Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định hàm lượng glucomannan trong bột nưa của một số loài thuộc chi amorphophallus tại tây nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
------------------------------------------------

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI TRÌNH XÁC ĐỊNH
HÀM LƢỢNG GLUCOMANNAN TRONG BỘT NƢA
CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI AMORPHOPHALLUS
TẠI TÂY NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT

THÁI NGUYÊN - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
------------------------------------------------

NGUYỄN THỊ THANH THẢO


NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI TRÌNH XÁC ĐỊNH
HÀM LƢỢNG GLUCOMANNAN TRONG BỘT NƢA
CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI AMORPHOPHALLUS
TẠI TÂY NGUYÊN
Chuyên ngành: Hóa hữu cơ
Mã số: 60 44 01 14

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Minh Hà
TS. Nguyễn Thị Thanh Hƣơng

THÁI NGUYÊN – 2016


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,
kết quả trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa được công bố trong một
công trình khoa học nào khác.
Thái Nguyên, tháng 4 năm 2016
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Xác nhận

Xác nhận
của cán bộ hƣớng dẫn khoa học

của BCN khoa Hóa học

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền Lan

i


LỜI CẢM ƠN


Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Lê Minh Hà và cô giáo –
TS. Nguyễn Thị Thanh Hương đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành
khóa luận tốt nghiệp Thạc sĩ.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, khoa Sau Đại học, khoa Hóa
học trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên – Đại học Thái Nguyên đã tạo điều
kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Lê Ngọc Hùng, Ban quản lí Dự án Tây
Nguyên 3 đã hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài, các cán bộ phòng Hóa dược, Viện
Hóa học các hợp chất thiên nhiên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường 1 – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng Việt Nam cùng gia đình và bạn bè đồng nghiệp đã giúp đỡ, tạo điều
kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn.

Học viên

Nguyễn Thị Thanh Thảo

ii


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN................................................................................................ i
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... ii
MỤC LỤC ......................................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT........................................... iv
DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................. v
DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ .................................................................. vi
MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1
1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................. 1
2. Mục tiêu của đề tài........................................................................................... 2
3. Nội dung nghiên cứu ....................................................................................... 2
4. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 2
5. Dự kiến kết quả đạt được................................................................................. 3
Chƣơng 1: TỔNG QUAN ................................................................................. 4
1.1. Giới thiệu chung họ Araceae ........................................................................ 4
1.1.1. Đặc điểm thực vật ...................................................................................... 4
1.1.2. Phân loại và phân bố.................................................................................. 6
1.2. Giới thiệu chung về chi Amorphophallus ................................................... 12
1.2.1. Đặc điểm thực vật của một số loài thuộc chi Amorphophallus ở Việt Nam.... 12
1.2.2. Sự phân bố của một số loài thuộc chi Amorphophallus .......................... 17
1.2.3. Các nghiên cứu về chi Amorphophallus trên thế giới và Việt Nam........ 20
1.2.4. Nhu cầu sử dụng và chế biến các sản phẩm từ glucomannan ................. 22
1.3. Giới thiệu về glucomannan......................................................................... 23
1.3.1. Công thức hóa học và đặc điểm cấu trúc................................................. 23
1.3.2. Tính chất vật lí và hóa học của glucomannan ......................................... 25
1.3.3. Ứng dụng của glucomannan .................................................................... 28
1.4. Các phương pháp xác định hàm lượng glucomannan ................................ 30

