Tải bản đầy đủ

Đơn xin thôi học (Đại học Bà Rịa Vũng Tàu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN THÔI HỌC
Kính gửi: Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu

Tôi tên là:..........................................................; sinh ngày:.....................................…….
Lớp:…………………………………………...; mã số SV(HS):………………………
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………….…………
Điện thoại…………………………
Nay tôi làm đơn này kính trình Quý trường cho phép tôi được thôi học tại trường từ
học kỳ …… năm học …………
Lý do:........................................................................................................................…..
...................................................................................................................................…..
...................................................................................................................................…..
Tôi xin cam đoan sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tự thôi học này.
Tôi xin rút lại các giấy tờ đã nộp gồm:……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Trân trọng cảm ơn.
…………….., ngày ..…. tháng …... năm 20…
Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×