Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Kiểm tra sau thông quan (Học viện Tài chính)

CNG CHI TIT MễN HC
KIM TRA SAU THễNG QUAN
HC VIN TI CHNH
KHOA THU V HI QUAN
B MễN NGHIP V HI QUAN

1. Thụng tin v ging viờn
S
TT
H v tờn
1
2
3
4
5
6
7
8

Ni tt


Nm

Hc hm,

sinh

hc v

1 Nguyn Th Thng Huyn 1963

PGS,TS

i hc Lut

0 Nguyn Th Kim Oanh

1977

TS

HVTC

0 Nguyn Hong Tun

1969

Th.s

HVTC

0 Nguyn Th Minh Ho

1979

Th.s

HVTC

0 Nguyn Th Lan Hng


1980

Ths

HVTC

0 Phm Th Bớch Ngc

1980

TS

HVTC

0 Thỏi Bựi Hi An

1980

Th.s

HVTC

0 V Duy Nguyờn

1976

TS

Phỏp

nghip

Chuyờn
mụn

Ging
kiờm chc,
thnh ging

2. Thụng tin chung v mụn hc
- Tờn mụn hc : Kim tra sau thụng quan
- Mó mụn hc
- S tớn ch : 02
- Mụn hc : Bt buc
- Cỏc mụn hc tiờn quyt : Kế toán doanh nghiệp, kiểm toán, TCDN nghiệp vụ
ngân hàng thơng mại, kiểm tra giám sát hải quan, nghiệp vụ thuế, khoa học hàng hoá,
nghiệp vụ kỹ thuật ngoại thơng, trị giá hải quan, pháp luật kinh tế, kiểm soát hải quan.
- Gi tớn ch i vi cỏc hot ng :
+ Nghe ging lý thuyt : 9
+ Lm bi tp trờn lp : 6
+ Tho lun : 4
+ Thc hnh : 5
+ Hot ng theo nhúm : 6
+ T hc : 15

1


- Địa chỉ khoa, Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Nghiệp vụ hải quan,
Khoa Thuế và hải quan, Học viện Tài chính, Đông ngạc, Từ liêm, Hà Nội.
3. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức :
+ Nắm được kiến thức tổng quan về kiểm tra sau thông quan.
+ Nắm được nội dung của kiểm tra sau thông quan, quy trình nghiệp vụ
kiểm tra sau thông quan. Thảo luận về quy trình kiểm tra sau thông quan của Việt Nam
hiện nay.
+ Sử dụng các phương pháp và kỹ thuật nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan
như: phân tích, xử lý thông tin; lựa chọn đối tượng kiểm tra; khảo sát trước khi kiểm
tra; kiểm tra hồ sơ hải quan, chứng từ thương mại; kiểm tra chứng từ ngân hàng;
chứng từ sổ sách kế toán. Thực hành và thảo luận về việc sử dụng các phương pháp và
kỹ thuật nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan theo tình huống thực tế.
+ Nắm được mô hình tổ chức kiểm tra sau thông quan của việt Nam và một
số nước trên thế giới. Thảo luận xây dựng mô hình kiểm tra sau thông quan của Việt
Nam trong tương lai.
- Kỹ năng :
+ Có các kỹ năng thực tiễn về kiểm tra sau thông quan như : thực hiện quy
trình kiểm tra sau thông quan dưới vai trò của doanh nghiệp và vai tò của công chức
hải quan làm công tác kiểm tra sau thông quan.
+ Có kỹ năng phối hợp giải quyết công việc với người khác trong quá trình
thực hiện nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan như: các bộ phận hải quan làm công tác
thông quan hàng hóa, các cơ quan bên ngoài có liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu
là đối tượng của kiểm tra sau thông quan và các bộ phận khách trong ngành hải quan...
+ Có kỹ năng tư duy, phân tích, ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết
vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan.
+ Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để vận dụng vào những mục đích
riêng biệt, có các kỹ năng có thể tự phát triển được.
+ Đánh giá được cách dạy và học của môn học
- Thái độ, chuyên cần :
+ Yêu thích môn học kiểm tra sau thông quan, yêu thích ngành hải quan.
+ Có sự tự tin và chuẩn mực trong xã hội.
+ Có đạo đức nghề nghiệp.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học trang bị cho sinh viên những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm tra sau
thông quan và quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan. Đồng thời trang bị cho

