Tải bản đầy đủ

Cẩm nang ôn luyện THPT quốc gia 2016

http://boxmath.vn

DI N ÀN BOXMATH.VN

Trang 1


http://boxmath.vn

“Ng i b v p ngã là ng i dám li u mình. Qua cách h
cách h gi i quy t khó kh n trong t ng lai.”

i phó v i sai l m, ta có th

oán d

c

(Bill Gates)
“Không có con
ng thành công nào rãi y hoa h ng” .Trong cu c s ng c ng nh torng h c t p

t
c thành công ai c ng ph i tr i qua ôi l n th t b i nh ng b n ã v t qua nh ng th t b i
ó nh th nào, cách th c
b n v t lên trên b n thân mình ra sao ó m i là i u quan tr ng.
M t ng i
c ánh giá là thành công d a trên thành qu
t
c ch không ph i là nh ng sai
l m trên hành trình chinh ph c c m … i u b n c n làm là gi i quy t khó kh n ch không ph i
là l n tránh, ph i bi t li u mình
v t qua b i vì ch có nh ng tr i nghi m th c t m i làm cho ta
l n d n và tìm ra
c nh ng ph ng th c m i t i u h n. Th c t là con
ng mòn ã
c
ng i khác khai hoang thì khá an toàn, nh ng ch ng th nào mang l i cho b n nh ng i u thú v
so v i chính b n t khám phá, t tìm tòi, sáng t o, vì ó là cái tuy t m trong h c t p, trong kh
n ng t duy và trí tu v n có c a con ng i .
V y chúng ta ph i làm sao
kh c ph c nh ng sai l m ? Cách t t nh t là hãy ti n t i s
n gi n
và hoàn h o b n thân.
gi m i nh ng sai l m c ng nh vi c ti n t i hai t “ n gi n” cu n
sách “ TUY N T P HÓA H C” s là m t ph ng ti n h u ích cho các b n, giúp b n : “ K t t a
ni m vui, bay h i n i bu n và…th ng hoa trí tu ”
Ban biên t p ã tuy n ch n nh ng bài t các topic trên di n àn http://boxmath.vn .
B ng t t c s chân thành và lòng nhi t huy t, chúng tôi hi v ng ây s là m t ph n hành trang
giúp ích nhi u cho b n trên hành trình tr thành tân sinh viên s p t i . Hãy b t u t nh ng th
n gi n nh t, hãy
quá kh là kinh nghi m, hi n t i là b phóng và t ng lai t t nhiên s là ích
ta h ng n v i t t c nh ng ng t ngào c a thành công.
Hy v ng cu n sách s h u ích không ch cho các b n h c sinh, mà còn c các b c ph huynh, th y cô giáo.
Và trong quá trình biên so n không th tránh kh i sai sót, r t mong các b n thông c m m i góp ý xin g i
v ban biên t p theo a ch : duyhien2110@yahoo.com.vn
Xin chân thành c m n!

T ng ch biên.
Ph m Duy Hi n – duyhien2110.

.


Trang 2


http://boxmath.vn

1. Ph m Duy Hi n – (2009 – 2012 ) – Tr ng THPT Lê H ng Phong – Phú Yên.
2.
ng Nguy n Duy Nhân – (2009 – 2012) – Tr ng THPT Sào Nam – Qu ng Nam.
3. V Huy Hoàng - (2009 – 2012) – Tr ng THPT Tây Th y Anh - Thái Bình.
Trình bày bìa: Ph m Tu n Kh i
L i nói đ u: Tr n Th Thùy D ng - (2009 – 2012 ) – Tr ng THPT Chuyên Nguy n
Quang Diêu – ng Tháp.
Ch u trách nhi m trình bày, so n th o: Ph m Duy Hi n.

Trang bìa

Trang 1

L i nói đ u

Trang 2.

Ban biên t p

Trang 3.

M cl c

Trang 3.

Ph n A. S l

c lý thuy t

Trang 4.

Ph n B. Bài t p

Trang 10.

Ch

ng I. Hóa Vô c

Trang 10.

Ch

ng II. Hóa H u c .

Trang 49.

Ch

ng III. Chuyên đ S đ ph n ng và ph

Ch

ng IV. M t s bài t p có h

Ch

ng V. Nh ng bài t p hóa mang th

ng trình.

ng d n gi i.
ng hi u c a boxmath.

Trang 73.
Trang 78.
Trang 93.



Trang 3


http://boxmath.vn

M TS
NH LU T TRONG GI I TOÁN HÓA H C VÀ M T S PH
NG PHÁP GI I.
I. nh lu t b o toàn nguyên t và đ nh lu t b o toàn kh i l ng.
1. Phát bi u.
- Trong ph n ng hóa h c thì các nguyên t và kh i l ng c a các nguyên t đó luôn luôn đ c b o toàn, ngh a là
nguyên t và kh i l ng nguyên t không m t đi mà chuy n t ch t này sang ch t khác.
2. H qu .
a. Ngo i tr các ph n ng h t nhân, không có m t ph n ng hóa h c nào làm m t đi hay xu t hi n các nguyên t l .
b. Trong ph n ng hóa h c, t ng kh i l ng các ch t tham gia ph n ng b ng t ng kh i l ng các ch t t o thành.(
ây là đ nh lu t b o toàn kh i l ng do Lômônôx p và Lauvisier tìm ra vào th kí XVIII)
Ph ng pháp này còn m r ng cho m t s tr ng h p không ph i là nguyên t .
Ví d nh b o toàn liên k t  hay đ nh lu t b o toàn electron ( ta xét đ n trong m t s ph ng pháp gi i).
Sau đây là m t s ví d .
Ví d 1. Trong m t bình kín dung tích 16 lít ch a h n h p h i ba r u đ n ch c A, B, C và 13,44gam khí O2 , nhi t
đ và áp su t trong bình là 109, 2o C và 0,98 atm. B t tia l a đi n đ đ t cháy h t r

u, sau đó đ a nhi t đ bình v

136 C , áp su t trong bình lúc này là P. Cho T t c các khí trong bình sau khi đ t cháy l n l t đi qua bình 1 đ ng
H 2 SO4 đ c, bình 2 đ ng KOH đ c. Sau thí nghi m th y kh i l ng bình 1 t ng lên 3,78gam, còn bình 2 t ng
o

6,16gam
a. Tính áp su t P
b. Tính công th c phân t c a các r u A, B, C bi t r ng B, C có cùng s nguyên t cacbon và s mol c a r
b ng 5/3 t ng s mol c a các r u B và C.
L i gi i.
Cách 1.
T ng s mol c a các khí trong bình kín.

uA

16.0,98
P.V
13, 44

 0, 5mol ; S mol O2 là
R.T (109, 2273).0, 082
32
 t ng s mol 3 r u A, B, C : 0,5  0, 42  0, 08 mol
a) G i C x H y  OH 7 , C x H y  OH , C x " H y "  OH là công th c c a A, B, C và a, b, là các s mol t ng ng.
n

y 1
y 1

C x H y OH   x    O2  xCO2 
H 2O a
4 4
2

y 1 
y  1

C x H yOH   x    O2  xCO2 
H 2O b
4 4
2

y" 1 
y"  1

C x" H y"OH   x"    O2  x"CO2 
H 2O c
4 4
2

Ta có: a  b  c  0, 08
6,16
S mol CO2 thoát ra: xa  x 'b  x"c 
 0,14mol
44
 y 1 
 y  1   y"  1 

a 
b  
 c  0, 21mol  ya  yb  y"c  0,34
 2 
 2   2 
y 1
y 1  
y" 1 


 s mol O2 c n dùng đ đ t cháy A,B,C:  x    a   x    b   x"    c
4 4
4 4 
4 4


ya  yb  y"c a  b  c
 xa  xb  x"c 

 0,14  0, 0085  0, 02  0, 205mol
4
4
S mol O2 d : 0, 42  0, 205  0, 215
V y s mol sau khi ph n ng:

Trang 4


http://boxmath.vn
nCO2  nH 2 O  nO2 d   0,14  0, 21  0, 215  0,565mol
Ta có: n 

P.V
RTn 0, 082(136,5  237).0,565
P

 P  1,186atm
RT
V
16

V y áp su t sau ph n ng là 1,186atm
b. Do s cacbon c a B, C b ng nhau nên ta g i
Cn H 2n 1 2 x OH ----- Cm H 2 m 1 2 y OH ----- Cm H 2 m1 2 z OH

(A)---------------------------(B)----------------------------(C)
Là công th c c a r u A, B, C trong đó x, y, z là s n i đôi trong m ch hiđrocacbonvà a, b, c là s mol t
3 r u.Ph n ng đ t cháy r u:

ng ng c a

3n  x
O2  nCO2  (n  1  x ) H 2O
2
3m  y
Cm H 2 m 1 2 y OH
O2  (m  1  y ) H 2O
2
3m  z
Cm H 2 m1 2 z OH
O2  (m  1  z ) H 2O
2
Ta có t ng s mol 3 r u: a  b  c  0, 08 (1)
5
5
Do: nA  (nB  nC )  a  (b  c) (2)
3
3
S mol CO2 : na  m(b  c)  0,14 (3)
Cn H 2n 1 2 x OH 

