Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Phân tích đầu tư chứng khoán 1 (Học viện tài chính)

Hc vin Ti chớnh
Khoa Ngõn hng - Bo him

B mụn: Th trng chng khoỏn
v KDCK

Cơng môn học phân tích và đầu t chứng khoán 1
(dựng cho i tng chuyờn ngnh Chng khoỏn)
1. Thông tin về giảng viên
Học
hàm,học
vị

Nơi tốt
nghiệp

Chuyên
môn
Tài chính
tín dụng
Tài chính

tín dụng
Tài chính
tín dụng
Tài chính
tín dụng
Qun tr
kinh doanh
Ti chớnh
doanh
nghip

STT

Họ và tên

Năm
sinh

1

Hoàng Văn Quỳnh

1956

PGS,TS

ĐHTCKT

2

Lê Thị Hằng Ngân

1977

Th.s

ĐHTCKT

3


Nguyễn Lê Cờng

1978

TS

ĐHTCKT

4

Hoàng Thị Bích Hà

1980

Th.s

ĐHTCKT

5

Cao Minh Tin

1986

Th.s

HVTC

6

V Th Thỳy Nga

1989

Th.s

HVTC

2. Thông tin chung về chuyên môn.
- Tên môn học: Phân tích và đầu t chứng khoán 1
- Mó mụn hc: SIA01377
- Sồ tín chỉ: 2
- Môn học: Bắt buộc
Lựa chọn
- Các môn học tiên quyết: + Kinh tế vi mô
+ Kinh tế vĩ mô
+Lý thuyt Tài chính tiền tệ
+ Thị trờng ti chớnh
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Nguyờn lý thng kờ
- giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết : 20 tit
+ Làm bài tập trên lớp
: 5
+ Thảo luận và thực hành : 5
+ Tự học
: 60

Giảng
chính,
thỉnh
giảng
Giảng
chính
Giảng
chính
Giảng
chính
Giảng
chính
Giảng
chính

Điện thoại
nhà riêng, di
động
38.374.132
0904374402
37.542.498
0988.448.988
35.623.361
098.907.2796
096.309.2826

Giảng
chính

093.841.3686

098.855.8580


- a ch khoa/B mụn ph trỏch mụn hc: c Thng, Bc T liờm,
H Ni.
3. Mục tiêu của môn học:
- Kiến thức
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản về phân tích chứng khoán, định giá chứng
khoán và cách thức đầu t chứng khoán
+ Trên cơ sở những kiến thức cơ bản, vận dụng vào việc phân tích, định gía các
loại chứng khoán và đầu t chứng khoán trên thị trờng chứng khoán.
- Kỹ năng:
+ Có kỹ năng phân tích, đánh giá các loại chứng khoán và cách thức đầu t chứng
khoán
+ Có kỹ năng lựa chọn chứng khoán đầu t, thời điểm mua bán, xõy dng danh
mc u t v qun lý danh mc đầu t chứng khoán.
- Thái độ chuyên cần:
+ Tạo cho sinh viên say mê môn học, hứng thú với phân tích chứng khoán và
đầu t chứng khoán.
+ Có sự tự tin vào kiến thức thu nhận để chủ động trong xem xét, đánh giá các
loại chứng khoán và đầu t chứng khoán trên thị trờng chứng khoán..
4. Tóm tắt nội dung môn học
Phân tích và đầu t chứng khoán là môn học thuộc phần kiến thức chuyên ngành
nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phơng pháp phân tích
chứng khoán, đánh giá cỏc loi chứng khoán, th trng chng khoỏn và cách thức
đầu t chứng khoán, bao gồm từ việc phân tích kinh tế vĩ mô, phân tích ngành, phân
tích tình hình tài chính doanh nghiệp, phân tích kỹ thuật, phân tích cổ phiếu, trái
phiếu, chng khoỏn phỏi sinh. Trên cơ sở đó giúp sinh viên nắm đợc những lý
thuyết cơ bản về định giá các loại chứng khoán, lựa chọn loại chứng khoán đầu t,
xây dựng và quản lý danh mục đầu t chứng khoán. Dựa trên nền tảng của những
kiến thức cơ bản của môn học, sinh viên có thể vận dụng vào việc xem xét, đánh
giá tình hình đầu t và diễn biến trên thị trờng chứng khoán việt nam.
5. Nội dung chi tiết môn học.
Chơng 1: Những vấn đề cơ bản về phân tích chứng khoán
1.1Mc tiờu, ni dung v quy trỡnh ca phõn tớch chng khoỏn
1.2C s d liu ca phõn tớch chng khoỏn
1.3Phng phỏp phõn tớch chng khoỏn


