Tải bản đầy đủ

Bài tập hóa học chọn lọc để luyện thi

Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

KHÓA HỌC LUYỆN ĐỀ 2017
Luyện thi THPQ QG môn Hóa 2017
GIÁO VIÊN: LƯƠNG VĂN HUY – NGUYỄN ĐỨC DŨNG
BÀI TẬP GIẢI HÓA BẰNG ĐỒ THỊ
www.vinastudy.vn – Hệ thống học trực tuyến hàng đầu Việt Nam

BT -CHUYÊN ĐỀ GIẢI BT HÓA VÔ CƠ BẰNG ĐỒ THỊ - File 1
Phần I – Trích đề thi thử

Câu 1 ( Trích đề thi thử chuyên KHTN – lần 5 – 2016) : Nhỏ V lit dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa
H2SO4 1M và Al2(SO4)3 x M. Đồ thị mô tả sự phụ thuộc của lượng kết tủa vào thể tích dung dịch NaOH được
biểu diễn như sau :

Giá trị của X tương ứng là :
A. 0,450

B. 0,350


C. 0,375

D. 0,425

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

-Trang 1


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

Câu 2 ( Trích đề thi thử THPT Ngô Gia Tự - lần 4 – 3016): Cho m gam Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa y
mol HCl thu được dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch
Z thì đồ thị biểu diễn lượng kết tủa phụ thuộc vào lượng OH- như sau:

Giá trị của m là
A. 20,25.

B. 32,4.

C. 26,1.

D. 27,0.

Câu 3 ( Trích đề thi thử THPT Chuyên Vinh – lần 3 – 2016 ) : Dung dịch X chứa x mol NaOH và y mol
Na2ZnO2 (hoặc Na2[Zn(OH)4]); dung dịch Y chứ z mol Ba(OH)2 và t mol Ba(AlO2)2 (hoặc Ba[Al(OH)4]2) (trong
đó x< 2z). Tiến hành hai thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1 : Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch X
Thí nghiệm 2 : Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Y
Kết quả thí nghiệm trên được biểu diễn trên đồ thị sau:

Giá trị của y và t lần lượt là:
A. 0,075 và 0,10

B. 0,075 và 0,05

C. 0,15và 0,05


D. 0,15 và 0,10

Câu 4 (Trích đề thi thử THPT Quỳnh lưu 1 – lần 3 – 2016 ): Nhỏ từ từ dung dịch đến dư Ba(OH)2 0,2M vào
100 ml dung dịch A chứa Al2(SO4)3 xM. Mối quan hệ giữa khối lượng kết tủa và số mol OH- được biểu diễn bằng
đồ thị sau:

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

-Trang 2


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

Nếu cho 100ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M và NaOH 0,3M vào 100ml dung dịch A thì khối lượng kết
tủa thu được là bao nhiêu?
A. 5,44 gam

B. 4,66 gam

C. 5,70 gam

D. 6,22 gam

Câu 5 ( Trích đề thi thử THPT Chuyên Lào Cai – lần 2 – 2016 ) : Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào
dung dịch hỗn hợp gồm a mol H2SO4 và b mol Al2(SO4)3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Tỉ lệ a : b là :
A. 8 : 1

B. 2 : 1

C. 1 : 1

D. 4 : 5

Câu 6 ( Trích đề thi thử THPT Tiên Du – lần 1 – 2016 ): Cho x gam Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa y
mol HCl thu được dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch
Z thì đồ thị biểu diễn lượng kết tủa phụ thuộc vào lượng OH- như sau:

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

-Trang 3


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

Giá trị của x là
A. 27,0.

B. 26,1.

C. 32,4.

D. 20,25.

Câu 7 ( Trích đề thi thử THPT Đồng Đậu – lần 2 – 2016 ): Dung dịch chứa a mol Ba(OH)2. Thêm m gam
NaOH vào A sau đó sục CO2 dư vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo đồ thị (hình bên). Giá trị của (a+m) là :

A. 20,5

B. 20,6

C. 20,4

D. 20,8

Câu 8 ( Trích đề thi thử vinastudy.vn – lần 3 – 2016 ): Khi nhúng thanh Mg có khối lượng m gam vào dung
dịch hỗn hợp X chứa a mol Cu(NO3)2 và b mol HCl ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của khối lượng Mg vào
thời gian phản ứng được biểu diễn như hình vẽ dưới đây:

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rút thanh Mg ra, thu được NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Tỉ lệ a : b là
A. 1 : 10.

