Tải bản đầy đủ

WBS-Ma-trận-trách-nhiệm-RAM-4

WBS “Chương trình giao lưu tiếng Anh dành cho sinh viên
các khóa 41, khóa 42 trường Đại học Kinh Tế TP HCM”
1. Lên ý tưởng chương trình
1.1. Chuẩn bị nội dung
1.1.1. Xác định đề tài, background
1.1.2. Dựa vào background để triển khai ý tưởng
1.1.3. Kiểm tra nội dung tiếng Anh (về từ vựng và ngữ pháp)
1.2. Viết kịch bản chi tiết
1.9M. Nội dung cơ bản hoàn thành
2. Phân công nhiệm vụ
2.1. Thành lập ban phụ trách từng ban nhỏ của dự án
2.1.1. Ban nội dung: xây dựng chi tiết, sửa chữa, chọn lọc nội dung
2.1.2. Ban hậu cần: chuẩn bị trang phục, phụ kiện, mô hình trang trí hội trường
2.1.3. Ban tuyên truyền: Phụ trách PR
2.1.4. Ban kĩ thuật: Đảm bảo các thiết bị phần cứng và hiệu ứng phần mềm
trong thời gian diễn ra chương trình
2.1.5. Ban giám sát: giám sát mọi hoạt động
2.1.9M. Phân công nhiệm vụ hoàn thành
3. Định giá tài chính
3.1.
Lập bảng kê khai chi tiết cho các vật dụng cần chuẩn bị (đạo cụ, trang phục,…)

3.2.
Ước lượng chi phí cần thiết (dự trù chênh lệch 10%)
3.9M. Định giá hoàn tất
4. Tìm kiếm ban cố vấn
4.1.
Liên lạc với giảng viên chuyên môn
4.2.
Tham khảo ý kiến cố vấn, chỉnh sửa nội dung chương trình (nếu có)
4.9M. Hoàn tất việc tìm ban cố vấn
5. Liên hệ với đại diện BCH Đoàn khoa Kinh tế
5.1. Lập bản thảo, đơn xin phép khởi chạy dự án
5.2. Gặp gỡ, thuyết phục phía bên đại diện BCH Đoàn khoa Kinh tế
5.3. Tìm kiếm thời gian, không gian khởi chạy dự án
5.9M. Được sự cho phép của BCH Đoàn khoa Kinh tế
6. Thực hiện công tác tuyên truyền
6.1. Bán vé online
6.1.1. Bán vé online qua giảng đường, căn tin, phòng tự học, thư viện,…
6.1.2. Bán vé online qua mạng xã hội (Facebook, Zalo, Twitter,..)
6.2.
6.3.

Tuyên truyền, phát động phong trào qua avatar, cover Facebook
Lập bảng câu hỏi khảo sát để lấy thông tin sơ bộ


6.9M. Hoàn tất tuyên truyền, sẵn sàng khởi chạy dự án
7. Khởi chạy chính thức
7.1. Chuẩn bị trước giờ G
7.1.1. Ban hậu cần, trang trí hội trường, chuẩn bị bàn ghế, chỗ ngồi, đạo cụ,
quà tặng.
7.1.2. Ban kĩ thuật: Chuẩn bị máy chiếu, laptop, micro và các thiết bị âm thanh
cần thiết khác
7.1.3. Ban giám sát: Theo dõi, đảm bảo đầy đủ số lượng người tham gia chính
thức.
7.1.9M. Chuẩn bị sẵn sàng
7.2. Thực hiện chương trình
7.2.1. MC sẵn sàng vào dẫn chương trình
7.2.2. Ban giám sát: giám sát mọi hoạt động từ phía BTC và người tham gia
7.2.3. Ban hậu cần: Chuẩn bị sẵn sàng các đạo cụ, vật chơi qua các vòng đấu
xuyên suốt chương trình