S mol H 2O : ( n  1  x) a  ( m  1  y )b  ( m  1  z )c  0, 21 (4)

 na  m(b  c )  a  b  c  xa  yb  zc  0, 21
 xa  yb  zc  0, 01
T (1)(2)  a  0, 05 và b  c  0,03
T (3)  0, 05n  0, 03m  0,14  5n  3m  14
n
1
2
3
m
3
L
âm
 n  1, m  3  R u ( A) ch có 1C, r u ( B), (C ) có 3C
Do (A) ch có 1C nên không có n i đôi hay n i ba trong m ch (A) là r

u đ n no,suy ra: x = 0 V y công th c

( A) : CH 3OH
T (5)  yb + zc = 0,01 (*) Công th c c a (B), (C): C3 H 7  2 y OH , C3 H 7 2 z OH
B, C có th là r u đ n no, r u đ n có m t n i đôi ho c r u đ n có 1 n i ba. Dođó B, C có th là m t trong các
tr ng h p sau:
B, C là 2 r u đ n no không ch a n i đôi, n i baLúc đó ta suy ra t (*) : y  0, z  0
Thay vào (4) na  m(b  c )  a  b  c  xa  yb  zc  0, 22  0, 21 (không th a mãn).
(B), (C) có th là 1 r u đ n no và 1 r u có m t n i đôi, suy ra trong phân t (C)có ch a 1 n i đôi
 y  0, z  1 T ( * )  yb  zc  0, 01  c  0, 01; b  0, 02 (th a mãn)
V y công th c c a (B), (C) là: C3 H 7 OH và C3 H 5 OH
(B), (C) là 2 r u đ n no có n i đôi y  z  1 Lúc đó yb  zc  b  c  0, 01?0, 03 (lo i)
(B), (C) là 2 r u đ n có 1 n i ba y  z  2 T ( * )  2(b  c)  0, 01  b  c  0, 005 (lo i)
(B) có 1 n i đôi, (C) có m t n i ba.
T ( * )  b  2c  0, 01b  c  0, 03  b  0, 03  c  c  0, 03  0, 01 (lo i)
(B) có m t n i ba, (C) là r u đ n no. Lúc đó y  2, z  0
T ( * )  yb  zc  2b  0, 01
 b  0, 005  c  0, 025 (th a mãn)

Trang 5


http://boxmath.vn
Công th c ( B), (C ) là: C3 H 3OH , C3 H 7 OH
V y công th c c a (A): CH 3OH , công th c c a ( B) và (C ) là: C3 H 7 OH
và C3 H 5 OH ho c C3 H 7 OH và C3 H 3OH
Cách 2.
a.Tính ra: nAncol  0, 08mol

nCO2  0,14mol và nH 2O  0, 21mol
nh lu t b o toàn O: Suy ra O2 ph n ng là: nPu  0, 205mol
Do đó: ndu  0, 215mol

 n au  0, 21  0, 215  0,14  0,565mol
s

0,39.0, 082.409
 1,1843atm
16
b. S C trung bình: N C  1, 75 suy ra A ph i là CH 3OH : amol
P

(Vì B và C có cùng s C)
G i B và C: Cn H y O : bmol
H : a  b  0, 08 ; 3a  5b
Suy ra: a  0, 05 và b  0, 03
Ta có: 0, 05  0, 03n  0,14  n  3

y
 0, 21  y  7,33
2
Suy ra: C3 H 6O và C3 H 8O
2.0, 05  0,03.

Ho c: C3 H 4 O ho c C3 H 8O
Ví d 2. Nung 004 mol axetilen; 0,13 mol mol vinylaxetilen; 0, 03 mol etilen và 0, 23 mol hidro trong 1 bình kín v i
1 ít b t Ni nhi t đ cao đ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu đ c h n h p Y có t kh i h i so v i H 2 là
22,75.D n h n h p Y đi qua bình đ ng 1 l

ng d dung d ch AgNO3 / NH 3 thu đ

c m gam k t t a và 3.584 lít h n

h p khí Z(đktc) thoát ra kh i bình.Bi t t kh i h i c a Z đ i v i H 2 là 22.75.Th tích dung d ch Br2 0.5M nh nh t
c n dùng đ làm no hoàn toàn h n h p Z là:
A.0,16(l)
B.0,32(l)
C.0,08(l)
D.0,64(l)
L i gi i:
M Y  45,5 do đó H 2 đã h t.
Ta có nY  0, 04  0,13  0, 03  0, 2 mol   mY  45,5.0, 2  9,1g

nZ  0,16mol   mZ  7, 28 g
G i x,y là s mol c a C2 H 2 và C4 H 4 d .
ta có: x  y  0, 04 và 26 x  52 y  1,82   x  0, 01; y  0, 03
Nh v y ban đ u t ng s mol liên k t pi là:  n  0, 03.2  0,1.3  0, 03  0,39 mol
S liên k t pi b bão hoà là: 0,23mol
Còn l i:0,16mol

Nh v y: V  0,32(l )  B .
II. nh lu t b o toàn đi n tích và đ nh lu t b o toàn eletron.
1. D nh lu t b o toàn đi n tích.
Phát bi u th nh t.Trong m t dung d ch, t ng đi n tích d ng b ng t ng đi n tích âm.
Phát bi u th hai: Trong m t ph n ng ion rút g n thì t ng đi n tích các ion tr c ph n ng b ng t ng đi n tích các
ion sau ph n ng.
H qu :
H qu 1. Trong m t dung d ch thì t ng s mol đi n tích âm b ng t ng s mol đi n tích d ng.

Trang 6


http://boxmath.vn
Ví d : Trong m t dung d ch g m a(mol) ion Ca 2 ; b(mol) Fe3 và c(mol) SO42  thì đi n tích d

ng là

2a  3b(mol )
Và c a đi n tích âm là 2c(mol )
Ta có ngay 2a  3b  2c .
H qu 2. Cân b ng ph n ng ion rút g n.
V i nh ng ph n ng oxi hóa kh v i đ ph c t p cao và đ
đ n ph ng pháp ion rút g n.
Ví d : Ph n ng hòa tan Al trong NO3  OH 

c vi t d

i d ng ph

ng trình ion rút g n thì ta ph i nh

Ph n ng x y ra: Al  OH   NO3  H 2 O  [ Al (OH ) 4 ]  NH 3
Tr c tiên ta có Al nh ng 3 electron còn N nh n 8 electron.
Do đó đi n các s 8 và 3 vào Al và NH 3 nh v y ph i có 3 NO3

8 Al  OH   3NO3  H 2O  8[ Al (OH ) 4 ]  3 NH 3
Ti p theo ng d ng LBT đi n tích:
T ng đi n tích sau là 8 , nh v y đi n tích tr
Suy ra ph i có 5 OH  .

c c ng ph i là 8

8 Al  5OH   3 NO3  H 2O  8[ Al (OH )4 ]  3 NH 3
Ti p t c cân b ng oxi và H ta đ


c:


3

8 Al  5OH  3 NO  18 H 2O  8[ Al (OH ) 4 ]  3 NH 3 .
T t nhiên là có nhi u cách cân b ng khác nhau cho m t ph ng trình, mình ch xin gi i thi u ph ng pháp này đ các
b n có th cân b ng các ph ng trình ion rút g n m t cách nhanh nh t.
2. nh lu t b o toàn eletron.
Phát bi u: Trong m t ph n ng oxi hóa kh , t ng s electron nh ng b ng t ng s electron nh n.
H qu : i u này d n đ n s mol electron nh ng b ng s mol eletron nh n.
Ví d : Nung 16,8 g Fe trong không khí sau m t th i gian thu đ c h n h p X, Cho X tác d ng v i HCl v a đ
th y thoát ra 1,12(l) khí không màu (đktc) và dung d ch Y. Ch t r n còn l i hòa tan trong dung d ch Z là KMnO4 ,
th y c n dùng l

ng Z đúng b ng l

thì th tích khí NO2 sinh ra

ng đã ph n ng v i Y. N u l y toàn b X ph n ng v i HNO3 đ c nóng d

đi u ki n tiêu chu n là bao nhiêu??

L i gi i:
Ta có: Trong Y Fe d là nFe  nFeCl2  nH 2  0, 05(mol )
Khi cho Y vào Z thì ph n ng gi a FeCl2 và KMnO4 x y ra.
Ta có FeCl2 nh

ng ne  0,05  0, 05.2  0,15( mol ) .

Nh v y s mol mà ch t r n còn l i đó nh

ng c ng đúng b ng 0,15(mol ) vì dùng cùng m t l

ng Y.

