Tải bản đầy đủ

NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY VÀ CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ CHI BỘ 2017

Bài 2: NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY
VÀ CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ CHI BỘ

NỘI
NỘI
DUNG
DUNG
GỒM
GỒM22
PHẦN
PHẦN

PHẦN
PHẦN
IIII
PHẦNII
PHẦN
CÔNG
TÁC
CỦA


CHI
BỘ
CÔNG
TÁCVỤ
CỦA
BÍTHƯ
THƯ
CHI
BỘ
NHIỆM
CỦA
CHI
ỦY
NHIỆM
VỤ
CỦA
CHI
ỦY
(Gồm
nội
(Gồm455nội
nộidung)
dung)
(Gồm
dung)
(Gồm
4
nội
dung)
1.1.Vai
trò

tiêu
chuẩn
của

thư
Vai trò và tiêu chuẩn của bí thưchi
chibộ
bộ


1.
Lãnh
đạo
việc
chấp
hành
Lãnhvụ
đạo
việc
chấp
hành Nghị
Nghị quyết,
quyết, chỉ
chỉ
2.1.
của

chi
2.Nhiệm
Nhiệm
vụ
của
bíthư
thư
chibộ
bộ
thị
trên.
3.

thư
chi
cùng
thị
của
cấp
trên.
3.
Bícủa
thưcấp
chibộ
bộ
cùngchi
chiủy
ủychuẩn
chuẩnbị
bịra
ranghị
nghịquyết
quyếtvà

triển
khai
thực
hiện
quyết
chi
triển
khaiđạo
thựcthực
hiệnnghị
nghị
quyết
chibộ
bộ
2.
hiện
nhiệm
vụ
2. Lãnh
Lãnh
đạo
thực
hiện
nhiệm
vụ chính
chính trị
trị
4.
Công
tác
của

chi
trong
sinh
hoạt
chi
4.
Công
tác
củacông
bíthư
thưtác
chibộ
bộ
trong
sinh
hoạt
chibộ
bộ
3.
Lãnh
đạo
xây
dựng
chi
bộ
3.
Lãnh
đạo
công
tác
xây
dựng
chi
bộ
hằng
hằngtháng
tháng
4.
Lãnh
đạo
các
đoàn
thể


sở.
Lãnh
đạo
các
đoàn
thể


sở.
5.4.

thư
chi
bộ
chuẩn
bị
nội
dung
sinh
hoạt
5. Bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh
hoạtchuyên
chuyênđề
đề


Bài 2: NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY
VÀ CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ CHI BỘ
I. Nhiệm vụ của chi ủy
Là cơ quan lãnh đạo của chi bộ giữa hai kỳ đại hội, Chi
Bí thư chi bộ đại diện chi ủy, chi bộ thực hiện lãnh đạo,
ủy có nhiệm vụ tổ chức, thực hiện sự lãnh đạo của Chi bộ
tổ chức các hoạt động của chi ủy, chi bộ thực hiện lãnh
theo các nội dung, nhiệm vụ đã được quy định tại điểm 2,
đạo, tổ chức các hoạt động của chi ủy, chi bộ theo các quy
Điều 24, Điều lệ Đảng: “Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm
định của nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá
vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công
nhân phụ trách và các nguyên tắc được ghi trong Điều lệ
công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng
Đảng.
và công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, thi hành kỷ luật
đảng viên; thu, nộp đảng phí”


I. Nhiệm vụ của chi ủy
1. Lãnh đạo việc chấp hành Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên
- Tổ chức cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt nghị
quyết, chỉ thị của cấp trên.(Chuẩn bị nội dung, tài liệu,
lịch họp, phân công phổ biến, quán triệt)
- Xây dựng chương trình hành động của chi bộ (dự thảo,
thảo luận, quyết nghị vận dụng sát vào tình hình thực tế của
địa phương, đơn vị) để thực hiện nghị quyết, chỉ thị cấp trên.
- Tập hợp, phản ánh, đề xuất phương hướng giải quyết
những vướng mắc và ý kiến của cán bộ, đảng viên và
nhân dân lên cấp trên.(Trong việc tổ chức thực hiện CT,
NQ cấp trên, CT hành động, ...)


