Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Thị trường tài chính (Học viện tài chính)

Hc vin Ti chớnh
Khoa Ngõn hng - Bo him

B mụn: u t ti chớnh

Đề cơng môn học thị trờng TI CHNH
(dùng cho các đối tợng

trong v ngoài chuyên ngành u t ti chớnh)

1. Thông tin về giảng viên
Học
hàm,học
vị

Nơi tốt
nghiệp

chính tín
ĐHTCKT Tài
dụng

chính tín
ĐHTCKT Tài
dụng
chính tín
ĐHTCKT Tài
dụng
chính tín
ĐHTCKT Tài
dụng
Qun tr kinh
HVTC
doanh
Ti chớnh
HVTC
doanh
nghip

STT

Họ và tên

Năm
sinh

1

Hoàng văn Quỳnh

1956

PGS,TS

2

Lê Thị Hằng Ngân

1977

Th.s


3

Nguyễn Lê Cờng

1978

TS

4

Hoàng Thị Bích Hà

1980

Th.s

5

Cao Minh Tin

1986

Th.s

6

V Th Thỳy Nga

1989

Th.s

Chuyên môn

Giảng
chính,
thỉnh
giảng
Giảng
chính
Giảng
chính
Giảng
chính
Giảng
chính
Giảng
chính

Điện thoại
nhà riêng, di
động
38.374.132
0904374402
37.542.498
0988.448.988
35.623.361
098.907.2796
096.309.2826

Giảng
chính

093.841.3686

098.855.8580

2. Thông tin chung về chuyên môn
- Tên môn học: Th trng ti chớnh
- Mã môn học: FMA 0310
- Sồ tín chỉ: 2
- Môn học: Bắt buộc
Lựa chọn
- Các môn học tiên quyết: + Kinh tế vi mô
+ Kinh tế vĩ mô
+ Tài chính tiền tệ
+ Nguyờn lý thng kờ
+ Nguyờn lý k toỏn
giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết : 20
+ Làm bài tập trên lớp
: 6
+ Thảo luận và thực hành : 4
+ Tự học
: 60
- a ch khoa/B mụn ph trỏch mụn hc: c Thng, Bc T liờm,
H Ni.
3.Mục tiêu của môn học:
- Kiến thức


+ Nắm vững những kiến thức cơ bản về th trng ti chớnh núi chung
v chứng khoán, thị trờng chứng khoán và cách thức đầu t chứng
khoán
+ Trên cơ sở đó, vận dụng vào xem xét, đánh giỏ thị trờng, xu hớng
biến động của thị trờng để có thể đa ra quyết định đầu t phự hp.
- Kỹ năng:
+ Có kỹ năng xem xét, đánh giá thị trờng, xu hớng biến động của th
trng ti chớnh nói chung, giỏ chứng khoán nói riêng.
+ Có kỹ năng đầu t, lựa chọn cỏc hng húa trờn th trng ti chớnh
chứng khoán đầu t và quản lý đầu t chứng khoán.
- Thái độ chuyên cần:
+ Tạo cho sinh viên say mê môn học, thích thú với lĩnh vực đầu t trờn
th trng ti chớnh, chứng khoán và thị trờng chứng khoán.
+ Có sự tự tin vào kiến thức thu nhận để tự tin vào những nhận định,
đánh giá thị trờng cũng nh trong đầu t.
4.Tóm tắt nội dung môn học
Th trng ti chớnh l mt th trng trong ú mi ngi v cỏc th ch cú
th trao i cỏc chng khoỏn ti chớnh, cỏc hng húa, v cỏc mún giỏ tr cú th thay
th khỏc vi chi phớ giao dch thp v ti cỏc giỏ c phn ỏnh cung v cu. Cỏc
chng khoỏn bao gm c phiu v trỏi phiu, v cỏc hng húa bao gm kim loi
quý hoc hng húa nụng nghip.
Cú c cỏc th trng núi chung (trong ú nhiu hng húa c giao dch) v cỏc
th trng chuyờn ngnh (trong ú ch cú mt hng húa c giao dch). Th
trng lm vic bng cỏch t nhiu ngi mua v ngi bỏn quan tõm, trong ú
cú cỏc h gia ỡnh, cỏc doanh nghip v c quan chớnh ph, trong mt "ni", do ú
lm cho h tỡm thy nhau d dng hn. Mt nn kinh t ch yu da vo cỏc tng
tỏc gia ngi mua v ngi bỏn phõn b ngun lc c gi l mt nn kinh t
th trng tng phn vi mt nn kinh t ch huy hay mt nn kinh t phi th
trng chng hn nh mt nn kinh t qu tng.
Th trng ti chớnh là một môn khoa học nhằm cung cấp cho các nhà phát
hành, nhà đầu t những kiến thức cơ bản về thị trờng chứng khoán, sự hoạt động của
thị trờng chứng khoán và những kỹ năng, cách thức chủ yếu trong việc phát hành
chứng khoán, đầu t chứng khoán. Giúp các nhà phát hành, các nhà đầu t chứng
khoán nắm đợc những kiến thức cơ bản về các loại chứng khoán, cơ chế vận hành
của thị trờng chứng khoán, cách thức phát hành, giao dịch chứng khoán, phân tích
đánh gía thị trờng và đầu t chứng khoán trên thị trờng chứng khoán. Trên cơ sở nền
tảng kiến thức cơ bản của môn học, liên hệ vận dụng vào xem xét đánh giá tình
hình hoạt động, xu hớng thị trờng có quyết định đầu t phù hợp.
5. Nội dung chi tiết môn học.


Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ ThÞ trêng tµi chÝnh


1.1
1.1.1

Khái niệm TT tài chính
Quá trình hình thành và phát triển TT tài chính

1.1.2

Khái niệm TT tài chính

1.2

Chức năng và vai trò của tài chính

1.2.1

Chức năng TT tài chính

1.2.2

Vai trò của TT tài chính

1.3

Cơ cấu thị trờng tài chính

1.4

Các chủ thể tham gia hoạt động TT tài chính

1.4.1

Nhà phát hành

1.4.2

Nhà đầu t

1.4.3

Các định chế trung gian

1.4.4

Các tổ chức có liên quan

1.5

Công cụ thị trờng tài chính

1.5.1

Khái niệm và đặc trng công cụ tài chính

1.5.2

Phân loại công cụ tài chính

1.5.3

Một số công cụ tài chính chủ yếu

Chơng 2: Thị trờng tiền tệ
2.1

Khái niệm và đặc trng thị trờng tiền tệ

2.2
2.3

Các chủ thể chủ yếu tham gia hoạt động thị trờng tiền tệ
Các công cụ chủ yếu của thị trờng tiền tệ

2.4
2.4.1

Hoạt động chủ yếu của thị trờng tiền tệ
Hoạt động phát hành

2.4.2

Hoạt động cho vay ngắn hạn

2.4.3

Nghiệp vụ thị trờng mở

Chng 3: Th trng ngoi hi
3.1

Nhng vn c bn v th trng ngoi hi

3.1.1

Khỏi nim v c im th trng ngoi hi

3.1.2

Cỏc ch th tham gia th trng ngoi hi


3.1.3

Phõn loi th trng ngoi hi

3.1.4

Vai trũ ca th trng ngoi hi

3.1.5

Cỏc loi tin t c giao dch ch yu

3.2

T giỏ hi oỏi

3.3

Cỏc hot ng ch yu trờn th trng ngoi hi

3.4

iu kin m bo phỏt trin th trng ngoi hi QG

Chơng 4: Nhng vn c bn v Thị trờng chứng khoán
4.1

Khái niệm và đặc trng thị trờng chứng khoán

4.2

Cơ cấu, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của TTCK

4.2.1

Cơ cấu TTCK

4.2.2

Mục tiêu hoạt động của TTCK

4.2.3

Nguyên tắc hoạt động TTCK
Một số thị trờng chứng khoán trên thế giới

4.3
4.3.1

TTCK ở các nớc phát triển

4.3.2

TTCK ở các nớc đang phát triển

4.4
4.4.1

Xu hớng phát triển TTCK thế giới và điều kiện phát triển
TTCK ở Việt Nam
Xu hớng phát triển TTCK thế giới

4.4.2

Điều kiện chủ yếu để phát triển TTCK ở Việt Nam

Chơng 5: Thị trờng chứng khoán sơ cấp
5.1.

