

Câu 10: Dùng h t prôtôn có đ ng n ng Kp = 5,58 MeV b n vào h t nhân 23
c h t và h t X
11 Na đ ng yên, ta thu đ
có đ ng n ng t ng ng là K = 6,6 MeV ; KX = 2,64 MeV. Coi r ng ph n ng không kèm theo b c x gamma, l y
kh i l ng h t nhân tính theo u x p x b ng s kh i c a nó. Góc gi a vect v n t c c a h t và h t X làμ
A. 1700.
B. 1500.
C. 700.
D. 300.
Câu 11: Ch n câu đúng trong các phát bi u sau đây?
A. Ánh sáng phát quang có b c sóng ch ph thu c vào v t phát quang.
B. Ánh sáng phát quang có b c sóng nh h n b c sóng c a ánh sáng kích thích.
C. Ánh sáng kích thích có b c sóng nào thì ánh sáng phát quang có b c sóng y.
D. Ánh sáng phát quang có b c sóng dài h n b c sóng c a ánh sáng kích thích.
Câu 12: M t con l c lò xo có đ c ng k = 40 N/m đ u trên đ c gi c đ nh, d u d i g n v t nh . Nâng v t lên v
trí lò xo không bi n d ng r i th nh đ v t dao đ ng đi u hòa theo ph ng th ng đ ng v i biên đ 2 cm. L y g = 10
m/s2. L c đàn h i c a lò xo có công su t th c th i c c đ i b ng
A. 0,65 W.
B. 0,47 W.
C. 0,38 W.
D. 0,57 W.
Câu 13: Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v laze?
A. Tia laze đ c t o ra d a trên vi c ng d ng hi n t ng phát x c m ng.
B. Chùm electron có đ ng n ng l n khi đ p vào m t kim lo i có kh i l ng riêng l n thì tia laze đ c phát ra.
C. Tia laze có đ đ n s c cao.
D. Tia laze có c ng đ l n.
Câu 14: M t chùm ánh sáng đ n s c tác d ng lên b m t m t kim lo i và làm b t các êlectrôn ra kh i kim lo i này.
N u t ng c ng đ chùm sáng đó lên ba l n thì
A. đ ng n ng ban đ u c c đ i c a êlectrôn quang đi n t ng ba l n.
B. đ ng n ng ban đ u c c đ i c a êlectrôn quang đi n t ng chín l n.
C. công thoát c a êlectrôn gi m ba l n.
D. s l ng êlectrôn thoát ra kh i b m t kim lo i đó trong m i giây t ng ba l n.
Câu 15: M t con l c lò xo dao đ ng đi u hòa theo ph ng th ng đ ng. Th i gian v t đi t v trí th p nh t đ n v trí
cao nh t cách nhau 20 cm là 0,75 (s). G c th i gian đ c ch n là lúc v t đang chuy n đ ng ch m d n theo chi u
0, 2
d ng v i v n t c là
m/s . Ph ng trình dao đ ng c a v t là
3
4 t
4 t
cm.
cm.
A. x 10cos
B. x 10cos
3
6
3
3
3 t
3 t
cm.
cm.
D. x 10cos
C. x 10cos
4
3
4 6
Câu 16: M t ng tia X có b c sóng ng n nh t là 50 nm.
t ng kh n ng đâm xuyên c a tia X ta t ng đi n áp gi a
anot và catot thêm 25%. B c sóng ng n nh t c a tia X do ng phát ra ki đó là
A. 12,5 nm
B. 40 nm
C. 60 nm
D. 125 nm
Câu 17: M t h c h c có t n s dao đ ng riêng là 10 Hz, ban đ u dao đ ng c ng b c d i tác d ng c a ngo i l c
bi n thiên đi u hoà F1 = Focos(20 t + ) v i. N u ta thay l c c ng b c F 1 b ng l c c ng b c
thì biên đ dao đ ng c a h s
2
A. không đ i vì biên đ c a l c không đ i.
C. gi m vì m t c ng h ng.
F2

