Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Thiết kế mạch (Đại học Bà Rịa Vũng Tàu)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHOA CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: Thiết kế mạch.
- Mã học phần: 0101120758.
- Số tín chỉ: 03
- Học phần tiên quyết/học trước: Điện tử số.
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): Không.
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:
Học xong môn học này giúp sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản, bản chất các
hiện tượng và quá trình vật lý xảy ra trong các mạch điện tử cụ thể cũng như nguyên lý
hoạt động, tác dụng linh kiện và các tham số cơ bản đặc trưng cho mạch điện đó. Có kiến
thức để thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu.
- Kỹ năng:

+ Học xong môn học này sinh viên có khả năng hiểu được chức năng của mạch,
chức năng của các thành phần trong mạch điện tử. Sinh viên có khả năng phân tích mạch
điện tử và thiết kế các mạch điện tử theo yêu cầu.
+ Kỹ năng làm việc nhóm và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng
tiếng Anh.
- Thái độ:
+ Có ý thức chủ động học tập, hình thành tác phong công nghiệp: đi học đầy đủ,
đúng giờ; thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch;
+ Mạnh dạn áp dụng các kiến thức thu được trong học tập vào ứng dụng thực tế.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Chương trình môn học Thiết kế mạch cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản
về cơ bản về các dạng mạch điện tử thông dụng như: mạch transistor, mạch khuếch đại,
mạch tạo sóng, mạch tạo nguồn, mạch số; các bước phân tích và thiết kế mạch điện tử theo
yêu cầu.

1


4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
Số tiết
Nội dung chi tiết

Chương 1: Các vấn đề cơ bản của
mạch điện tử

Lên lớp

Thí
Bài nghiệm,

thực
tập,
thuyết thảo hành
luận

3

3

Các khái niệm cơ bản về


mạch điện tử.
1.2. Các đặc tính cơ bản của
transitor.
1.3. Mạch cung cấp và ổn định
chế độ công tác cho các tầng
dùng của transitor
1.4. Bài tập

Nắm các kiến thức - Nghiên cứu trước:
về mạch điện tử.
+ Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 1.1
đến 1.4, Chương 1.
+ Đặt ra các câu
hỏi, các vấn đề có
liên quan.

3

3

0

2.1. Tổng quan
2.2. Các bộ khuếch đại chọn lọc
- Bộ khuếch đại chọn lọc
- Mạch lọc tích cực
2.3. Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ
2.4. Mạch khuếch đại hồi tiếp
2.5. Mạch khuếch đại thuật toán
2.6. Mạch khuếch đại công suất
2.7. Bài tập
Chương 3: Các mạch tạo dao
động

6

6

6

Nắm rõ kiến thức
và vận dụng kiến
thức để phân tích
và thiết kế các
mạch khuếch đại và
mạch lọc.

- Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 2.1
đến 2.4, Chương 2.
+ Làm các bài tập.
+ Đặt ra các câu
hỏi, các vấn đề có
liên quan.

Nắm rõ kiến thức
và vận dụng kiến
thức để phân tích
và thiết kế các
mạch tạo dao động.

- Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 4.1
đến 4.10, Chương 4
+ Làm các bài tập.
+ Đặt ra các câu
hỏi, các vấn đề có
liên quan.

Nắm rõ kiến
và vận dụng
thức để phân
và thiết kế

- Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 5.1
đến 5.8, Chương 5

0

3.1. Những vấn đề chung về tạo
dao động
3.2. Điều kiện dao động và đặc
điểm của mạch tạo dao động
3.3. Bộ tạo dao động LC
3.4. Bộ tạo dao động thạch anh
3.5. Bộ tạo dao động RC
3.6. Bài tập
Chương 4: Mạch cung cấp nguồn

Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

0

1.1.

Chương 2: Các mạch khuếch đại
chuyên dụng và khuếch đại công
suất

Mục tiêu cụ thể

6

0

4.1. Khái niệm và phân loại
4.2. Biến áp nguồn và mạch chỉnh
lưu
2

thức
kiến
tích
các


4.3. Mạch ổn áp
4.4. Biến đổi điện áp 1 chiều và
bộ nguồn không dùng biến áp
nguồn
4.5. Bài tập
Chương 5: Mạch số
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

mạch nguồn theo + Làm các bài tập.
yêu cầu.
+ Đặt ra các câu
hỏi, các vấn đề có
liên quan.
6

6

0

Giới thiệu chung
Biến và hàm logic
Triger số
Mạch đếm
Mạch mã hóa và giải mã
Bài tập

Chương 6: Thiết kế mạch với
OrCAD

Nắm rõ kiến
và vận dụng
thức để phân
và thiết kế
mạch số.

6

6

0

30

30

0

thức
kiến
tích
các

- Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 3.1
đến 3.2, Chương 3.
+ Làm các bài tập.
+ Đặt ra các câu
hỏi, các vấn đề có
liên quan.

6.1. Thiết kế mạch nguyên lý bằng
OrCAD Capture Cis
6.2. Thiết kế mạch in với OrCAD
Layout
Tổng

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
- Tài liệu bắt buộc:
1. Phạm Minh Hà (1997), Kỹ thuật mạch điện tử, Nxb Khoa học và Kỹ thuật.
- Tài liệu tham khảo:
2. Nguyễn Như Anh (2007), Kỹ Thuật Số, Nxb ĐHQG TpHCM.
3. Arpad Barna-Da I Porat (1997), Intergrated Circuit in Digital Electronic, John
Willey & Sons.
7. Thông tin về giảng viên
7.1. Giảng viên giảng dạy chính
Họ và tên: Nguyễn Văn Hòa.

Ngày sinh: 02/05/1987

Chức danh, học hàm, học vị: Kỹ sư.
Địa chỉ liên hệ, email: nvhoa86@gmail.com. Điện thoại: 0975889489.
Địa điểm làm việc: số 951 Bình Giã, Phường 10, TP. Vũng Tàu.

3


Hướng nghiên cứu chính: Hệ thống tự động, Xử lý môi trường nước, Robotics, Thiết bị
y tế.
7.2. Giảng viên cùng tham gia giảng dạy
Họ và tên: Trần Thái Sơn
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ.
Địa điểm làm việc: số 951 Bình Giả, phường 10, thành phố Vũng Tàu.
Địa chỉ liên hệ, email: thaison202@gmail.com. Điện thoại di động: 0933519357.
Các hướng nghiên cứu chính: Hệ thống tự động, xử lý nước bằng màng.
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 02 tháng 12 năm 2015.
HIỆU TRƯỞNG
(DUYỆT)

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

4

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×