Tải bản đầy đủ

Bài tập tích phân lớp 12

Bài tập tích phân
e

1
x
+ 2 )dx
x

T1 = ∫ ( x +
2

1

y

3

2

∫ 1 − y dy


T2 =

2

1

∫e

T3 =

x

− 1dx

−1
3

∫ m 2 − m dm

T4 =

0

3

T5 = ∫
2

T6 =

t +1

t

2

−t

dt4

∫ sin x cos 3xdx
0

T7 =


2

∫ cos xdx
3

0

1

T8 =−1

2x +1

x

2

+ x +1

dx


10

T9 =

∫ x−2

1
x −1

5


4

cot x

T 10 = ∫ e
sin

2

2

x

ln 5

T 11 =e

x

+ 2e


2


0

T 14 = ∫

dx
−3

(1+sin x)

ln 2

2

−x

cos x


0

T 13 =

dx

1

ln 3

T 12 =

dx

xe

3

dx

−2 x

dx

ln(1 + x)

1

4

x

2

dx

T 15 = ∫ ln( x − x ) dx
2

2

ln 3

T 16 =


0

x

e
(e x +1)

3

dx


T 17 =


2

sin 2 x cos x
dx
1 + cos x


0

2

T 18 =

∫2
0

1

x

2

dx
+8

2 3T 19 =

dx

4

T 20 =4− x


3

+4
2

2 sin tsin


2

2

∫e

T 22 =

2

dx

3

T 21 =

x

x

5

3x

2

dt
t

sin 5 xdx

0

1

T 23 =

∫x e
3

2

x dx

0

4

− x +1
x
T 24 = ∫
dx
x +4
2

2

0

1

T 25 = ∫
0

3

x dx
1+ x
8


Đáp án:
T1 = e

3

e

2

− 4e + 1
e

−1 2 + 2

+1
3
ln 2
−7
T2 =
− ln 2
2
T3 = e

−8
3
T 5 = 3ln 2 − ln 3
T6 = 0
T4 =

T7 =

2
3

T 8 = 2( 3 − 1)

Đặt

x

2

+ x +1 = t

T 9 = 2 ln 2 + 1
T 10 = e − 1
T 12 = ln 2 − ln 3


e
Đặt

x

=t

7
24
−3
T 15 =
− 2 ln 2
4
−3
T 16 = 3ln 2 + ln 3
2
T 17 = 3ln 6 − ln 2 + 1
T 18 = 1
T 19 = ln 3 − ln 2
1
1
1
T 20 = ln 2 − ln 6 − ln 5
4
4
4

14 =

−∏
3
1
1
T 22 = e −
2
4
T 21 =

T24 : đặt

x
= tan t
2

x
T25: đặt

2

= tan t


T1 = ∫ ( x
1

e

x
+ + 2 )dx
x
2 1


T1 = ∫ ( x
1

e

x
+ + 2 )dx
x
2 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×