Khái niệm và các chủ thể phát hành chứng khoán

5.1.1

Khái niệm và đặc điểm TTCK sơ cấp

5.1.2

Các chủ thể phát hành chứng khoán

5.2

Phơng thức phát hành chứng khoán

5.2.1

Phát hành riêng lẻ

5.2.2

Phát hành chứng khoán ra công chúng

5.3

Chào bán chứng khoán ra công chúng

5.3.1

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng


5.3.2

Thủ tục chủ yếu chào bán chứng khoán ra công chúng

5.3.3

Các phơng thức chào bán chứng khoán ra công chúng

Chơng 6: Th trng chng khoỏn th cp
6.1

c im v c cu TTCK th cp

6.2

S giao dch chng khoỏn

6.2.1

Khái niệm và chứng năng Sở GDCK

6.2.2
6.2.3

Hỡnh thc s hu v c cu t chc
Thành viên Sở GDCK

6.2.4

Niêm yết chứng khoán

6.2.5

Hệ thống giao dịch trên Sở GDCK

6.2.6

Hệ thống đăng ký, lu ký và thanh toán bù trừ

6.2.7
6.3

H thng thụng tin th trng
Thị trờng chứng khoán phi tập trung

6.4

Cỏc ch s ca th trng chng khoỏn

Chơng 7: Phân tích và đầu t chứng khoán
7.1

Những vấn đề chung về phân tích chứng khoán

7.1.1

Khái niệm, mục tiêu của phân tích chứng khoán

7.1.2

Nội dung và quy trình phân tích chứng khoán

7.2

Đầu t chứng khoán

7.2.1

Khái niệm và đặc điểm

7.2.2

Phân loại đầu t chứng khoán

7.2.3

Mức sinh lời và rủi ro trong đầu t chứng khoán

7.3

Nội dung phân tích chứng khoán

7.3.1

Phân tích cổ phiếu

7.3.2

Phân tích trái phiếu

7.4

Các nhân tố chủ yếu ảnh hởng quyết định đầu t chứng khoán


7.4.1

Nhân tố thu nhập

7.4.2

Nhân tố rủi ro

7.4.3

Nhân tố thanh khoản

Chơng 8: Quản lý và giám sát thị trờng tài chính
8.1

Sự cần thiết của hoạt động quản lý, giám sát TT tài chính

8.1.1

KháI niệm quản lý, giám sát TT tài chính

8.1.2

Sự cần thiết phải quản lý, giám sát TT tài chính

8.2

Cơ chế quản lý và giám sát TT tài chính

8.2.1

Mục tiêu quản lý, giám sát TT tài chính

8.2.2

Nội dung quản lý, giám sát TT tài chính

8.3

Hệ thống quản lý, giám sát TT tài chính ở một số nớc

8.3.1

Hệ thống quản lý, giám sat TT tài chính ở các nớc

8.3.2

Hệ thống quản lý, giám sát TT tài chính ở Việt Nam

6. Tài liệu học tập
+ Tài liệu bắt buộc
1- Giáo trình Th trng ti chớnh của Học viện tài chính.
2- Cõu hi ụn tp v bi tp Th trng ti chớnh ca Hc vin Ti chớnh
3- Luật chứng khoán
+ Tài liệu tham khảo
1- Giáo trình những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trờng chứng khoán,
chủ biên: TS. Đào Lê Minh
2- Giáo trình phân tích và đầu t chứng khoán của Học viện tài chính
3- Giáo trình kinh doanh chứng khoán của Học viện tài chính
4- Các văn bản pháp luật về chứng khoán và th trờng chứng khoán, luật doanh
nghiệp, lut u t, các luật thuế,
7. Hình thức tổ chức dạy học.
Ni dung
Hỡnh thc t chc dy
Thc
hnh

