Tải bản đầy đủ

Co ly thuyet

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHOA CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: Cơ lý thuyết.
- Mã học phần: 0101090009.
- Số tín chỉ: 02
- Học phần tiên quyết/học trước: Toán cao cấp 1.
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): Không.
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên hiểu rõ các khái niệm, kiến thức cơ
bản về 3 nội dung chính của cơ học: Tĩnh học, Động học và Động lực học.
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng cứng:
• Có khả năng ứng dụng các công thức, phương pháp đã học để giải quyết các
bài toán, vấn đề cơ học liên quan trong các học phần sau và trong thực tế.

• Có kỹ năng nhìn nhận, phân tích và giải quyết vấn đề.
+ Kỹ năng mềm: Biết hoạch định kế hoạch trong học tập và khả năng làm việc
nhóm.
- Thái độ: Tham gia lớp học đầy đủ, sinh viên chủ động tham khảo tài liệu trước và thực
hiện đầy đủ các bài tập do giảng viên giao, có ý thức chủ động học tập, yêu thích môn học
và ngành học.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức để hiểu, phân tích, tính toán, nghiên cứu
những trạng thái cơ học của các vật thể. Nội dung môn học gồm 3 phần: Tĩnh học, Động
học và Động lực học.
- Tĩnh học: Nghiên cứu các lực và điều kiện cân bằng của các vật thể dưới tác dụng
của lực.
- Động học: Nghiên cứu các tính chất hình học tổng quát của chuyển động. Đối
tượng vật thể được nghiên cứu trong Động học là chất điểm và vật rắn.
- Động lực học: Nghiên cứu các quy luật chuyển động của chất điểm và cơ hệ dưới
tác dụng của lực, bao gồm hai phần: Động lực học Niutơn và Cơ học giải tích. Động lực
học Niutơn nghiên cứu dựa vào các tiên đề của Niutơn. Cơ học giải tích nghiên cứu dựa
vào các nguyên lý cơ học: gồm các nguyên lý vi phân, nguyên lý biến phân và các nguyên
lý hỗn hợp biến phân, vi phân.

1


4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
Số tiết
Nội dung chi tiết


thuyết

Phần I: Tĩnh học

Chương 1: Các khái niệm cơ bản
và Hệ tiên đề tĩnh học
1.1. Các khái niệm cơ bản: vật rắn
tuyệt đối, cân bằng, lực, lực liên
kết và phản lực liên kết.
1.2. Hệ tiên đề tĩnh học.
1.3. Một số mô hình phản lực liên
kết thường gặp.

Chương 2: Thu gọn hệ lực. Điều
kiện cân bằng của hệ lực
2.1. Định lý tương đương cơ bản.
2.2. Điều kiện cân bằng của hệ.
Chương 3: Ma sát và Trọng tâm
3.1. Các lực ma sát và tính chất
của chúng.
3.2. Bài toán cân bằng có kể đến
ma sát.
3.3. Trọng tâm của vật rắn.
3.4. Trọng tâm của nhiều vật rắn
đồng chất.

Thí
nghiệm,
Bài
thực
tập, hành
thảo
luận

Lên lớp

11

7

0

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

- Nắm các khái
niệm, biết phương
pháp thu gọn hệ
lực.
- Giải được các bài
toán cân bằng của
vật.
Nắm các khái niệm, - Nghiên cứu trước:
tiên đề, mô hình cơ + Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 1.1
bản của tĩnh học.

4

4

3

2

đến 1.3, Chương 1.

0

3

2

0

Nắm rõ kiến thức - Nghiên cứu trước:
và vận dụng giải + Tài liệu [1]: nội
các bài toán cân dung từ mục 2.1
đến 2.8, Chương 2.
bằng của hệ.

0

- Nhận biết và giải
được các bài toán
liên quan đến ma
sát.
- Nắm các khái
niệm và phương
pháp xác định trọng
tâm của vật rắn và
hệ nhiều vật rắn
đồng chất.
- Lập phương trình
chuyển động.
- Xác định vận tốc
và gia tốc.
- Tìm mối quan hệ
giữa vận tốc, gia
tốc của điểm đối
với chuyển động
của vật.

Phần 2: Động học

7

4

0

Chương 4: Động học chất điểm
4.1. Khảo sát động học điểm bằng
tọa độ Decartes.

3

2

0

2

Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 4.1
đến 4.3, Chương 4
+ Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 5.1
đến 5.3, Chương 5.

