Tải bản đầy đủ

Cấu trúc 4 loại câu điều kiện trong tiếng anh và cách sử dụng ĐÚNG NHẤT

Cấu trúc 4 loại câu điều kiện trong tiếng anh và cách sử dụng ĐÚNG NHẤT
1. Cấu trúc câu điều kiện loại 0
Câu điều kiện loại 0 diễn tả một hành động, sự kiện luôn luôn đúng, kiểu một
chân lý.
Cấu trúc- Công thức câu điều kiện loại 0: If+ S+V, S+V
Ví dụ: If you heat ice, it melts- Nếu ta làm nóng đá, nó sẽ tan chảy.
2. Cấu trúc câu điều kiện loại I
Câu điều kiện loại 1 còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại.
Ta dùng câu điều kiện loại I để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong
hiện tại và nêu kết quả có thể xảy ra.
Cấu trúc – Công thức- Mẫu câu điều kiện loại I : If+ S+V, S+will+VNói cách
khác, ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính
dùng thì tương lai đơn.
VDIf you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh bước vào vườn
của tôi, con chó của tôi sẽ cắn anh.)
If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng tốt, tôi sẽ đi câu cá.)
3. Cấu trúc câu điều kiện loại II
Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện không có thực ở hiện tại.
Ta sử dụng câu điều kiện loại II để diễn tả điều không thể xảy ra ở hiện tại hoặc
tương lai, chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.
Cấu trúc – Công thức , mẫu câu điều kiện loại II : If+S+Ved, S+would+ V

Chú ý trong câu điều kiện loại II, ở mệnh đề “IF” riêng động từ “to be” thì dùng
“were” cho tất cả các ngôi.
Ví dụ:If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ rất
hạnh phúc.) <= tôi không thể là chim được
If I had a million USD, I would buy that car. (Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua
chiếc xe đó.) <= hiện tại tôi không có
4. Cấu trúc câu điều kiện loại III
Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thực trong quá khứ.


Ta sử dụng câu điều kiện loại III để diễn tả một điều không thể xảy ra trong quá
khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực
trạng ở quá khứ.
Cấu trúc- Công thức- Mẫu câu điều kiện loại III : If+S+had+ V(P.P- phân từ
hai), S+would+have+V(P.P- Phân từ hai)
Trong câu điều kiện loại III, động từ của mệnh đề if chia ở quá khứ phân từ,
còn động từ của mệnh đề chính chia ở điều kiện hoàn thành (perfect
conditional).
Ví dụ câu điều kiện loại 3
If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (Nếu hôm qua tôi không
vắng mặt thì tôi đã gặp mặt anh ta rồi.)
(còn tiếp)
Bảng đại từ
Chủ từ

Túc từ

Của

Nghĩa

I

Me

My

Tôi

YouYou

Your

Bạn, các bạn

She

Her

Her

Cô ấy,

He

Him

His

Anh ấy

We

Us

Our

Chúng tôi,
chúng ta

It

It

ItsThey

Them

Their

Họ, chúng

Câu tường thuật - bài tập 2
2)Thay đổi về thời gian:
Now => then
Tomorrow => the next day / the following day
Next => the next
Yesterday => the day before / the previous day
Ago => before
Last + thời điểm => the + thời điểm before
3)Thay đổi về nơi chốn:
Here => there
This => that
These => thoseTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×