Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 81
Giả số nguyên tố PASCAL - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Giả số nguyên tố PASCAL

Giả số nguyên tố
Giả sử b là một số nguyên dương.Nếu p là hợp số nguyên dương và b^p chia cho p
được số dư là b thì p được gọi là số giả nguyên tố của b.
Yêu cần: Cho n là một số nguyên dương. Hãy liệt kê các số giả nguyên tố cơ sở 2
trong phạm vi từ 1 đến n.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản PSEPRIME.INP gồm một dòng chứa số nguyên tố
dương n<=10^6.
Kết quả: Ghi ra file PSEPRIME.OUT là các số giả nguyên tố cơ sở 2 trong phạm
vi từ 1 đến n, mỗi số trên một dòng theo thứ tự tăng dần. Nếu không tìm được số
thỏa mãn yêu cầu, ghi ra số 0.
Ví dụ:
PSEPRIME.INP
1000

PSEPRIME.OUT
341 561 645

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×