B. 1 : 12.

C. 1 : 8.

D. 1 : 6.

Câu 9 ( Trích đề thi thử THPT chuyên Hạ Long – lần 2 – 2016 ): Nhỏ từ từ đến dư KOH vào dung dịch hỗn
hợp gồm a mol HCl và x mol ZnSO4ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol). Giá
trị của x (mol) là

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

-Trang 4


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

A. 0,65.

C. 0,6.

B. 0,4.

D. 0,7.

Câu 10 ( Trích đề thi thử Chuyên Vinh – lần 2 – 2016 ): Hấp thụ hết 0,3 mol khí CO2 vào 2 lít dung dịch hỗn
hợp Ba(OH)2 0,05M và NaOH 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa và dung dịch
X. Cô cạn dung dịch X thu được m1 gam chất rắn khan. Giá trị của m và m1 lần lượt là
A. 19,7 và 10,6.

B. 39,4 và 16,8.

C. 13,64 và 8,4.

D. 39,8 và 8,4

Câu 11 ( Trích đề thi thử THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu – lần 2 – 2016 ):Cho từ từ dung dich chứa a mod
Ba(OH)2 vào dung dịch chưa b mol ZnSO4 . Đồ thị biểu diễn số mol kết tủa theo giá trị a như sau

A. 0,10.

B. 0,11.

C. 0,12.

D. 0,08.

Câu 12: Cho từ từ dung dịch HCl loãng vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol NaAlO2. Sự phụ thuộc của số
mol kết tủa thu được vào số mol HCl được biểu diễn theo đồ thị sau:

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

-Trang 5


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

Giá trị của y là
A. 1,7.

B. 1,4.

C. 1,5.

D. 1,8.

Câu 13 ( Trích đề thi thử THPT Nam Phú Cừ - lần 2 – 2016 ): Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào H2O thu
được dung dịch Y. Sục khí CO2 vào dung dịch Y, qua quá trình khảo sát người ta lập đồ thị của phản ứng như
sau:

Giá trị của x là:
A. 0,025

B. 0,050

C. 0,020

D. 0,040

Câu 14 ( Trích đề thi thử THPT Nam Phú Cừ - lần 2 – 2016 ): Cho 200 ml dd X gồm Ba(OH)2 0,5M và
NaAlO2(hay Na[Al(OH)4]) 1,5M. Thêm từ từ dung dịch H2SO4 0,5M vào X cho đến khi kết tủa tan trở lại một
phần, thu được kết tủa Y. Đem nung Y đến khối lượng không đổi được 24,32g chất rắn Z. Thể tích dd H2SO4
0,5M đã dùng là
A. 0,55 lít.

B. 1,34 lít.

C. 0,67 lít.

D. 1,10 lít.

Câu 15 ( Trích đề thi thử THPT Hậu Lậu – lần 2 – 2016 ): Dung dịch X chứa a mol AlCl3 và 2a mol
HCl. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X ta có đồ thị sau :

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

-Trang 6


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

Giá trị của x là :
A. 0,624

B. 0,748

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

C. 0,756

D. 0,684

Câu 16 ( Trích đề thi thử THPT Kim Liên – lần 1 – 2016 ) : Nhỏ từ từ đến dư KOH vào dung dịch hỗn hợp
gồm a mol HCl và x mol ZnSO4 ta quan sát được hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol).
Giá trị của x (mol) là:

A. 0,2

B. 0,6

C. 0,65

D. 0,4

Câu 17 ( Trích đề thi thử THPT Thanh Oai A – lần 1 – 2016 ): Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào
dung dịch AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu
diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol). Tỷ lệ x : y là :

A. 6 : 7

B. 7 : 8.

C. 5 : 4

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

D. 4 : 5

-Trang 7


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

Câu 18 ( Trích đề thi thử THPT Lê Xoay – Lần 2 – 2016 ): Hỗn hợp X gồm Cu và Al2O3 có tỷ lệ mol tương
ứng là 4 : 3. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được chất rắn Y và dung dịch Z chứa 2
chất tan có cùng nồng độ mol. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta có đồ thị sau:

Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được x mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của x

A. 0,42

B. 0,48

C. 0,36

D. 0,40

Câu 19 ( Trích đề thi thử Trực Ninh – lần 1 – 2016 ): Sụ từ từ đến dư CO2 vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 .
Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên sơ đồ sau. Giá trị của a và x là :

A. 0,5 ; 0,1

B. 0,3 ; 0,2

C. 0,4 ; 0,1

D. 0,3 ; 0,1

Câu 20 ( Trích đề thi thử THPT Chuyên Nguyễn Huệ - lần 1 – 2016 ): Dung dịch X chứa a mol AlCl3 và 2a
mol HCl. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X ta có đồ thị sau:

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

-Trang 8


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

Giá trị của x là :
A. 0,777

B. 0,748

C. 0,756

D. 0,684

Câu 21 ( Trích đề thi thử THPT Chuyên Tuyên Quang – lần 2 – 2016 ): Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch
NaOH vào dung dịch hỗn hợp X gồm x mol H2SO4 và y mol Al2(SO4)3 , kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên
đồ thị sau

Nếu cho dung dịch chứa 0,5 mol Ba(OH)2 vào dung dịch X, phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị
m gần giá trị nào nhất?
A. 140.

B. 132.

C. 175.

D. 116.

Câu 22 ( Trích đề thi thử THPT Tĩnh Gia – Lần 2 ): Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn
hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau

Tỉ lệ a : b là
A. 4 : 3

B. 2 : 3

C. 1 : 1

D. 2 : 1.

Câu 23 ( Trích đề thi thử THPT Quỳnh Lưu 1 – lần 1 – 2016 ): Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung
dịch hỗn hợp Na2SO4 và Al2(SO4)3 ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2
như sau

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

-Trang 9


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

Dựa vào đồ thị hãy xác định giá trị của x là
A. 0,40 (mol)

B. 0,30 (mol)

C. 0,20 (mol)

D. 0,25 (mol)

Câu 24 ( Trích đề thi thử THPT Long Phú – Lần 1 – 2016 ): Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO và H2O thu
được dung dịch A. Sục khí CO2 vào dung dịch A, qua quá trình khảo sát người ta lập đồ thị của phản ứng như
sau:

Giá trị của x là:
A. 0,025

B. 0,020

C. 0,050

D. 0,040

Phần 2 - Thêm

Câu 1 : Khi nhỏ từ từ đến dư dd HCl vào dd hỗn hợp gồm x mol Ba(OH)2 và y mol Ba[Al(OH)4]2 (hoặc
Ba(AlO2)2), kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
Soá mol Al(OH) 3

0,2

0

0,1

0,3

0,7

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

Soá mol HCl

-Trang 10


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

Giá trị của x và y lần lượt là
A. 0,10 và 0,30.

B. 0,10 và 0,15.

C. 0,05 và 0,15.

D. 0,05 và 0,30

Câu 2 : Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch hỗn hợp Na2SO4 và Al2(SO4)3 ta có đồ thị
biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 như sau

Dựa vào đồ thị hãy xác định giá trị của x là
A. 0,28 (mol)

B. 0,3 (mol)

C. 0,2 (mol)

D. 0,25 (mol)

Câu 3 : Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả
thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau

n  C aC O3
0,5

0

0,5

1,4

nCO2

Tỉ lệ a : b là
A. 4 : 3.

B. 2 : 3.

C. 5 : 4.

D. 4 : 5.

Câu 4 : Nhỏ từ từ dung dịch đến dư Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml dung dịch A chứa Al2(SO4)3 xM. Mối
quan hệ giữa khối lượng kết tủa và số mol OH- được biểu diễn bằng đồ thị sau:

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

-Trang 11


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

Nếu cho 100ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M và NaOH 0,3M vào 100ml dung dịch A thì khối
lượng kết tủa thu được là bao nhiêu?
A. 5,44 gam

B. 4,66 gam

C. 5,70 gam

D. 6,22 gam

Câu 5 : Cho m gam Al2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng
nồng độ mol. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta có đồ thị sau:

Giá trị của a là:
A. 0,48

B. 0,36

C. 0,42

D. 0,40

Câu 6: Dung dịch chứa a mol Ba(OH)2. Thêm m gam NaOH vào A sau đó sục CO2 dư vào ta thấy
lượng kết tủa biến đổi theo đồ thị (hình bên).

