Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Kế toán doanh nghiệp xây lắp (Học viện tài chính)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
Học viện tài chính
Khoa Kế toán

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp

1. Thông tin chung về giảng viên
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Họ và tên

Năm
sinh

Học hàm,
học vị

Nơi tốt
nghiệp

Chuyên
môn

Giảng chính,
kiêm chức

GS.TS

ĐHTCKT

Kế toán

Kiêm chức

Tiến sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Nguyễn Tuấn Anh

Tiến sỹĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Thái Bá Công

Tiến sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Nguyễn Văn Dậu

Thạc sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Trần Văn Dung

Tiến sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Kế toán

Giảng viên

Ngô Thế Chi
Mai Ngọc Anh

1977

Nguyễn Đình Đỗ

1955

GS.TS

Trần Thị Ngọc Hân

1977

Cử nhân

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Bùi Thị Hằng

1977

Thạc sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Nguyễn Thị Hoà

Thạc sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Nguyễn Thu Hoài

Tiến sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Tiến sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Thạc sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Tiến sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Trần Văn Hợi

Tiến sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Đặng Thế Hưng

Thạc sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Tiến sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Bùi Thị Thu Hương

1974

Đỗ Thị Lan Hương
Ngô Thị Thu Hồng

17. Lê Thị Diệu Linh

1976

1977


18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Nguyễn Bá Minh

PGS.TS

ĐHTCKT

Kế toán

Kiêm chức

Thạc sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Nguyễn Thị Ngọc Thạch

Thạc sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Bùi Thị Thuý

Thạc sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

PGS.TS

ĐHTCKT

Kế toán

Kiêm chức

Tiễn sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Kiêm chức

Tiến sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Thạc sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Kiêm chức

Thạc sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Ngô Xuân Tỵ

Thạc sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Nguyễn Thị Phương Tuyến

Thạc sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Tiến sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Kiêm chức

Nguyễn Thị Hồng Vân

Thạc sỹ

ĐHTCKT

Nguyễn Vũ Việt

Tiến sỹ

ĐHTCKT

Kế toán

Giảng viên

Nguyễn Hương Giang

Thạc sỹ

HVTC

Kế toán

Giảng viên

Mai Thị Bích Ngọc

Trương Thị Thuỷ

1974

1968

Nguyễn Mạnh Thiều
Lưu Đức Tuyên

1970

Nguyễn Đào Tùng
Nguyễn Thị Mỹ Trinh

1978

Đỗ Minh Thoa

1977

Chúc Anh Tú

1976

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Bạch Dương

Giảng viên

HVTC

Giảng viên

Hồ Mai Ly

Thạc sỹ

HVTC

Kế toán

Giảng viên

Nguyễn Thị Nga

Cử nhân

HVTC

Kế toán

Giảng viên

Lê Thị Hương

Cử nhân

HVTC

Kế toán

Giảng viên

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Cử nhân

HVTC

Kế toán

Giảng viên


39.

Bựi T Quyờn

C nhõn

HVTC

K toỏn

Ging viờn

2. Thụng tin chung v mụn hc
- Tờn mụn hc: K toỏn doanh nghip xõy lp
- Mó mụn hc:
- S tớn ch: 2
- Mụn hc: Bt buc
- Cỏc mụn hc tiờn quyt: Học phần này đợc đa vào giảng ở những năm th 3, th 4 của khóa
học (thờng từ học kỳ 1 năm học thứ ba), sau khi đã học xong các học phần thuộc khối kiến
thức cơ sở, sớm nhất là sau khi học xong môn K toỏn hc phn 1; k toỏn hc phn 2. L hc
phn bt buc trong kin thc b tr.

- Gi tớn ch i vi cỏc hot ng:
+ Nghe ging lý thuyt: 16
+ Lm bi tp trờn lp: 10
+ Tho lun: 6
+ T hc: 13
- a ch Khoa/ B mụn ph trỏch mụn hc: B mụn K toỏn doanh nghip - Khoa K
toỏn
3. Mc tiờu ca mụn hc:
- K nng
+ Cú cỏc k nng thc tin v ngh nghip v cú th phỏt trin c
+ Cú k nng phi hp gii quyt cụng vic vi ngi khỏc.
+ Cú k nng t duy, phõn tớch v ra quyt nh, k nng phỏt hin v gii
quyt vn .
+ Cú k nng tỡm kim v la chn kin thc dựng vo nhng mc ớch
riờng bit, cú k nng t phỏt trin.
+ ỏnh giỏ c cỏch dy v hc
- Thỏi , chuyờn cn
+ Yờu thớch mụn hc, ngnh hc m sinh viờn ang theo hc,
+ Kớnh trng v noi gng cỏc giỏo viờn ang ging dy mụn hc.
+ Cú s t tin v chun mc sng trong xó hi.
4. Túm tt mụn hc
Hc phn K toỏn doanh nghip xõy lp l hc phn thuc khi kin thc chuyờn
ngnh nhm trang b cho sinh viờn nhng kin thc c bn liờn quan v t chc cụng
tỏc k toỏn n v hot ng trong lnh vc xõy lp.


