Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Văn học anh mỹ (Học viện Tài chính)

ĐỀ CƯƠNG MÔN: VĂN HỌC ANH - MỸ
Học viện Tài chính
Khoa Ngoại ngữ

Bộ môn Lý thuyết tiếng và Dịch

1. Thông tin về giảng viên
STT
1.

Họ và tên

Năm

Học hàm,

Nơi tốt

Chuyên môn

Điện thoại


Cao Phương Thảo

sinh
1985

học vị
Thạc sĩ

nghiệp
ĐHNN-

Tiếng Anh

0904998619

ĐHQG
Hà nội
2. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Văn học Anh - Mỹ
- Mã môn học:
- Số tín chỉ: 02
- Môn học: Bắt buộc
- Học phần cốt lõi: Ngữ pháp
- Các môn học trước:
-

Cơ sở văn hoá Việt nam

-

Tiếng Anh 1 và 2

3. Mục tiêu của học phần
Trang bị những kiến thức cơ bản về lịch sử văn học Anh -Mỹ nhằm giúp cho sinh
viên nắm bắt được những giá trị của văn học Anh -Mỹ, giá trị văn hoá xã hội của các
tác phẩm và bước đầu hiểu được việc sử dụng ngôn ngữ văn học thông qua một số tác
giả và tác phẩm được lựa chọn.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học được chia làm 2 phần: Văn học Anh và Văn học Mỹ. Môn học này


thuộc khối kiến thức ngành, giới thiệu một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của dòng văn
học Anh-Mỹ từ nửa cuối thế kỷ XVIII đến nửa đầu của thế kỷ XX. Nội dung chương
trình mô tả xu hướng văn học tiến bộ và những tác giả tiêu biểu với những tác phẩm
1


của họ trong những giai đoạn lịch sử nhất định của 2 nền văn học lớn trên thế giới:
Văn học Anh và Văn học Mỹ.
5. Nội dung chi tiết môn học
Bài l: Oscar Wilde
1.1. Life and works.
1.2. The nightingale and The Rose.
1.3. The Selfish Giant.
1.4. The Picture of Dorian Gray - Chapter 10.
Bài 2: W. Somerset Maugham
2.1. Life and works.
2.2. The Moon and Sixpence - Chapter 12.
2.3. The Escape.
2.4. The Luncheon.
Bài 3: John Galsworthy
3.1. Life and works
3.2. The man of property - Chapter 5.
Bài 4: William Wordsworth
4.1. Life and works.
4.2. The Daffodils.
4.3. She dwelt among th'untrodden ways.
Bài 5: G.Bemard Shaw
5.1. Life and works.
5.2. Widower's House.
5.3. Act II.
5.4. Act III.
Bài 6: Mark Twain
6.1.

Life and works.

6.2.

Adventures of Tom Sawyer - Chapter 2.

6.3.

Adventures of Tom Sawyer - Chapter 4.

Bài 7: Jack London
7.1.

Life and works.
2


7.2.

Martin Eden-Chapter44.

7.3.

The call of the Wild - Chapter 2.

Bài 8: Ernest Hemingway
8.1.

Life and works.

8.2.

A farewell to Arms - Chapter 4.

8.3.

For whom the bell tolls - Chapter 43.

Bài 9: Eugene O'neill
9.1.

Life and works.

9.2.

The Hairy Ape - Scene 2.

9.3.

The Hairy Ape-Scene 3.

9.4.

The Hairy Ape - Scene 8.

Bài 10: Emily Dickinson
10.1.

Life and works.

10.2.

The Poet's Art.

10.3.

Poems of Nature.

6. Tài liệu học tập
- Tài liệu học tập bắt buộc: Giáo trình English Literature và American Literature của
các tác giả Khoa tiếng Anh, ĐHNN - ĐHQGHN
- Sách và tài liệu tham khảo:
1. Sách và tài liệu tham khảo về địa lý, lịch sử và văn hoá Mỹ bằng tiếng Việt.
2. Tài liệu phục vụ đào tạo chuyên ngành có các thứ tiếng khác nhau của thư viện
3. Truy cập trên mạng Internet các trang WEB…
4. Đĩa CD và các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho nghiên cứu, học tập của sinh
viên.
5. Bảng kê các đầu sách và mã số, tạp chí chuyên môn có liên quan trên thư viện
(nếu có)

7. Hình thức tổ chức dạy học
Đơn vị tính: tiết

3


Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp
Thực
Tự hoc, tự

Bài
Thảo
hành,
nghiên
thuyết
tập
luận
thí
cứu, chuẩn
nghiệm

1. Oscar Wilde
2. W. Somerset Maugham
3. John Galsworth
4. William Wordsworth
5. G.Bernard Shaw
6. Mark Twain
7. Jack London
8. Ernest Hemingway
9. Eugene O'neill
10. Emily Dickinson
11. T ests
Tổng cộng

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

bị bài
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

30

60

Cộng

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
2
92

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
Đây là môn học lý thuyết tiếng nên yêu cầu người học phải tham dự đầy đủ các tiết
học, tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp và có sự chuẩn bi cá nhân tốt trước
mỗi bài giảng; hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao (30 tiết lý thuyết và phải
đảm bảo 60 tiết chuẩn bị cá nhân ở nhà; tham khảo các tài liệu cần nghiên cứu đã được
giới thiệu ở trên và các tài liệu sưu tầm từ nhiều kênh khác nhau.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên
Các tiết học lý thuyết trên lớp có kiểm tra đầu giờ đối với những các kiến thức đã
học từ các tiết trước, hoặc những nhiệm vụ đã được giao cho cá nhân chuẩn bị ở nhà.
9.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ
- Tham gia học tập trên lớp đầy đủ (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực tham
gia vào bài giảng = 10% tổng số điểm)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao
cho từng cá nhân = 15% tổng số điểm)
- Kiểm tra đánh giá giữa kỳ = 25% tổng số điểm
- Thi cuối kỳ = 50% tổng số điểm
4


9.3. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)
Theo lịch thi của Học viện

Ý kiến của lãnh đạo Học viện

Trưởng bộ môn

Th.S Phạm Thị Lan Phương

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x