Fo cos 40 t

B. t ng vì t n s bi n thiên c a l c t ng.
D. gi m vì pha ban đ u c a l c gi m.
d
Câu 18: Sóng d ng trên m t s i dây đàn h i AB v i hai đ u là nút sóng có d ng u 2sin .cos 200 t cm . Trong
4
đó d tính b ng cm, t tính b ng s. i m g n A nh t dao đ ng v i biên đ 1 cm cách A là
A. 1 cm.
B. 4/3 cm.
C. 2/3 cm.
D. 2 cm.
Câu 19: M t con l c đ n đ c treo vào đi m c đ nh O, dây treo con l c có chi u dài l = 1 m, đ a qu c u con l c
l ch kh i ph ng th ng đ ng m t góc 8 0 r i th nh . Trên ph ng th ng đ ng đi qua O, đóng m t đinh nh cách O
m t đo n 20 cm đ dây treo con l c khi dao đ ng v ng vào đinh. B qua m i ma sát. T s l c c ng dây treo con l c
đ n ngay tr c khi và ngay sau khi v ng vào đinh là
A. 1,247
B. 0,883
C. 1,134
D. 0,995
Câu 20: Trong dao đ ng đi u hoà, phát bi u nào sau đây là không đúng?
A. C sau m t kho ng th i gian m t chu k thì v t l i tr v v trí ban đ u.
B. C sau m t kho ng th i gian m t chu k thì v n t c c a v t l i tr v giá tr ban đ u.
C. C sau m t kho ng th i gian m t chu k thì đ ng n ng c a v t l i tr v giá tr ban đ u.
D. C sau m t kho ng th i gian m t chu k thì biên đ v t l i tr v giá tr ban đ u.
Câu 21: Th c hi n sóng d ng trên dây AB có chi u dài v i đ u B c đ nh, đ u A dao đ ng theo ph ng trình
Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 2


Khóa h c Luy n gi i đ

H – C môn V t lí

u = acos(2 ft). G i M là đi m cách B m t đo n d, b
sai?

Th y

c sóng là

ngVi t Hùng

, k là các s nguyên. Kh ng đ nh nào sau đây là

k
.
2
2k 1
B. V trí các b ng sóng đ c xác đ nh b i công th c d
.
2
C. Kho ng cách gi a hai b ng sóng liên ti p là d = /2.
D. Kho ng cách gi a m t nút sóng và m t b ng sóng liên ti p là d = /4.
Câu 22: M t con l c đ n, qu c u mang đi n d ng đ c đ t vào đi n tr ng đ u. Trong tr ng h p nào sau đây
chu kì dao đ ng nh c a con l c đ n l n h n chu kì dao đ ng nh c a nó khi không có đi n tr ng?
A. i n tr ng có ph ng th ng đ ng, chi u h ng xu ng.
B. i n tr ng có ph ng th ng đ ng, chi u h ng lên.
C. i n tr ng có ph ng ngang, chi u t trái sang ph i.
D. i n tr ng có ph ng ngang, chi u t ph i sang trái.
Câu 23: Cho hai loa là ngu n phát sóng âm S1, S2 phát âm cùng ph ng trình u S1 u S2 a cos t . V n t c sóng