- Biết các phương Nghiên cứu trước:
pháp khảo sát động + Tài liệu [1]: nội
học điểm bằng các dung từ mục 6.1


4.2. Khảo sát động học điểm bằng
tọa độ tự nhiên.
4.3. Khảo sát động học điểm bằng
tọa độ cực.
4.4. Định lý hợp vận tốc và gia tốc.

Chương 5: Động học vật rắn

4

2

Chương 6: Phương trình vi phân
chuyển động
6.1. Khái niệm cơ bản động lực
học.
6.2. Phương trình vi phân chuyển
động của chất điểm.
6.3. Phương trình vi phân chuyển
động của hệ chất điểm.
Chương
7:
Nguyên

D’Alembert
7.1. Các đặc trưng hình học khối
lượng của cơ hệ.
7.2. Lực quán tính, nguyên lý
D’Alembert.
7.3. Thu gọn hệ lực quán tính.
Chương 8: Các định lý tổng quát
động lực học
8.1 Các định lý chuyển động khối
tâm, động lượng, mômen động
lượng.
8.2 Định lý động năng.

5

2

1

2

đến 6.4, Chương 6
+ Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 8.1
đến 8.3, Chương 8

- Giải được các bài
toán chuyển động
cơ bản của vật rắn.
- Biết cách phân
tích, giải các bài
toán chuyển động
song phẳng của vật
rắn.

Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 7.1
đến 7.3, Chương 7
+ Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 9.1
đến 9.4, Chương 9

0

5.1. Chuyển động tịnh tiến của vật
rắn
5.2. Chuyển động quay quanh trục
cố định của vật rắn
5.3. Các cơ cấu truyền động cơ bản
5.4. Khảo sát vật chuyển động
song phẳng
5.5. Những chuyển động song
phẳng đặc biệt
5.6. Các bài toán chuyển động
song phẳng

Phần 3: Động lực học

dạng tọa độ khác
nhau.
- Nắm rõ các
phương pháp để xác
định vận tốc, gia
tốc của vật trong
chuyển động phức
hợp.

4

0

2

0

1

0

1

0

3

- Lập được phương
trình
vi
phân
chuyển động của
vật.
- Xác định được
vận tốc và gia tốc
khi có lực tác động
vào hệ.
Nắm được các khái
niệm và phương
pháp
lập
các
phương trình vi
phân chuyển động
của chất điểm và hệ
chất điểm.

Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 10.1
đến 10.2, Chương
10.

Nắm được các khái
niệm và phương
pháp giải các bài
toán lực quán tính
và áp dụng nguyên
lý D’Alembert.

Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 11.1
đến 11.4, Chương
11.

Nắm các khái niệm
về chuyển động
khối tâm, động
lượng, động năng.

Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 12.1
đến 12.2, Chương
12.


23 15
0
5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
Tổng

5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần và thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1. Tài liệu bắt buộc:
1. Vũ Duy Cường (2002), Cơ lý thuyết, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, Nxb
ĐH Quốc gia TpHCM.
6.2. Tài liệu tham khảo:
2. Đỗ Sanh-Nguyễn Văn Đình-Nguyễn Nhật Lệ (2009), Cơ học lý thuyết, Nhà xuất
bản Giáo dục Việt Nam.
3. Ngô Kiều Nhi-Trần Công Nghị (2007), Cơ kỹ thuật II, Nxb ĐH Quốc gia
TpHCM.
7. Thông tin về giảng viên
7.1. Giảng viên giảng dạy chính
Họ và tên: Nguyễn Văn Hòa.
Ngày sinh: 02/05/1987.
Chức danh, học hàm, học vị: Kỹ sư.
Địa chỉ liên hệ, email: nvhoa86@gmail.com. Điện thoại: 0975889489.
Địa điểm làm việc: 951 Bình Giã, Phường 10, TP. Vũng Tàu.
Các hướng nghiên cứu chính: Hệ thống tự động, Xử lý môi trường nước, Robotics,
Thiết bị y tế.
7.2. Giảng viên cùng tham gia giảng dạy
Họ và tên: Trần Thái Sơn
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ.
Địa điểm làm việc: 951 Bình Giả, phường 10, thành phố Vũng Tàu.
Địa chỉ liên hệ, email: thaison202@gmail.com. Điện thoại di động: 0933519357.
Các hướng nghiên cứu chính: Hệ thống tự động, xử lý nước bằng màng.
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 02 tháng 12 năm 2015.
HIỆU TRƯỞNG
(DUYỆT)

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

4

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×