Giá trị của (a+m) là :
A. 20,5

B. 20,6

C. 20,4

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

D. 20,8

-Trang 12


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

Câu 7: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3,
kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau

Tỉ
lệ a: b là
A. 4: 3.

B. 2: 3.

C. 1: 1.

D. 2: 1.

Câu 8: Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH 0,1M vào 300 ml dung dịch hổn hợp gồm H2SO4 a mol/lít và
Al2(SO4)3 b mol/lít. Đồ thị dưới đây mô tả sự phụ thuộc của số mol kết tủa Al(OH)3 vào số mol NaOH
đã dùng.

Tỉ số a/b gần với giá trị nào sau đây
A. 1,7

B. 2,3

C. 2,7

D. 3,3

Câu 9: Khi nhúng thanh Mg có khối lượng m gam vào dung dịch hỗn hợp X chứa a mol Cu(NO3)2 và b
mol HCl ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của khối lượng Mg vào thời gian phản ứng được biểu diễn
như hình vẽ dưới đây:

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rút thanh Mg ra, thu được NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5.
Tỉ lệ a : b là

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

-Trang 13


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

A. 1 : 10.

B. 1 : 12.

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

C. 1 : 8.

D. 1 : 6.

Câu 10. Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa Ca(OH)2 và Na[Al(OH)4]. Khối lượng kết tủa thu
sau phản ứng được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Giá trị của m và x lần lượt là
mkt (gam)
m
27,3

số mol CO2

0

0,74

x

A. 39 gam và 1,013 mol
B. 66,3 gam và 1,13 mol
C. 66,3 gam và 1,013 mol

C. 39 gam và 1,13 mol

Câu 11. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa Al2(SO4)3 và AlCl3 thì khối lượng kết tủa
sinh ra được biểu diễn bằng đồ thị sau. Giá trị của x gần với giá trị nào nhất sau đây?
mkt (gam)
8,55
m
số mol Ba(OH)2
x

A. 0,029

0,08

y

B. 0,025

C. 0,019

D. 0,015

Câu 12. Điện phân 400 ml dung dịch gồm NaCl, HCl và CuSO4 0,02M với điện cực trơ và màn ngăn
xốp. Cường độ đòng điện là 1,93 A. Coi thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình điện phân.
Chỉ số pH theo thời gian được biểu diễn bằng đồ thị sau đây. Giá trị của x trong hình vẽ là
pH
13
7
2

t (s)
x

A. 3600

B. 1200

C. 3000

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

C. 1800

-Trang 14


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

Câu 13. Đồ thị sau đây biểu diễn sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa khi cho từ từ đến dư dung dịch
NaOH vào 100 ml dung dịch chứa HCl và AlCl3. Nồng độ mol của HCl và AlCl3 ban đầu lần lượt là
x

mkt (gam)

2,34
số mol NaOH
y

0,16

A. 0,8M và 0,5M

0,24

B. 0,7M và 0,6M

z

C. 0,4M và 0,6M

D. 0,7M và 0,5M

Câu 14: Cho từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch có chứa đồng thời b mol KAlO2 và 2b mol KOH, kết
quả thí nghiệm được mô tả bằng đồ thị sau:
Giá trị của a là
A. 0,325.

B. 0,375.

C. 0,350.

D. 0,400.

Câu 15: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch
NaOH vào dung dịch X chứa FeCl3 và
AlCl3 thu được đồ thị sau. Giá trị n gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 84 gam

B. 81 gam.

C. 83 gam

D. 82 gam.

Câu 16: Hỗn hợp X gồm Cu và Al2O3 có tỷ lệ mol tương ứng là 4 : 3. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng
với dung dịch HCl dư thu được chất rắn Y và dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Rót từ
từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta có đồ thị sau:

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

-Trang 15


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được x mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất).
Giá trị của x là:
A. 0,36

B. 0,40

C. 0,42

D. 0,48

Câu 17: Sục từ từ CO2 vào V lít dung dịch Ba(OH)2 0,5M, kết quả thí nghiệm biểu diễn trên đồ thị sau :

Giá trị của V là:A. 0,1.