2


sinh viên các kiến thức chuyên sâu mang tính chất chuyên ngành về các phương pháp
và kỹ năng nghiệp vụ trong kiểm tra sau thông quan như: phân tích, xử lý thông tin;
lựa chọn đối tượng kiểm tra; khảo sát trước khi kiểm tra; kiểm tra hồ sơ hải quan,
chứng từ thương mại; kiểm tra chứng từ ngân hàng; chứng từ sổ sách kế toán. Ngoài
ra, môn học còn trang bị cho sinh viên mô hình kiểm tra sau thông quan của hải quan
một số nước để từ đó có định hướng cho việc xây dựng mô hình kiểm tra sau thông
quan của hải quan Việt Nam trong tương lai.
5. Nội dung chi tiết môn học
Ch¬ng 1
TỔNG QUAN VỀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
1.1. Tự do hóa thương mại và sự cần thiết của kiểm tra sau thông
1.2. Tác động của tự do hóa thương mại đối với kiểm tra sau thông quan
1.3. Vai trò của kiểm tra sau thông quan
1.4. Khái quát lịch sử hình thành nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan
1.5. Khái niệm, đặc điểm kiểm tra sau thông quan
1.5.1. Khái niệm kiểm tra sau thông quan
1.5.2. Đặc điểm kiểm tra sau thông quan
1.6. Nguyên tắc kiểm tra sau thông quan
1.7. Cơ sở pháp lý về kiểm tra sau thông quan
Ch¬ng 2 : NỘI DUNG KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
2.1. Đối tượng và phạm vi kiểm tra sau thông quan
2.1.1 Đối tượng kiểm tra sau thông quan
2.1.2 Phạm vi kiểm tra sau thông quan
2.2. Nghĩa vụ và quyền hạn trong kiểm tra sau thông quan
2.2.1 Nghĩa vụ và quyền hạn của công chức hải quan
2.2.2 Nghĩa vụ và quyền hạn của đơn vị được kiểm tra
2.2.3. Thẩm quyền ký quyết định kiểm tra sau thông quan
2.3. Nội dung kiểm tra sau thông quan
2.3.1. Khái quát trình tự kiểm tra sau thông quan
2.3.2 Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan
2.3.3 Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp
2.3.4. Xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan
2.3.5. Tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra sau thông quan
Ch¬ng 3
PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
3.1. Phương pháp kiểm tra sau thông quan

3


3.1.1. Định nghĩa và bản chất phương pháp kiểm tra sau thông quan
3.1.2. Nội dung phương pháp kiểm tra sau thông quan
3.2. Các kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng trong kiểm tra sau thông quan
3.2.1 Kỹ thuật phân tích, xử lý thông tin
3.2.2 Kỹ thuật lựa chọn đối tượng kiểm tra
3.2.3 Kỹ thuật khảo sát trước khi kiểm tra
3.2.4 Kỹ thuật kiểm tra hồ sơ hải quan, chứng từ thương mại
3.2.5 Kỹ thuật kiểm tra chứng từ ngân hàng
3.2.6 Kỹ thuật kiểm tra chứng từ, sổ kế toán
CHƯƠNG 4
MÔ HÌNH KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
4.1. Mô hình kiểm tra sau thông quan
4.2. Mô hình kiểm tra sau thông quan của hải quan Nhật Bản
4.2.1. Mô hình tổ chức
4.2.2. Mô hình nghiệp vụ
4.2.3. . Đánh giá mô hình kiểm tra sau thông quan của hải quan Nhật Bản
4.3. Mô hình kiểm tra sau thông quan của hải quan Hàn Quốc
4.3.1. Mô hình tổ chức
4.3.2. Mô hình nghiệp vụ
4.3.3.Đánh giá mô hình kiểm tra sau thông quan của hải quan Hàn Quốc
4.4. Mô hình kiểm tra sau thông quan của hải quan Trung Quốc
4.4.1. Mô hình tổ chức
4.4.2. Mô hình nghiệp vụ
4.4.3. Đánh giá mô hình kiểm tra sau thông quan của hải quan Trung Quốc
4.5. Mô hình kiểm tra sau thông quan của hải quan Pháp
4.5.1. Mô hình tổ chức
4.5.2. Mô hình nghiệp vụ
4.5.3. Đánh giá mô hình kiểm tra sau thông quan của hải quan Pháp
4.6. Mô hình kiểm tra sau thông quan của hải quan ASEAN
4.6.1. Mô hình tổ chức
4.6.2. Mô hình nghiệp vụ
4.6.3. Đánh giá mô hình kiểm tra sau thông quan của hải quan ASEAN