A. V trí các nút sóng đ

c xác đ nh b i công th c d

âm trong không khí là 330 m/s. M t ng i đ ng v trí M cách S 1 m t kho ng 3 m, cách S2 m t kho ng 3,375 m.
V y t n s âm bé nh t, đ M ng i đó không nghe đ c âm t hai loa là bao nhiêu?
A. 420 Hz.
B. 440 Hz.
C. 460 Hz.
D. 480 Hz.
Câu 24: o n m ch xoay chi u g m m t cu n dây m c n i ti p v i m t t đi n. i n áp hi u d ng gi a hai đ u
2U C ; U U C . Nh n xét nào sau đây
cu n dây, gi a hai b n t , hai đ u đo n m ch l n l t là UL, UC, U. Bi t U L
là đúng v i đo n m ch này?
A. Cu n dây có đi n tr thu n không đáng k và dòng đi n trong m ch cùng pha v i đi n áp gi a hai đ u đo n m ch.
B. Do UL > UC nên ZL > ZC và trong m ch không th th c hi n đ c c ng h ng.
C. Cu n dây có đi n tr thu n đáng k và dòng đi n trong m ch cùng pha v i đi n áp gi a hai đ u đo n m ch.
D. Cu n dây có đi n tr thu n đáng k và dòng đi n trong m ch vuông pha v i đi n áp gi a hai đ u đo n m ch.
Câu 25: Trong thí nghi m I-âng v giao thoa ánh sáng, kho ng cách gi a hai khe là a =2 mm, kho ng cách t m t
ph ng ch a hai khe đ n màn là D = 1200 mm. Ánh sáng chi u vào hai khe là ánh sáng tr ng có b c sóng v i 0,4
m ≤ ≤ 0,75 m. T i đi m M trên màn cách vân sáng trung tâm m t kho ng x M = 1,λ5 mm s b c x cho vân sáng

A. 4 b c x
B. 3 b c x
C. 8 b c x
D. 2 b c x
Câu 26: Phát bi u nào d i đây không đúng?
A. Nh ng v t b nung nóng đ n nhi t đ trên 3000 0C phát ra tia t ngo i r t m nh.
B. Tia t ngo i có tác d ng đâm xuyên m nh qua th y tinh.
C. Tia t ngo i là b c x đi n t có b c sóng dài h n b c sóng c a tia R nghen.
D. Tia t ngo i có tác d ng nhi t.
Câu 27: M ch đi n xoay chi u g m đi n tr thu n R m c n i ti p v i cu n dây. t và hai đ u m ch m t đi n áp
xoay chi u u U 2 cos(100 t) V. i n áp hai đ u cu n dây là Ud = 30 V. Dòng đi n l ch pha /6 so v i u và l ch
pha /3 so v i ud. i n áp hi u d ng hai đ u m ch U có giá tr
A. 30 3 V
B. 6 V
C. 45 V
D. 30 3 V
50
. i n áp xoay chi u gi a hai đ u đo n m ch
Câu 28: Cho m ch đi n xoay chi u RLC m c n i ti p, bi t R
3
1
U 3
và m ch có tính dung
có d ng u U 2 cos 100 t V, m ch có L bi n đ i đ c. Khi L
(H) thì U LC
2
kháng.
ULC = 0 thì đ t c m có giá tr b ng
2
3
3
1
A. L
B. L
C. L
D. L
(H).
(H).
(H).
(H).
2
2
Câu 29: Phát bi u nào sau v hi n t ng quang đi n và hi n t ng quang d n là sai?
A. N ng l ng ánh sáng kích thích làm gây ra hi n t ng quang đi n l n h n đ i v i hi n t ng quang d n.
B. B c sóng ánh sáng kích thích làm gây ra hi n t ng quang đi n l n h n đ i v i hi n t ng quang d n.
C. u là hi n t ng đi n d i tác d ng ánh sáng.
D. T n s ánh sáng kích thích làm gây ra hi n t ng quang đi n l n h n đ i v i hi n t ng quang d n.
Câu 30: Cho m ch đi n RLC, t đi n có đi n dung C thay đ i. i u ch nh đi n dung sao cho đi n áp hi u d ng c a
t đ t giá tr c c đ i, khi đó đi n áp hi u d ng trên R là 75 V. Khi đi n áp t c th i hai đ u m ch là 75 6 V thì đi n
áp t c th i c a đo n m ch RL là 25 6 V. i n áp hi u d ng c a đo n m ch là
Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 3


Khóa h c Luy n gi i đ

H – C môn V t lí

Th y

ngVi t Hùng

A. 75 6 V.
B. 75 3 V
C. 150 V.
D. 150 2 V.
Câu 31: M ch đi n xoay chi u g m cu n dây có đ t c m L và đi n tr thu n R m c n i ti p v i t đi n có đi n
1
dung C. Gi s đi n tr thu n R c a cu n dây có th thay đ i đ c, L không đ i. t o
. C n ph i đ t vào
LC
m ch m t đi n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng không đ i, có t n s
bao nhiêu đ đi n áp hi u d ng trên cu n
dây không ph thu c vào R ?
=

2.