Không m t tính t ng quát ta gi s trong X có Fe, FeO và Fe2 O3 .
Khi đó nFeO  0,15( mol ) do đó có FeO tham gia ph n ng.
T đó nNO2  ne  0, 05.3  0,15  6, 72(l ) .

III. M t s ph ng pháp gi i:
T các d ki n c a đ bài, ta có th d dàng nh n ra các “d u hi u nh n bi t” c a các ph
thu c. ó là:
 Ph ng pháp đ i s thông th ng
 Ph ng pháp đ a thêm s li u
 Ph ng pháp trung bình và k thu t đ ng chéo
 Ph ng pháp đ ng chéo
 Ph ng pháp phân tích h s và ng d ng
 Ph ng pháp b o toàn nguyên t và kh i l ng

b t bão hòa k

ng pháp gi i toán quen

Trang 7


http://boxmath.vn

T t nhiên là đây các ph ng pháp này đan xen l n nhau và khó có th phân bi t r ch ròi v i nhau, đ ng th i, c ng
có khó có th ch dùng m t ph ng pháp mà có th gi i quy t tr n v n đ c bài toán.
Ví d :H n h p X g m C2 H 2 , C2 H 6 và C3 H 6 . t cháy hoàn toàn 24,8g h n h p X thu đ c 28,8g n c. M t
khác 0,5 mol h n h p này tác d ng v a đ v i 500g dung d ch Brom 20%. Tính % v th tích c a m i khí trong
h nh p
Ta có ngay nH 2O  1, 6( mol ) và nBr2  0, 625( mol )

Cách 1: Ph ng pháp đ i s thông th ng (đây là cách làm thông th
có l là không d i 70% h c sinh gi i bài toán này b ng cách này)
G i s mol các khí trong 24,8 gam h n h p X l n l t là x, y, z mol
và s mol các khí trong 0,5 mol h n h p X l n l t là kx, ky, kz mol
T gi thi t, ta có h ph ng trình:

ng mà h c sinh nào c ng t ng đ

c bi t và

26 x  30 y  42 z  24,8 g
 x  0, 4  mol 

3
3
1,
6x
y
z
mol
%VC2 H 2  50%
  y  z  0, 2  mol   

kx  ky  kz  0,5  mol 

%VC2 H6  %VC3 H 6  25%
1,
6
k


2kx  kz  0, 625  mol 


Cách 2: Ph ng pháp đ a thêm s li u
H n h p X theo đ bài là m t h n h p đ ng nh t, t l gi a các thành ph n khí trong h n h p là không đ i, do đó,
KLPT trung bình c a h n h p M là m t giá tr không đ i.
Ta dùng ph ng pháp đ a thêm s li u: g i x, y, z l n l t là s mol c a ba khí trong 1 mol h n h p X. T gi thi t,
ta có h ph ng trình:


 x  y  z  1 mol
 

 x  0, 5  mol 

0, 625
 1, 25

2 x  z 
0,5

 y  z  0, 25  mol 

24,8  x  3 y  3z 
M  26 x  30 y  42 z 
1, 6


Cách 3: Ph ng pháp trung bình +Ph ng pháp b o toàn nguyên t và kh i l
G i CTPT trung bình c a c h n h p X là C x H y .
Áp d ng đ nh lu t b o toàn nguyên t và kh i l

ng + Ph

ng pháp đ i s

ng, ta có:

x 16

y 9
Do đó, CTPT trung bình trên có th vi t thành C x H 16 .
mC  mX  mH  21, 6( g )  nC  1,8(mol ) 

9

x

Do ph n ng c ng Brom bi n Hydrocacbon đã cho thành h p ch t no, nên CTPT c a s n ph m là:

2
0, 625.2
9
x2
 2,5  x 
x
x 2
9
0, 5
4
9
9
V y CTPT trung bình c a h n h p X là C 9 H 4 .

C x H 16 Br2

v i

4

T đây, ta d dàng có s mol c a 24,8g X là 0,8 mol. Và h ph

 x  y  z  0,8  mol 

 x  3 y  3 z  1,6  mol  .

2 x  3 y  3 z  1,8  mol 

ng trình

Ví d 2. t cháy hoàn toàn 11,6(g) m t hidrocacbon A c n dùng 29,12(l) khí O2 . Xác đ nh CTPT hidrocacbon.
Bài toán nhìn có v r t đ n gi n và sau đây là 2 cách gi i cho bài toán này.

Trang 8


http://boxmath.vn
nO2  1,3(mol )
Cách 1.
G i A Cx H y
Ph

ng trình cháy:

y
y

C x H y   x   O2  2CO2  H 2O
4
2

11, 6
1,3
x 4

 4 x  1, 6 y    C4 H10 .
Ta có
12 x  y x  y
y 10
4

Nh ng li u có cách nào hay h n không và nhanh n a, s d ng máy tính mà ít vi t thì càng t t.
Cách 2.

2b  b  1,3.2
a  0,8
x 0,8.2 4

 
 .
1
10
y
44a  18b  1,3.32  11, 6
b  1

G i nCO2  x (mol ) và nH 2O  y ( mol ) Ta có ngay 

B n s th c m c vì sao l i có ph ng trình đó.
Ph ng trình th nh t là đ nh lu t b o toàn nguyên t oxi còn ph ng trình th hai là L bào toàn kh i l ng.
Cách th 2 ta không c n vi t m t ph ng trình nào c mà ch vi c b m máy tính là đ c đáp án.
( Trích d n th y giáo V Kh c Ng c)
* S khác bi t gi a đ ng c x ng – đ ng chéo và ph n l c.*
V i m t h n h p trung bình c a hai ch t đã bi t kh i l ng mol trung bình ta th ng dùng ph ng pháp đ ng chéo
đ xác đ nh t l .
Xét ví d : H n h p A g m N 2 và H 2 có t kh i h i so v i He là 1,8. Tính t l % v kh i l ng c a N 2 trong
A.
L i gi i:
i m ch t c a bài toán là tìm ra t l s mol. Ta đi tìm t l mol.
Cách 1.
7, 2  2  5, 2
x(mol) N 2 có M=28

M  7, 2

28  7, 2  20,8

y (mol) H 2 có M=2
Suy ra

x 1
 đ n đây ta có th gi s x  1; y  4 đ gi i ti p.
y 4

Cách th 2. Dùng ph n l c.
Không m t tính t ng quá ta gi i s

x  y 1

 x  0, 25  mol 
x  y  1

Bài toán xem nh đã hoàn t t.
28 x  2 y  7, 2
 y  0, 75  mol 

Ta đi đ n h : 

L i bình.
gi i quy t nhanh các bài toán thi u bi n mà liên quan đ n kh i l ng trung bình ch ng h n ta nên gi i
s là t ng s mol c a chúng b ng 1.
không ph i trâu bò áp d ng đ ng chéo nh trên.
Trên đây ch là m t s l i khuyên v các ph ng pháp gi i, đó ch là kinh nghi m cá nhân c a ban biên t p và
s u t m c a m t s tác gi i khác. Hy v ng s mang l i h u ích cho các b n trong các kì thi s p t i.

Trang 9


http://boxmath.vn

Câu 1. Ti n hành ph n ng nhi t nhôm m gam X g m b t Al và Fex Oy trong đi u ki n không có không khí, đ

c

h n h p Y. Nghi n nh , tr n đ u h n h p B r i chia thành 2 ph n :
- Ph n 1 có kh i l ng 14,49 gam đ c hoà tan h t trong dung d ch HNO3 đun nóng thu đ c dung d ch C và 0,165
mol NO (s n ph m kh duy nh t)
- Ph n hai tác d ng v i dung d ch NaOH đun nóng th y gi i phóng 0,015 mol khí H 2 và còn l i 2,52gam ch t r n.
Công th c c a oxit và giá tr c a m l n l t là:

A. FeO &19.32 gam
C. Fe3O4 &19.32 gam

B. Fe2O3 & 28.98 gam
D. Fe3O4 & 28.29 gam

L i gi i:
T ph n 2 ta suy ra s mol nAl  0, 01mol , nFe  0, 045molnFe
 4,5
nAl

Trong ph n 1 ta đ t s mol: nAl  xmol , nFe  ymol
Ta có: y  4,5 x
Khi ph n ng v i HNO3 thì: x  y  0,165
Gi i h ra ta đ

c: x  0, 03mol ; y  0,135mol

 mAl2O3  14, 49  0, 03.27  0135.56  6,12 g  nAl2O3  0, 06mol

 nO  0,18mol
n
 Fe  0, 75  CT : Fe3O4
nO

Ta có: s mol Fe trong ph n 1 g p 3 l n s mol Fe trong ph n 2.

m

4
(0,15.27  0, 045.232)  19,32 g
3

áp án:  C

Câu 2. cho m gam h n h p X g m Fe, FeS tác d ng h t v i HCl d thu đ c V lít khí (dktc). M t khác, n u cho m
gam hôn h p X vào dd HNO3 d thu đ c dung d ch Y ch ch a 1 mu i Nitrat và 2V lít h n h p khí g m NO và

