Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Khoa học hàng hoá (Học viện Tài chính)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN
KHOA HỌC HÀNG HÓA
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN
BỘ MÔN NGHIỆP VỤ HẢI QUAN
1.Thông tin về giảng viên.
S

Họ và tên

Năm
sinh

Học hàm,
học vị

0 Nguyễn Thi Thương
Huyền
0 Nguyễn Thị Kim Oanh

1963


PGS,TS

1977

TS

Đại học
Luật
HVTC

0 Nguyễn Hoàng Tuấn

1979

Th.s

HVTC

0 Nguyễn Thị Minh Hoà

1979

Th.s

HVTC

0 Nguyễn Thị Lan Hương

1980

Th.s

HVTC

0 Phạm Thị Bích Ngọc

1980

TS


HVTC

0 Thái Bùi Hải An

1980

Th.s

HVTC

8 Vũ Duy Nguyên

1976

TS

Pháp

TT

1

Nơi tốt
nghiệp

2
3
4
5
6
7
8
2.Thông tin chung về môn học.
- Tên môn học : Khoa học hàng hóa
- Mã môn học :
- Số tín chỉ

:2

- Môn học

: - Bắt buộc :

- Các môn học tiên quyết :
- Các yêu cầu đối với môn học :
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động :
+ Nghe giảng lý thuyết : 20
+ Làm bài tập trên lớp : 1

Chuyên
môn

Giảng
kiêm chức,
thỉnh
giảng


+ Thảo luận

:6

+ Thực hành, thực tập ( ở PTN, nhà máy, studio, thực tập, . . . ) : 3
+ Hoạt động theo nhóm :
+ Tự học

: 15

- Địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách môn học: Khoa thuế và hải quan/bộ môn nghiệp vụ
hải quan.
3.Mục tiêu của môn học :
- Kiến thức : Đây là những kiến thức cơ bản để phục vụ cho việc xác định mã số thuế
mặt hàng xuất nhập khẩu, quản trị sản xuất hàng hóa trong doanh nghiệp, phục vụ cho
công tác giám định thiệt hại bồi thường bảo hiểm hàng hóa, xây dựng quy trình quản
lý và kiểm soát hàng hóa trong các siêu thị, doanh nghiệp thương mại .
- Kỹ năng :
- Thái độ, chuyên cần :
4.Tóm tắt nội dung môn học :
Cung cấp các kiến thức cơ bản về lĩnh vực hàng hoá : cách thức phân loại và
xây dựng một hệ thống phân loại hàng hóa, hệ thống mã số mã vạch hàng hóa. Những
kiến thức cơ bản về chất lượng hàng hóa. Cách nhận biết, đặc tính, tiêu chuẩn chất
lượng hàng hóa, cách kiểm tra đánh giá chất lượng hàng hóa thông qua các phương
pháp kiểm tra, đo lường, so sánh, đánh giá. Các chỉ tiêu, yêu cầu chất lượng, định
lượng và các đặc trưng tính chất của hàng hoá. Các loại tiêu chuẩn và việc áp dụng
tiêu chuẩn hàng hóa ở Việt Nam. Các kiến thức về tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng
hàng hóa. Những đặc trưng của một số nhóm hàng hoá đặc thù. Các đặc tính, đặc
điểm, tính chất, nhận biết, phân biệt các nhóm hàng hóa, ngành hàng đặc thù.
5. Nội dung chi tiết môn học :
Chương 1
Tổng quan về khoa học hàng hóa
(Lý thuyết 2t)
1.1.Sự cần thiết của khoa học hàng hóa.
1.2.Đối tượng nghiên cứu của khoa học hàng hóa.
1.3.Nội dung nghiên cứu của khoa học hàng hóa.
1.4.Phương pháp nghiên cứu của khoa học hàng hóa.
Chương 2
Phân loại hàng hoá và mặt hàng

2


(Lý thuyết : 5t, thực hành : 2t)
2.1. Phân loại hàng hóa
2.1.1. Khái niệm và ý nghĩa
2.1.2. Cơ sở phân loại hàng hóa
2.2. Mặt hàng và cơ cấu mặt hàng
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Cơ cấu mặt hàng
2.3. Nhãn hàng hoá
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Các qui định về ghi nhãn hàng hoá
2.4. Các hệ thống phân loại hàng hóa và mặt hàng
2.4.1. Lịch sử phát triển của các hệ thống phân loại hàng hóa và mặt hàng
2.4.2. Các hệ thống phân loại hàng hóa và mặt hàng
Chương 3
Chất lượng hàng hóa
(Lý thuyết : 9t, thực hành : 2t)
3.1. Một số khái niệm và yêu cầu cơ bản về chất lượng hàng hóa
3.1.1. Khái niệm chất lượng hàng hóa
3.1.2. Chỉ tiêu chất lượng hàng hóa và hệ số quan trọng của chỉ tiêu chất lượng hàng
hóa
3.1.3. Hệ số mức chất lượng, trình độ chất lượng, chất lượng toàn phần
3.1.4. Yêu cầu đối với chất lượng hàng hóa
3.2. Các chỉ tiêu chất lượng hàng hóa
3.2.1. Các chỉ tiêu chức năng
3.2.2. Các chỉ tiêu ecgomic
3.2.3. Các chỉ tiêu thẩm mỹ
3.2.4. Các chỉ tiêu về kinh tế và xã hội
3.3. Các yếu tố tác động ảnh hưởng tới chất lượng hàng hóa.
3.3.1. Thiết kế sản phẩm.
3.3.2. Nguyên vật liệu.
3.3.3. Quá trình sản xuất.
3.3.4. Yếu tố con người.