4


4.7. Mô hình kiểm tra sau thông quan của hải quan Việt Nam
4.7.1. Mô hình tổ chức
4.7.2. Mô hình nghiệp vụ
4.7.3. Đánh giá mô hình kiểm tra sau thông quan của hải quan Việt Nam

6. Tài liệu học tập
- Tài liệu bắt buộc
+ Giáo trình Khoa học hàng hóa; Giáo trình Quản trị tác nghiệp thương mại
quốc tế; Giáo trình trị giá hải quan; Giáo trình Hải quan cơ bản; Giáo trình Kiểm tra,
giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại – Học viện Tài chính
+ Giáo trình kiểm toán, Học viện Tài chính và các đơn vị xuất bản khác.
+ Giáo trình kế toán tài chính, Học viện Tài chính và các đơn vị xuất bản khác.
+ Luật hải quan năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải
quan năm 2005.
+ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP, ngày 15/11/2005
+ Thông tư 194/2010/TT-BTC, ngày 6 tháng 12 năm 2010
- Sách và tài liệu tham khảo
+ Quy định mới về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu –
Nhà xuất bản Tài chính.
+ Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành thủ tục hải quan phương
pháp xác định trị giá tính thuế - Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.
+ Sách tham khảo của Trường cao đẳng Hải quan – Tổng cục Hải quan (trước
đây).
+ Hiệp định trị giá GATT 1994
+ Công ước Kyoto 1973 và Công ước kyoto sửa đổi 1999
+ Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
+ Các văn bản luật trên trang web
luatviet.com;
www.customs.gov,vn;
www.mof.gov.vn; www.mot.gov.vn;
+ Báo hải quan
+ Tạp chí nghiên cứu hải quan
+ Incoterms 2000
+ UCPDC 600
- URC 522

5

www.dncustoms.gov,vn;


- Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Học viện Tài chính và các
trường khác
- Giáo trình Bảo hiểm, Học viện Tài chính
- Các tài liệu khác của Tổng cục Hải quan
7. Hình thức tổ chức dạy học
Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý thuyết
Chương 1 : Tổng quan về
kiểm tra sau thông quan
Chương 2 : Nội dung kiểm
tra sau thông quan
Chương 3 : Phương pháp
và kỹ thuật nghiệp vụ kiểm
tra sau thông quan
Chương 4 : Mô hình kiểm
tra sau thông quan ở Hải
quan một số nước trên thế
giới

Bài tập

4

Thảo luận

Tổng

6

2

2

2

Thực hành,Tự học, tự
thí nghiệm nghiên cứu

3

6

4

1

5

6

6

18

3

9

8. Chính sách đối với môn học
Để hoàn thành tốt môn học này, sinh viên cần phải hoàn thành tốt tất cả các vấn
đề thảo luận, các bài tập tình huống mà giảng viên yêu cầu. Điều đặc biệt quan trọng là
sinh viên phải thực sự tích cực học tập và chủ động nghiên cứu.
Mọi bài tập hoặc các vấn đề thảo luận nhóm ... đều phải có nhận xét đánh giá
công khai và cho điểm để sinh viên biết và tích cực tham gia. Cần phải đánh giá cả
theo nhóm tập thể (nếu chia nhóm) và đánh giá sự tích cực và kết quả tham gia hoạt
động của từng sinh viên.
Các bài tập, bài kiểm tra cần hướng đến các kỹ năng làm bài tập hoặc thực kiểm
tra trong thực tiễn, buộc sinh viên phải vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết
các tình huống thực tiễn.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả học tập môn học
9.1 Kiểm tra đánh giá thường xuyên: Đánh giá qua các buổi thảo luận, làm
bài tập, phát biểu ý kiến hoặc đặt câu hỏi trên lớp.

6

12


9.2 Kiểm tra đánh giá định kỳ
- Tham gia học tập trên lớp: 10%
- Tự học, tự nghiên cứu: 30%
- Hoạt động theo nhóm: 20%
- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: 20%
- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ: 20%
9.3 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
- Nắm bắt kiến thức cơ bản: 20%
- Hiểu, vận dụng giải quyết vấn đề: 30%
- Phát hiện những bất ổn trong các dữ kiện của bài tập và đề xuất nội dung để
hoàn thiện: 20%
- Sáng tạo trong giải quyết vấn đề: 30%
9.4 Lịch thi, kiểm tra
- Lịch thi thực hiện sau khi kết thúc môn học
- Lịch kiểm tra tuỳ thuộc vào mức độ tiếp thu và tiến độ học tập của sinh viên.

Trưởng bộ môn

7


8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x