B. 0,05.

C. 0,2.

D. 0,8.

Câu 18: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol
KHCO3 kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Tỉ lệ a:b là:

A. 3:1

B. 2:1

C. 1:3

D. 2:5

Câu 19: x mol CO2 vào dd a mol Ba(OH)2 và b mol NaOH sinh ra c mol kết tủa. kết quả ta được đồ thị
sau.

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

-Trang 16


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

Giá trị của a là.
A.0,1

B. 0,15

C.0,2

D.0,25

Câu 20: Nhỏ rất từ từ dung dịch chứa HCl vào 100ml dung dịch A chứa hỗn hợp các chất tan NaOH
0,8M và K2CO3 0,6M. Thấy lượng khí CO2 (mol) thoát ra theo đồ thị sau. Giá trị của y là :

A. 0,028

B. 0,014

C. 0,016

D. 0,024

Câu 21 : Nhỏ từ từ dd chứa a mol H3PO4 và 4 lít dd Ca(OH)2 0,0165M. Kết quả thu được biểu diễn bởi đồ
thị sau: Giá trị của x là:

A. 0,028
B. 0,020
C. 0,022
D. 0,024
Câu 22: Cho từ từ dd NaOH 1,5M phản ứng với 1 lít dung dịch Al(NO3)3 Khối lượng kết tủa thu được
có quan hệ với thể tích dd NaOH như hình vẽ:

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

-Trang 17


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

1. Nồng độ dung dịch Al(NO3)3 ban đầu là:
A. 0,05M B. 0,08M

C. 0,12M

D. 0,1M

2. Nồng độ CM của NaNO3 và NaAlO2 sau phản ứng có giá trị gần đúng là:
A. 0,291; 0,123

B. 0,213; 0,146

C. 0,242; 0,048

D. 0,296; 0,048

Câu 23: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 , kết quả thí nghiệm được biểu
diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).
nAl(OH)3

a

0,5a

0
Tỷ lệ x : y là:A. 6 : 7

B. 7: 8

x
C. 5 : 4

y
D. 4 : 5

Câu 24: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 cho đến khi phản ứng kết thúc. Kết quả thí nghiệm
được thể hiện trên đồ thị sau:

Giá trị của x trong đồ thị trên là
A. 0,2.

B. 0,3.

C. 0,4.

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

D. 0,5.

-Trang 18


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

Câu 25: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch X (chứa m (gam) NaOH và a mol Ca(OH)2). Kết quả
thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Giá trị của m và a lần lượt là:
A. 48 và 1,2.

B. 36 và 1,2.

C. 48 và 0,8.

D. 36 và 0,8.

Câu 26: Cho từ từ x mol khí CO2 vào 500 gam dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(OH)2. Kết quả thí

nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Tổng nồng độ phần trăm khối lượng của các chất tan trong dung dịch sau phản ứng là
A. 51,08%.

B. 42,17%.

C. 45,11%.

D. 55,45%.

Câu 27: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch chứa ZnSO4 , kết quả thí nghiệm được
biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol):

Giá trị của x là:

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

-Trang 19


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

A. 0,125.

B. 0,177.

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

C. 0,140.

D. 0,110.

Câu 28: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch chứa ZnSO4 , kết quả thí nghiệm được
biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol):

Giá trị của x là
A. 0,20

B. 0,15

C. 0,11

D. 0,10

Câu 29: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol NaOH và y mol
NaAlO2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Tỉ lệ x : y là
A. 3 : 2.

B. 2 : 3 .

C. 3 : 4.

D. 3 : 1.

Câu 30: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự biến thiên pH của dd theo thời gian khí điện phân liên
tục dd NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn?

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

-Trang 20


Khóa học -Luyện đề-Hóa Học –Vinastudy.vn

GV: Lương Văn Huy – Nguyễn Đức Dũng

www.vinastudy.vn - Đăng kí học online – 0932-39-39-56

-Trang 21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x