Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Phân tích đầu tư chứng khoán 2 (Học viện tài chính)

Hc vin Ti chớnh
Khoa Ngõn hng - Bo him

B mụn: TTCK v KDCK

Đề cơng môn học phân tích và đầu t chứng khoán 2
(dựng cho i tng SV chuyờn ngnh chng khoỏn)
1. Thông tin về giảng viên
Học
hàm,học
vị

Nơi tốt
nghiệp

STT

Họ và tên

Năm
sinh


1

Hoàng Văn Quỳnh

1956

PGS,TS

ĐHTCKT

2

Lê Thị Hằng Ngân

1977

Th.s

ĐHTCKT

3

Nguyễn Lê Cờng

1978

TS

ĐHTCKT

4

Hoàng Thị Bích Hà

1980

Th.s

ĐHTCKT


5

Cao Minh Tin

1986

Th.s

HVTC

6

V Th Thỳy Nga

1989

Th.s

HVTC

7

Nguyn Th Hoi Lờ

1974

PGS,TS

H TCKT

2.

Chuyên môn
Tài chính tín
dụng
Tài chính tín
dụng
Tài chính tín
dụng
Tài chính tín
dụng
Qun tr kinh
doanh
Ti chớnh
doanh nghip
Ti chớnh tớn
dng

Giảng
chính,
thỉnh
giảng
Giảng
chính
Giảng
chính
Giảng
chính
Giảng
chính
Giảng
chính
Giảng
chính
Ging
chớnh

Thông tin chung về chuyên môn.

- Tên môn học: Phân tích và đầu t chứng khoán 2
- Mó mụn hc: SIA01378
- Sồ tín chỉ: 2
- Môn học: Bắt buộc
Lựa chọn
- Các môn học tiên quyết: + Kinh tế vi mô
+ Kinh tế vĩ mô
+Lý thuyt Tài chính tiền tệ
+ Thị trờng ti chớnh
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Phõn tớch v u t chng khoỏn 1
- giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết

:

20 tit

Điện thoại nhà
riêng, di động
38.374.132
0904374402
37.542.498
0988.448.988
35.623.361
098.907.2796
096.309.2826
098.855.8580
093.841.3686
0987.526.666


+ Làm bài tập trên lớp
: 7
+ Thảo luận và thực hành : 3
+ Tự học
: 60
- a ch khoa/B mụn ph trỏch mụn hc: c Thng, Bc T liờm, H Ni.
3. Mục tiêu của môn học:
- Kiến thức
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản về phân tích chứng khoán, định giá chứng
khoán và cách thức đầu t chứng khoán
+ Trên cơ sở những kiến thức cơ bản, vận dụng vào việc phân tích, định gía các
loại chứng khoán và đầu t chứng khoán trên thị trờng chứng khoán.
- Kỹ năng:
+ Có kỹ năng phân tích, đánh giá các loại chứng khoán và cách thức đầu t chứng
khoán
+ Có kỹ năng lựa chọn chứng khoán đầu t, thời điểm mua bán, xõy dng danh
mc u t v qun lý danh mc đầu t chứng khoán.
- Thái độ chuyên cần:
+ Tạo cho sinh viên say mê môn học, hứng thú với phân tích chứng khoán và
đầu t chứng khoán.
+ Có sự tự tin vào kiến thức thu nhận để chủ động trong xem xét, đánh giá các
loại chứng khoán và đầu t chứng khoán trên thị trờng chứng khoán..
4. Tóm tắt nội dung môn học
Phân tích và đầu t chứng khoán 2 là môn học thuộc phần kiến thức chuyên
ngành nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phơng pháp phân
tích chứng khoán, đánh giá cỏc loi chứng khoán, th trng chng khoỏn và cách
thức đầu t chứng khoán, bao gồm từ việc phân tích kinh tế vĩ mô, phân tích ngành,
phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, phân tích kỹ thuật, phân tích cổ phiếu,
trái phiếu, chng khoỏn phỏi sinh. Trên cơ sở đó giúp sinh viên nắm đợc những lý
thuyết cơ bản về định giá các loại chứng khoán, lựa chọn loại chứng khoán đầu t,
xây dựng và quản lý danh mục đầu t chứng khoán. Dựa trên nền tảng của những


