Tải bản đầy đủ

bài 6 khuynh hướng phát triển của sv, ht

Tiết 9 - Bài 6:

Khuynh hớng phát triển
của sự vật và hiện tợng
1. Phủ định biện chứng và phủ định siêu hình:
Phủ định là gì?

Phủ định là gì?
Phủ định là xoá bỏ sự tồn tại của một
sự vật, hiện tợng nào đó.
Có 2 quan niệm cơ
bản về phủ định :

Phủ định biện chứng
Phủ định siêu hìnhCách phủ định đối với hai hạt táo
Cô giáolàtrao
cho
hai
bạn
A,
B
mỗi
ng
ời
một
hạt
khác nhau:
táo và -yêu
cầu
hai
bạn
phủ
định

Cả
hai
hạthãy
táo
đều
đãvỡ:
bịnhững
phủ hạt
Hạt
táo
của
bạn
A bị
đập
bị
táo đó.xóa
Thực
hiện
theo
yêu

cầu
của

giáo,
bạn
định,

sự
tồn
tại
của
chúng
đã
bị
bỏ do sự tác động từ bên ngoài.
A đã đập
vỡ
hạt
táo của
cònbỏ:
bạn
đem
xóa
bỏ.
- Hạt
táo
của
bạn mình,
B bị xóa
doBsự
gieo hạt
táo
của
mình
xuống
đất
(trong
điều
phát triển của chính bản thân hạt
kiện bình
ờng).
táo th
đó.
Những hạt táo đó có bị phủ định hay không? Vì
sao?
Cách phủ định hạt táo mà bạn A và bạn B áp
dụng khác nhau ở chỗ nào?


a.Phñ ®Þnh siªu h×nh:

NÊu, r¸n, luéc…

¨n( hÕt)


a.Phñ ®Þnh siªu h×nh:


a. Phủ định siêu hình:
- Vì sao những sự vật trên bị phủ định?
- Sau khi phủ định, các sự vật có còn tồn
tại không?
- Các sự vật có phát triển không?

Phủ định siêu hình là sự phủ định đợc diễn ra
do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản
trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại và phát triển tự
nhiên của sự vật (phủ định sạch trơn).


b. Phñ ®Þnh biÖn chøng:
Trøng
b. Phñ ®Þnh biÖn chøng:
H¹t

MÇm


b. Phủ định biện chứng:
- Vì sao những sự vật trên bị phủ định?
- Sau khi phủ định, các sự vật có còn
tồn tại không?
- Các sự vật có phát triển không?
Phủ định biện chứng là sự phủ định đợc
diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và
hiện tợng, có kế thừa những yếu tố tích cực
của sự vật hiện tợng cũ, để phát triển sự vật
hiện tợng mới.


Lúa giống trong điều kiện
thuận lợi phát triển thành
cây mạ, cây lúa.

Trứng gà nở ra gà con

CH 1: Tính khách quan thể hiện như
thế nào?
13


Tính khách quan: nguyên nhân của sự
phủ định nằm ngay trong bản thân sự vật,
hiện tợng, là kết quả của việc giải quyết
mâu thuẫn cái mới ra đời thay thế cho
cái cũ.


TÝnh kh¸ch quan:

Qu¸ tr×nh tiÕn hãa cña loµi ngưêi


CH 2: Em hãy quan sát những VD sau
và cho biết đặc điểm của tính kế thừa.

Rùa Côn Đảo

- Chúng ta đang xây
dựng một nền văn
hóa Việt Nam tiên
tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc.
- Xã hội Tư bản chủ
nghĩa bị thay thế
bằng xã hội Xã hội
chủ nghĩa.

Cừu Dolly.


b. Tính kế thừaCái mới không ra đời từ hư vô, mà ra đời trong
lòng cái cũ, từ cái trước đó.Cái mới chỉ gạt bỏ những yếu tố tiêu cực, lỗi thời

của cái cũ, đồng thời giữ lại yếu tố tích cực còn thích hợp
để phát triển.Tính kế thừa bảo đảm cho các sự vật, hiện tượng
phát triển liên tục.

17


2. KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA
SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG
a. Phủ định của phủ định

18


PĐ1

PĐ2

PĐ3

Chuỗi 1

PĐ4

CH1:Quá trình phủ định ở sự vật,
hiện tượng diễn ra như thế nào?

19


Cái kén

Con tằm

Chuỗi 2

Con
ngài


Khuynh hướng phát triển của trứng gà
3
Đ
P

Chuỗi 3

2
Đ
P

1
Đ
P

21


u
h
P

Chuỗi 4

û
u
Ph

h
n
ò
ñ

h
n
ò
ûñ

1

û
u
Ph

h
n
ò
ñ

2

3


SƠ ĐỒ PHỦ ĐỊNH CỦA
PHỦ ĐỊNH
Sự vật đang
tồn tại

Sự vật mới

Phủ định lần 1

Sự vật mới
hơn

Phủ định lần 2
( phủ định của phủ định)

CH1: Quá trình phủ định đó diễn ra như thế
nào?
- Cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng rồi lại bị cái mới hơn
phủ định. Triết học gọi đó là quy luật phủ định của phủ định.


2. Khuynh hướng phát triển
CH2: Khuynh hướng phát triển chung của
sự vật và hiện tượng là gì?

- Khuynh hướng phát triển của sự vật và
hiện tượng là vận động phát triển đi lên.

24


2. Khuynh hớng phát triển của sự vật và
hiện tợng:
Trong quá trình vận động, phát triển của các
sự vật, hiện tợng, cái mới xuất hiện phủ định cái
cũ, nhng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định, triết
học gọi đó là phủ định của phủ định.
Khuynh hớng phát triển của sự vật và hiện t
ợng là vận động đi lên, cái mới ra đời kế thừa và
thay thế cái cũ nhng ở trình độ ngày càng cao
hơn, hoàn thiện hơn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×