SO2 . Thành ph n v kh i l ng c a Fe trong X là
A. 45,9%
L i gi i:
G i nFe : x ; nFeS : y

B. 54,1%

C. 54,9%

D. 45,1%

Ta có : V  ( x  y ).22, 4

Fe  3e  Fe 3
x------3x

FeS  7e  Fe 3  SO2
y--------7y-------------y

N 5  3e    N 2
3x  7 y
3x  7 y
 y
 2( x  y )  3 x  4 y Ch n x = 4, y = 3
Ta có nNO 
3
3
Ta đ c %Fe = 45,9%  A
Trang 10


http://boxmath.vn
Câu 3. Hòa tan hoàn toàn m t mi ng b c kim lo i vào m t l

ng d HNO3 15,75% thu dc khí NO duy nh t và a

gam dd F trong đó n ng đ % c a AgNO3 b ng n ng đ % c a HNO3 d . Thêm a gam dd HCl 1,46% vào dd F.
H i có bao nhiêu % AgNO3 tác d ng HCl
A. 68,40
B.62,25
L i gi i:

C.58,25

D.65,4

3 Ag  4 HNO3   3 AgNO3  NO  2 H 2O

3mol---4mol------3mol-----------1mol
Ta có mAg  324 g , mAgNO3  mHNO3du  510 g

mHNO3 pu  252 g
Suy ra mHNO3bd  762 g

  mddHNO3  4838, 095 g

Nh v y kh i l

ng dung d ch sau khi cho Ag vào là:

a  324  4838, 095  1.30  5132, 095 g
a.1, 46
suy ra mHCl 
 74, 93g
100
  nHCl  2, 053mol
ph n ng: AgNO3  HCl   AgCl  HNO3
  nAgNO3 pu  2, 053

2, 053
 0, 684  A .
3
Câu 4. M c n i ti p ba bình đi n phân: bình 1 ch a CuCl2 , bình 2 ch a Na2SO4 và bình 3 ch a AgNO3 r i ti n

Suy ra: Ph n tr m ph n ng là:

hành đi n phân b ng dòng đi n m t chi u. Sau m t th i gian th y c c d ng c a bình 1 thoát ra V1 lít h n h p hai
khí có kh i so v i không khí là 2, còn bình 2 thoát ra V2 lít khí, bình 3 thoát ra V3 lit khí. Các th tích khí đo
cùng đi u ki n. Cho bi t t l th tích V1 : V2 : V3 ?
A. V1 : V2 : V3  1:1:1

B. V1 : V2 : V3  3 : 2 : 2

C. V1 : V2 : V3  6 : 5 : 5

D. V1 : V2 : V3  4 : 3 : 3

L i gi i:
Vì các bình đ

c m c n i ti p nên I1  I 2  I 3 (H i liên quan t i Lí)

 2Cl   Cl2  2e
Bình I: 
Theo đ bài ta tính đ c:

 H 2O  4 H  O2  4e
  nCl2  x
 
  nO2  y  ne  8 y Mà ne1  ne2  ne3

 nCl2  2nO2


H 2O  2e  2OH   H 2

 n  6 y

 H 2O  4 H  4e  O2
Bình 3: H 2 O  4 H   4e  O2  n  2 y
Bình 2: 

V y V1 : V2 : V3  3 : 6 : 2
Tr ng h p n u ch tính khí thu đ
Ta có Bình I: V1  3 y

c

Anot

Bình II: V2  2 y

Trang 11


http://boxmath.vn
Bình III: V3  2 y
V y V1 : V2 : V3  3 : 2 : 2  B
Câu 5.

ph n ng h t a mol kim lo i M c n 1,25a mol H 2 SO4 và sinh ra khí X (s n ph m kh duy nh t). Hòa tan

h t 1,92 gam kim lo i M vào dung d ch H 2 SO4 t o ra 4,48 lít khí X (s n ph m kh duy nh t, đktc). Kim lo i M là:
A. Fe
B. Cu
C. Mg
D. Al.
L i gi i:
N u M có hóa tr 3 v i mu i thì sau ph n ng 1 t o M 2 ( SO4 )3 .

nS  1,5a 1, 25a vô lí. So sánh v i đáp án M có hóa tr 2.

nS trong MSO4  a.
nS .trong .khí  0, 25a.
mà ne cho là 2a, nên khí là H 2 S
V y thay vào cái d ki n th 2 ta có
ne nh n là 0, 02.8  0,16
M là Mg  C
Câu 6. Trong m t bình kín dung tích 10(l) ch a N 2

27,3o C và 0,5atm. Thêm vào bình 9,4 g m t mu i nitrat kim

lo i X. Nhi t phân h t mu i r i đ a nhi t đ v 136,5o C , áp su t trong bình là p (atm) và còn l i 4g ch t r n. Giá tr
c a p là:
A. 5,88
B. 6
C. 5,7
D. 1,52
L i gi i.
Xét các tr ng h p sau.
TH1: Ph n ng nhi t phân ra mu i nitrit

1
X ( NO3 ) n  X ( NO2 )n  O2
2
x
x        x    
2
BTKL ta có mO2  16 xn  5, 4  xn  0, 03375
L i có x( X  62n)  9, 4 Suy ra Xx  9, 4  62 xn  0 (lo i)
*TH2: Ph n ng t o ra oxit

n
2 X ( NO3 )n  X 2On  2nNO2  O2
2
x
nx
x            nx  
2
4
Suy ra

xn.46 

xn
.32  5, 4 Suy ra xn  0,1
4

x
X
(2 X  16n)  4 Suy ra Xx  3, 2 Suy ra
 32
2
n
Suy ra X là Cu, x  0, 05
D dàng tính đ c p  1,52
L i có

*TH3

n
X ( NO3 )n  X  nNO2  O2
2
nx
x       x   nx   
2
Trang 12


http://boxmath.vn
Suy ra Xx  4
xn.46  xn.16  5, 4 Suy ra xn  0, 087 , do đó X / x  46 (lo i vì không có klo i nào th a mãn)
Chú ý: Có các phép tính kh i l

ng trên do đ bài cho là Nhi t phân h t mu i.

áp án: D
Câu 7. Hoà tan hoàn toàn h n h p X ch a Fe3O4 và FeS2 trong 63 gam dung d ch HNO3 thu đ

c 1,568 lít

NO2 duy nh t (đktc). Dung d ch thu đ c tác d ng v a đ v i 200 ml dung d ch NaOH 2M, l c k t t a r i đem nung
đ n kh i l ng không đ i thì thu đ c 9,76 gam ch t r n. N ng đ % c a dung d ch HNO3 ban đ u là:
A.47,2%
B. 42,6%
L i gi i:
G i: nFe3O4  xmol và nFeS2  ymol

C.46,2%

D. 46,6%

D nh lu t b o toàn e ta có: x  15 y  0, 07

9, 76
160
Gi i h : x  0, 04mol và y  0, 002mol
T ng s mol Fe: 3 x  y  2.

Ta suy ra đ

c s mol c a NaOH đã ph n ng v i Fe3  0, 366mol

Nh v y s mol axit d : nH   0, 4  0,366  0, 034mol
dd sau g m: Fe3 , H  , SO42  , NO3
D a vào đ nh lu t b o toàn đi n tích ta suy ra: nNO  0,392
3

B o toàn nguyên t : nHNO3  0,392  0, 07  0, 462mol
Nh v y C % HNO3  46, 2%  C
Câu 8. Cho m gam Al hòa tan v a h t vào dung d ch NaOH thì thu đ c dung d ch X. Cho m gam Al2O3 hòa tan
v a h t trong dung d ch HCl thu đ c dung d ch Y. Tr n dung d ch X v i dung d ch Y thì thu đ c 5,304 gam k t t a
và dung d ch Z . Cô c n dung d ch Z thu đ c bao nhiêu gam r n khan:
A.5,4885
B.4,3185
C.5,6535
D.3,8635
L i gi i:
Ph n ng:

3 NaAlO2  AlCl3  6 H 2O   3 NaCl  4 Al (OH ) 3
m
m
m
4m
 

27
81
27
81
4m
Ta có:
 0, 068  m  1,377
81
m m 58,5m
 4, 3185 Dáp án: B
Kh i l ng mu i: mmuoi  133,5.(  ) 
51 81
27
Bài 9. Hòa tan h t 10,24 gam Cu b ng 200 ml dung d ch HNO3 3M đ c dung d ch A. Thêm 400 ml dung d ch
NaOH 1M vào dung d ch A. L c b k t t a, cô c n dung d ch r i nung ch t r n đ n kh i l
26,44 gam ch t r n. S mol HNO3 đã ph n ng v i Cu là?
A. 0,46(mol)
B. 0,56(mol)
C. 0,5(mol)
L i gi i:
G i x là s mol HNO3 d .
Khi cho NaOH vào:

ng không đ i thu đ

c

D. 0,45(mol)

NaOH  HNO3  NaNO3  H 2O
NaOH  Cu ( NO3 )2  Cu (OH ) 2  NaNO3

Trang 13


http://boxmath.vn
1
O2
2
Ch t r n g m: NaOH : (0, 4  0,16.2  x) và NaNO2 : (0,16.2  x)
Ta có: 26, 44  40.(0, 4  0,16.2  x )  69(0,16.2  x )
Gi i ra: x  0, 04mol
Ph n ng nung: NaNO3  NaNO2 