iii


1.4.1. Phương pháp dùng thuốc thử 3,5-dinitrosalicylic axit (3,5-DNS) .......... 30
1.4.2. Phương pháp so màu phenol-sunfuric axit .............................................. 30
1.4.3. Phương pháp so màu enzim..................................................................... 31
Chƣơng 2: THỰC NGHIỆM .......................................................................... 33
2.1. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................. 33
2.2. Nghiên cứu xây dựng qui trình xác định hàm lượng glucomannan trong
bột Nưa ...................................................................................................... 33
2.2.1. Hóa chất và thiết bị xử lý mẫu................................................................. 33
2.2.2. Hóa chất và thiết bị xác định hàm lượng glucomannan trong bột củ Nưa .... 33
2.2.3. Chuẩn bị các điều kiện phân tích và cách tiến hành xây dựng qui
trình xác định hàm lượng glucomannan trong bột Nưa ............................ 34
2.3. Khảo sát sự thích nghi của một số loài thuộc chi Amorphophallus tại
một số vùng ở Tây Nguyên và lập hồ sơ thu mẫu ..................................... 37
2.4. Xác định hàm lượng glucomannan trong một số loài Nưa thu được ......... 38
2.5. Xác định hàm lượng glucomannan trong một số chế phẩm bột Nưa ............. 39
Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................... 40
3.1. Kết quả xây dựng qui trình định lượng glucomannan trong một số loài
thuộc chi Amorphophallus......................................................................... 40
3.1.1. Kết quả xây dựng đường chuẩn glucose ................................................. 41
3.1.2. Kết quả xác định hệ số tương quan giữa nồng độ glucose và nồng độ
glucomannan.............................................................................................. 42
3.1.3. Kết quả xác định giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) ... 43
3.1.4. Kết quả độ lặp lại và độ thu hồi của phương pháp .................................. 45
3.2. Kết quả khảo sát sự thích ứng một số loài thuộc chi Amorphophallus ở
Tây Nguyên ............................................................................................... 47
3.3. Kết quả xác định hàm lượng glucomannan trong nguyên liệu mẫu
củ Nưa ....................................................................................................... 50
3.3.1. Kết quả xác định hàm lượng glucomannan trong củ Nưa tự nhiên thu
thập và củ được trồng ở Tây Nguyên ........................................................ 51

iv


3.3.2. Kết quả xác định hàm lượng glucomannan trong củ loài A.konjac
K.Koch theo kích thước củ ........................................................................ 52
3.3.3. Kết quả xác định hàm lượng glucomannan theo loài trong củ Nưa
giống sau bảo quản và trước khi trồng ...................................................... 53
3.4. Kết quả xác định hàm lượng glucomannan trong một số chế phẩm bột
Nưa ............................................................................................................ 54
KẾT LUẬN....................................................................................................... 56
KIẾN NGHỊ ..................................................................................................... 56
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 58

v


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

A.

Amorphophallus

DEAE

Sắc ký trao đổi ion âm

ĐN

Đắk Nông

ĐVTN

Động vật thực nghiệm

HPLC

Sắc ký lỏng hiệu năng caoLâm Đồng

TCCS

Tiêu chuẩn cơ sở

TN3

Tây Nguyên 3

UV-VIS

Phổ tử ngoại khả kiến

3,5-DNS

3,5-dinitrosalicylic axit

iv


DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Một số loài thuộc chi Amorphophallus phổ biến ở Việt Nam .......... 18
Bảng 1.2: Một số loài thuộc chi Amorphophallus ít phổ biến ở Việt Nam ....... 19
Bảng 1.3: Hàm lượng cacbohydrat trong một số loài thuộc chi
Amorphophallus ở Trung Quốc....................................................... 24
Bảng 1.4: Yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế hình thành gel của glucomannan ...... 27
Bảng 3.1: Kết quả xác định hệ số tương quan F................................................ 43
Bảng 3.2: Kết quả xác định giới hạn phát hiện LOD bằng phương pháp
thêm chuẩn ...................................................................................... 45
Bảng 3.3: Kết quả đánh giá độ lặp lại bằng phương pháp thêm chuẩn ............. 46
Bảng 3.4: Kết quả đánh giá độ thu hồi của phương pháp định lượng
glucomannan ................................................................................... 47
Bảng 3.5: Hàm lượng glucomannan trong củ Nưa tự nhiên thu thập và củ
được trồng ở Tây Nguyên ............................................................... 51
Bảng 3.6: Hàm lượng glucomannan trong củ loài A.konjac K.Koch phân
theo nhóm củ từ 3 - 5 cm và 5 - 7 cm ............................................. 52
Bảng 3.7: Hàm lượng glucomannan (%) theo loài trong củ Nưa giống sau
bảo quản và trước khi trồng ............................................................ 53
Bảng 3.8: Kết quả xác định hàm lượng glucomannan trong một số chế
phẩm bột Nưa .................................................................................. 54