Lờn lp


Bi

Tho

T
nghiờn
cu

Tng
cng


thuyt

tp

lun

Chơng 1: Tổng quan về Thị
trờng tài chính
1.1
1.1.
1

Khái niệm TT tài
chính
Quá trình hình
thành và phát triển
TT tài chính

1.1.
2

Khái niệm
chính

1.2

Chức năng và vai trò
của tài chính
Chức năng TT tài
chính

1.2.
1
1.2.
2
1.3
1.4
1.4.
1

TT

0,5

2

2,5

0,5

3

3,5

tài

Vai trò của TT tài
chính
Cơ cấu thị trờng
tài chính
Các chủ thể tham
gia hoạt động TT
tài chính
Nhà phát hành

1.4.
2

Nhà đầu t

1.4.
3

Các định chế trung
gian

1.4.
4

Các tổ chức có liên
quan

1.5

Công cụ thị trờng tài
chính

1.5.
1

Khái niệm và đặc trng
công cụ tài chính

1.5.
2

Phân loại công cụ tài
chính

1.5.
3

Một số công cụ tài
chính chủ yếu

0,5
0,5

1,0

1

2

2,5

2

3,5

3

4,0


Chơng 2: Thị trờng tiền tệ
2.1

Khái niệm và đặc trng thị trờng tiền tệ

0,5

2

2,5

2.2

Các chủ thể chủ yếu
tham gia hoạt động
thị trờng tiền tệ
Các công cụ chủ yếu
của thị trờng tiền tệ
Hoạt động chủ yếu
của thị trờng tiền tệ
Hoạt động phát hành

0,5

2

2,5

0,5

2

2,5

1,0

2

3,0

0,5

1

1,5

2

4,5

1

1,5

2.3
2.4
2.4.
1
2.4.
2

Hoạt động cho vay
ngắn hạn

2.4.
3

Nghiệp vụ thị trờng
mở

Chng 3:
ngoi hi

Th

trng

3.1

Nhng vn c bn
v th trng ngoi
hi

3.1.
1

Khỏi nim v c
im th trng ngoi
hi

3.1.
2

Cỏc ch th tham gia
th trng ngoi hi

3.1.
3

Phõn loi th trng
ngoi hi

3.1.
4

Vai trũ ca th trng
ngoi hi

3.1.
5

Cỏc loi tin t c
giao dch ch yu

3.2

T giỏ hi oỏi

0,5

3.3

Cỏc hot ng ch

0,5

2


yu trờn th trng
ngoi hi
3.4

iu kin m bo
phỏt trin th trng
ngoi hi QG

0,5

1

1,5

1

1,5

2

3,5

Chơng 4: Nhng vn c
bn v Thị trờng chứng
khoán
4.1

Khái niệm và đặc trng
thị trờng chứng khoán

0,5

4.2

Cơ cấu, mục tiêu,
nguyên tắc hoạt động
của TTCK

0,5

4.2.
1

Cơ cấu TTCK

4.2.
2

Mục tiêu hoạt động
của TTCK

4.2.
3

4.3.
1

Nguyên tắc hoạt động
TTCK
Một số thị trờng
chứng khoán trên
thế giới
TTCK ở các nớc
phát triển

4.3.
2

TTCK ở các nớc
đang phát triển

4.4

Xu hớng phát triển
TTCK thế giới và
điều kiện phát triển
TTCK ở Việt Nam
Xu hớng phát triển
TTCK thế giới

4.3

4.4.
1
4.4.
2

1

0,5

2

2,5

0,5

1

1,5

Điều kiện chủ yếu
để phát triển TTCK
ở Việt Nam

Chơng 5: Thị trờng chứng
khoán sơ cấp
5.1.