K t lu n: n  0,56  mol   B
Bài 10. Cho h n h p A g m : Al2O3 , CuO, Na2O ti n hành các thí nghi m sau:
- TN1. N u cho h n h p A và n c d , khu y k còn l i 7,5 gam ch t r n ko tan
- TN2. N u cho thêm vào m t l ng Al2O3 b ng 50% l ng Al2O3 trong h n h p A ban đ u r i l i hoà tan vào
n c d . Sau thí nghi m th y còn l i 10,5 gam ch t r n không tan.
- TN3. N u cho thêm vào m t l ng Al2O3 b ng 75% l ng Al2O3 trong h n h p A ban đ u r i l i hoà tan vào
n c d . Sau thí nghi m th y còn l i 12,5 gam ch t r n ko tan.
Kh i l ng Al2O3 và CuO trong A l n l t là :
A. 7,5 gam ; 8 gam
B. 8 gam ; 7,5 gam
C. 9 gam ; 7,5 gam
D. 5,1 gam ; 8 gam
L i gi i:
Kh i l ng ch t r n thí nghi m 2 và thí nghi m 3 t ng lên so vs thí nghi m 1 suy ra là Al2O3 đã d

mAl2O3  (12,5  10,5).

100
 8( g )
25

Na2O  H 2O  2 Na   2OH 
gi s

Al2O3 d

Al2O3  2OH   2 AlO2  H 2O
mCuO  mAl2O3  7,5

 m2  7, 5  0,5.8  11,5 g  12,5
 Al2O3 tan h t còn l i 7,5 g CuO
Ch n B
Câu 10. Cho 0,448 lít khí NH 3 (đktc) đi qua ng s đ ng 16 gam CuO nung nóng, sau khi ph n ng x y ra hoàn
toàn thu đ
A.8,960.

c ch t r n X. Cho X vào dung d ch HNO3 đ c, nóng (d ) thu đ c V lít khí (đktc). Giá tr c a V là:
B. 0,448
C. 0,672
D. 1,344

L i gi i:
Ta có. nNH3  0, 02 nCuO  0, 2

0, 02 0, 2

2
3
 NH 3het , CuOdu

Ta có:

2 NH 3  3CuO  N 2  3Cu  3H 2O
0, 02      0, 03      0, 03
Cu  Cu 2  2e
0, 03    0, 06
N  5  1e  N  4
( NO2 do HNO3 đ c, nóng nên C b kh xu ng NO2 )
0, 06  0, 06
Trang 14


http://boxmath.vn
V  0, 06.22, 4  1,344  l   D
Câu 11. Cho 14,4 gam h n h p Fe,Mg,Cu (có s mol b ng nhau) tác d ng h t v i dd HNO3 thu đ

c dung d ch X

và 2,688 lít (dktc) h n h p g m 4 khí N 2 , NO, N 2O, NO2 trong đó 2 khí N 2 và NO2 có s mol b ng nhau. Cô c n
c n th n dung d ch X thu đ c 58,8 mu i khan. Tìm s mol HNO3 đã ph n ng.
A. 0,92(mol).
B. 0,893(mol).
C. 0,864(mol).
L i gi i:

D. 0,765(mol)

nmoi kl  0,1mol   nFe ( NO3 )3  nMg ( NO3 )2  nCu ( NO3 )2  0,1mol   mNH 4 NO3  1g   nNH 4 NO3  0, 0125mol

Vì N 2 b ng s mol NO2 nên dùng ph

a  mol  NO, a  mol  N 2O

ng pháp quy đ i thành N 3O2 (a) -> quy đ i ti p thành:

G i : x  mol  NO, y  mol  N 2O

  x  y  0,12 b o toàn e: 0,1.(3  2  2)  3 x  8 y  0, 0125.8
 x  y  0,12
 x  0, 072
Gi i h : 

0,1.(3  2  2)  3 x  8 y  0, 0125.8
 y  0, 048
S mol HNO3 : nHNO3  nN  0,1.(3  2  2)  0, 0125.2  0, 072  0, 048.2  0,893mol

 B
Câu 12. Hòa tan h t 25,4 gam FeCl2 vào dung dich ch a 8 gam Br2 thu đ c dung d ch X. Hòa tan dung d ch X
vào NaOH d . Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn (trong đi u ki n không có không khí ) thu đ c m gam k t t a. Giá
tr m là
A. 10,7
B. 21,4
C. 18
D. 19,7
L i gi i:

3FeCl2  Br2    2 FeCl2  FeBr2

Br h t
dd sau p : Fe(OH ) 2 : 0,1mol

Fe(OH )3 : 0.1mol
 m  19, 7 g
Ph n ng:

6 FeCl2  3Br2   4 FeCl3  2 FeBr3

0,1    0, 05
Suy ra nFe3  0, 05.2  0,1( mol )

nFe2 du  0, 2  0, 05 : 3.6  0,1(mol )
Suy ra m  0,1(107  90)  19, 7  D
Bài 13. Bi t r ng khi Cu2 O tác d ng v i axit t o mu i Cu 2 và Cu. Khi đ t cháy hoàn toàn h n h p X g m nh ng
l

ng b ng nhau v s mol c a FeS2 và Cu2 S , thu đ

c 3,36 lít khí SO2 (đktc) và ch t r n Y g m Fe2 O3 và

Cu2O . H p th h t khí SO2 thu đ c b ng dung d ch n c brom v a đ đ c dung d ch Z có n ng đ loãng. Cho
toàn b Y vào Z, khu y đ u cho các ph n ng x y ra hoàn toàn thì có m gam ch t r n không tan. Giá tr c a m là
A. 6,4
B. 3,2
C. 1,6
D. 0,8
L i gi i:
G i nFeS2  nCu2 S  a

2a  a  0,15  a  0, 05 (b o toàn S)
Trang 15


http://boxmath.vn
 nFe2O3  0, 025  mol  , nCu2O  0, 05  mol 
SO2  Br2  2 H 2O   H 2 SO4  2 HBr
 nH 2 SO4  0.15
Fe2O3  3H 2 SO4   Fe2 ( SO4 )3  3H 2O
Cu2O  H 2 SO4   Cu  H 2O  CuSO4
nH 2 SO4 d =0.025, nCu  0.05
Vì dd loãng  mran  3, 2 g  B
Câu 14. Nung m gam h n h p X g m KClO3 và KMnO4 thu đ

c ch t r n Y và O2 . Bi t KClO3 phân h y hoàn

toàn, còn KMnO4 ch b phân h y m t ph n. Trong Y có 0,894 gam KCl chi m 8,132% theo kh i l

O2

trên v i không khí theo t l th tích : = 1:3 trong m t bình kín ta thu đ

gam cacbon r i đ t cháy h t cacbon, ph n ng hoàn toàn, thu đ

ng. Tr n l

ng

c h n h p khí Z. Cho vào bình 0,528

c h n h p khí T g m 3 khí O2 , N 2 , CO2 , trong đó

CO2 chi m 22,92% th tích. Giá tr c a m là
A. 12,59 gam
B. 12,53 gam
L i gi i:
Tr ng h p 1:
Ph n ng nhi t phân : 2 KClO3  2 KCl  O2 (1)

C. 12,70 gam

D. 12,91 gam

2 KMnO4  K 2 MnO4  MnO2  O2 (2)
G i n là t ng s mol O2 thoát ra (1), (2) . Sau khi tr n O2 v i không khí ta có:

 nO

2

 n  3n.0, 2  1, 6n(mol ) Ta có C  0, 04(mol )

+ O2 d t c 1,6n>0,04 Khi đó O2 cháy theo ph n ng:

C  O2  CO2
và t ng s mol T =0,192(mol)
Các khí trong T g m O2 (du )  N 2  CO2

(1, 6n  0, 04)  2, 4n  0, 044  0,192  n  0, 048(mol )
 m  12, 53(mol )  Dap... An..B
Tr ng h p 2.
+ N u O2 thi u O2 cháy theo ph n ng:

C  O2  CO2 (3)
2C  O2  2CO (4)
Các khí trong T g m

N 2  CO2  CO
2, 4n  n  0, 044  n do đó t ng s mol T  (2, 4n  0, 044)(mol ) ,nh v y
0, 044  n
 nO2  n(ban..dau)  2
n
22,92