v


DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ

Hình 1.1: Hình vẽ mô tả của họ Araceae............................................................. 5
Hình 1.2: Lá của họ Araceae ............................................................................... 5
Hình 1.3: Hoa của họ Araceae ............................................................................. 5
Hình 1.4: Củ của họ Araceae ............................................................................... 5
Hình 1.5: Hình ảnh Nưa đầu nhăn (Amorphophallus corrugatus N.E.Br) ....... 13
Hình 1.6: Hình ảnh Nưa trồng (Amorphophallus konjac K.Koch) ................... 14
Hình 1.7: Hình ảnh Nưa krausei (Amorphophallus krausei Engl. & Gehrm) ... 15
Hình 1.8: Hình ảnh Nưa vân nam (Amorphophallus yuloensis H.Li) ............... 16
Hình 1.9: Hình ảnh một số loài Nưa ở Việt Nam .............................................. 19
Hình 1.10: Công thức cấu tạo của glucomannan............................................... 23
Hình 1.11: Cơ chế hình thành gel của glucomannan......................................... 26
Hình 1.12: Hình ảnh một số ứng dụng của bột glucomannan ........................... 29
Hình 3.1: Đường chuẩn biểu diễn sự phụ thuộc giữa độ hấp thụ (A) và nồng
độ (µg/ml) của glucose ...................................................................... 41
Hình 3.2: Các mẫu củ Nưa được di thực gây trồng tại Tây Nguyên ................. 49
Sơ đồ 2.1: Qui trình chế biến chế phẩm bột Nưa .............................................. 39
Sơ đồ 3.1: Sơ đồ qui trình định lượng glucomannan trong một số loài thuộc
chi Amorphophallus .......................................................................... 40

vi


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam là quốc gia thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ ẩm tương
đối cao, với điều kiện thiên nhiên thuận lợi như vậy nên hệ thực vật Việt Nam
phát triển rất phong phú và đa dạng. Theo thống kê, Việt Nam có khoảng
12000 loài thực vật bậc cao, khoảng 600 loài Nấm, 800 loài Rêu và hơn 2000
loài Tảo – đây là nguồn dược liệu quý đầy tiềm năng và dồi dào [9], [14].
Nưa có tên khoa học là Amorphophallus thuộc họ Ráy (Araceae). Bộ phận
có giá trị sử dụng của loài Nưa là củ Nưa, củ Nưa được sử dụng làm thức ăn
truyền thống từ lâu đời và làm thuốc chữa bệnh ở Việt Nam. Tuy nhiên, thức ăn
từ củ Nưa chỉ được sử dụng làm thức ăn trong phạm vi hẹp ở từng địa phương,
chủ yếu ở các dân tộc miền núi. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học
đã phát hiện trong củ Nưa có chứa nhiều glucomannan và glucomannan ngày
càng được ứng dụng rộng rãi như: chất hoạt động bề mặt, tạo màng, làm môi
trường nuôi cấy tế bào, đặc biệt trong công nghiệp thực phẩm như mì, đậu hũ,
thạch v.v...Về dược lý, glucomannan còn có tác dụng làm giảm đường huyết,
điều trị bệnh tiểu đường, giảm tỷ lệ mỡ trong máu, chống béo phì [7].
Do nguồn lợi kinh tế và nhu cầu sử dụng glucomannan ở trong nước và
ngoài nước rất cao, để tổ chức triển khai sản xuất bất kỳ một sản phẩm nông
nghiệp hay công nghiệp nào, vấn đề đầu tiên là nguồn nguyên liệu. Để sản xuất,
chế biến chế phẩm glucomannan cần nguyên liệu chính là củ Nưa có hàm lượng
glucomannan cao. Loài Nưa được phân bố rộng ở Việt Nam, tuy nhiên Việt Nam
chưa có nghiên cứu nào về việc trồng Nưa và chế biến sản phẩm từ Nưa.
Nưa là cây ưa mát, nhiệt độ trung bình thích hợp cho Nưa từ 19 - 25ºC,
lượng mưa vào khoảng 800 - 1000 mm/năm, Nưa có thể sống dưới bóng rừng
thưa có độ cao 900 m trở lên, điều đó cho phép chúng ta có thể di thực các loài
Nưa giàu glucomannan từ một số tỉnh phía Bắc có cùng độ cao so với mặt biển
và khí hậu khá tương đồng.