=2

.
2
Câu 32: M t con l c lò xo dao đ ng đi u hoà trên m t ph ng ngang v i chu k T = 2 (s). Khi con l c đ n v trí biên
d ng thì m t v t có kh i l ng m chuy n đ ng cùng ph ng ng c chi u đ n va ch m đàn h i xuyên tâm v i con
l c. T c đ chuy n đ ng c a m tr c va ch m là 2 cm/s và sau va ch m v t m b t ng c tr l i v i v n t c là 1 cm/s.
Gia t c c a v t n ng c a con l c ngay tr c va ch m là –2 cm/s2. Sau va ch m con l c đi đ c quãng đ ng bao
nhiêu thi đ i chi u chuy n đ ng?
5 cm
A. 5 cm
B. 2
C. 2 5 cm
D. 2 2 5 cm
Câu 33: M ch đi n xoay chi u RLC trong đó L thay đ i đ c, m c n i ti p vào đi n áp xoay chi u có t n s 50 Hz.
3
1
(H) và L L2
(H) thì h s công su t m ch đi n đ u b ng nhau và b ng 0,5. i n tr thu n c a
Khi L L1

A.

o

B.

o

C.

o

D.

o

m ch đi n đó là
A. R = 300 .

100

C. R = 200 .
D. R 100 3 .
.
3
Câu 34: M t đo n m ch xoay chi u mà khi thay đ i t n s dòng đi n ch y qua đo n m ch thì đ l ch pha c a c ng
đ dòng đi n qua m ch và đi n áp hai đ u đo n m ch không đ i. ó là đo n m ch nào d i đây?
A. o n m ch R, L, C x y ra c ng h ng dòng đi n.
B. o n m ch ch a R và C.
C. o n m ch ch a L và C.
D. o n m ch ch ch a đi n tr thu n, cu n dây thu n c m ho c t đi n.
Câu 35: M t m ch dao đ ng LC có đi n tr thu n không đáng k , cu n c m thu n c a m ch có đ t c m không
thay đ i và t đi n có 2 b n ph ng song song cách nhau m t kho ng c đ nh.
phát ra sóng đi n t có t n s dao
đ ng riêng t ng 2 l n thì ph n di n tích đ i di n c a 2 b n t ph i
A. t ng 2 l n.
B. gi m 2 l n.
C. gi m 4 l n.
D. t ng 4 l n.
Câu 36: o n m ch AB g m hai đo n m ch AM và MB m c n i ti p. o n m ch AM g m đi n tr thu n R 1 có th
thay đ i đ c m c n i ti p v i t đi n có đi n dung C, đo n m ch MB g m đi n tr thu n R 2 m c n i ti p v i cu n
c m thu n c m có đ t c m L. t đi n áp xoay chi u u = 150cos t V (v i không đ i) vào hai đ u đo n m ch
AB. i u ch nh R1 đ n giá tr 50 Ω thì c ng đ dòng đi n hi u d ng, đi n áp hi u d ng gi a hai đ u đo n m ch AM
và MB l n l t là 1 A, 100 V, 25 2 V. i u ch nh R1 đ n giá tr R thì công su t tiêu th c a m ch AB đ t c c đ i.
Giá tr c a R là
A. 68,λ2 Ω
B. 30,61 Ω
C. 38,31 Ω
D. 42,λ4 Ω
Câu 37: i u nào sau đây là sai khi nói v nh ng đ c tr ng sinh lí c a sóng âm?
A. Âm s c c a âm ph thu c các đ c tính v t lý c a âm nh biên đ , t n s và các thành ph n c u t o c a âm.
B. C ng đ âm càng l n cho ta c m giác âm nghe th y càng to.
C.
cao c a âm t ng khi biên đ dao đ ng c a sóng âm t ng.
D.
cao c a âm t ng khi t n s dao đ ng c a sóng âm t ng.
Câu 38: t đi n áp u = U 0sin( t), (v i U0 không đ i) vào hai đ u đo n m ch RLC không phân nhánh. Bi t đi n tr
thu n c a m ch không đ i. Khi có hi n t ng c ng h ng đi n trong đo n m ch, phát bi u nào sau đây sai?
A. i n áp hi u d ng hai đ u đi n tr R nh h n đi n áp hi u d ng hai đ u đo n m ch.
B. C ng đ hi u d ng c a dòng đi n trong m ch đ t giá tr l n nh t.
C. i n áp t c th i hai đ u đo n m ch cùng pha v i đi n áp t c th i hai đ u đi n tr R.
D. C m kháng và dung kháng c a đo n m ch b ng nhau.
Câu 39: Trong thí nghi m I-âng, b c sóng dùng trong thí nghi m là , kho ng cách gi a 2 khe là a, kho ng cách t
hai khe đ n màn là D = 0,λ m.
vân sáng b c b n trên màn tr thành vân t i th hai, ph i d i màn m t đo n
A. l i g n m t ph ng hai khe 1,5 m.
B. l i g n m t ph ng hai khe 1,6 m.
C. ra xa m t ph ng hai khe 1,6 m.
D. ra xa m t ph ng hai khe 1,5 m.
Câu 40: Trong thí nghi m v i t bào quang đi n, n u ánh sáng kích thích có b c sóng nh h n gi i h n quang đi n
thì c ng đ dòng quang đi n bão hoà
A. t l ngh ch v i c ng đ chùm sáng kích thích.
B. không ph thu c vào c ng đ chùm sáng kích thích.
Hocmai.vn – Ngôi tr

