Tải bản đầy đủ

Phiếu đăng ký cấp lại thẻ sinh viên (Đại học Bà Rịa Vũng Tàu)

PHIẾU ĐĂNG KÝ CẤP THẺ (IN LẠI)
Họ tên người đăng ký: ............................................................................................
Mã học viên/sinh viên: ...........................................................................................
Mã lớp: ...................................................................................................................
Số chứng minh nhân dân: ......................................................................................
Ngày cấp: ......................................... Nơi cấp: ......................................................
Ảnh làm thẻ: Đã chụp 

Chưa chụp 

Hồ sơ nộp kèm (đánh dấu X vào hồ sơ tương ứng):
- Bản sao chứng minh nhân dân;- Biên lai thu phí;- File ảnh.
Phần xử lý thông tin
Xác nhận thông tin đăng ký cấp thẻ
đúng với hồ sơ người học.
Ngày

tháng
năm 20
Người xử lý
(ký và ghi rõ họ tên)

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày

tháng

Người đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)

năm 20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×