2, 4n  0, 044
100
 n  0, 0204(mol ) .V y m  11, 647( gam)
Bài 15. Cho 49,6(g) h n h p X g m Cu, Fe, Fe2 O3 vào dung d ch H 2 SO4 loãng d ,khu y đ u cho các ph n ng

x y ra hoàn toàn th y có 2,4(g) kim lo i không tan:và 1,12 lít khí thoát ra(đktc) và thu đ

c dd Y. Cho dd NH 3 t i

Trang 16


http://boxmath.vn

d vào dd Y,l c k t t a r i nung trong không khí đ n kh i l ng không đ i còn l i 40(g) ch t r n khan.Tính % kh i
l ng c a Cu trong h n h p X.
A. 24,19%.
B. 25,65%,
C. 27,89%.
D. 60,12%.
L i gi i:
G i s mol Cu ph n ng: nCu  a(mol ); nFe  b(mol ); nFe2O3  c(mol )
Ta có: nH 2  0, 05( mol )  ne  0,1(mol )

 2a  2b  2c  0,1 ( 1 )
Ta có: d 2,4 gam kim lo i

 64a  56b  160c  47, 2 ( 2 )
Ta có: m  40 gam  nFe2O3  0, 25( mol )
 b  2c  0, 5 ( 3 )
 T ( 1,2,3) 
a  0,15mol

b  0,1mol
c  0, 2mol

 mCu  0,15.64  2, 4  12 gam
12.100%
 24,19%  A
% mCu 
49, 6
Bài 16. Cho Al và Fe2 O3 tr n vào nhau thành h n h p. Nung nóng h n h p trong đi u ki n không có oxi,sau đó chia
h n h p thành 2 ph n, ph n 1 ít h n ph n 2 là 134(g).ph n 1 hoà tan trong ki m d đ c 16,8 lít khí (đktc),ph n 2
hoà tan trong HCl d thu đ c 84 ( lít) khí (đktc). xác đ nh kh i l ng Fe thu đ c sau ph n ng. (Bi t ph n ng x y
ra hoàn toàn).
A. 112(g).
B. 188,65 (g).
C. C A và B đúng.
D. T t c đ u sai.
L i gi i:
Ph n 1: nAl  0,5mol , nFe  x ( mol )
Ph n 2: nAl  a (mol ); nFe  b(mol )

2 Al  Fe2O3   2 Fe  Al2O3



1,5a  b  3, 75

b
x



a 0, 5


56b  27a  51b  0,5.27  56 x  51x  134 x  0,5

 a  1,5
b  1,5
&

1, 5a  b  3, 75
ax  0,5b
107b  27a  107 x  147,5

120
107
535
a
534
200
b
89
x

Câu 17: Dung d ch acid fomic 3,00% có kh i l ng riêng là 1,0049 (g/ml) và pH = 1,79 . C n pha loãng dung d ch
này bao nhiêu l n đ cho đ đi n li t ng 10 l n:
A.  130 l n
B.  80 l n
C.  50 l n
D.  1000 l n
L i gi i:
Gi s có 1(l) dd HCOOH.

Trang 17


http://boxmath.vn
N ng đ c a [HCOOH]=0,65537M và [H+]  10 1, 79 M   
Cân b ng: HCOOH
Co
Co - Co. 

H 


HCOOH 

 0,02475

HCOO - + H+
Co. 

Co. 

C o .
C .
 o
1
C o  C o .
2

K

2

2

C. 2
1 
2
2
2
C .
1  9   7,7163.10 3
C .
C  1   
Suy ra: o


 2

1 
1 
C o  1    1001   
C
 0  130 l n.
C
áp án A
Khi đ đi n ly t ng 10 l n   10 : K 

Câu 18. Cho h n h p X g m a mol N2 và b mol H2, (3a  b) cho vào m t bình kín dung tích V (l) nhi t đ 70oC áp
su t là p (atm). Th c hi n ph n ng sau đó đ a v 70OC th y áp su t lúc này là p 0 (atm). Kho ng gi i h n c a p 0 là:
A. 0  p 0  p
C. p  p 0 

ba
b
. p  p0  . p
ba
a
ba
D.
. p  p0  p
ba

B.

b
.p
a

L i gi i:
ý 3a  b do đó n u ph n ng x y ra hoàn toàn thì H 2 d .
Nên ta tính theo N 2

N 2  3H 2   2 NH 3
ah----3ah--------2ah
(a-ah)--(b-3ah)-----(2ah)

n

sau

T l :

 a  b  2ah

n1
p
a b


n2 po a  b  2ah
po
.(a  b)
p
2a

( a  b) 
h
Ta có 0  h  1
Nên:

ba
. p  po  p  D
ba

Câu 19. Ti n hành m huân ch ng b c có ti t di n 8cm2 v i dung d ch đi n phân là AgNO3, anot làm b ng Ag, m t
đ dòng là 1 A/dm2. Th i gian đi n phân là 16 phút 5 giây, hi u su t 80%. Tính b dày l p m ( theo m ) bi t kh i
l ng riêng c a Ag là 10,5 g/cm3.
A. 10,28
B 8,25
C. 7,81
D. 8,22
L i gi i:

Trang 18


http://boxmath.vn

V i thi t di n 8cm2 thì c

ng đ dòng đi n I=0,08A.

0,08.965
 8.10  4 mol  m Ag  0,0864.0,8  0,06912 g .
96500
0, 06912
 8, 22.104 cm  8, 22  m  D
B dày: l=
10, 5.8

Suy ra nAg=

Câu 20. Hoà tan hoàn toàn 5,4g oxit kim lo i X b ng dd HNO3 d thu đ
d ng v i KOH d núng nóng thì thu đ c 0,126(l) khí n a. X là:
A. Cu2O ho c FeO
B. Fe3O4
C. MnO ho c FeO
L i gi i:
Tính ra
n e  0, 03  0, 045  0, 075mol

c 0,224(l) NO. Cho dd sau ph n ng tác
D. MnO ho c Fe3O4G i n là đ bi n thiên s oxi hoá.

5, 4
.n  0, 075  M  72.n
M
L n l t cho n  1; 2;3

Ta có:

Ch n đ

c đáp án là Cu2 O và FeO  A

Câu 21. Cho t t V (l) dd Na2CO3 vào V1 dd HCl 1M thu đ c 2,24(l) khí CO2 . Cho t t V1 dd HCl vào V (l) dd
Na2CO3 1M thu đ c 1,12(l) CO2. V y V1 và V l n l t là:
A. V1 = 0,25(l) và V= 0,2(l)
B. V = 0,15(l) và V1 = 0,2(l)
C. V = 0,25(l) và V1 = 0,2 (l)
D.V = 0,2(l) và V1 = 0,15 (l)
L i gi i:
Thí nghi m 1:

nHCl  2nCO2  0, 2(mol )

 V1  0, 2(l )
Thí nghi m 2:

S có 2 ph n ng: ph n ng (1) t o HCO3 khi nào H d m i t o CO2 .

nHCl t o CO2 : nHCl (1)  nCO2  0, 05(mol )
 nHCl t o HCO3 : nHCl ( 2)  nHCl  nHCl (1)  0, 2  0, 05  0,15  nNa2CO3  nHCl (2)  0,15
 V  0,15(l )  B
Câu 22. Tr n CuO v i 1 oxit kim lo i đ n hoá tr II theo t l mol t ng ng là: 1:2 đ c hhX. D n H2 d qua 3,6g X
thu đ c Y.
hoà tan h t Y c n 60ml dd HNO3 2,5M và thu đ c V(l) NO duy nh t và dung d ch ch ch a các
mu i. Kim lo i và th tích khí thu đ c là:
A. Mg và 0,14(l)
B. Mg và 0,28(l).
C. Ca và 0,28(l)
D. Mg và 0,336 (l)
L i gi i:
Xét 2 tr ng h p:
1. MO b kh .

3R  8 HNO3  3R( NO3 ) 2  2 NO  4 H 2O

3x

8x (mol).

8 x  0,15  x  0, 01875mol
3, 6  80 x  2 x( M  16)  M  40(Ca ) (lo i).

2. MO không b kh .

3Cu  8HNO3  3R( NO3 )2  2 NO  4 H 2O
8x
2x
x
(mol)
3
3
Trang 19


http://boxmath.vn
MO  2 HNO3  M ( NO3 ) 2  H 2O
2x

4x (mol).

8x
 4 x  0,15  x  0, 0225mol
3

Ta có:

Tìm ra M=24 (Mg).
V=

2x
.22, 4  0, 336(l )  D
3

Câu 23. Cho 9,6 gam kim lo i R tác d ng v i 500ml dung d ch HNO3 c mol/lít v a đ , thu đ
khí duy nh t, đktc) và dung d ch B. Cô c n dung d ch B thu đ
đây?
B. N 2

A. N 2O
L i gi i.
G i x và y l n l

c 2,24 lít khí A (là

c 59,2 gam mu i khan. A không th là khí nào sau

C. NO

D. NO2

t là s mol c a R( NO3 )n và NH 4 NO3 trong dung d ch sau ph n ng.