1


Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, để tìm kiếm được nguồn nguyên liệu củ
Nưa với hàm lượng glucomannan cao, phát triển nguồn nguyên liệu phong phú
và bảo tồn các nguồn giống Nưa tự nhiên tại Tây Nguyên, mở rộng quy mô
phân bố, phát triển vùng nguyên liệu trồng Nưa, góp phần xóa đói giảm nghèo
cho đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên theo dự án TN3 của Chính phủ,
đồng thời nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng glucomannan trong củ
Nưa, chúng tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu xây dựng qui trình
xác định hàm lượng glucomannan trong bột Nưa của một số loài thuộc chi
Amorphophallus tại Tây Nguyên”.
2. Mục tiêu của đề tài
- Khảo sát được sự phân bố của loài Nưa di thực tại một số vùng nguyên
liệu ở Tây Nguyên; thu mẫu, định danh loài và đánh giá được hàm lượng
glucomannan trong các loài Nưa thu được.
- Nghiên cứu xây dựng được qui trình xác định hàm lượng glucomannan
trong nguyên liệu củ Nưa và trong sản phẩm bột Nưa giàu glucomannan bằng
phương pháp so màu sử dụng thuốc thử 3,5-DNS (3,5-dinitro salicylic axit).
- Đánh giá được hàm lượng glucomannan trong một số chế phẩm bột Nưa
(bột Nưa kỹ thuật, bột Nưa tinh chế).
3. Nội dung nghiên cứu
- Lập hồ sơ thu mẫu thực vật của một số loài Nưa tại một số vùng nguyên
liệu phổ biến ở Tây Nguyên.
- Xây dựng qui trình xác định hàm lượng glucomannan bằng phương pháp
so màu sử dụng thuốc thử 3,5-DNS (3,5-dinitro salicylic axit).
- Xác định hàm lượng glucomannan trong một số loài Nưa thu được và
một số chế phẩm bột Nưa.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Điều tra và thu mẫu ngoài thực địa
- Xử lý và giám định tên thực vật, xác định giá trị làm thuốc.

2


- Sử dụng một số tài liệu như: Cây cỏ Việt Nam (Phạm Hoàng Hộ, 2000),
Thực vật chí Đông Dương (Flore générale de I’ Indo-chine, H, Lecomle), Từ
điển cây thuốc Việt Nam của Võ Văn Chi (1997), Cây thuốc và động vật làm
thuốc của Viện dược liệu (2006), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của
Đỗ Tất Lợi (2009),... Đặc biệt là đối chiếu, so mẫu với bộ tiêu bản chuẩn Việt
Nam được lưu giữ ở Bảo tàng thực vật thuộc Viện Sinh học Nhiệt đới – Viện
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Xử lý mẫu sơ bộ ngoài thực địa
Nghiên cứu phương pháp xử lý mẫu nguyên liệu để xác định loài thực vật
và giá trị dược dụng của các loài thu thập.
Xử lý mẫu nguyên liệu củ Nưa và bột sản phẩm giàu glucomannan trước
khi đưa vào đánh giá hàm lượng
Sử dụng các phương pháp thông thường trong hóa học, ngâm chiết, lựa
chọn dung môi phù hợp, phương pháp nghiền, khuấy,…
Nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng glucomannan trong bột
củ Nưa
Hàm lượng glucomannan được xác định bằng phương pháp so màu sử
dụng thuốc thử 3,5-DNS theo tác giả Melinda Chua và cộng sự năm 2012.
5. Dự kiến kết quả đạt đƣợc
- Hồ sơ thu mẫu thực vật của một số loài Nưa tại một số vùng nguyên liệu
phổ biến tại Tây Nguyên.
- Qui trình xác định hàm lượng glucomannan bằng phương pháp so màu
dùng thuốc thử 3,5-DNS có độ chính xác cao, độ lặp lại tốt áp dụng để phân
tích hàm lượng glucomannan trong nguyên liệu củ Nưa và các sản phẩm giàu
glucomannan.
- Xác định hàm lượng glucomannan trong một số loài Nưa thu được và
một số sản phẩm bột Nưa chế biến.
3