Khái niệm và các chủ
thể phát hành chứng

0,5

2

2,5


khoán
5.1.
1

Khái niệm và đặc
điểm TTCK sơ cấp

5.1.
2

Các chủ thể phát hành
chứng khoán

5.2

Phơng thức phát hành
chứng khoán

5.2.
1

Phát hành riêng lẻ

5.2.
2

Phát
hành
chứng
khoán ra công chúng

5.3

Chào bán chứng khoán
ra công chúng

5.3.
1

Điều kiện chào bán
chứng khoán ra công
chúng

5.3.
2

Thủ tục chủ yếu chào
bán chứng khoán ra
công chúng

5.3.
3

Các phơng thức chào
bán chứng khoán ra
công chúng

0,5

1,0

1

1

1,5

2

4,0

1

1,5

3

6,5

Chơng 6: Th trng chng
khoỏn th cp
6.1

c im v c cu
TTCK th cp

0,5

6.2

S giao dch chng
khoỏn

1,5

6.2.
1

Khái niệm và chứng
năng Sở GDCK

6.2.
2

Hỡnh thc s hu v
c cu t chc

6.2.
3

Thành viên Sở GDCK

6.2.
4

Niêm yết chứng khoán

2


6.2.
5

Hệ thống giao dịch
trên Sở GDCK

6.2.
6

Hệ thống đăng ký, lu
ký và thanh toán bù
trừ

6.2.
7
6.3

H thng thụng tin th
trng
Thị trờng chứng
khoán phi tập trung

6.4

Cỏc ch s ca th
trng chng khoỏn

1,0

3

4,0

0,5

2

2,5

0,5

1

1,5

0,5

1

1,5

2

5,5

3

3,5

Chơng 7: Phân tích và đầu
t chứng khoán
7.1

Những vấn đề chung
về phân tích chứng
khoán

7.1.
1

Khái niệm, mục tiêu
của phân tích chứng
khoán

7.1.
2

Nội dung và quy trình
phân tích chứng khoán

7.2

Đầu t chứng khoán

7.2.
1

Khái niệm và đặc
điểm

7.2.
2

Phân loại đầu t chứng
khoán

7.2.
3

Mức sinh lời và rủi ro
trong đầu t chứng
khoán

7.3

Nội dung phân tích
chứng khoán

7.3.
1

Phân tích cổ phiếu

7.3.
2

Phân tích trái phiếu

7.4

Các nhân tố chủ yếu
ảnh hởng quyết định
đầu t chứng khoán

1,5

0,5

2


7.4.
1

Nhân tố thu nhập

7.4.
2

Nhân tố rủi ro

7.4.
3

Nhân tố thanh khoản

Chơng 8: Quản lý và giám
sát thị trờng tài chính
8.1

Sự cần thiết của hoạt
động quản lý, giám sát
TT tài chính

8.1.
1

KháI niệm quản lý,
giám sát TT tài chính

8.1.
2

Sự cần thiết phải quản
lý, giám sát TT tài
chính

8.2

Cơ chế quản lý và
giám sát TT tài chính

8.2.
1

Mục tiêu quản lý,
giám sát TT tài chính

8.2.
2

Nội dung quản lý,
giám sát TT tài chính

8.3

Hệ thống quản lý,
giám sát TT tài chính
ở một số nớc

8.3.
1

Hệ thống quản lý,
giám sỏt TT tài chính
ở các nớc

8.3.
2

Hệ thống quản lý,
giám sát TT tài chính
ở Việt Nam
Tng cng

0,5

3

4,5

1,0

3

4,0

0,5

2

2,5

60

90

20

1

6

4

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
+ Phải chuẩn bị bài trớc khi lên lớp, làm bài tập đầy đủ
+ Tham dự từ trên 80% các buổi lên lớp
+ Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp nh: tham gia phát biểu trong thảo luận,
chữa bài tập.
9. Phơng pháp, hình thức kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn học


9.1 Kiểm tra, đánh giá thờng xuyên: Thông qua kiểm tra việc làm bài tập; chuẩn bị
câu hỏi thảo luận; đánh giá việc tự học của sinh viên.
9.2 Kiểm tra, đánh giá định kỳ
+ Tham gia học tập trên lớp
: 5%
+ Tham gia thảo luận
: 5%
+ Thực hành
: 5%
+ Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ : 10%
+ Kiểm tra - Đánh giá cuối kỳ : 70%
9.3 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9.4 Lịch thi, kiểm tra ( kể cả thi lại)
Trởng bộ môn

PGS, TS. Hoàng Văn QuỳnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x