B. R

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 4


Khóa h c Luy n gi i đ

H – C môn V t lí

Th y

ngVi t Hùng

C. t l thu n v i c ng đ chùm sáng kích thích.
D. t ng t l thu n v i bình ph ng c ng đ chùm sáng kích thích.
Câu 41: M ch dao đ ng l i vào c a m t máy thu thanh g m cu n dây thu n c m có đ t c m L0 và m t t đi n có đi n
dung C0 khi đó máy thu đ c sóng đi n t có b c sóng 0 N u dùng n t đi n gi ng nhau cùng đi n dung C0 m c
n i ti p v i nhau r i m c song song v i t C0 c a m ch dao đ ng, khi đó máy thu đ c sóng có b c sóngμ
n 1
n
.
.
A. 0
B. 0
C. 0 .
D. 0 n.
n
n 1
n
Câu 42: Cho m ch đi n g m cu n dây không thu n c m m c n i ti p v i bi n tr R. t vào đo n m ch trên đi n áp
xoay chi u n đ nh u U0 cos t. Khi R = R0 thì th y đi n áp hi u d ng trên bi n tr và trên cu n dây b ng nhau.
Sau đó t ng R t giá tr R0 thì
A. công su t toàn m ch t ng r i gi m.
B. công su t trên bi n tr t ng r i gi m.
C. công su t trên bi n tr gi m.
D. c ng đ dòng đi n t ng r i gi m.
Câu 43: Khi đ t đi n áp không đ i 40 V vào hai đ u đo n m ch g m đi n tr thu n m c n i ti p v i cu n c m thu n
thì công su t tiêu th đi n c a đo n m ch là P. t đi n áp xoay chi u u 150 2 cos 120 t V vào hai đ u đo n
m ch đó thì th y dòng đi n ch m pha h n đi n áp góc 37 0. Công su t tiêu th đi n c a đo n m ch khi đó là
A. P' = 3,75P.
B. P' = 9P.
C. P' = 1,94P.
D. P' = 14,1P.
Câu 44: t đi n áp xoay chi u u 240 2 cos 100 t V vào 2 đ u đo n m ch RLC không phân nhánh. Bi t đi n
tr thu n R = 60 , cu n dây thu n c m có đ t c m L = 0,8/ (H). Khi cho đi n dung c a t t ng d n t 0 thì đi n
áp hi u d ng hai đ u t đi n s có m t giá tr c c đ i b ng
A. 410 V.
B. 400 V.
C. 420 V.
D. 380 V.
Câu 45: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng khe I-âng dùng ánh sáng có b c sóng = 0,75 m thì t i v trí M trên
màn, cách vân trung tâm 3,75 mm là vân sáng b c 5. Thay ánh sáng trên b ng ánh sáng đ n s c khác có b c sóng
thì th y t i M là vân t i th 8 (tính t vân trung tâm). B c sóng b ng
A. 0,45 m.
B. 0,6 m.
C. 0,5 m.
D. 0,54 m.
Câu 46: Câu nào sau đây là sai khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u có đi n tr thu n m c n i ti p v i cu n dây
thu n c m kháng ?
L