Chƣơng 1
TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu chung họ Araceae
1.1.1. Đặc điểm thực vật
Theo từ điển cây thuốc Việt Nam của Võ Văn Chi, Trung tâm Dữ liệu
Thực vật Việt Nam và các tài liệu phân loại thực vật, vị trí, phân loại của họ
Ráy trong giới thực vật như sau:
Giới: Thực vật (Plantae)
Ngành: Ngọc Lan (Magnoliophyta)
Lớp: Hành (Liliopsida)
Phân lớp: Ráy (Aridae)
Bộ: Trạch tả (Alismatalus)
Họ: Ráy (Araceae) [2], [3], [34].
Tên gọi khác: họ Môn, họ Chân bê.
Họ Araceae là họ thực vật một lá mầm. Cây cao 50 - 60 cm, sống lâu năm
nhờ thân rễ. Thân rễ to, cứng chắc, đường kính 3 - 4 cm, mặt ngoài màu nâu
đen, tiết diện tròn, có mùi thơm, khi bẻ ngang bên trong màu trắng ngà sau
chuyển màu vàng nâu rồi màu nâu sẫm, có nhiều xơ lởm chởm [2], [34].
Lá đơn, mọc từ thân rễ, xếp so le. Phiến lá hình đầu tên, ngọn lá có đuôi,
dài 22 - 26 cm, rộng 20 - 24 cm, nhẵn ở cả hai mặt, mặt trên màu xanh lục sẫm
hoặc đôi khi vàng xanh, mặt dưới màu nhạt hơn; bìa lá nguyên, hơi gợn sóng.
Gân lá hình lông chim, có một đôi gân gốc và năm, sáu đôi gân bên nổi rõ ở
mặt dưới; mỗi bên gân gốc gồm ba gân hợp vào nhau; gân gốc và gân bên đều
cong hướng về ngọn lá. Cuống lá dài 35 - 55 cm, xốp, màu xanh lục hơi nâu,
hơi lõm ở mặt trên, phần phía gốc cuống lõm sâu ở mặt trên thành hình lòng
máng tạo thành hai cánh mỏng ở hai bên mép; gốc cuống màu hồng nhạt và nở
rộng ôm vào nhau [2], [34].

4


Hình 1.1: Hình vẽ mô tả của

Hình 1.2: Lá của họ Araceae

họ Araceae

Hình 1.3: Hoa của họ Araceae

Hình 1.4: Củ của họ Araceae

Hoa của họ Araceae được sinh ra theo một kiểu cụm hoa được gọi là bông
mo. Các bông mo thông thường được kèm theo (đôi khi được che phủ một
phần) một mo hay áo trùm tương tự như lá [17]. Cụm hoa ở nách lá gồm tám
bông mo chia thành hai cụm nhỏ, lúc non có hình thoi, được mang bởi một
cuống dài 7 - 10 cm; dưới gốc mỗi bông mo có một phiến mỏng hình bầu dục

5


thuôn dài, đầu nhọn, dài 6 cm, ngang 1 cm, mặt ngoài có hai nếp gấp dọc nổi
rõ, màu hồng nhạt phía gốc và đậm về phía ngọn; cuống bông mo hơi xốp, mặt
ngoài láng; phía gốc màu hồng nhạt, phía ngọn màu xanh lục. Mo lúc đầu bọc
kín bông nhưng sau đó mở ra bằng một đường dọc nên có dạng thuyền, dài 4 - 5 cm,
màu xanh lục, mặt ngoài láng, phần gốc phớt hồng. Bông có nhiều chất dính, dài
khoảng 35 - 42 mm, đoạn 2 mm ở gốc không mang hoa, đoạn mang hoa có
đường kính 7 mm ở gốc và thuôn nhọn về phía ngọn. Hoa đực trần, xếp khít
vào nhau; nhị hoa dính ở bao phấn thành một khối hình đa giác, màu trắng, khi
già chuyển vàng rồi đen; chỉ nhị rất ngắn, gần như không có; bao phấn hai ô, xếp
song song, hướng ra ngoài, nứt dọc, đính gốc; hạt phấn rời, màu vàng nhạt, hình
gần tròn hay hình bầu dục, có rãnh ở giữa, đường kính 12,5 - 17,5 µm. Hoa
cái trần, ở gốc mỗi hoa cái có nhị lép dài khoảng 2/3 hoa, màu trắng đục, dạng
khối nhỏ, hẹp bên dưới, nở rộng bên trên. Bầu noãn hình trụ, màu trắng, dài 2 mm,
rộng 1 mm, nhẵn, noãn thuôn dài, màu trắng; vòi nhụy rất ngắn, màu xanh lục
nhạt; đầu nhụy hình dĩa, không loe rộng, màu nâu nhạt. Trong số các loài thuộc họ
Ráy có hoa đơn tính cùng gốc thì bông mo thường xuất hiện dưới dạng các hoa cái
ở phần đáy còn các hoa đực ở phần đỉnh của bông mo [2], [18], [34].
1.1.2. Phân loại và phân bố
1.1.2.1. Phân bố họ Araceae trên thế giới
Họ Araceae có 107 chi và 3700 loài [3], [5], [6], [8].
Từ năm 1995 đến năm 2009 họ Araceae đã có tới 38 loài mới được phát
hiện ở Đông Dương trong đó:
Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào có 12 loài:
Aglaonema brevispathum (Engl.)
Aglaonema costatum N.E.Br
Alocasia nevicularis (K.Koch & C.D.Bouché) K.Koch & C.D.Bouché
Amorphophallus croatii Hett. & A.Galloway
Amorphophallus gallowayi Hett