I. Nhiệm vụ của chi ủy
1. Lãnh đạo việc chấp hành Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên
- Chi ủy chịu sự kiểm tra, giám sát về mọi mặt của cấp
ủy cấp trên. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp trên.(Báo
cáo tình hình thường xuyên, định kỳ và xin ý kiến chỉ đạo
đối với những nội dung có tính trọng tâm, bức xúc...)
- Phản ánh, kiến nghị sửa đổi , điều chỉnh chủ trương,
chính sách cho phù hợp với cơ sở.


I. Nhiệm vụ của chi ủy
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
- Nhiệm vụ chính trị trọng tâm: Là nhiệm vụ quan trọng hàng
==> Tóm lại: Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm,
đầu của chi bộ, chi ủy, đó là những nhiệm vụ chủ yếu của địa
chi ủy cần tổ chức cho chi bộ thực hiện chặt chẽ, khép kín quy
phương đơn vị.
trình công tác lãnh đạo của Chi bộ Đảng:
- Để Chi bộ lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm
+ Đề ra nghị quyết lãnh đạo
của đơn vị, Chi ủy cần thực hiện tốt những nội dung sau:
+ Triển khai tổ chức thực hiện, kiểm tra,
Nắm
nhiệm
vụhiện
chính
trị quyết
của địa phương, đơn vị mình
giámvững
sát việc
thực
nghị
Sơ kết,
kết, đánh
giácủa
rút chi
bài bộ
học kinh
Đề ra Nghị quyết+lãnh
đạo tổng
sát, đúng,
khả thi
nghiệm, đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện nghị quyết.
Xây dựng chương trình và kế hoạch công tác cụ thể

Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, điều chỉnh khi thực hiện Nghị quyết

Chi ủy lãnh đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết,
rút kinh nghiệm kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị


3. Lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ
a) Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng.

Thực hiện chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Bí
thư“về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Hướng dẫn số
09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức TW về:
- Tổ chức tốt các kỳ sinh hoạt chuyên đề tập trung bàn các
“Nội dung sinh hoạt chi bộ” .( Nêu cụ thể tại phần II)
giải pháp đối với những nội dung lãnh đạo trọng tâm,
chuyên sâu của địa phương, đơn vị.
Tăng cường sinh hoạt chuyên đề, tập trung lãnh đạo có trọng
tâm, trọng điểm những nội dung có tính đột phá và những vấn
đề phát sinh từ thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.( Nêu
cụ thể tại phần II)


3. Lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ
b) Chi ủy lãnh đạo việc chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên

* Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên:
Giáo dục, bồi dưỡng về tư tưởng chính trị
Nâng cao về trình độ lý luận và chuyên môn
Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống

* Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên ở chi
bộ.


b) Chi ủy lãnh đạo việc chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên
* Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên:
Cụ thể:
Giáo dục về chính trị, tư tưởng :
--Phương
Mục đích
pháp
: :
++Phổ
Uốnbiến
nắn thông
nhữngtin,
nhận
thời
thức
sự,lệnh
triểnlạc,
khaiquan
học điểm
tập chỉ
mơthị,
hồ,NQ,
biểucác
quy
hiệnđịnh
dao của
động,
Đảng
suy trong
giảm sinh
niềmhoạt
tin ...tưđối
tưởng.
với sự lãnh đạo của
+Đảng.
Đảng viên tự học tập, nghiên cứu về đường lối, chính sách
của
+ Tạo
Đảng,
sự nhận
lý luận
thức
vềđúng
CN Mác-Lênin
đắn, kiên định
và tưvềtưởng
CN Mác-Lênin
HCM.

tưởnghiện
HCM
trongquy
giaiđịnh
đoạnvềCM
nay.tập của ĐV (QĐ+tưThực
nghiêm
chếhiện
độ học
54/BCT)
+ Thống tăng
nhất cường
ý chí, hành
bồi dưỡng
động, về
thực
lý luận
hiện chính
đúng cương
trị đối với
lĩnh,đội
ngũ
điềuĐV,
lệ Đảng
nhất và
là ĐV
phápđang
luật giữ
củacác
Nhàchức
nước.
danh lãnh đạo, quản lý
ở cơ sở.