A. i n áp hai đ u đo n m ch l ch pha so v i dòng đi n trong m ch m t góc tính b i tan
.
R
B. Dòng đi n luôn ch m pha h n đi n áp hai đ u đo n m ch.
C. Dòng đi n có th nhanh pha h n đi n áp n u giá tr đi n tr R r t l n so v i c m kháng Z L.
U
.
D. C ng đ dòng đi n hi u d ng trong m ch tính b i I
2
2 2
R
L
Câu 47: M t ngu n đi m S phát ánh sáng đ n s c chi u vào 2 khe h p song song cách đ u S t o ra h vân giao thoa
trên màn quan sát đ t song song v i m t ph ng ch a hai khe. Kho ng cách t ngu n S đ n m t ph ng ch a hai khe
và đ n màn quan sát l n l t là 0,3 m và 1,8 m. Khi cho S d ch chuy n 2 mm theo ph ng song song v i m t ph ng
ch a 2 khe thì h vân giao thoa trên màn s
A. d ch 10 mm ng c chi u d ch chuy n c a S.
B. d ch 10 mm cùng chi u d ch chuy n c a S.
C. d ch 20 mm ng c chi u d ch chuy n c a S.
D. d ch 20 mm cùng chi u d ch chuy n c a S.
Câu 48: t đi n áp u 100 2.cos100 t vào hai đ u đo n m ch RLC không phân nhánh v i C, R có đ l n
không đ i và L = 1/ (H). Khi đó, đi n áp hi u d ng hai đ u m i ph n t R, L và C có đ l n nh nhau. Công su t
tiêu th c a đo n m ch là
A.350W
B. 200 W
C. 100 W
D. 250 W
Câu 49: Khi chi u chùm sáng tr ng h p vào m t l ng kính thì chùm sáng màu tím b l ch nhi u nh t. Nguyên nhân

A. ánh sáng tím là màu cu i cùng trong quang ph c a ánh sáng tr ng.
B. chi t su t c a ch t làm l ng kính đ i v i ánh sáng tím có giá tr l n nh t.
C. chi t su t c a ch t làm l ng kính đ i v i ánh sáng tím có giá tr nh nh t.
D. ánh sáng tím b hút v phía đáy c a l ng kính m nh h n so v i các màu khác.
Câu 50: M ch dao đ ng LC trong máy phát sóng vô tuy n có đi n dung C và đ t c m L không đ i, phát sóng đi n
t có b c sóng 100 m.
phát đ c sóng đi n t có b c sóng 300 m ng i ta ph i m c thêm vào m ch đó m t t
đi n có đi n dung C1 b ng bao nhiêu và m c th nào?
A. M c song song và C1 = 9C.
B. M c n i ti p và C1 = 9C.
C. M c song song và C1 = 8C.
D. M c n i ti p và C1 = 8C
Giáo viên :
Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

ng Vi t Hùng
- Trang | 5


Khóa h c Luy n gi i đ

H – C môn V t lí

Th y

Ngu n :

Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

ngVi t Hùng

Hocmai.vn

- Trang | 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×