Tải bản đầy đủ

Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp (Đại học xây dựng miền tây)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
Kính gửi: - Hội đồng thi Tốt nghiệp Trường ĐHXD Miền Tây;
- Phòng Quản lý Đào tạo.
Tôi tên:........................................………….. ……Sinh ngày:......……………………………..
Mã số SV........................….Lớp:.............………..Trình độ Đào tạo:..................……………..
Khóa:………………………hệ đào tạo:........................................……………………………..
Hộ khẩu thường trú:.......................................................................……………………………..
Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………
Hiện tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo đạt kết quả cụ thể như sau:
- Tổng số tín chỉ đã học:...........TC;
- Số tín chỉ đạt yêu cầu (đạt các điểm A, B, C, D):............TC;
- Điểm trung bình chung tích lũy:..................;
Theo các quy định hiện hành về đào tạo theo tín chỉ, tôi đã đủ điều kiện để được xét công nhận
tốt nghiệp ngành...............................................................................................................................
Nay tôi viết đơn đề nghị được xét công nhận tốt nghiệp.
Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu./.
Vĩnh Long, ngày tháng
năm 20
Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×