b) Chi ủy lãnh đạo việc chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên
* Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên:
Cụ thể:
Giáo dục nâng cao về trình độ lý luận và chuyên môn:
- Mục đích:
+ Nâng cao nhận thức, hiểu biết về lý luận (quan điểm, đường lối,
nguyên tắc và các quy định của Đảng....)
+ Nâng cao trình độ năng lực về chuyên môn nghiệp vụ (kiến thức
về khoa học, kỹ thuật, nghề nghiệp...)
+ Nâng cao năng lực vận động, lãnh đạo và tổ chức thực hiện
đường lối, NQ của Đảng.
+ Tạo điều kiện cho Cbộ, ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy
được vai trò lãnh đạo trong công tác tổ chức của hệ thống chính trị
(vì ĐV hầu hết đều đảm đương các vị trí lãnh đạo chủ chốt của TC
Đảng, Nhà nước và các Đoàn thể xã hội ...)


b) Chi ủy lãnh đạo việc chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên
* Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên:
Cụ thể:
Giáo dục nâng cao về trình độ lý luận và chuyên môn:
- Phương pháp :
+ Cbộ,
hiện
tốtcó
chế
độ tự
tập,sơnghiên
cứu
cả có
trong
+
ĐảngĐV
viênphải
nóithực
chung
phải
trình
độhọc
LLCT
cấp trở
lên;
các loại
phương
tiện nghe
nhìn,giao;
tài liệu và thực tiễn công tác…
trình
độ hình:
CM đáp
ứng nhiệm
vụ được
+ Tăng
cường
bộ, ĐV
đi bồi
tạoCó(Cquy+tại
chức)
+
Cán bộ
lãnhgửi
đạocán
và công
chức
cácdưỡng,
xã, Thịđào
trấn:
trình độ CM
tại các cấp
trung
trường
và Nhà Thạch
nước, đảm
bảophấn
tiêu
Trung
vàtâm,
LLCT
trunglớp
cấpcủa
trởĐảng
lên; (Huyện
Thành
chuẩn
quy
định:…
đấu
đến
2015
có 90% CB có bằng Đại học CM, trung cấp chính trị
trở lên….)
+ Cán bộ lãnh đạo cấp huyện: Có Bằng CM đại học, bằng LLCT
Cao cấp trở lên, Cán bộ chủ chốt dưới 40 tuổi phải kinh qua ít nhất
01 khóa chủ chốt ở cơ sở…


b) Chi ủy lãnh đạo việc chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên
* Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên:
Cụ thể:
Giáo dục, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống trong
sáng Đảng viên:
- Mục đích:
+ Đề cao tinh thần đoàn kết, chống CN cá nhân, có lối sống
cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.
+ Gương mẫu trong mọi lĩnh vực, có tinh thần trách nhiệm cao.
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tích cực, kiên quyết phòng
chống quan liêu, tham nhũng và các tiêu cực khác ....


b) Chi ủy lãnh đạo việc chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên
* Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên:
Cụ thể:
Giáo dục, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống trong
sáng Đảng viên:
- Phương pháp:
+ Phát triển toàn Đảng thực hiện có kết quả cuộc vận động:
"học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM" (Chỉ thị: 06,
03-CT/TW).
+ Tổ chức cho ĐV học tập và thực hiện tốt các quy định của
Đảng và Nhà nuớc (Pháp lệnh cán bộ, công chức, Luật phòng
chống tham nhũng, luật khiếu nại, tố cáo, quy định 19 điều ĐV
không được làm, quy chế dân chủ ...)
+ Thường xuyên kiểm tra, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và
phê bình trong sinh hoạt Đảng và đánh giá chất lượng ĐV.


* Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên ở chi bộ:
Bao gồm 05 nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Làm tốt công tác phân công nhiệm vụ đảng viên.
- Làm tốt công tác đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm,
làm tốt công tác khen thưởng Đảng viên.
- Thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ và chấp
hành điều lệ đối với đảng viên, kịp thời xử lý, đưa ra khỏi đảng
những đảng viên thoái hóa, biến chất không còn đủ tư cách
đảng viên.
- Làm tốt công tác bồi dưỡng nguồn và phát triển đảng viên.
- Làm tốt công tác quản lý đảng viên: ( ĐV đi làm ăn xa, lưu
động, đảng viên sinh hoạt theo quy định 76-QĐ/TW, Đảng viên
miễn sinh hoạt Đảng).