Ta có các quá trình oxi hóa – kh là

R  R  n  ne
x

nx

5

N  k .e  N 5k
N 5  8e  N 3
G i N e là s mol electron mà HNO3 nh n đ t o thành 1 mol khí. D th y N e có th nh n các giá tr là 1, 3, 8,10
l nl

tt

ng ng v i các khí NO2 , NO, N 2O, N 2

B o toàn electron ta đ
Kh i l

c: xn  8 y  0,1N e (1)

ng c a kim lo i và c a mu i l n l

t cho ta các ph

ng trình là

(2)
 xR  9, 6

 xR  80 y  xn.62  59, 2 (3)
Thay (1) và (3) vào (2) ta đ c 9, 6  80 y  (8 y  0,1Ne )62  59, 2  576 y  6, 2 N e  49, 6
Suy ra Ne  8. V y A không th là N 2 . Ch n đáp án B
Câu 24. H n h p A g m Al và Mg. L y 20,4g hh A tác d ng v i dd HBr d thu đ c 22,4(l) H2. C ng l ng trên
ph n ng v a đ v i 500ml dd HNO3 1M và HBr thu đ c ddB ch g m các mu i và thu đ c 4,48 (l) h n h p khí
N2O và N2 có t kh i so v i H2 18,5. Cô c n c n th n dd B kh i l ng mu i thu đ c là:
A.100,5g
B. 181,16g
C.190,18g
D. 187,65g
L i gi i:
Ta d dàng tính ra s mol: n N2  0, 0875mol và n N2 O  0,1125mol .
T ng s e nh n t 2 ch t này: ne=1,775mol.
Tính ra s mol m i kim lo i trong A: nAl=nMg=0,4mol.
S mol e cho: ne cho=2mol.

2  1.775
 0,028125mol .
8
 2  0, 2.2  0,028125.2  2,45625mol

Suy ra s mol c a amoni nitrat là : n 

n

H

Suy ra nHBr=1,95625 mol.
S NO3- ph n ng là : 0, 2.2  0, 028125  0, 428125mol  d :0,071875 mol
Kh i l

ng mu i là : m  20, 4  1,95625.80  18.0, 028125  0, 071875.62  181,16 g .  B

Trang 20


http://boxmath.vn

Câu 25. Nung nóng hoàn toàn hh X g m 0,1 mol NaNO3 , 0,2 mol Fe(NO3)2 và 0,3mol Cu trong đi u ki n không có
không khí thu đ c m(g) h n h p r n Y. Giá tr c a m là:
A. 46,9g
B. 45,3g
C. 42,1g
D. 40,5g
L i gi i:
Các ph n ng:
2NaNO3  2NaNO2 + O2
0,1
0,1
0,05
4Fe(NO3)2  2Fe2O3 + 8NO2 + O2
0,2---------------0,1------------------0,05
Cu + [O] CuO
0,2-------------0,2

mchat .ran  69.0,1  16  0, 2.80  0,1.64  45,3 g  B
Câu 26. L y 161,6g mu i A chia thành 2 ph n b ng nhau r i th c hi n 2 thí nghi m:
Thí nghi m 1: Nung A nhi t đ cao trong không khí đ n kh i l ng không đ i thu đ c ch t r n B và 68,4g khí Z.
Toàn b Z d n qua 0,5 (l) dd KOH 2,4M ( d=1,2g/ml) thu đ c dd C trong đó ch có 1 mu i và m t bazo có cùng
n ng đ mol; trong đó C% mu i là 9,11552%. Cho t t cho t i d Zn vào dd C thu đ c V (l) khí T.
Thí nghi m 2: Hoà tan ph n còn l i vào 90g H_2O thu đ c dd E. Cho 24,9g KI vào m t n a dung d ch E thu đ c
dd F và k t t a K. Cho 100ml dd Br_2 0,5Mvào F thu đ c ddG và k t t a K . Cho NaOH d vào dd G thì thu đ c
k t t a H . T ng kh i l ng c a H và K là m(g)
Giá tr c a V và m là:
A. 1,92 và 28,9
B. 1,12 và 9,85
C. 6,72 và 29,75
D. 2,24 và 19,05
L i gi i:
Ta có: Kh i l ng dung d ch sau khi d n khí: mdd  68, 4  500.12  668, 4 g
Suy ra kh i l

ng mu i : m  60,93g

Vì mu i và bazo có cung n ng đ mol   cùng s mol   nmuoi  0, 6mol
Ta xét 3 TH: KX, K 2 X và K 3 X
Nh ng ch có KX là nh n và là mu i KNO3
Khi cho Zn:

4Zn  7OH   NO3  4 ZnO2  NH 3  2 H 2O
0, 6
0, 6
---------0,6-----7
7
V= 1,92(l)
Tìm mu i: A ch c ch n là mu i nitrat.
Ph n ng: 4 NO2  O2  4 H 2 O   4 HNO3
0,6
0,15
0,6
Suy ra mH 2O  38, 4  0, 6.46  0,15.32  36 g

  nH 2O  2mol
T l mol c a oxi và NO2 là 4:1 nên kim lo i không thay đ i s oxi hoá.

4M ( NO3 )n .xH 2O   2 M 2On  4nNO2  nO2  4 xH 2O
Tìm ra: x  9 và n  3 , Kim lo i Fe.
Ph n 2: Vì có m t n a nFe3  0,1mol ; nKI  0,15mol ; nBr2  0, 05mol
2 Fe3  2 I    2 Fe 2  I 2
0,1
0,1
0,1
0,05

Brom: Br2  2 I   I 2  2 Br 

Trang 21


http://boxmath.vn
0,025 0,05
K có 0,075mol I 2

0,025

Br2  2 Fe 2   2 Fe3  2 Br 
0,025 0,05
0,05
Khi cho NaOH k t t a H: Fe(OH ) 2 : 0, 05mol và Fe(OH ) 3 : 0, 05mol.

m  29,8 g  A
i n phân 500ml dung d ch Fe  NO3 3 a(M) v i đi n c c tr cho đ n khí có b t khí xu t hi n

Câu 27.

c c thì ng ng đi n phân.
yên h th ng đi n phân cho đ n khi kh i l
khí (đktc) không màu hoá nâu trong không khí. Giá tr c a a là:
A. 0,3M
B. 0,4M
C. 0,2M
L i gi i:

c 2 đi n

ng catot không đ i thì th y thoát ra 3,36 (l)
D. 0,15M

3
3
Fe  NO3 3  H 2O  Fe  O2  3HNO3
2
4
x(mol)
Xét n a ph n ng:

x

3x

4 H   NO3  3e  NO  2 H 2O
3x
3x(mol)
 mol 
4
3x
Ta có:
 0,15  mol   x  0, 2  mol   a  0, 4  M   B
4
Câu 28. Th c hi n ph n ng nhi t nhôm g m Fe3O 4 và Al. Sau ph n ng x y ra hoàn toàn, nghi n h n h p sau
ph n ng thành b t m n r i chia thành 2 ph n :
Ph n 1 : Cho tác d ng v i NaOH d thu đ
l

c 6,72 (l) khí (đktc) và ch t r n còn l i có kh i l

ng ph n 1.

Ph n 2 : cho tác d ng v i HNO3 d thu đ

ng b ng

6
kh i
13

c 10,08 (l) h n h p khí g m N 2 O và NO có t kh i so v i H2 là

Kh i l ng c a h n h p ban đ u là :
A. 93,17g
B. 86,72g
C. 90,23g
L i gi i:
Vì khi hoà tan vào NaOH thoát khí ch ng t Al d .
Ph n 1: Al d : nAl  y  mol 

59
.
3

D. K t qu khác.

Ph n ng:

8 Al  3Fe3O4  4 Al2O3  9 Fe
8x
4x
x
3x (mol)
3
3
56.3 x
6
  x  0, 45 y
Ta có:
4x
27 y  102.  56.3 x 13
3

V i y=0,2(mol) thì x= 0,09(mol)

a  0, 45b
a  0,182
.

9 x  3b  0, 95.3 b  0, 404

Ph n 2: 
Suy ra m  232  0, 09  0,182   27  0, 404  0, 2 

8
 a  x    98,996  g   D
3

Trang 22


http://boxmath.vn
Câu 29. Dung d ch X g m HF C(M) và NaF 3C (M).
đi n li c a HF trong dung d ch X 25o C là 3,2%.
đi n ly t ng 5 l n thì c n ph i pha loãng dung d ch đi bao nhiêu l n:
A. 5
B. 6
C.7
D. 8
L i gi i:

NaF  Na   F 

3C

HF  H 2O  H 3O   F 
C  C
C C

C

Ka 

C  3C  C 
C 1   

đ

.