6


Amorphophallus laoticus Hett
Amorphophallus myosuroides Hett. & A.Galloway
Amorphophallus ongsakulii Hett. & A.Galloway
Amorphophallus ravenii V.D.Nguyen & Hett
Amorphophallus chimidtiae Hett. & A.Galloway
Amorphophallus yunnanensis Engl.et Gehrm
Typhonium croatii V.D.Nguyen so.nov [6].
Vương quốc Cam – pu – chia có 2 loài:
Aglaonema costatum N.E.Br
Alocasia jiewhoei V.D.Nguyen & J.Regalado [6].
Cộng hòa Nhân dân Trung hoa có 15 loài:
Amorphophallus coaetaneus S.Y.Liu & S.J.Wei
Amorphophallus krausei Engl.et Gehrm
Amorphophallus yunnanensis Engl.et Gehrm
Amydrium hainanense (C.C.Ting & C.Y.Wu ex H.Li. et al.) H.Li
Amydrium sinense (Engl.) H.Li
Arisaema decipiens Schott
Arisaema franchetianum Engl
Arisaema pingbianense H.Li
Arisaema rhizomatum C.E.C.Fisch
Colocasia lihengiae C.L.Long et K.M.Liu
Colocasia menglaensis J.T.Yin, H.Li & Z.F.Xu
Hapaline ellipticifolia C.Y.Wu et H.Li
Steudnera colocasiifolia C.Koch
Typhonium horsfieldii (Miq.) Steen
Typhonium rhizomatosum Hett [6].
Vương quốc Thái Lan có 6 loài:

7


Aglaonema brevispathum (Engl.) Engl
Aglaonema costatum N.E.Br
Amorphophallus corrugatus N.E.Brown
Amorphophallus tenuistylis Hett
Amorphophallus yunnanensis Engl. et Gehrm
Arisaema omkoiense Gusman
Typhonium rhizomatosum Hett., Serebryany & V.D.Nguyen [6].
Cộng hòa Liên bang Myanmar có 2 loài:
Amorphophallus corrugates N.E.Brown
Amorphophallus krausei Engl.Eet Gehrm [6].
In – đô – nê – xi – a có 1 loài:
Arisaema ramulosum Alderw [6].
Có 3 trong số 24 chi có nhiều phát hiện mới:
Chi Amorphophallus có 20 loài:
Amorphophallus coaetaneus S.Y.Liu & S.J.Wei
Amorphophallus corrugatus N.E.Brown
Amorphophallus coudercii (Bogner) Bogner
Amorphophallus croatii Hett. & A.Galloway
Amorphophallus dzuii Hett
Amorphophallus gallowayi Hett
Amorphophallus harmandii Engler & Gehrm
Amorphophallus krausei Engl. et Gehrm
Amorphophallus laoticus Hett
Amorphophallus longicomus Hett. & Serebryany
Amorphophallus myosuroides Hett. & A.Galloway
Amorphophallus ongsakulii Hett. & A.Galloway
Amorphophallus orchroleucus Hett. & V.D.Nguyen

8


Amorphophallus ravenii V.D.Nguyen & Hett.sp.nov
Amorphophallus schimidtiae Hett. & A.Galloway
Amorphophallus sinuatus Hett. & V.D.Nguyen
Amorphophallus synandrifer Hett. & V.D.Nguyen
Amorphophallus tenuistylis Hett
Amorphophallus yunnanensis Engl. et Gehrm
Amorphophallus tuberculatus Hett. & V.D.Nguyen [6].
Chi Arisaema có 14 loài:
Arisaema averyanovii V.D.Nguyen & P.C.Boyce
Arisaema condaoense V.D.Nguyen
Arisaema decipiens Schott
Arisaema franchetianum Engl
Arisaema garrettii Gagnep
Arisaema omkoiense Gusman
Arisaema parisfolia J.Murata
Arisaema petiolulatum Hook.F
Arisaema pingbianense H.Li
Arisaema ramulosum Alderw
Arisaema rhizomatum C.E.C.Fisch
Arisaema rostratum Nguyen V.D. & P.C.Boyce
Arisaema roxburghii Kunth
Arisaema victoriae V.D.Nguyen [6].
Chi Typhonium có 12 loài:
Typhonium bachmaense V.D.Nguyen & Hett
Typhonium circinnatum Hett. & J.Mood
Typhonium croatii V.D.Nguyen sp. nov
Typhonium horsfieldii (Miq.) Steen