4. Lãnh đạo các đoàn thể ở cơ sở
- Chi ủy phân công chi ủy viên phụ trách công tác
chính quyền và các đoàn thể; chỉ đạo, hướng dẫn, tạo
điều kiện để chính quyền và các đoàn thể hoạt động có nề
nếp, chất lượng và hiệu quả.
- Chi ủy lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy
hoạch cán bộ; giới thiệu đảng viên đủ tiêu chuẩn ứng
cử vào các chức danh chủ chốt của chính quyền, đoàn
thể. (chỉ đạo, định hướng quy trình nhân sự).
- Chi ủy thực hiện quy chế giao ban định kỳ đối với
lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể; Tổ chức triển
khai chương trình, kế hoạch và kiểm tra, giám sát việc
thực nghị quyết của chi bộ đối với chính quyền, đoàn
thể.


4. Lãnh đạo các đoàn thể ở cơ sở
- Chi ủy khuyến khích, tạo điều kiện để chính quyền và
đoàn thể hoạt động; chỉ đạo, định hướng phát động các
phong trào thi đua chung của đơn vị và của từng đoàn thể
- Chi ủy lãnh đạo chặt chẽ việc tổ chức các kỳ đại hội
của chính quyền và đoàn thể: (chỉ đạo nội dung và công
tác nhân sự). Phát huy vai trò trách nhiệm tiền phong,
gương mẫu của đảng viên đang hoạt động trong bộ máy
chính quyền và các tổ chức đoàn thể.
(==> 05 nhiệm vụ lãnh đạo của Chi ủy là thực hiện
nguyên lý theo ĐLệ Đảng ChươngIX)


II. Công tác của bí thư chi bộ
1. Vai trò và tiêu chuẩn của bí thư chi bộ
a) Vai trò của bí thư chi bộ
- Bí thư chi bộ là người đứng đầu, người đại diện cho
chi ủy, chi bộ.
- Bí thư chi bộ là người đại diện cho chi bộ, chi ủy
trước chính quyền và các đoàn thể quần chúng ở
đơn vị.
- Bí thư chi bộ có vai trò quan trọng trong việc tổ
chức các hoạt động của đơn vị.
- Bí thư chi bộ là người giữ trọng trách cao nhất ở chi
bộ, chi ủy; đồng thời cũng là một đảng viên trong
chi bộ.


b) Tiêu chuẩn của bí thư chi bộ
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục
tiêu độc lập dân tộc và CNXH, trung thành với CN
Mác-Lê nin, tư tưởng HCM, chấp hành nghiêm
Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và NQ của Đảng; kiên
quyết đấu tranh, bảo vệ quan điểm, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Có đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh,
trung thực, gương mẫu; có tinh thần tiết kiệm, chống
lãng phí; được đảng viên và nhân dân "tín nhiệm".
- Có năng lực, kiến thức, sức khỏe, hoàn thành
chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm
túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và
sinh hoạt đảng, có tinh thần tự phê bình và phê bình.


2. Nhiệm vụ của bí thư chi bộ
a) Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm chung về công tác
lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, đồng thời trực tiếp phụ
trách công tác tư tưởng.
- Bí thư chi bộ đề xuất để chi ủy thống nhất phân công
công tác cho từng chi ủy viên, cho đảng viên của chi
bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo,
cá nhân phụ trách.
- Bí thư chi bộ cần thường xuyên nắm bắt tình hình và dự
báo chiều hướng phát triển về tư tưởng của chi bộ và
trong cơ quan, đơn vị. Bí thư chi bộ phải nhạy bén phát
hiện vấn đề, nắm bắt dư luận xã hội, dư luận trong đơn
vị.


b) Bí thư chi bộ thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với
người phụ trách cơ quan, đơn vị
- Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của
đơn vị, bí thư chi bộ và người phụ trách cơ quan đơn vị
phải tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
- Bí thư chi bộ cần có đủ trình độ, kiến thức, cả về chuyên
môn, nghiệp vụ, có khả năng tham gia vào việc kiểm tra
công tác của người phụ trách đơn vị khi cần thiết.
- Bí thư chi bộ và người phụ trách đơn vị cần bảo đảm sự
thống nhất về quan điểm và các quyết định của cơ quan,
đơn vị.
- Các quyết định và ý kiến của bí thư chi bộ phải dựa trên
nguyên tắc tập trung dân chủ, phải có sự thảo luận, thống
nhất trong cấp ủy.