7.2.4. Ban kĩ thuật: Đảm bảo các thiết bị phần cứng, phần mềm ổn định, khắc
phục sự cố xảy ra trong suốt thời gian chương trình hoạt động
7.2.9M. Chương trình thực hiện thành công
7.3. Kết thúc chương trình
7.3.1. MC tuyên bố đội chơi thắng cuộc
7.3.2. Tặng quà
7.3.3. Lấy ý kiến đóng góp từ ban cố vấn và người tham gia
7.3.4. Nhóm ghi nhận ý kiến để rút kinh nghiệm
7.3.9M. Chương trình kết thúc thành công

Sơ đồ ma trận trách nhiệm RAM


WBS

1

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2
1.9M
2
2.1

2.1.1

Mô tả công
việc

Lên ý
tưởng
chương
trình
Chuẩn bị
nội dung
Xác định
đề tài,
backgroun
d
Dựa vào
backgroun
d để triển
khai ý
tưởng
Kiểm tra
nội dung
tiếng Anh
(về từ vựng
và ngữ
pháp)
Viết kịch
bản chi tiết
Nội dung
cơ bản
hoàn thành
Phân công
nhiệm vụ
Thành lập
ban phụ
trách từng
mảng nhỏ
của dự án
Ban nội

Các thành viên trong đội dự án

Ngọc
Dung
(Nhóm
trưởng)

Trần
Duy
Anh

S

S

R

S

S

S

S

S

Phạm
Công
Danh

Y
Hồng

Nguyễn
Thị Thu
Hương

S

R
R

S

S

R

S

Phạm
Phương
Nghi


Bạch
Thanh
Thảo

S

S

R

S

S

S
R

S

S

R

Nguyễn
Xuân
Bích
Loan

S

S

R

S

R

S

S

S

S

S

R

S

S

N

N


2.1.2

2.1.3
2.1.4

2.1.5

2.1.9
M
3
3.1

3.2

dung: xây
dựng chi
tiết, sửa
chữa, chọn
lọc nội
dung
Ban hậu
cần: chuẩn
bị trang
phục, phụ
kiện, mô
hình trang
trí hội
trường
Ban tuyên
truyền: Phụ
trách PR
Ban kĩ
thuật: Đảm
bảo các
thiết bị
phần cứng
và hiệu ứng
phần mềm
trong thời
gian diễn ra
chương
trình
Ban giám
sát: giám
sát mọi
hoạt động
Phân công
nhiệm vụ
hoàn thành
Định giá tài
chính
Lập bảng
kê khai chi
tiết cho các
vật dụng
cần chuẩn
bị (đạo cụ,
trang phục,
…)
Ước lượng

A

S

S

A

S

S

A

A

R

R

R

A

R

S
R

S

S

S

S

S

R

R


3.9M
4
4.1
4.2

4.9M

5

5.1

5.2

5.3

chi phí cần
thiết (dự
trù chênh
lệch 10%)
Định giá
hoàn tất.
Tìm ban cố
vấn
Liên lạc
với giảng
viên
Tham khảo
ý kiến cố
vấn, chỉnh
sửa nội
dung
chương
trình (nếu
có)
Hoàn tất
việc tìm
ban cố vấn.
Liên hệ đại
diện BCH
Đoàn khoa
Kinh tế
Lập bản
thảo, đơn
xin phép
khởi chạy
dự án
Gặp gỡ,
thuyết phục
phía bên
đại diện
BCH Đoàn
khoa Kinh
tế
Tìm kiếm
thời gian,
không gian
khởi chạy
dự án
(Thời gian
bắt đầu, kết
thúc, địa

S

R

S

R

S

S

R

S

S

R

S

S

R

S

S

S

R

S

S


5.9M
6

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2

6.3

6.9M

điểm tổ
chức,…)
Được sự
cho phép
của BCH
Đoàn khoa
Kinh tế
Thực hiện
công tác
tuyên
truyền
Bán vé
online
Bán vé
online qua
các giảng
đường, căn
tin, phòng
tự học, thư
viện,….
Bán vé
online qua
mạng xã
hội
(Facebook,
Zalo,
Twitter,…)
Tuyên
truyền,
phát động
phong trào
qua avatar,
cover
Facebook
Lập bảng
câu hỏi
khảo sát
trên
Facebook
để lấy
thông tin
sơ bộ
Hoàn tất
tuyên
truyền, sẵn
sàng khởi