9


Typhonium huense V.D.Nguyen & T.Croat
Typhonium lineae Hett. & V.D.Nguyen
Typhonium penicillatum V.D.Nguyen & Hett
Typhonium sizemoreae V.D.Nguyen & T.Croat
Typhonium stigmatilobatum V.D.Nguyen
Typhonium vermiforme V.D.Nguyen & T.Croat
Typhonium rhizomatosum Hett., Serebryany & V.D.Nguyen
Typhonium ninhthuanensis V.D.Nguyen sp.nov [6].
1.1.2.2. Phân bố họ Araceae ở Việt Nam
Sự phân bố họ Araceae ở Việt Nam rất đa dạng và phong phú. Bao gồm
nhiều loài khác nhau như:
Aglaonema brevispathum (Engl.) Engl (huyện Minh Hóa – tỉnh Quảng Bình)
Aglaonema costatum N.E.Br (tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Kon Tum)
Alocasia vietnamensis V.D.Nguyen & R.J.de Kok (huyện Hòa Vang –
tỉnh Đà Nẵng)
Amorphophallus coaetaneus S.Y.Liu & S.J.Wei (miền Trung Việt Nam)
Amorphophallus corrugatus N.E.Brown (huyện Trà Lĩnh – tỉnh Cao Bằng)
Amorphophallus coudercii (Bogner) Bogner (Bà Rịa – Vũng Tàu)
Amorphophallus dzuii Hett (huyện Nho Quan – tỉnh Ninh Bình, huyện Bá
Thước – tỉnh Thanh Hóa)
Amorphophallus harmandii Engler & Gehrm (Thừa Thiên Huế)
Amorphophallus krausei Engl. et Gehrm (huyện Mang Yang – tỉnh Gia Lai)
Amorphophallus longicomus Hett. & Serebryany (Đắk Lắk và Ninh Thuận)
Amorphophallus orchroleucus Hett. & V.D.Nguyen (huyện Bố Trạch – tỉnh
Quảng Bình)
Amorphophallus sinuatus Hett. & V.D.Nguyen (huyện Nho Quan –
tỉnh Ninh Bình)
10


Amorphophallus synandrifer Hett. & V.D.Nguyen (xã Cà Ná – huyện
Thuận Nam – tỉnh Quảng Bình)
Amorphophallus tuberculatus Hett. & V.D.Nguyen (huyện Bố Trạch – tỉnh
Quảng Bình)
Amorphophallus yunnanensis Engl. et Gehrm (huyện Mai Châu – tỉnh
Hòa Bình)
Amydrium hainanense (C.C.Ting & C.Y.Wu ex H.Li et al.) H.Li (huyện
Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Ba Vì – tỉnh Hà Nội)
Amydrium sinense (Engl.) H.Li (núi Hàm Rồng – huyện Bát Xát – tỉnh Lào
Cai, huyện Hoàng Su Phì – tỉnh Hà Giang)
Arisaema averyanovii V.D.Nguyen & P.C.Boyce (Cao Bằng)
Arisaema condaoense V.D.Nguyen (huyện Côn Đảo – tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu)
Arisaema decipiens Schott (núi Phan Xi Păng – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai)
Arisaema franchetianum Engl (huyện Trà Lĩnh – tỉnh Cao Bằng)
Arisaema garrettii Gagnep (Quảng Nam, Kon Tum)
Arisaema omkoiense Gusman (Quảng Trị, Kon Tum)
Arisaema parisfolia J.Murata (huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai)
Arisaema petiolulatum Hookf (huyện Đắk Glêi – tỉnh Kon Tum)
Arisaema ramulosum Alderw (huyện Trà Lĩnh – tỉnh Cao Bằng)
Arisaema rhizomatum C.E.C.Fisch (huyện Hoàng Su Phì – tỉnh Hà Giang)
Arisaema rostratum Nguyen V.D. & P.C.Boyce (núi Tây Côn Lĩnh – huyện
Hoàng Su Phì – tỉnh Hà Giang)
Arisaema victoriae V.D.Nguyen (huyện Quản Bạ – tỉnh Hà Giang, huyện
Hữu Lũng – tỉnh Lạng Sơn)
Colocasia lihengiae C.L.Long et K.M.Liu (huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai)