3. Bí thư chi bộ cùng chi ủy chuẩn bị ra nghị quyết
và triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ
a) Chuẩn bị ra nghị quyết của chi bộ
Bước 1:
Bí thư chi bộ
chuẩn bị nội dung
sinh hoạt chi ủy.

Bước 2:
chủ trì sinh hoạt chi ủy
chuẩn bị nội dung
sinh hoạt chi bộ

Bước 3:
Chủ trì
sinh hoạt chi bộ

Nêu lý do, mục đích,
Nêu dự kiến nội dung
chương trình, trình bày
Kế hoạch học tập, nghiên
sinh hoạt, khuyến khích
nội dung sinh hoạt,
cứu, triển khai chỉ thị.
thảo luận, phát huy
nhấn mạnh những vấn đề
Tình hình, kết quả thực
dân chủ, nêu cao tinh thần trọng tâm. Phải có
hiện những chủ trương....
chủ động, sáng tạo...
biên bản, ý kiến phát biểu
của đảng viên....


4. Công tác của bí thư chi bộ trong sinh
hoạt chi bộ hàng tháng
a) Bí thư chi bộ cùng chi ủy chuẩn bị nội dung sinh
hoạt chi bộ hàng tháng.
- Bí thư chi bộ dự kiến nội dung, chương tình, thời
gian sinh hoạt đưa ra họp chi ủy.
- Chi ủy thảo luận, thống nhất, phân công chuẩn bị
các nội dung, quyết định thời gian họp chi bộ và
hình thức sinh hoạt.
- Chi ủy thông báo cho đảng viên biết nội dung, thời
gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ (nếu chưa quy định
thời gian họp định kỳ hàng tháng).


b) Công tác của bí thư chi bộ trong sinh hoạt
chi bộ hàng tháng
* Phần mở đầu:
- Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ.
- Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt và
những nội dung cần tập trung thảo luận.
- Cử thư ký cuộc họp.


b) Công tác của bí thư chi bộ trong sinh hoạt
chi bộ hàng tháng
* Phần nội dung:
- Thông
tình của
hìnhđảng
thời viên,
sự nổiquần
bật chúng
trong nước
- Thông
báotin
ý kiến
về
và đạo
quốccủa
tế, chi
củabộ
địavàphương,
cơ quan,
vị; phổ
lãnh
vai trò tiền
phongđơn
gương
mẫu
biến những chủ trương, đường lối, chính sách mới
của
viên
có).
củađảng
Đảng
và (nếu
Nhà nước.

- Đề
ra mộtgiásốtình
nhiệm
cụ thể,
thực
mắt
- Đánh
hìnhvụthực
hiệnthiết
nhiệm
vụtrước
của chi
đểbộ
thực
hiện
trong tháng.
tháng
trước.
- Đánh
giá việc
tậpgia
và làm
- Chi
bộ thảo
luận,học
tham
đóngtheo
góptưý tưởng,
kiến vềtấm
các
gương đạo đức HCM của đảng viên, quần chúng
nội
dungphạm
trên.vi của chi bộ.
thuộc


b) Công tác của bí thư chi bộ trong sinh hoạt
chi bộ hàng tháng
* Phần kết thúc:
- Đ/c chủ trì tóm tắt những ý kiến phát biểu của
đảng viên và kết luận những vấn đề lớn mà chi bộ
đã thảo luận và thống nhất.
- Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận.
- Đ/c chủ trì và thư ký ký vào biên bản cuộc họp.


5. Bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt
chuyên đề
Chi bộ chọn một trong những chuyên đề sau để sinh
hoạt chi bộ ít nhất mỗi quý một lần:
- Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức
HCM;
- Giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững
mạnh;
- Các giải pháp xây dựng nông thôn mới;
- Xây dựng thôn, bản, khu phố…văn hóa;
- Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

….


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×