1.3.1 Phương pháp phân tích so sánh
1.3.2 Phương pháp phân tích nhân tố
1.3.3 Phương pháp toán tài chính
1.3.4 Phương pháp dự đoán ngoại suy
Chương 2: Phân tích vĩ mô và phân tích ngành
2.1 Phân tích vĩ mô
2.1.1 Phân tích tác động của môi trường chính trị - xã hội
2.1.2 Phân tích tác động của môi trường pháp luật
2.1.3 Phân tích tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô
2.1.4 Tác động của độ mở nền kinh tế và năng lực cạnh tranh
2.2 Phân tích ngành kinh doanh
2.2.1 Phân tích đặc điểm kinh tế- kỹ thuật và chu kỳ kinh doanh của ngành
2.2.2 Đánh giá mức độ rủi ro và khả năng sinh lời của ngành kinh doanh
Chương 3: Phân tích tài chính công ty
3.1 Tổng quan về báo cáo tài chính công ty
3.1.1 Bảng cân đối kế toán
3.1.2 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
3.2 Phân tích báo cáo tài chính công ty
3.2.1 Phân tích báo cáo tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính đặc trưng
3.2.2 Phân tích báo cáo tài chính công ty theo dạng so sánh
3.2.3 Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn
3.3 Một số lưu ý trong khi phân tích báo cáo tài chính công ty
Chương 4: Phân tích kỹ thuật
4.1 Định nghĩa về phân tích kỹ thuật và ứng dụng phân tích kỹ thuật vào thị trường
chứng khoán
4.1.1 Các định nghĩa về phân tích kỹ thuật
4.1.2 Những giả định cơ sở và áp dụng phân tích kỹ thuật vào thị trường chứng
khoán
4.2 Các chỉ số chứng khoán
4.2.1 Chỉ số giá chứng khoán trên thị trường


4.2.2 Ch s sc mua /bỏn tng i
4.2.3 Khi lng giao dch v giỏ tr giao dch
4.2.4 Ch s vũng quay vn v c phiu
4.2.5 Ch s giỏ trờn thu nhp (P/E)
4.2.6 Ch s giỏ th trng trờn giỏ tr s sỏch (P/B)
4.3 Cỏc lý thuyt c bn trong phõn tớch k thut
4.3.1 Lý thuyt DOW
4.3.2 Lý thuyt lng cha c bự p
4.3.3 Lý thuyt lụ l
4.3.4 Lý thuyt v tng-gim
4.3.5 Lý thuyt ch s tin cy
4.3.6 Lý thuyt danh mc u t hin i
4.3.7 Lý thuyt bc i ngu nhiờn
4.4 Cỏc biu v mụ hỡnh phõn tớch bin ng giỏ chng khoỏn
4.4.1 Cỏc loi biu v ng xu th
4.4.2 Cỏc mụ hỡnh phõn tớch bin ng giỏ chng khoỏn
6. Tài liệu học tập
+ Tài liệu bắt buộc
1- Giáo trình phân tích và đầu t chứng khoán của Học viện tài chính
2- Giáo trình phân tích và đầu t chứng khoán - Trung tâm nghiên cứu khoa học và
đào tạo, UBCKNN
3- Giáo trình phân tích và đầu t chứng khoán Viện khoa học tài chính dịch
+ Tài liệu tham khảo
1- Phân tích thị trờng tài chính, David Blake, do: Thái Việt Minh Khơng
Tùng Lâm dịch
2- Tài chính doanh nghiệp hiên đại, Chủ biên: TS.Trần Ngọc Thơ, NXB Thống kê
3- Thị trờng chứng khoán, công ty đào tạo chứng khoán, viện khoa học tài chính
soạn,1996.
4- Phõn tớch bỏo cỏo ti chớnh doanh nghip Trung tâm nghiên cứu khoa học và
đào tạo, UBCKNN
5- Phỏp lut v chng khoỏn v th trng chng khoỏn- Trung tâm nghiên cứu
khoa học và đào tạo, UBCKNN
7. Ni dung chi tit mụn hc