C.5  3C
C .5
C  C .5
; [H  ] 
; [ HF ] 
.
k
k
k
C .  C  3C 

G i k là đ pha loãng, ta có: [F  ] 

 C.5  3C  C.5 
k  C  C.5 
C  C
5 1    5  3
k 
6 B
1  5   3
Ka 

Câu 30.

t cháy hoàn toàn 21,6g h n h p A g m FeS2 và CuS thu đ

CO (d ) qua B nung nóng thu đ

c ch t r n B và 6,72 (l) khí mùi h c X. D n

c C, hoà tan C trong HNO3 đ c, t , d thu đ
o

c khí Y. Tr n toàn b X và Y l i v i

nhau thu đ c Z. D n Z qua 11 (l) dung d ch H 2 O2 0,17% (d=1,2g/ml) thu đ c dung d ch D. Cho m t l ng d
Kalidicromat vào D thu đ c V (l) khí T. ( Các khí đ u đo đktc và th tích dung d ch không đ i). pH c a dung d ch
D và V có giá tr là:
A. 2 và 2,464 (l)
B. 1 và 1,232 (l)
C. 1 và 2,464 (l)
D. 2 và 1,232 (l)
L i gi i:

nFeS2  0,1 mol 
 nSO2  0,3  mol  ; nNO2  0,5  mol  .


n
mol
0,1


 CuS
H n h p Z g m nSO2  0,3  mol  ; nNO2  0,5  mol  .
nH 2O2  0, 66  mol 

Các ph n ng x y ra:

H 2O2  SO2  H 2 SO4

H 2O2  2 NO2  2 HNO3

0,3
0,3
0,3 (mol)
D : nH 2O2  0,11 mol 

0,25

n

H

0,5

0,5 (mol)

 0, 5  0,3.2  1,1 mol  suy ra [ H  ]  0,1M  pH  1 .

S mol khí: nO2  0,11 mol   V  2, 464  l 
Câu 31. Cho các nh n xét sau.
1. SiO2 là oxit axit, d tan trong ki m nóng ch y và không tan trong axit.
2. V i ho c g t m thu tinh l ng (H n h p Kalisilicat và Natrisilicat) s khó b cháy.
3. Có 4 ch t h u c m ch h có công th c C2 H 2 On tác d ng v i [Ag  NH 3  2 ]  OH  sinh ra k t t a.
4.
đi u ch etanol t butan c n t i thi u 2 ph n ng.
5. ZnO, Al2 O3 , Cr2O3 là các ch t l ng tính nên đ u d tan trong dung d ch ki m loãng.
6. Trong m ng tinh th kim lo i ch có các nguyên t kim lo i các nút m ng tinh th .

Trang 23


http://boxmath.vn

7. Có 3 công th c c u t o c a h p ch t là đ ng phân c a Toluen tham gia ph n ng v i [Ag  NH 3  2 ]  OH  .

S nh n xét đúng là:
A. 4
B. 2
C. 3
L i gi i:
1. Sai. SiO2  4 HF  SiF4  2 H 2O
2.
3. . C2 H 2 , HOC  CHO, HOOC  COOH , HCOO  COOH
4. . C4 H10 

D. 5

5
LiAlH 4
O2  2CH 3COOH  H 2O, CH 3COOH 
 CH 3 CH 2OH
2

5. S. Cr2 O3 không tan trong ki m loãng.
6. S. Ngoài nguyên t kim lo i còn có các ion kim lo i.
7. S. Có 4 CT:

HC  C  CH 2  CH 2  CH 2  C  CH
HC  C  CH 2  CH  CH 3   C  CH
HC  C  C  CH 3  2  C  CH

 C

CH 3  CH 2  CH   C  CH  2
Câu 32. Nhi t phân hoàn toàn a mol BaCO3 và b mol CaCO3 . Cho ch t r n thu đ

c vào c mol HCl thu đ

c dung

d ch A. Cho khí CO2 thu đ c t vi c nung h p th hoàn toàn vào dung d ch A thu đ c m(g) k t
t a. L y toàn b k t t a đem nung hoàn toàn trong không khí thì thu đ c V (l) khí (đktc). Bi u th c liên h đúng là:
A. V  22, 4  2a  2b  c 
B. V  11, 2  2a  2b  c 
C. V  22, 4  a  b  c 

D. V  11, 2  c  2a  2b 

L i gi i:

MCO3  MO  CO2

MO  2 HCl  MCl2  H 2
c
c
(mol).
2

a  b  mol 
Vì t o ra k t t a HCl h t.

n

MO  H 2O  M (OH ) 2
ab

OH 

2  a  b   c

c
2

x  a  b  c
 x  y  a  b

2 x  y  2  a  b   c  y  c

H p th khí. nCO 2  x  mol  , nHCO   y  mol   
3

3

Nung: CO32   CO2 V  22, 4  a  b  c  l   C

Câu 33. t cháy hoàn toàn 0,15 mol triglixerit A thu đ c 376,2g CO2 và 135g H 2O . Tính ch s iot c a X. (Ch s
iot c a m t ch t béo là s gam iot ph n ng v i t t c n t đôi có trong 100g A).
A. 86,59
B. 12,99
C. 10,83
D. K t qu khác.
L i gi i:

nCO2  8,55mol , nH 2 O  7, 5mol

mA  mC  mH  mO  8,55.12  7,5.2  0,15.16.6  132 g  M A  880
 R1  R3  235  C17 H 31  
 R1  R2  R3  880  41  44.3  707  
 R2  237  C17 H 33  
Trang 24


http://boxmath.vn
Nh v y:  nI 2  0,15.  2  2  1  0, 45mol
Ch s iot: n 

0, 45.254.100
 86,59  A
132

Câu 34. H n h p X g m 2 este đ n ch c. Cho 0,5 mol X vào dung d ch [Ag  NH 3  2 ]  OH  d thu đ

c 43,2g Ag.

Cho 14,08g X tác d ng v i KOH v a đ thu đ c h n h p 2 mu i c a 2 acid đ ng đ ng liên ti p và 8,256g h n h p 2
ancol đ n ch c, đ ng đ ng liên ti p. S l ng X thoa m n yêu c u bài toán là:
A. 2
B. 3
C. 5
D. 4
L i gi i:
Vì X ph n ng đ c v i [Ag  NH 3  2 ]  OH  do đó trong X có HCOOR và este kia là CH 3COOR '

 HCOOR : 0, 2  mol 
0, 2.1  0,3.15
R

 9, 4
v
i

R
C
OO
R
1
1
2
'
0,5
CH
C
OO
R
:
0,3
mol


 3

D dàng tính ra: 
Ti p theo:

14,08
8, 256

 R2  34, 6
53, 4  R2 R2  17

Nh v y 2 ancol là C2 H 5OH 1CTCT  & C3 H 7 OH  2CTCT 
Nh v y X có th là:

 HCOO : C2 H 5
C2 H 5
và đ i l i.  D .
;

CH 3COO : n  C 3 H 7 iso  C3 H 7
Câu 35. Cho m(g) h n h p g m M, MO, Al vào n c d , sau ph n ng thu đ c 3,024 (l) khí (đktc); 0,54g ch t r n
không tan và dung d ch A. Rót 110ml dung d ch HCl 1M vào A thu đ c 5,46g k t t a. N u cho m(g) h n h p trên
vào HNO3 , đ c, nóng, d thì s mol HNO3 ph n ng là:
A. 0,71 mol.
B. 0,72 mol.
C. 0,5 mol.
D. 0,68 mol.
L i gi i:

nAl  0, 02  mol 

H 2O  AlO2  H   Al  OH 3
x

x

x (mol)

Al  OH 3  3H  Al  3H 2O


3

(x-0,07)
3(x-0,07) (mol)
Ta có: 4 x  0, 21  0,11  x  0, 08  mol 

M  2 H 2O  M  OH 2  H 2
a

a

a (mol)

2OH  2 Al  6 H 2O  2[Al  OH  4 ]  3H 2


2(a+b)

2(a+b)

3(a+b) (mol)

2a  2b  0, 08
a  0, 015
Ta có: 

4a  3b  0,135
b  0, 025
 nHNO3  6.n Al  4.nM  2nMO  6  2a  2b  0, 02   4a  2b  0, 71 mol   A
Câu 36. Cho h n h p X g m các kim lo i Zn, Cr , Fe, Cu, Ag . Nung A trong khí quy n oxi thu đ
Hoà tan A trong HBr d thu đ

c dung d ch B và ch t r n C. L y C nung trong không khí thu đ

vào B sau đó s c khí O2 d vào thu đ
cô c n c n th n dung d ch E thu đ
A. 8
B 9
L i gi i:

c dung d ch E, k t t a F. Nung F trong không khí thu đ

c ch t r n khan H. T ng s l
C. 6

c h n h p A.

c D. Cho KOH d
c ch t r n G. em

ng l n nh t các ch t có trong D, G và H là:
D. 10.

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×