11


Hapaline ellipticifolia C.Y.Wu et H.Li (huyện Na Hang – tỉnh Tuyên
Quang)
Hapaline locii V.D.Nguyen & Croat (huyện Văn Bàn – tỉnh Lào Cai)
v.v…[5], [6].
1.2. Giới thiệu chung về chi Amorphophallus
Theo “Từ điển cây thuốc Việt Nam” của Võ Văn Chi [3]:
Giới (regnum): Thực vật
Ngành (divisio): Magnoliophyta
Lớp (class): Liliopsida
Bộ (ordo): Alismatales
Họ (family): Araceae
Chi (genus): Amorphophallus
Nưa là tên gọi chung của một số loài thuộc chi Amorphophallus.
Tên gọi khác: khoai Nưa, khoai ngái.
1.2.1. Đặc điểm thực vật của một số loài thuộc chi Amorphophallus
ở Việt Nam
1.2.1.1. Amorphophallus corrugatus N.E.Br (thuộc họ Ráy – Araceae)
Tên gọi khác: Nưa đầu nhăn.
Nưa đầu nhăn là loại cây thảo, củ màu nâu đỏ, đường kính củ khoảng 8
cm, trước ra hoa, sau ra lá. Mỗi lá chia thành 3 nhánh, các nhánh chia thành các
đốt. Phiến lá xẻ thùy sâu, các thùy cuối hình quả trám, nhọn đầu, cuống lá thon,
nhẵn, dài 10 - 90 cm, màu lục nâu, có điểm các khoang trắng. Cụm hoa có mo
lớn, phần bao mo màu lục nhạt, ở phía mép màu hung tím, mặt trong màu hồng
nhạt, trục hoa dài [34].

12


Hình 1.5: Hình ảnh Nƣa đầu nhăn (Amorphophallus corrugatus N.E.Br)
1.2.1.2. Amorphophallus konjac K.Koch (thuộc họ Ráy – Araceae)
Tên gọi khác: Nưa trồng, Nưa konjac.
Nưa konjac là loại cây thảo có củ lớn hình cầu lõm, đường kính có thể lên tới
25 cm, vỏ củ màu nâu. Lá mọc thẳng, chia làm ba nhánh, các nhánh lại chia đốt,
phiến lá xẻ thuỳ sâu hình lông chim, các thuỳ cuối hình quả trám thuôn, nhọn đầu;
cuống lá thon, dài 40 - 80 cm, nhẵn, màu xanh lục, có điểm các chấm trắng. Cụm
hoa mang trên cuống mập dài, mọc thẳng đứng, có mo lớn, phần bao mo màu lục
nhạt điểm các vết lục thẫm, ở phía mép màu hung tím, mặt trong màu đỏ thẫm.
Trục hoa dài gấp đôi mo, hoa không có bao hoa, mùi khó ngửi, hoa đực có nhị rời,
hoa cái có bầu hình trứng, mùa ra hoa vào tháng 3 và tháng 5 [1], [11].

13


Hình 1.6: Hình ảnh Nƣa trồng (Amorphophallus konjac K.Koch)
1.2.1.3. Amorphophallus krausei Engl. & Gehrm (thuộc họ Ráy – Araceae)
Tên gọi khác: Nưa krausei.
Nưa krausei là loại cây thảo sống hàng năm có thân củ nằm trong đất; có
hình bán cầu rộng, đường kính tới 20 cm, mặt dưới lồi mang một số rễ phụ, và
có những nốt như củ khoai tây xung quanh có ba đến năm mấu lồi. Vỏ củ có
màu nâu, thịt trắng vàng và cứng. Lá mọc sau khi đã có hoa, thường chỉ có một lá
có cuống dài tới 1,5 m, màu xanh thẫm; phiến lá chia làm ba (giống như lá đu đủ).
Cụm hoa gồm một mo có cuống dài khoảng 70 cm, bông mo dày, phần dưới có
màu xanh gồm các tia sọc, phần trên màu trắng, mặt trong trắng xanh [8].

14


Hình 1.7: Hình ảnh Nƣa krausei (Amorphophallus krausei Engl. & Gehrm)
1.2.1.4. Amorphophallus yuloensis H.Li (thuộc họ Ráy – Araceae)
Tên gọi khác: Nưa vân nam.
Nưa vân nam là loại cây thảo, cao 70 - 80 cm. Thân củ lớn, hình cầu dẹt.
Phiến lá rộng, xẻ ba thuỳ xẻ lông chim, cuống lá hình trụ, hơi thuôn, dài 50 - 80
cm, nhẵn, có nhiều đốm màu trắng. Bông mo thẳng, hình trứng rộng ở gốc, lõm
ở giữa [8].

15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×