kiến thức cơ bản của môn học, sinh viên có thể vận dụng vào việc xem xét, đánh
giá tình hình đầu t và diễn biến trên thị trờng chứng khoán việt nam.
5. Chng trỡnh hc phn
Phân tích và đầu t chứng khoán II
Chơng 5: Những vấn đề cơ bản về định giá chứng khoán
5.1 nh giỏ chng khoỏn
5.1.1 Khỏi nim nh giỏ chng khoỏn v cỏc giỏ tr liờn quan n nh giỏ chng
khoỏn
5.1.2 Quy trỡnh nh giỏ chng khoỏn
5.2 Lói n, lói kộp v giỏ tr thi gian ca tin t
5.2.1 Lói n, lói kộp
5.2.2 Giỏ tr thi gian ca mt khon tin t
5.2.3 Giỏ tr thi gian ca mt chui tin t
5.2.4 Lói sut danh ngha, lói sut thc v cỏc bi toỏn ng dng v lói sut
5.3 Cỏc yu t c bn liờn quan n nh giỏ chng khoỏn
5.3.1 Dũng tin t u t chng khoỏn
5.3.2 Lói sut chit khu
5.4 Cỏc phng phỏp nh giỏ chng khoỏn
5.4.1 Phng phỏp giỏ tr ti sn rũng
5.4.2 Phng phỏp chit khu dũng tin
5.4.3 Phng phỏp nh giỏ chng khoỏn da vo cỏc h s
5.4.4 Phng phỏp nh giỏ chng khoỏn theo mụ hỡnh nh giỏ ti sn vn
Chơng 6: Phân tích và định giá trái phiếu
6.1 Tng quan v trỏi phiu
6.1.1 Khỏi nim v cỏc c trng ca trỏi phiu
6.1.2 Phõn loi trỏi phiu
6.2 Cỏc loi ri ro ch yu liờn quan n u t trỏi phiu
6.2.1 Ri ro lói sut
6.2.2 Ri ro tỏi u t


6.2.3 Ri ro thanh toỏn
6.2.4 Ri ro lm phỏt
6.2.5 Ri ro t giỏ hi oỏi
6.2.6 Ri ro thanh khon
6.3 nh giỏ trỏi phiu
6.3.1 nh giỏ trỏi phiu cú lói sut c nh
6.3.2 nh giỏ trỏi phiu cú lói sut bng khụng
6.3.3 nh giỏ trỏi phiu th ni lói sut
6.3.4 nh giỏ trỏi phiu cú th chuyn i
6.4 Cỏc i lng phn ỏnh mc sinh li ca trỏi phiu
6.4.1 Lói sut danh ngha
6.4.2 Lói sut hin hnh
6.4.3 Lói sut hon vn
6.4.4 Lói sut ỏo hn
6.5 Cu trỳc thi hn ca lói sut
6.5.1 Cỏc dng cu trỳc thi hn ca lói sut
6.5.2 Cỏc lý thuyt c bn gii thớch dng cu trỳc thi hn ca lói sut
6.6 o lng s bin ng giỏ ca trỏi phiu khụng kốm quyn la chn
6.6.1 Giỏ tr tớnh theo giỏ ca mt im c bn
6.6.2 Giỏ tr tớnh theo lói sut ca mt thay i giỏ
6.6.3 Thi gian ỏo hn bỡnh quõn
6.6.4 li
Chơng 7: Phân tích và định giá cổ phiếu
7.1 Tng quan v c phiu
7.1.1 Khỏi nim v c trng ca c phiu
7.1.2 Phõn loi c phiu
7.2 Cỏc phng phỏp nh giỏ c phiu
7.2.1 nh giỏ c phiu theo phng phỏp chit khu lung c tc
7.2.2 nh giỏ c phiu theo chit khu dũng tin
7.2.3 nh giỏ c phiu theo thu nhp v c hi tng trng


