Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Văn hoá anh mỹ (Học viện Tài chính)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: VĂN HOÁ ANH - MỸ
Học viện Tài chính
Khoa: Ngoại ngữ

Bộ môn: Lý thuyết tiếng và Dịch

1. Thông tin về giảng viên
STT
1

Họ và tên

Năm

Học hàm,

Nơi tốt

Chuyên môn

Điện thoại


Đoàn Thị Thuỷ

sinh
1986

học vị
Thạc sĩ

nghiệp
ĐHNN-

Tiếng Anh

0974001281

ĐHQG
Hà Nội
2. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Văn hóa Anh - Mỹ
- Mã môn học:
- Số tín chỉ: 03
- Môn học: Bắt buộc
- Các môn học trước: Ngữ pháp
3. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về đất nước, con người Anh - Mỹ các giá trị
nhân văn, phong tục tập quán, xã hội, tôn giáo, hệ thống chính trị, kinh tế của Vương quốc
Anh làm nền tảng để tìm hiểu và vận dụng trong việc tiếp thu ngôn ngữ, trong hoạt động liên
văn hoá.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Đây là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên những
kiến thức cơ bản về đất nước, con người và những nét văn hoá đặc trưng của Anh quốc và
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Môn học gồm các phần về đất nước, lịch sử phát triển của dân tộc,
ngôn ngữ và các giá trị văn hoá truyền thống, về thể chế chính trị, kinh tế, xã hội, gia đình và
đời sống xãc hội cộng đồng; về pháp luật, giáo dục, thể thao và lễ hội... làm cơ sở cho việc

1


học tập và nghiên cứu ngôn ngữ Anh - Mỹ một cách hệ thống và có hiệu quả và nắm vững

kiến thức tiếng Anh phục vụ cho công tác chuyên môn.
5. Nội dung chi tiết môn học
Phần 1: Sơ lược về đất nước học
1.1. Country and people.
1.2. History.
1.3. Geography.
1.4. Identity.
1.5. Attitude.
Phần 2: Thể chế chính trị
2.1. Political life.
2.2. The Monarchy.
2.3. The Government.
2.4. Parliament.
2.5. Elections.
2.6. The Law.
Phần 3: Kinh tế - xã hội
3.1. International relations.
3.2. Religion.
3.3. Education.
3.4. The economy and everyday life.
3.5. The media.
3.6. Transport.
Phần 4: Đời sống văn hoá nghệ thuật
4.1.Welfare.
4.2. Housing.
4.3. Food and drink.
4.4. Sport and competition.
4.5. The arts.
2


4.6. Holidays and special occasions.
Phần 5: Giới thiệu chung
5.1. General information.
5.2. An expansive and diverse nation.
5.3. Important dates.
5.4. Beginning of the 21-st century.
Phần 6: Sự hình thành một dân tộc
6.1.

Nation of immigrants.

6.2.

American indians.

6.3.

Old immigration.

6.4.

Assimilation process

6.5. Recent immigration.
6.6.

Immigration restriction.

6.7. Supplementary reading.
Phần 7: Giá trị và niềm tin của người Mỹ
7.1. Ideals and values.
7.2. Freedom.
7.3. Individualism.
7.4. Volunteerism.
7.5. Psychology of abundance.
7.6. Patriotism.
7.7. American dream.
7.8. Supplementary reading.
Phần 8: Nền kịnh tế Mỹ
8.1. Free enterprise.
8.2. Role of government.
8.3. High living standard.
8.4. Foreign trade.
8.5. Foreign markets.
8.6. Budget deficit.
3


8.7. Corporations.
8.8. Supplementary reading.
Phần 9: Thể chế chính trị
9.1. Form of government
9.2. Federalism.
9.3. Political participation.
9.4 Political party system.
9.5 Election system.
9.6 Party organization.
9.7 Two-party system.
9.8 Supplementary reading.
Phần 10: Nền giáo dục
10.1. The system of education in the USA.
10.2. Varied opportunities
10.3. Curriculum.
10.4. Inequalities in education.
10.5. Desegregation.
10.6.

Need for quality education.

10.7. A nation at risk.
10.8. Supplementary reading.
6. Tài liệu học tập
- Tài liệu học tập bắt buộc: Giáo trình Britain của James O’Driscolll và American studies
của các tác giả Khoa tiếng Anh, ĐHNN - ĐHQGHN
- Sách và tài liệu tham khảo:
1. Sách và tài liệu tham khảo về địa lý, lịch sử và văn hoá Mỹ bằng tiếng Việt.
2. Tài liệu phục vụ đào tạo chuyên ngành có các thứ tiếng khác nhau của thư viện
3. Truy cập trên mạng Internet các trang WEB…
4. Đĩa CD và các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho nghiên cứu, học tập của sinh viên.

4


5. Bảng kê các đầu sách và mã số, tạp chí chuyên môn có liên quan trên thư viện (nếu
có)
7. Hình thức tổ chức dạy học
Đơn vị tính: tiết

Nội dung
1. Đất nước học
2. Thể chế chính trị
3. Kinh tế và xã hội
4. Đời sống văn hoá - nghệ thuật
5. Giới thiệu chung
6. Sự hình thành một dân tộc
7. Giá trị và niềm tin của người
Mỹ
8. Nền kịnh tế Mỹ
9. Thể chế chính trị
10. Nền giáo dục
11 Kiểm tra
Tổng cộng

Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp
Thực
Tự hoc, tự

Bài
Thảo
hành,
thuyết
tập
luận
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
4
4

8
8
8

40

80

Cộng
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2
122

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
Đây là môn học lý thuyết tiếng nên yêu cầu người học phải tham dự đầy đủ các tiết học,
tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp và có sự chuẩn bi cá nhân tốt trước mỗi bài
giảng; hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao (40 tiết lý thuyết và phải đảm bảo 80 tiết
chuẩn bị cá nhân ở nhà; tham khảo các tài liệu cần nghiên cứu đã được giới thiệu ở trên và
các tài liệu sưu tầm từ nhiều kênh khác nhau.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên
Các tiết học lý thuyết trên lớp có kiểm tra đầu giờ đối với những các kiến thức đã học từ
các tiết trước, hoặc những nhiệm vụ đã được giao cho cá nhân chuẩn bị ở nhà.
9.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ

5


- Tham gia học tập trên lớp đầy đủ (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực tham gia vào
bài giảng = 10% tổng số điểm)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho
từng cá nhân = 15% tổng số điểm)
- Kiểm tra đánh giá giữa kỳ = 25% tổng số điểm
- Thi cuối kỳ = 50% tổng số điểm
9.3. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)
Theo lịch thi của Học viện

Ý kiến của lãnh đạo Học viện

Trưởng bộ môn

Th.S Phạm Thị Lan Phương

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×