5. Nội dung chi tiết môn học
Chương 1 : Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp.
1.1. Những vấn đề tổng quan về tổ chức công tác trong doanh nghiệp xây lắp.
1.2. Các khái niệm và nguyên tắc kế toán tài chính.
1.3. Tổ chức công tác kê stoans trong doanh nghiệp.
Chương 2 : Kế toán các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
xây dựng
2.1. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.
2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2.3. Kế toán tài sản cố định
Chương 3: Kế toán tài sản phải thu và nguồn vốn trong doanh nghiệp xây dựng.
3.1. Kế toán các khoản phải thu.
3.2. Kế toán các khoản nợ phải trả
3.3. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Chương 4: Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây
lắp.
4.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp chi phối đến kế toán chi phí, doanh thu và
kết quả kinh doanh hoạt động xây lắp.
4.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây
lắp.
4.3. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
4.4. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp.
4.5. Kế toán thành phẩm và giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp xây lắp
4.6. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh thu
trong doanh nghiệp xây lắp.
4.7. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong doanh nghiệp xây
lắp.
4.8. Kế toán chi phí và doanh thu hoạt động tài chính.
4.9. Kế toán các khoản chi phí và thu nhập khác
4.10. Kế toán xác định và phân phối kết quả.
4.11. Hệ thống sổ kế toán.
Chương 5: Báo cáo tài chính.
5.1. Khái niệm và ý nghĩa của báo cáo tài chính.
5.2.Yêu cầu và nguyên tắc lập báo cáo tài chính
5.3. Hệ thống báo cáo tài chinh doanh nghiệp.

6. Tài liệu học tập
- Tµi liÖu häc tËp b¾t buéc:
+ HÖ thèng gi¸o tr×nh vµ bµi tËp kÕ to¸n tµi chÝnh cña Häc viÖn Tµi chÝnh.


+ Giỏo trỡnh k toỏn doanh nghip xõy lp ca Hc vin Ti chớnh
+ Luật Kế toán Việt Nam.
+ Hệ thống chuẩn mực Kế toán Việt nam;
+ Hệ thống Kế toán doanh nghiệp Việt Nam
+ Hệ thống Kế toán doanh nghiệp: Hớng dẫn về những từ Kế toán và sổ kế toán
+ TT 200/2014/TT- BTC ngy 22/12/2014 ca B Ti chớnh
+ TT 202/2014/TT- BTC ngy 22/12/2014 ca B Ti chớnh
+ TT 133/2015/TT- BTC
.
- Tài liệu tham khảo
+ Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, và
các trờng đại học khác thuộc khối kinh tế.
+ Tài liệu trên máy trong phòng thực hành kế toán ảo (nếu đợc tổ chức nh một dạng
th viện đặc biệt)...
+ Các sách chuyên khảo về KTTC

7. Hỡnh thc t chc dy hc

Ni dung

Chng 1: T chc cụng tỏc k
toỏn trong doanh nghip xõy lp

Hỡnh thc t chc dy hc
Lờn lp
T hc,
Tng
t
nghiờn
cu

Bi
Tho
thuyt
tp
lun
2
1
1
4

Chng 2 : K toỏn cỏc yu t ca
quỏ trỡnh sn xut kinh doanh

6

3

2

3

15

Chng 3: K toỏn ti sn phi
thu v ngun vn kinh doanh
trong doanh nghip xõy lp

2

3

2

3

10

Chng 4 : K toỏn chi phớ, doanh
thi v xỏc nh kt qu kinh
doanh trong doanh nghip xõy

2

3

1

2

9


lắp
Chương 5: Báo cáo tài chính trong
doanh nghiệp thương mại ,
dịch vụ

2

Tổng cộng cột

16

1

10

1

1

5

6

13

45

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
+ Yêu cầu về mức độ lên lớp: Trên 70% thời gian,
+ Yêu cầu về mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp: Phải tích cực thảo luận
nhóm
+ Yêu cầu về thời hạn và chất lượng các bài tập, bài kiểm tra: Làm đầy đủ bài tập, có ít
nhất một bài kiểm tra.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra- đánh giá kết quả học tập môn học
Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra- đánh giá
9.1. Kiểm tra- đánh giá thường xuyên
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kỳ
Bao gồm các phần sau:

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo
luận…): 5%

-

Phần tự học, tự nghiên cứu: 5%
Hoạt động theo nhóm: 5%
Kiểm tra- đánh giá giữa kỳ: 10%
Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 75%
Các kiểm tra khác:

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)

Trưởng bộ mônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x