7.2.4 nh giỏ c phiu theo h s P/E
7.2.5 nh giỏ c phiu theo giỏ tr ti sn dũng v phng phỏp kt hp
7.3 ỏnh giỏ ri ro v hiu qu u t c phiu
7.3.1 ỏnh giỏ ri ro u t c phiu
7.3.2 ỏnh giỏ hiu qu u t c phiu
7.4 Nhng nhõn t ch yu nh hng ti giỏ c phiu trờn th trng
7.4.1 Nhng nhõn t ni ti ca cụng ty
7.4.2 Nhng nhõn t bờn ngoi
7.4.3 Nhng nhõn t k thut ca th trng
Chơng 8: Phân tích và định giá chứng khoán phái sinh
8.1 Tng quan v chng khoỏn phỏi sinh
8.1.1 Khỏi nim v c trng ca chng khoỏn phỏi sinh
8.1.2 Cỏc loi chng khoỏn phỏi sinh
8.2 nh giỏ chng khoỏn phỏi sinh
8.2.1 nh giỏ hp ng tng lai v hp ng k hn
8.2.2 nh giỏ quyn chn
8.2.3 nh giỏ quyn mua c phn v chng quyn
8.3 ng dng chng khoỏn phỏi sinh trong u t chng khoỏn
8.3.1 Lp c cu ti sn trong danh mc u t vi hp ng k hn
8.3.2 Bo v giỏ tr danh mc u t vi quyn chn bỏn
8.3.3 Qun lý thu nhp ca danh mc u t vi quyn chn mua
6. Tài liệu học tập
+ Tài liệu bắt buộc
1- Giáo trình phân tích và đầu t chứng khoán của Học viện tài chính
2- Giáo trình phân tích và đầu t chứng khoán Trung tâm nghiên cứu khoa học và
đào tạo, UBCKNN
3- Giáo trình phân tích và đầu t chứng khoán Viện khoa học tài chính dịch
+ Tài liệu tham khảo
1- Phân tích thị trờng tài chính, Do: Thái Việt Minh Khơng Tùng Lâm dịch
2- Tài chính doanh nghiệp hiên đại, Chủ biên: TS.Trần Ngọc Thơ, NXB Thống kê


3- Thị trờng chứng khoán, công ty đào tạo chứng khoán, viện khoa học tài chính
soạn,1996.
4- Phõn tớch bỏo cỏo ti chớnh doanh nghip Trung tâm nghiên cứu khoa học và
đào tạo, UBCKNN
5- Phỏp lut v chng khoỏn v th trng chng khoỏn- Trung tâm nghiên cứu
khoa học và đào tạo, UBCKNN
7. Chi tit mụn hc
Hỡnh thc t chc dy
T
hc,
t NC

Tng
cng

0,5

2,0

2,5

1,5

3,0

4,5

1,0

3,0

4,0

3,0

5,0

Lờn lp

Ni dung

thuyt
Chơng 5: Những vấn đề cơ bản về
định giá chứng khoán
5.1 nh giỏ chng khoỏn
5.1.1 Khỏi nim nh giỏ chng khoỏn
v cỏc giỏ tr liờn quan n nh giỏ
chng khoỏn
5.1.2 Quy trỡnh nh giỏ chng khoỏn
5.2 Lói n, lói kộp v giỏ tr thi
gian ca tin t
5.2.1 Lói n, lói kộp
5.2.2 Giỏ tr thi gian ca mt khon
tin t
5.2.3 Giỏ tr thi gian ca mt chui
tin t
5.2.4 Lói sut danh ngha, lói sut thc
v cỏc bi toỏn ng dng v lói sut
5.3 Cỏc yu t c bn liờn quan n
nh giỏ chng khoỏn
5.3.1 Dũng tin t u t chng khoỏn
5.3.2 Lói sut chit khu
5.4 Cỏc phng phỏp nh giỏ chng
khoỏn
5.4.1 Phng phỏp giỏ tr ti sn rũng
5.4.2 Phng phỏp chit khu dũng
tin
5.4.3 Phng phỏp nh giỏ chng
khoỏn da vo cỏc h s
5.4.4 Phng phỏp nh giỏ chng
khoỏn theo mụ hỡnh nh giỏ ti sn
vn

