Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Kế toán quản trị công (Học viện tài chính)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1.
2.
3.
4.

Tên môn học: Kế toán quản trị công
Bộ môn phụ trách: Kế toán công
Thời lượng: 2 tín chỉ
Mô tả môn học
Thời lượng đối với các hoạt động:
-

Nghe giảng lý thuyết:
Thảo luận trên lớp (theo nhóm):
Tự học:
Kiểm tra:

18
11
15

1

5. Mục tiêu của môn học
5.1. Kiến thức
- Có kiến thức cơ bản của môn học, giúp người học hiểu, có khả năng thực
hiện được công việc kế toán quản trị công
- Nắm được kiến thức cơ bản của môn học để có cơ sở nghiên cứu, phân tích,
đánh giá, bình luận những vấn đề khoa học và thực tiễn có liên quan đến
kế toán quản trị công
5.2. Kỹ năng
- Có kỹ năng thực tiễn về nghề nghiệp và có thể phát triển được, nhất là vận
dụng vào công tác quản trị tài chính, kế toán công
- Có kỹ năng phối hợp giải quyết công việc với cá nhân, tổ chức có liên quan
- Có kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải
quyết vấn đề
- Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích
riêng biệt. Có kỹ năng tự phát triển
- Đánh giá được cách dạy và học
5.3. Mục tiêu và thái độ người học cần đạt được
- Yêu thích môn học, chuyên ngành và ngành học mà sinh viên đang theo học
- Kính trọng, yêu quý, muốn noi gương các nhà khoa học, các giảng viên
đang giảng dạy môn học
- Có sự tự tin và chuẩn mực sống trong xã hội
6. Tóm tắt nội dung môn học
Kế toán quản trị công là môn khoa học cung cấp cho sinh viên những kiến
thức cơ bản về kế toán quản trị trong khu vực công theo hướng là công cụ
quan trọng hàng đầu đảm bảo “Nhà nước hiệu quả trong một thế giới chuyển
đổi”.


7. Nội dung chi tiết môn học
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÔNG
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Bản chất và vai trò của kế toán quản trị công
Đối tượng và nội dung kế toán quản trị công
Phương pháp kế toán quản trị


Câu hỏi ôn tập
Chương 2: DỰ TOÁN TRONG KHU VỰC CÔNG ĐỐI VỚI KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
2.1. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
2.2. Lập dự toán ngân sách nhà nước
2.3. Kế toán quản trị lập dự toán ngân sách nhà nước
2.4. Cơ chế gắn kết lập dự toán với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
2.5. Câu hỏi ôn tập
Chương 3: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THU TRONG LĨNH VỰC CÔNG
3.1. Tổng quan về kế toán quản trị thu NSNN
3.2. Chủ thể và nội dung thông tin kế toán quản trị thu NSNN
3.3. Kế toán quản trị thu NSNN trong lập kế hoạch thu NSNN
3.4. Kế toán quản trị trong quá trình kiểm soát, chấp hành kế hoạch thu NSNN
3.5. Kế toán quản trị thu NSNN trong quá trình quyết toán thu NSNN
3.6. Kế toán quản trị thu NSNN trong công tác dự báo thu NSNN
3.7. Câu hỏi ôn tập
Chương 4: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
4.1. Khái niệm và nội dung kế toán quản trị hành chính sự nghiệp
4.2. Kế toán quản trị thu hành chính sự nghiệp
4.3. Kế toán quản trị chi, chi phí, giá thành và giá dịch vụ hành chính sự
nghiệp
4.4. Kế toán quản trị xác định và phân phối kết quả hành chính sự nghiệp
4.5. Phân tích dự báo thông tin kế toán quản trị hành chính sự nghiệp
4.6. Câu hỏi ôn tập
8. Tài liệu học tập
8.1. Tài liệu bắt buộc


Bài giảng gốc Kế toán quản trị công – Học viện Tài chính, NXB Tài chính
2015
8.2. Tài liệu tham khảo
- Các văn bản pháp luật có liên quan đến tài chính và kế toán công như luật
kế toán, luật NSNN, ...
- Các loại tạp chí: Nghiên cứu tài chính kế toán, Phát triển kinh tế,...
- Niên giám thống kê
- Các trang web về kinh tế, kế toán, tài chính
- ...
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên
9.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ
Bao gồm các phần:
- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo
-

luận
Phần tự học, tự nghiên cứu
Hoạt động theo nhóm
Kiểm tra, đánh giá định kỳ
Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
Giảng viên sẽ chọn một trong các hình thức để đánh giá điểm kiểm tra

định kỳ 30%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x