S

R

A

S

S

S

S

S

S

S

R

S

S

R

S

S

S

S

S

R

S

S

S

S

S

S

S

R

S

R

S


7
7.1
7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.9
M
7.2
7.2.1

7.2.2

chạy dự án
Khởi chạy
chính thức
Chuẩn bị
trước giờ G
Ban hậu
cần: Trang
trí hội
trường,
chuẩn bị
bàn ghế,
chỗ ngồi,
đạo cụ, quà
tặng.
Ban kĩ
thuật:
Chuẩn bị
máy chiếu,
laptop,
micro và
các thiết bị
âm thanh
cần thiết
khác
Ban giám
sát: Theo
dõi, đảm
bảo đầy đủ
số lượng
người tham
gia chính
thức
Chuẩn bị
sẵn sàng
Thực hiện
chương
trình
MC sẵn
sàng vào
dẫn chương
trình
Ban giám
sát: giám
sát mọi
hoạt động
từ phía

R

S

S

R

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

R

R

S

R

S

R

S

S

S

S

R

S

S
S

S

R

S


7.2.3

7.2.4

7.2.9
M
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3

7.3.4

BTC và
người tham
gia
Ban hậu
cần: Chuẩn
bị sẵn sàng
các đạo cụ,
vật chơi
qua các
vòng đấu
xuyên suốt
chương
trình
Ban kĩ
thuật: Đảm
bảo các
thiết bị
phần cứng,
phần mềm
ổn định,
khắc phục
sự cố xảy
ra trong
suốt thời
gian
chương
trình hoạt
động
Chương
trình thực
hiện thành
công
Kết thúc
chương
trình
MC tuyên
bố đội chơi
thắng cuộc
Tặng quà
Lấy ý kiến
đóng góp
từ ban cố
vấn và
người tham
gia
Nhóm ghi

S

S

R

R

S

R

S

S

S

S
S

R
S

S

S

R

S

S

S

S

S

S
S

S

S

S

S


7.3.9
M

nhận ý kiến
để rút kinh
nghiệm
Chương
trình kết
thúc thành
công.

R

S

S

S

S

S

S

S


Sơ đồ trách nhiệm RC
Vai trò trong dự án

Các trách nhiệm trong dự án

Giám đốc dự án (nhóm trưởng)
Ban phụ trách từng phần nhỏ của dự án
Ban nội dung
Ban hậu cần

Phân công công việc chung
Phân công, chia nhỏ công việc cụ thể theo từng ban
xây dựng chi tiết, sửa chữa, chọn lọc nội dung
chuẩn bị trang phục, phụ kiện, mô hình trang trí hội
trường
phụ trách PR
đảm bảo các thiết bị phần cứng và hiệu ứng phần
mềm trong thời gian diễn ra chương trình
giám sát mọi hoạt động
Lập bảng kê khai chi tiết cho các vật dụng cần chuẩn
bị (đạo cụ, trang phục,…); Ước lượng chi phí cần thiết
(dự trù chênh lệch 10%)
Liên lạc với giảng viên chuyên môn; Tham khảo ý kiến
cố vấn, chỉnh sửa nội dung chương trình (nếu có)
Lập bản thảo, đơn xin phép khởi chạy dự án; Gặp gỡ,
thuyết phục bên phía đại diện khoa

Ban tuyên truyền
Ban kỹ thuật
Ban giám sát

Định giá tài chính
Tìm ban cố vấn
Liên hệ Đoàn khoa Kinh Tế

Các thành viên được phân
công
Dung
Dung, Duy Anh
Dung, Nghi, Loan
Thu, Hồng, Hương
Nghi, Hồng, Hương
Danh, Trang
Dung, Duy Anh

Thảo, Trang
Duy Anh, Dung, Trang
Trang, Duy Anh, DungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×