1,0

Bi
tp

1,0

Tho
lun

Thc
hnh


Chơng 6: Phân tích và định giá trái
phiếu
6.1 Tng quan v trỏi phiu
6.1.1 Khỏi nim v cỏc c trng ca
trỏi phiu
6.1.2 Phõn loi trỏi phiu
6.2 Cỏc loi ri ro ch yu liờn quan
n u t trỏi phiu
6.2.1 Ri ro lói sut
6.2.2 Ri ro tỏi u t
6.2.3 Ri ro thanh toỏn
6.2.4 Ri ro lm phỏt
6.2.5 Ri ro t giỏ hi oỏi
6.2.6 Ri ro thanh khon
6.3 nh giỏ trỏi phiu
6.3.1 nh giỏ trỏi phiu cú lói sut c
nh
6.3.2 nh giỏ trỏi phiu cú lói sut
bng khụng
6.3.3 nh giỏ trỏi phiu th ni lói sut
6.3.4 nh giỏ trỏi phiu cú th chuyn
i
6.4 Cỏc i lng phn ỏnh mc sinh
li ca trỏi phiu
6.4.1 Lói sut danh ngha
6.4.2 Lói sut hin hnh
6.4.3 Lói sut hon vn
6.4.4 Lói sut ỏo hn
6.5 Cu trỳc thi hn ca lói sut
6.5.1 Cỏc dng cu trỳc thi hn ca lói
sut
6.5.2 Cỏc lý thuyt c bn gii thớch
dng cu trỳc thi hn ca lói sut
6.6 o lng s bin ng giỏ ca
trỏi phiu khụng kốm quyn la chn
6.6.1 Giỏ tr tớnh theo giỏ ca mt im
c bn
6.6.2 Giỏ tr tớnh theo lói sut ca mt
thay i giỏ
6.6.3 Thi gian ỏo hn bỡnh quõn
6.6.4 li
Chơng 7: Phân tích và định giá cổ
phiếu
7.1 Tng quan v c phiu
7.1.1 Khỏi nim v c trng ca c

0,5

3,0

4,5

0,5

3,0

3,5

6,0

11,0

1,5

3,0

4,5

1,0

3,0

4,0

0,5

3,0

3,5

1,0

4,0

5,0

2,0

2,0

1,0


phiu
7.1.2 Phõn loi c phiu
7.2 Cỏc phng phỏp nh giỏ c
phiu
7.2.1 nh giỏ c phiu theo phng
phỏp chit khu lung c tc
7.2.2 nh giỏ c phiu theo chit khu
dũng tin
7.2.3 nh giỏ c phiu theo thu nhp
v c hi tng trng
7.2.4 nh giỏ c phiu theo h s P/E
7.2.5 nh giỏ c phiu theo giỏ tr ti
sn dũng v phng phỏp kt hp
7.3 ỏnh giỏ ri ro v hiu qu u
t c phiu
7.3.1 ỏnh giỏ ri ro u t c phiu
7.3.2 ỏnh giỏ hiu qu u t c
phiu
7.4 Nhng nhõn t ch yu nh
hng ti giỏ c phiu trờn th trng
7.4.1 Nhng nhõn t ni ti ca cụng ty
7.4.2 Nhng nhõn t bờn ngoi
7.4.3 Nhng nhõn t k thut ca th
trng
Chơng 8: Phân tích và định giá
chứng khoán phái sinh
8.1 Tng quan v chng khoỏn phỏi
sinh
8.1.1 Khỏi nim v c trng ca
chng khoỏn phỏi sinh
8.1.2 Cỏc loi CK phỏi sinh
8.2 nh giỏ chng khoỏn phỏi sinh
8.2.1 nh giỏ hp ng tng lai v
hp ng k hn
8.2.2 nh giỏ quyn chn
8.2.3 nh giỏ quyn mua c phn v
chng quyn
8.3 ng dng chng khoỏn phỏi sinh
trong u t chng khoỏn
8.3.1 Lp c cu ti sn trong danh
mc u t vi hp ng k hn
8.3.2 Bo v giỏ tr danh mc u t
vi quyn chn bỏn
8.3.3 Qun lý thu nhp ca danh mc
u t vi quyn chn mua

3,0

2,0

0,5

0,5

3

1,0

3,5

0,5

2,0

7,0

12,0

2,0

2,5

3,0

6,5

3,0

4,0

6,0

11,5

3,0

3,5


Tng cng

20

7

3

60

90

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
+ Phải chuẩn bị bài trớc khi lên lớp, làm bài tập đầy đủ
+ Tham dự từ trên 80% các buổi lên lớp
+ Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp nh: tham gia phát biểu trong thảo luận,
chữa bài tập.
9. Phơng pháp, hình thức kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn học
9.1 Kiểm tra, đánh giá thờng xuyên: Thông qua kiểm tra việc làm bài tập; chuẩn bị
câu hỏi thảo luận; đánh giá việc tự học của sinh viên.
9.2 Kiểm tra, đánh giá định kỳ
+ Tham gia học tập trên lớp
: 5%
+ Tham gia thảo luận
: 5%
+ Thực hành, bi tp
: 5%
+ Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ : 10%
+ Kiểm tra - Đánh giá cuối kỳ : 70%
9.3 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9.4 Lịch thi, kiểm tra ( kể cả thi lại)
Trng b mụn

PGS, TS. Hong Vn Qunhx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×