3


3.4. Các yếu tố làm biến đổi chất lượng hàng hoá và các biện pháp chăm sóc, bảo
quản hàng hoá.
3.4.1. Các yếu tố tạo nên sự biến động chất lượng hàng hoá.
3.4.2. Các biện pháp chăm sóc và bảo quản hàng hoá.
3.5. Kiểm tra và đánh giá chất lượng hàng hóa.
3.5.1. Kiểm tra chất lượng hàng hoá.
3.5.2. Các phương pháp kiểm tra chất lượng hàng hóa.
3.5.3. Các phương pháp đánh giá chất lượng hàng hóa.
3.6. Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu.
3.6.1. Kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất khẩu.
3.6.2. Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu.
Chương 4
Tiêu chuẩn hàng hóa
(Lý thuyết 6t, thực hành : 1t)
4.1. Tiêu chuẩn .
4.1.1. Khái niệm tiêu chuẩn.
4.1.2. Đối tượng của tiêu chuẩn.
4.1.3. Hệ thống tiêu chuẩn và các loại tiêu chuẩn.
4.2. Quy chuẩn kỹ thuật
4.2.1. Khái niệm quy chuẩn kỹ thuật.
4.2.2. Đối tượng của quy chuẩn kỹ thuật.
4.2.3. Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và các loại quy chuẩn kỹ thuật
4.3. Xây dựng , áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
4.3.1. Xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
4.3.2. Áp dụng và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Chương 5
Đặc trưng nhóm hàng dệt may, giầy dép,đồ gỗ.
(Lý thuyết : 5t, thực hành : 1t)
5.1.Hàng dệt may
5.2.Hàng giầy dép.
5.3.Hàng đồ gỗ.
Chương 6
Đặc trưng nhóm hàng Silicat, kim khí, phương tiện đi lại, đồ điện gia dụng
(Lý thuyết : 5t)
6.1.Hàng Silicat .

4


6.2.Hàng kim khí.
6.3.Hàng phương tiện đi lại.
6.4.Hàng đồ điện gia dụng.
Chương 7
Đặc trưng nhóm hàng nhiên liệu và hoá chất dân dụng, Hàng thực phẩm
(Lý thuyết : 5t, thực hành & kiểm tra : 2t)
7.1.Hàng nhiên liệu và hoá chất dân dụng .
7.2.Hàng thực phẩm .
6. Tài liệu học tập .
- Tài liệu học tập bắt buộc : Giáo trình khoa học hàng hoá.
- Luật về chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa
- Sách và tài liệu tham khảo :Các công ước, hiệp định, nghị định, thông tư về
lĩnh vực hàng hoá, tiêu chuẩn,Các tiêu chuẩn về lĩnh vực hàng hóa và chất lượng. . . .
7.Hình thức tổ chức dạy học .
Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung

Chương 1 : Tổng quan vềBài

Thảo

thuyết
2

tập

luận

Thực

Tự học, tự

hành, thí

nghiên

Tổng

2

khoa học hàng hóa
Chương 2 : Phân loại

3

2

2

7

hàng hoá và mặt hàng
Chương 3 : Chất lượng

5

2

4

11

hàng hóa
Chương 4 : Tiêu chuẩn

3

2

2

7

hàng hóa
Chương 5 : Đặc trưng

3

1

2

6

2

5

nhóm hàng dệt may,giầy
dép,đồ gỗ.
Chương 6 : Đặc trưng

3

nhóm hàng Silicat,kim
khí,phương tiện đi lại,đồ
điện gia dụng

5


Chương 7 : Đặc trưng

3

1

3

7

nhóm hàng nhiên liệu và
hoá chất dân dụng ,Hàng
thực phẩm
8.Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên.
Nắm vững được các tiêu thức, yêu cầu về chất lượng hàng hoá, tiêu chuẩn hàng
hóa, nguyên tắc phân loại hàng hóa, cách nhận biết và phân biệt các loại hàng hóa
thông dụng trên thị trường.
9.Phương pháp, hình thức kiểm tra- đánh giá kết quả học tập môn học.
9.1.Kiểm tra – đánh giá thường xuyên.
9.2.Kiểm tra – đánh giá định kì.
- Tham gia học tập trên lớp ( đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo
luận, . . .).
- Phần tự học, tự nghiên cứu.
- Hoạt động theo nhóm .
- Kiểm tra – đánh giá giữa kì.
- Kiểm tra – đánh giá cuối kì.
- Các kiểm tra khác.
9.3.Tiêu chí đánh giá các loại bài tập.
9.4.Lịch thi, kiểm tra.

Trưởng bộ môn

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x