Nội dung
Chng I: Nhng vn c bn v
phõn tớch chng khoỏn
1.1 Mc tiờu, ni dung v quy trỡnh ca
phõn tớch chng khoỏn
1.2 C s d liu ca phõn tớch chng
khoỏn
1.3 Phng phỏp phõn tớch chng
khoỏn
1.3.1 Phng phỏp phõn tớch so sỏnh
1.3.2 Phng phỏp phõn tớch nhõn t
1.3.3 Phng phỏp toỏn ti chớnh
1.3.4 Phng phỏp d oỏn ngoi suy
Chng 2: Phõn tớch v mụ v phõn
tớch ngnh
2.1 Phõn tớch v mụ
2.1.1 Phõn tớch tỏc ng ca mụi trng
chớnh tr - xó hi
2.1.2 Phõn tớch tỏc ng ca mụi trng
phỏp lut
2.1.3 Phõn tớch tỏc ng ca cỏc yu t
kinh t v mụ
2.1.4 Tỏc ng ca m nn kinh t v
nng lc cnh tranh
2.2 Phõn tớch ngnh kinh doanh
2.2.1 Phõn tớch c im kinh t- k thut
v chu k kinh doanh ca ngnh
2.2.2 ỏnh giỏ mc ri ro v kh nng
sinh li ca ngnh kinh doanh
Chng 3: Phõn tớch ti chớnh cụng ty
3.1 Tng quan v bỏo cỏo ti chớnh
cụng ty
3.1.1 Bng cõn i k toỏn
3.1.2 Bng bỏo cỏo KQKD
3.2 Phõn tớch bỏo cỏo ti chớnh cụng ty
3.2.1 Phõn tớch BCTC thụng qua cỏc ch
tiờu ti chớnh c trng
3.2.2 Phõn tớch bỏo cỏo ti chớnh cụng ty
theo dng so sỏnh
3.2.3 Phõn tớch din bin ngun vn v
s dng vn
3.3 Mt s lu ý trong khi phõn tớch bỏo
cỏo ti chớnh cụng ty

Hình thức tổ chức dạy
Lên lớp

Bài Thảo Thực
thuyết tập luận hành
0,5
1,0

0,5

1,5

2,5

2

2,5

2,0

2,5

0,5

2,5

2,0

Tự học
tự
nghiên
cứu

Tổng
cộng

1,0

1,5

3,0

4,5

4,0

5,5

7,0

11,5

7,0

9,5

5,0

9,5

11,0

15,5

2,0

2,5


Chương 4: Phân tích kỹ thuật
4.1 Định nghĩa về phân tích kỹ thuật và
ứng dụng phân tích kỹ thuật vào thị
trường chứng khoán
4.1.1 Các định nghĩa về phân tích kỹ
thuật
4.1.2 Những giả định cơ sở và áp dụng
phân tích kỹ thuật vào thị trường chứng
khoán
4.2 Các chỉ số chứng khoán
4.2.1 Chỉ số giá chứng khoán trên thị
trường
4.2.2 Chỉ số sức mua /bán tương đối
4.2.3 Khối lượng giao dịch và giá trị giao
dịch
4.2.4 Chỉ số vòng quay vốn và cổ phiếu
4.2.5 Chỉ số giá trên thu nhập (P/E)
4.2.6 Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ
sách (P/B)
4.3 Các lý thuyết cơ bản trong phân tích
kỹ thuật
4.3.1 Lý thuyết DOW
4.3.2 Lý thuyết lượng chưa được bù đắp
4.3.3 Lý thuyết lô lẻ
4.3.4 Lý thuyết về tăng-giảm
4.3.5 Lý thuyết chỉ số tin cậy
4.3.6 Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại
4.3.7 Lý thuyết bước đi ngẫu nhiên
4.4 Các biểu đồ và mô hình phân tích
biến động giá chứng khoán
4.4.1 Các loại biểu đồ và đường xu thế
4.4.2 Các mô hình phân tích biến động
giá chứng khoán
Tổng cộng

1,0

3,0

4,0

3,0

6,0

9,0

2,5

6,0

8,5

3,0

5,0

9,5

3

60

90

1,5

20

2

5

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
+ Phải chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm bài tập đầy đủ
+ Tham dự từ trên 80% các buổi lên lớp
+ Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp như: tham gia phát biểu trong thảo
luận, chữa bài tập.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn học
9.1 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Thông qua kiểm tra việc làm bài tập; chuẩn
bị câu hỏi thảo luận; đánh giá việc tự học của sinh viên.


9.2 Kiểm tra, đánh giá định kỳ
+ Tham gia học tập trên lớp
: 5%
+ Tham gia thảo luận
: 5%
+ Thực hành, bài tập
: 5%
+ Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ : 10%
+ Kiểm tra - Đánh giá cuối kỳ : 70%
9.3 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9.4 Lịch thi, kiểm tra ( kể cả thi lại)
Trưởng bộ môn

PGS, TS. Hoàng Văn Quỳnhx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×